Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 19

Pansagpot ya Sabien so Puso

Pansagpot ya Sabien so Puso

Proverbio 3:1

SUMARYO: Tulongan iray ondedengel ya naapresya so naaralan da tan iyaplika itan.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Tulongan iray ondedengel ya usisaen so sarili da. Mantepet pian natulongan ira ya nausisa day sarili dan liknaan.

  • Tulongan iran nawalaan na dugan motibo. Pasesegen iray ondedengel ya usisaen no akin ya manggagawa ray maabig. Tulongan iran nawalaan na sankaabigan ya motibo—panangaro ed si Jehova, ed kaparan too, tan ed saray bangat na Biblia. Tulongan iray ondedengel ya nanengneng so karunongan na pangiyaplika ed ibabaga na Biblia; agmo ra sesermonan. Imbes ya pabaingan ira, tulongan mo ran nalikna ya apaseseg ira ed presentasyon mo odino paliwawam, tan napakiwas iran gawaen so sankaabigan da.

  • Ipaimano si Jehova. Idanet no panon ya ipapatnag na saray bangat, prinsipyo, tan ganggan ya walad Biblia iray kualidad na Dios tan say panangaro tod sikatayo. Tulongan iray ondedengel ya nawalaan na pilalek ya ikonsidera so nalilikna nen Jehova tan sikatoy paliketen da.