Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 12

Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?

Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?

Importante so aro pian maliket so pamilya. Efeso 5:33

Diad estandarte na Dios, nepeg a sakey ya laki tan sakey a bii so manasawa.

Say maaron asawan laki et maasikaso tan makonsidera ed asawa to.

Say asawan bii so nepeg a mikoopera ed asawa to.

Saray anak so nepeg ya ontulok ed atateng da.

 Magmaliw a mapangasi tan matoor, aliwan maruksa tan agnapanmatalkan. Colosas 3:5, 8-10

Ibabaga na Salitay Dios a nepeg ya aroen na asawan laki so asawa to a singa say laman ton dili tan nepeg ya respetoen na asawan bii so asawa to.

Mauges so pan-akdol na aliwan kasal. Mauges so poligamya odino dakel ya asawa.

Ibabangat na Salita nen Jehova iray pamilya no panon iran magmaliw ya maliket.