Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 7

Siopa si Jesus?

Siopa si Jesus?

Imbaki nen Jehova si Jesus diad dalin. 1 Juan 4:9

No labay tayon napaliket si Jehova, nepeg tayon dengelen so Anak to. Abayag ni antis a pinalsa nen Jehova si Adan, pinalsa to iyan makapanyarin espiritu diad tawen.

Asabi panaon, sikatoy imbaki nen Jehova pian iyanak na sakey a birhen a manngaran na Maria diad Betlehem. Say ugaw et tinawag ya Jesus.​—Juan 6:38.

Bilang too ed dalin, perpekton impanengneng nen Jesus iray kualidad na Dios. Sikatoy mapangasi, maaro, tan mainomay ya asinggeran. Makpel ton imbangat ed totoo so katuaan nipaakar ed si Jehova.

 Ginawa nen Jesus so maong balet binusol da. 1 Pedro 2:21-24

Binusol na saray lider na relihyon si Jesus lapud impaamta toy aliwa iran bangat da tan saray mauges ya kagagawa ra.

Pinaabig met nen Jesus iray mansasakit tan binilay to ray pigaran inaatey.

Sinugsogan na saray lider na relihyon iray Romano ya siplatan si Jesus tan pateyen.