Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 1

Panon Tayon Dengeley Dios?

Panon Tayon Dengeley Dios?

Mitotongtong so Dios ed sikatayo panamegley na Biblia. 2 Timoteo 3:16

Impaisulat na tuan Dios ed totoo iray kanonotan to diad sakey a sagradon libro. Satan a libro et say Biblia. Karga na satan iray importantin impormasyon a labay na Dios ya naamtaan mo.

Amta na Dios no antoy sankaabigan parad sikatayo tan sikatoy Lapuan na amin a kakabatan. No ondengel ka ed sikato, talagan magmaliw kan makabat.​—Uliran 1:5.

Labay na Dios ya amin a totoo et manbasa na Biblia. Wala la itan ed dakel ya lenguahe.

No labay moy ondengel ed Dios, nepeg mon basaen tan talosan so Biblia.

 Saray totoo ed anggan iner a pasen so ondedengel. Mateo 28:19

Natulongan ka na saray Tasi nen Jehova a talosan so Biblia.

Diad interon dalin, ibabangat da so katuaan nipaakar ed Dios.

Anggapoy bayaran mo ed saya. Makaaral ka met nipaakar ed Dios diad Kingdom Hall na saray Tasi nen Jehova ed lugar yo.