Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 10

Antoray Bendisyon ed Saray Ondengel ed Dios?

Antoray Bendisyon ed Saray Ondengel ed Dios?

Maslak ed inaatey et bilayen diad dalin. Gawa 24:15

Isip mo pa ray bendisyon ed arapen ya naawat mo no ondengel ka ed si Jehova! Nawalaan ka na perpekton laman; anggapo lay mansakit odino maletey. Anggapo lay mauges a totoo, tan napanmatalkan mo la so amin.

Anggapo lay sakit, ermen, odino panakis. Anggapo lay ontatken tan ompatey.

 Say walad kaliberliber mo lad satan et kakaaro tan kapamilya. Magmaliw a maliket so bilay ed Paraiso.

Anggapo lay takotan. Talagan maliket iray totoo.

Panampoten na Panarian na Dios so amin a kairapan. Apocalipsis 21:3, 4