Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 6

Antoy Naaralan Tayo ed Baleg a Delap?

Antoy Naaralan Tayo ed Baleg a Delap?

Dineral na Dios iray mauges, balet insalba Toy Noe tan say pamilya to. Genesis 7:11, 12, 23

Inmuran ed loob na 40 agew tan 40 labi, tan alipos so interon dalin. Inatey so amin mauges a totoo.

Nilukpos na saray rebelyoson anghel so toon laman da tan nagmaliw iran demonyo.

Saramay walad loob na biong et nisalba. Anggaman sinmabi panaon ya inatey lanlamang si Noe tan say pamilya to, bilayen lamet ira na Dios a walaan na ilalon manbilay ya andi-angga.

 Deralen lamet na Dios iray mauges tan isalba to ray maong a totoo. Mateo 24:37-39

Si Satanas tan saray demonyo to et siansia nin mangiimpluensya ed totoo.

Singa met nen panaon nen Noe, dakel natan so agmalabay ed maaron panangibangat nen Jehova. Agla mabayag et deralen nen Jehova so amin a mauges.​—2 Pedro 2:5, 6.

Say arum a totoo et singa si Noe. Ondedengel ira ed Dios tan gagawaen day ibabaga to; sikara so Tasi nen Jehova.