Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 3

Antoy Klase na Bilay Diad Paraiso?

Antoy Klase na Bilay Diad Paraiso?

Inikdan nen Jehova si Adan tan Eva na dakel a maabig a bengatla. Genesis 1:28

Pinalsa nen Jehova so inmunan bii, si Eva, tan inter to ed si Adan bilang asawa.​—Genesis 2:21, 22.

Pinalsa ira nen Jehova ya walaan na perpekton nonot tan laman, anggapoy depekto ra.

Say Paraison ayaman da et say hardin na Eden​—sakey a marakdakep a pasen ya walay ilog, manbubungan kakiewan, tan ayayep.

Akitongtong si Jehova ed sikara tan imbangat to ra. No ondengel irad sikato, manbilay ira ya andi-angga diad Paraison dalin.

 Inkuan na Dios ya ag-ira mamangan ed bunga na sakey ed saray kiew. Genesis 2:16, 17

Sakey ed saray anghel so nanrebelde ed Dios. Satan ya mauges ya anghel et si Satanas a Diablo.

Impanengneng nen Jehova ed si Adan tan Eva so sakey ya manbubungan kiew ed hardin, tan binilin to ra ya no mangan iray bunga na satan et ompatey ira.

Aglabay nen Satanas ya unoren nen Adan tan Eva si Jehova. Kanian inusar toy uleg a mangibagad si Eva ya no mangan na bunga na satan a kiew, sikatoy ag-ompatey, noagta magmaliw a singa Dios. Siempre, sakey itan a tila.​—Genesis 3:1-5.