Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 3

Pangusar na Saray Tepet

Pangusar na Saray Tepet

Mateo 16:13-16

SUMARYO: Mangusar na agmakaopendi iran tepet pian magmaliw ya makapainteres so tongtongan anggad sampot, pian mankatunongan ed saray ondedengel, tan nidanet iray importantin punto.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Gawaen ya makapainteres so tongtongan anggad sampot. Mangusar na saray tepet pian nasagyat iray ondedengel ya mannonot tan mantalaran ed ebat.

  • Mankatunongan ed topic. Mangusar na pigaran tepet pian tulongan iray ondedengel ya natumbok iray rason ya mangitonton ed dugan konklusyon.

  • Idanet iray importantin punto. Mangusar na tepet ya makaalay interes pian ipaimano so sakey ya importantin punto. Kayarin pantongtongan so sakey ya importantin punto odino no sampotan mo lay presentasyon mo odino paliwawam, mangusar na saray tepet bilang repaso.