Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 2

Natural ya Panagsalita

Natural ya Panagsalita

2 Corinto 2:17

SUMARYO: Mansalitan singa mitotongtong labat tan manlapud puso pian nipanengneng no antoy naliliknam ed topic tan ed saray ondedengel ed sika.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Manpikasi tan manparaan a maong. Ipikasim ya natulongan kan manpokus, aliwan diad sarilim, noagta diad mensahem. Kaukolan ya malinew ed isip mo iray manunan punto ya labay mon ipasabi. Ibalikas iray ideya diad sarilim ya salita imbes ya basta labat ibaga ya eksakto no antoy walad reperensya.

  • Mansalitan manlapud puso. Isipen no akin a kaukolan ya naamtaan na saray ondedengel so mensahe. Manpokus ed sikara. Diad ontan, say itsuram no akaalagey odino akayurong ka, say andawes mo odino say igalaw na laman mo tan limam, tan say ekspresyon na lupam et mangipanengneng ya makaaro ka tan matua kad ibabagam.

  • Nengnengen iray ondedengel. Onnengneng ed mata no aliwan makaopendi. No manpapaliwawa ka, sansakey labat ya indibidual so nengnengen mo, imbes ya nengnengen odino parlasan so interon grupo.