Onlad karga

Onlad saray karga

 PARTE 5

Say Baleg a Delap—Siopay Dinmengel? Siopay Agdinmengel?

Say Baleg a Delap—Siopay Dinmengel? Siopay Agdinmengel?

Nen panaon nen Noe, maslak ed saray totoo et nanggaway mauges. Genesis 6:5

Awalaan na ananak si Adan tan Eva, tan dinmakel so totoo ed dalin. Asabi panaon, walaray anghel ya akila ed impanrebelde nen Satanas.

Linma ra ed dalin tan nansulong iray laman na too pian makapangasawa na bibii. Say inyaanak na kaasawaan da et aliwan ordinaryon totoo, a masisibeg tan mabibiskeg.

Apano so mundo na totoon manggagaway mauges. Ibabaga na Biblia: “Say kabaglan na too ed dalin abalbaleg, tan mauges labat a lanang so amin a pimorekdek na nonot na puso to.”

 Dinmengel si Noe ed Dios tan nanggaway biong. Genesis 6:13, 14, 18, 19, 22

Si Noe et maong a too. Imbaga nen Jehova ed si Noe a deralen Toy mauges a totoo panamegley na baleg a delap.

Binilin met na Dios si Noe a manggaway baleg a baluto, ya tinawag a biong, tan ilugan to ditan so pamilya to tan amin a klase na ayayep.

Pinasakbayan nen Noe iray totoo nipaakar ed onsasabin Delap, balet ag-ira dinmengel. Inelek-elekan na arum si Noe; tan walaray nambusol ed sikato.

Sanen asumpal lay biong, inloob nen Noe so ayayep.