Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 11

Mabilabilay a Panagsalita

Mabilabilay a Panagsalita

Roma 12:11

SUMARYO: Mansalitan maligligsa pian sagyaten tan pakiwasen iray ondedengel.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Ipapusom so mensahe. No ipaparaan moy presentasyon mo odino paliwawam, nonot mon maong so kaimportantian na mensahem. Aral mon maong so reperensya pian nibalikas mo itan a manlapud puso.

  • Nonot mo iray ondengel ed sika. Dalepdepen no panon ya nagunggonaan so arum ed basaen odino ibangat mon impormasyon. Isipen iray paraan na pangipresentam pian malinew ya nanengneng na saray ondedengel no panon iran nagunggonaan.

  • Gawaen a mabilabilay so presentasyon mo odino paliwawam. Mansalitan maligligsa. Mangusar na saray natural ya andawes odino galaw na laman tan lima tan ekspresyon na lupa pian ipatnag so tuan naliliknam.