Manseet Ka ed Panagbasa tan Panagbangat

Ontulong iyan publikasyon pian onaligwas kad panagbasam tan mas naparakep so paraan na pitotongtong mo tan panagbangat mo.

Sulat na Mananguley ya Ulop

Ibabangat tayo so sankaimportantian ya mensahe ya niiter ed saray totoo.

LEKSION 1

Epektibon Introduksion

Walay taloran nagawaan na epektibon introduksion.

LEKSION 2

Natural ya Panagsalita

Say natural ya panagsalita et pagmaliwen ton relaks iray ondedengel tan ontulong ed sikaran magmaliw ya maawat ed mensahem.

LEKSION 3

Pangusar na Saray Tepet

Mangusar na saray agmakaopendin tepet pian magmaliw ya makapainteres so tongtongan anggad sampot tan nidanet iray importantin punto.

LEKSION 4

Epektibon Pangipresenta ed Teksto

Nengnengen no panon ya iparaan so kanonotan na saray ondedengel antis mon basaen so teksto.

LEKSION 5

Suston Panagbasa

Say suston panagbasa et importante pian nipasabi so nipaakar ed si Jehova.

LEKSION 6

Malinew ya Nipaliwawa no Akin ya Inusar so Teksto

Tulongan iray ondedengel ya natalosan so koneksion na tekston binasam ed punton labay mon papawayen.

LEKSION 7

Susto tan Makakombinse

Makatulong so susto tan makakombinse ya ebidensya pian nawalaay dugan konklusyon iray ondedengel.

LEKSION 8

Saray Pakaaralan ya Ilustrasyon

Paaligwasen so panagbangat mo diad pangusar na saray simplin ilustrasyon ya makapainteres ed saray ondedengel tan pakaaralan da na importante iran punto.

LEKSION 9

Dugan Pangusar ed Saray Visual Aid

Mangusar na saray visual aid pian mas natandaan so ibabangat mo.

LEKSION 10

Panguman-uman na Boses

Uman-uman moy peles, tono, tan kakasil na panagsalitam pian nasagyat moy emosyon tan napakiwas mo iray ondedengel.

LEKSION 11

Mabilabilay a Panagsalita

Nanengneng ed mabilabilay a panagsalitam no antoy naliliknam tan makatulong itan pian napansiansiam so interes na saray ondedengel.

LEKSION 12

Maaro tan Walaay Empatya

No ipatnag moy tuan naliliknam no mansasalita ka, nipanengneng mod saray ondedengel ya iyaansakit mo ra.

LEKSION 13

Nipalinew no Akin ya Importante so Impormasyon

Tulongan iray ondedengel ya natalosan no akin ya importantid bilay da so topic ya iprepresentam, tan ipanengneng no panon dan iyaplika so naaralan da.

LEKSION 14

Nidanet Iray Manunan Punto

Tulongan iray ondedengel ya natumbok so paliwawam, tan ipalinew no panon ya onkonekta ed gagalam tan ed temam so kada manunan punto.

LEKSION 15

Pansalitan Walaay Talek

Mansalitan walaay talek. Ipanengneng ya talagan panisiaan mo ya importante so ibabagam.

LEKSION 16

Makapaseseg tan Positibo

Magmaliw ya makapaseseg imbes ya makritiko. Ipaimano iray makapabiskeg ya katuaan diad Salita na Dios.

LEKSION 17

Natalosan na Arum

Tulongan iray ondedengel ya natalosan so kabaliksan na mensahem. Malinew ya ipasabi iray importantin punto.

LEKSION 18

Pakaaralan na Saray Ondedengel

Pannonoten iray ondedengel tan tulongan iran makaaral na impormasyon ya pakagunggonaan da.

LEKSION 19

Pansagpot ya Sabien so Puso

Pakiwasen iray ondedengel ya aroen so Dios tan say Salita to, say Biblia.

LEKSION 20

Epektibon Konklusyon

Say epektibon konklusyon et mamaseseg ed saray ondedengel ya awaten tan iyaplika iray naaralan da.

I-rekord so Ginawaan Mo

I-rekord so agawaan mo pian mas napaaligwas so panagbasam tan panagbangat mo.

Amtaen ni arum ya impormasyon

VIDEO SERIES

Manseet Ka ed Panagbasa tan Panagbangat​—Video

Paaligwasen so abilidad ed panagbasa tan panagbangat.