Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 16

Makapaseseg tan Positibo

Makapaseseg tan Positibo

Job 16:5

SUMARYO: Manpokus ed solusyon tan ed no antoy makapaseseg ed saray ondedengel, aliwan diad saray problema.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Pansiansiaen so positibon panmoria ed saray ondedengel. Isip mo ya labay na saray agagi ya paliketen si Jehova. No bilang ta kaukolan mo ran simbawaen, anggad posible et impapuson komendaan mo ni ra.

  • Limitaan so negatibon impormasyon. Ipila labat so negatibon impormasyon no makatulong ed gagala na presentasyon. Balet nepeg ya positibo so interon presentasyon mo o paliwawam.

  • Lanang ya usaren so Salita na Dios. Ipaimano iray ginawa nen Jehova, saray gagawaen to natan, tan saray gawaen to diad arapen parad totoo. Pabiskegen tan pasesegen iray ondedengel.