Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 8

Antoy Niiter ed Sika na Impatey nen Jesus?

Antoy Niiter ed Sika na Impatey nen Jesus?

Inatey si Jesus pian manbilay itayo. Juan 3:16

Taloy agew kayari impatey nen Jesus, walaray bibiin linmad angiponponan ed sikato tan asabian da itan ya anggapoy karga. Binilay nen Jehova si Jesus.

Ag-abayag et nampanengneng si Jesus ed saray apostol to.

On, binilay nen Jehova si Jesus bilang makapanyarin imortal ya espiritu. Anengneng na saray babangatan nen Jesus ya sikatoy onsesegep ed tawen.

 Binilay na Dios si Jesus tan ginawa ton Ari ed Panarian To. Daniel 7:13, 14

Inter nen Jesus so bilay to pian nadondon iray totoo. (Mateo 20:28) Panamegley na satan a dondon, ginawa na Dios a posible parad sikatayo so pambilay ya andi-angga.

Tinuro nen Jehova si Jesus bilang Ari pian uleyan so interon dalin. Kaiba to so 144,000 a matoor a totoo ya napaoli pian manbilay ed tawen. Si Jesus tan say 144,000 so manuley ed matunong a gobierno ed tawen, say Panarian na Dios.​—Apocalipsis 14:1-3.

Gawaen na Panarian na Dios a paraiso so dalin. Naandi la so guerra, krimen, kairapan, tan eras. Saray totoo et magmaliw a tuan maliket.​—Salmo 145:16.