Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 15

Pansalitan Walaay Talek

Pansalitan Walaay Talek

1 Tesalonica 1:5

SUMARYO: Ipanengneng ya talagan panisiaan mo ya tua tan importante so ibabagam.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Manparaan a maong. Aralen a maong so impormasyon anggad natalosan mo no anto ray manunan ideya tan no panon ya papaneknekan na Biblia ya tua iratan. Ibalikas iray manunan punto diad pigaran simplin salita. Manpokus ed no panon ya natulongan iray ondengel. Kerewen ed pikakasi so masanton espiritu.

  • Mangusar na saray salitan pakapatnagay talek o kombiksion. Imbes ya uliten iray eksakton salita ya walad publikasyon, ibalikas so ideya ed sarilim ya salita. Usaren iray salitan mangipanengneng ya segurado ka ed ibabagam.

  • Mansalitan maaro tan matua. Mansalita ya dugarugay kakasil na boses mo. Nengneng kad mata na saray ondedengel no agmakaopendi.