Ondengel ed Dios Pian Manbilay ya Andi-angga

Labay na Dios ya igiya, protektaan, tan bendisyonan to tayo.

Paunan-salita

Lapud inaro na Dios so amin ya totoo, ibabangat to tayo no panon so manbilay a maliket.

Panon Tayon Dengeley Dios?

Dapat tayon amtaen no antoy dugan gawaen tan no siopay makatulong.

Siopa so Tuan Dios?

Naaralan tayo no antoy ngaran tan saray kualidad to.

Antoy Klase na Bilay Diad Paraiso?

Indeskribe iya na unonan parte na Biblia.

Dinmengel Ira ed si Satanas—Antoy Resulta?

Aliwliwa so tinmumbok iran agawa.

Say Baleg a Delap—Siopay Dinmengel? Siopay Agdinmengel?

Antoy balbaleg ya pananguman ed ugali na totoo?

Antoy Naaralan Tayo ed Baleg a Delap?

Aliwa iyan is-istorya labat.

Siopa si Jesus?

Akin ya importantin kabaten tayo?

Antoy Niiter ed Sika na Impatey nen Jesus?

Nagmaliw a posible ed sikatayo iray balibalin bendisyon.

Kapigan Onsabi so Paraiso?

Ibabaga na Biblia iray nagawa insan onsabi so anggaan.

Antoray Bendisyon ed Saray Ondengel ed Dios?

Saray nagawa ya labalabay mon nanengneng a mismo.

Kasin Dedengelen Itayo nen Jehova?

Anto ray nayarin ipikasim ed sikato?

Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?

Wala ray balibalin bilin ed sikatayo nen Jehova, say angigapo na pamilya.

Antoy Gawaen Tayo Pian Napaliket so Dios?

Wala ray labay tan agto labay.

Panon Mon Nipanengneng a Matoor Ka ed si Jehova?

No magmaliw kan matoor, ontulong iya pian duga iray desisyon mo.