Onlad karga

Anto so Panarian na Dios?

Anto so Panarian na Dios?

Kasin saya et . . .

  • walad pusom?

  • amay nakaibam lay Dios?

  • gobierno ed tawen?

 SAY IBABAGA NA BIBLIA

“Say Dios na tawen et mangiletneg na sakey a panarian ya agbalot naderal.”Daniel 2:44, Balon Mundo a Patalos.

“Sakey ya anak a laki so niiter ed sikatayo; tan niiter naani ed sikato so gobierno.”Isaias 9:6; paimanod leksab.

SAY LABAY YA IBAGA NA SATAN

 TUA KASI IBABAGA NA BIBLIA?

On, tan nia so duaran rason:

  • Impanengneng nen Jesus no antoy gawaen na Panarian na Dios. Imbangat nen Jesus iray papatumbok to ya ipikasi dan onsabi la komon so Panarian na Dios tan nagawa la komon so linawa na Dios diad dalin. (Mateo 6:9, 10) Impanengneng nen Jesus no panon a naebatan itan ya pikakasi.

    Nen wadiad dalin si Jesus, pinakan to ray narasan, pinaabig to ray mansasakit, tan binilay to ni ingen iray inaatey! (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44) Si Jesus so magmaliw ya Ari ed Panarian na Dios, kanian impanengneng to la no anto ray balibalin gawaen na satan a Panarian parad totoo.Apocalipsis 11:15.

  • Saray nagagawa ed mundo et prueba ya magano lan onsabi so Panarian na Dios. Imbaga nen Jesus ya antis ya gawaen na Panarian ya mareen so interon dalin, wala ni ray nagawan guerra, eras, tan yegyeg.Mateo 24:3, 7.

    Nagagawa la iratan ya amin. Kanian segurado tayo ya magano lan panampoten na Panarian na Dios so amin ya problema.

 ISIPEN PA

Anto kasi kipapasen na bilay no manuley lay Panarian na Dios?

Nabasa so ebat na Biblia diad SALMO 37:29 tan ISAIAS 65:21-23.