Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 9

Dugan Pangusar ed Saray Visual Aid

Dugan Pangusar ed Saray Visual Aid

Genesis 15:5

SUMARYO: Mangusar na saray visual aid odino saray nanengneng ya makatulong ed panagbangat pian mas onlinew iray importantin punto ya ibabangat mo.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Pilien iray visual aid ya makatulong ed panagbangat mo. Mangusar na saray litrato, drowing, tsart, mapa, time line, odino arum nin visual aid pian idanet iray importante ya punto, aliwan saray angkelag ya detalye. Tulongan iray ondedengel ya natandaan no antoy naaralan da, aliwa labat ya samay visual aid.

  • Seguroen ya nanengneng na saray ondedengel so visual aid.