Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 14

Nidanet Iray Manunan Punto

Nidanet Iray Manunan Punto

Hebreo 8:1

SUMARYO: Tulongan iray ondedengel ya natumbok so paliwawam, tan ipalinew no panon ya onkonekta ed gagalam tan ed temam so kada manunan punto.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Seguroen ya walay gagalam. Nonoten no kasin say gagala na paliwawam et pian mangiter na impormasyon, mangombinse, odino mamaseseg ed saray ondedengel, insan manparaan base ed satan. Seguroen ya amin a manunan punto et onsuporta pian nagawaan mo so gagalam.

  • Idanet so tema na paliwawam. Diad interon paliwawam, maminpigan uliten so tema diad pamitla ed saray manunan salita odino pangusar ed saray salitan miparay kabaliksan.

  • Gawam ya simpli tan malinew iray manunan punto. Pilim labat iray manunan punto ya epektibon nibangat mo ed niganan oras tan onkonekta ed temam. Limitaan mo so bilang na manunan punto, malinew ya ibaga so kada sakey ed saratan, ontundan magano kayari sakey a manunan punto, tan ikonektam itan ed onsublay a manunan punto.