Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 4

Epektibon Pangipresenta ed Teksto

Epektibon Pangipresenta ed Teksto

Mateo 22:41-45

SUMARYO: Iparaan so nonot na saray ondedengel antis ya basaen so teksto.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Nonoten no akin ya basaen so sakey a teksto. Ipresentam so kada teksto ed paraan ya imanoen na saray ondedengel so punto ya labay mon idanet ed bersikulo.

  • Ipaimano so autoridad na Biblia. No manisia ed Dios iray ondedengel, ipaimano so Biblia bilang Salita na Dios, diad ontan et nipanengneng ya satan so sankamaongan ya lapuan na karunongan.

  • Tulongan iran nawalaay interes ed basaen ya teksto. Mangusar na tepet ya ebatan na teksto, mamitla na problema ya nasolusyonan diad tulong na satan ya teksto, odino mangibaga na prinsipyo ya nalinewan panamegley na sakey a salaysay ed Biblia.