Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 7

Pakapanyari a Manalimbeng—“Say Dios so Salimbengan Tayo”

Pakapanyari a Manalimbeng—“Say Dios so Salimbengan Tayo”

1, 2. Saray Israelita so niwala’d anton kapeligroan sanen onloloob ira ed rehyon na Sinai nen 1513 K.K.P., tan panon iran pinaseguroan nen Jehova?

NIPAARAP ed kapeligroan iray Israelita legan na inloob da ed rehyon na Sinai diad kagapo na 1513 K.K.P. Nipaarap ira ed mapeligron pambaroy diad “maawang tan makapataktakot a kalawakan a panuubongan na saray maditan uleg tan alakdan.” (Deuteronomio 8:15, The New English Bible) Nasesesga met ira ed pangataki na masebeg iran nasyon. Intarok nen Jehova so totoo to ed onian kipapasen. Bilang Dios da, kasin nayarian toran salimbengan?

2 Makapaseguron tuloy iray salita nen Jehova: “Anengneng yo no anto so ginawak ed saray Ehipsio, tan no panon so impangawit ko ed sikayo ed tapew na saray payapayak na agila, tan inala takayo dia ed siak.” (Exodo 19:4) Impanonot nen Jehova ed totoo to ya inliktar to ra manlapud saray Ehipsio, diad impangusar to ed saray agila, a singa panangibaga, pian awiten iran maligen. Balet walaray arum nin rason no akin a “saray payapayak na agila” so matukotukoy a mangiyiilustra ed pananalimbeng na Dios.

3. Akin a “saray payapayak na agila” so matukotukoy a mangiyiilustra ed pananalimbeng na Dios?

3 Aliwa labat lan diad pamatayong so panguusaran na agila ed baleg tan mabiskeg a payapayak to. Diad kapeta-petangan na agew, ibuskag na inan agila iray payak to—a nayarin onnatnat na anggad 2 metro—pian mamorma na siroman, a tarongan iray sibong to ed makasinit a petang na agew. No arum met, isakbong toray payak to ed saray sibong to pian salimbengan ira ed ambetel a dagem. No panon a say agila so manasalimbeng ed sibong to, ontan met ya inyagel tan sinalimbengan nen Jehova so singa sibong a nasyon na Israel. Insan diad kalawakan, saray totoo to so mantultuloy a nasalimbengan diad sirom na saray mabiskeg a simbolikon payapayak to daput no sikaray mansiansian matoor.  (Deuteronomio 32:9-11; Salmo 36:7) Balet kasin matukoy a nailaloan tayo natan so pananalimbeng na Dios?

Say Sipan a Panalimbeng na Dios

4, 5. Akin a sigpot itayon makapanmatalek ed sipan na Dios a manalimbeng?

4 Seguradon nayarian nen Jehova a salimbengan iray lingkor to. Sikato so “Dios a Makapanyarin-amin”—titulo a pakapatnagan a sikatoy walaan na agnaresistian a pakapanyari. (Genesis 17:1) Singa say agnapatundan daluyon, say pakapanyari nen Jehova so agnaamper. Lapud nayarian ton gawaen so antokaman a panlabayan to, nayarin itepet tayo, ‘Kasin linawa nen Jehova ya usaren so pakapanyari to pian salimbengan so totoo to?’

5 Say ebat ed sakey a salita et on! Papaseguroan itayo nen Jehova a salimbengan toray totoo to. Ibabaga na Salmo 46:1: “Say Dios sikato so salimbengan tayo tan biskeg tayo, sikato so sakey a maparparaan a tulong ed gonigon.” Lapud ‘agmantila’ so Dios, sigpot itayon makapanmatalek ed sipan ton manalimbeng. (Tito 1:2) Konsideraen tayo so pigaran malinew ya ilustrasyon ya inusar nen Jehova pian deskribien so mananalimbeng a panangiyansakit to.

6, 7. (a) Say managpastol ed panaon na Biblia so mangitatarya na anton salimbeng ed saray karnero to? (b) Panon ya iyiilustra na Biblia so impapuson pilalek nen Jehova a salimbengan tan asikasoen iray karnero to?

6 Si Jehova so sakey a Managpastol, tan “sikatayo so karkarnero na pastolan to.” (Salmo 23:1; 100:3) Pigpigaran ayayep so singa saray maamon karnero a pakaskasi. Say managpastol ed panaon na Biblia so kaukolan a makpel a manalimbeng ed saray karnero to manlapud saray leon, lobo, tan uso, ontan met ed saray matakew. (1 Samuel 17:34, 35; Juan 10:12, 13) Balet walaray panaon a kinaukolan so inkatamoy sano salimbengan iray karnero. Sano nananak so sakey a karnero ya arawi ed simpukokan, say manangasikason managpastol so manbantay ed ina pian salimbengan to insan to awiten so pakaskasin kordero diad simpukokan.

“Awiten to ra ed pagew to”

 7 Diad pangikompara ed inkasikato ed sakey a managpastol, papaseguroan itayo nen Jehova ed impapuson pilalek to a salimbengan itayo. (Ezequiel 34:11-16) Nonoten so deskripsion nen Jehova a naromog diad Isaias 40:11, ya asingbat ed Kapitulo 2 na sayan libro: “Pankabkaben to naani so ayep to a singa sakey a pastol, tiponen to naani so saray kordero ed taklay to, tan awiten to ra ed pagew to.” Panon a say melag nin kordero so awiten na managpastol ed “pagew” to—saray tupi na bandad pagew a kawes to? Say kordero so nayarin onasingger ed managpastol, sipeg-sipeg ni ingen ed bikking to. Anggaman ontan, say managpastol so kaukolan ya onyuko, mangalsa ed kordero, tan ampopoen to. Agaylan matamoy a panangilitrato ed inkamabulos na Matalonggaring a Managpastol tayo a mangiyagel tan manalimbeng ed sikatayo!

8. (a) Siopa so panginanatnatan na Dios ed sipan to a manalimbeng, tan panon iyan nipabitar ed Uliran 18:10? (b) Anto so nasasaglawi ed pakaromog na salimbeng ed ngaran na Dios?

8 Say sipan na Dios a panalimbeng so walaan na kondisyon—satan so nagamoran labat na saraman so onaapit ed sikato. Ibabaga na Uliran 18:10: “Say ngaran nen Jehova sikato so mabiskeg ya ilang; say maptek ombatik ya onloob ed sikato, tan nilaban.” Diad panaon na Biblia, saray ilang o tori so no maminsan et nipaalagey diad kalawakan bilang maligen a paspasen na salimbengan. Balet akauley la so sakey a walad kapeligroan ya ombatik ed satan ya ilang parad kaligenan. Mipadpara itan ed pakaromog na salimbeng ed ngaran na Dios. Saya so manasaglawi a nagkalalo nen say basta pangulit labat ed ngaran na Dios; say madibinon ngaran mismo so aliwan sakey a galing. Imbes, kaukolan tayon amtaen tan manmatalek ed samay Sakey ya akan-ngaran ed satan tan manbilay a mitunosan ed matunong iran estandarte to. Agaylan mapangasi si Jehova pian paseguroan to itayo a no manilalo itayo ed sikato diad pananisia, sikatoy sakey ya ilang a manalimbeng ed sikatayo!

“Say Dios Tayo . . . so Makapangiliktar ed Sikatayo”

9. Panon a mas ni so nagagawaan nen Jehova nen say basta labat mangisipan a manalimbeng?

9 Mas ni so nagagawaan nen Jehova nen say basta labat mangisipan  a manalimbeng. Diad panaon na Biblia, indemostra to ed mamilagro iran dalan a nayarian ton salimbengan so totoo to. Legan na awaran na Israel, say makapanyarin “lima” nen Jehova so mabetbet ya amuger ed mabiskeg iran kakabusol. (Exodo 7:4) Anggaman ontan, inusar met nen Jehova so pakapanyari ton manalimbeng nisengeg ed saray indibidual.

10, 11. Antoran ehemplo ed Biblia so mangipapanengneng no panon ya inusar nen Jehova so pakapanyari ton manalimbeng nisengeg ed saray indibidual?

10 Sanen agdinmakmomo iray taloran kalangweran a Hebreo—di Sidrac, Mesac, tan Abednago—ed imahen a balitok nen Arin Nabucodonosor, sikaray pinagyaw na sinmanok ya ari ya ibuntok ira ed pirmin pinapetang a palbaan. “Siopa’tan a dios so mangilaban ed sikayo ed limak?” so inkantiaw nen Nabucodonosor, say sankamakapanyarian a monarka ed dalin ed saman. (Daniel 3:15) Say taloran kalangweran a lalaki so walaan na sigpot a kompiyansa ed pakapanyari na Dios da a manalimbeng ed sikara, balet ag-ira nanilalon salimbengan tora. Kanian, inyebat da: “No sikato so ontan, say Dios mi a sikato so panlingkoran mi sikato so masarag a mangilaban ed sikami.” (Daniel 3:17) On, satan a manliob a palbaan, anggano pinapetang ya aminpito nen samay dati, so baliwala ed sankamakapanyarian a Dios da. Talagan sinalimbengan to ira, tan say ari so apaskar a mangaksobi: “Anggapo so sananey a dios a makayari a mangilaban na unong ed saya.”Daniel 3:29.

11 Angiter met si Jehova na tuan makatantandan panangipatnag na pakapanyari ton manalimbeng sanen inyalis to so bilay na bogbogtong ya Anak to ed panag-anakan na Judion birhen a si Maria. Inkuan na anghel ed si Maria ya “ilukon [to] tan iyanak so sakey ya anak a laki.” Insalaysay na anghel: “Say espiritu santo onla ed sika, et say pakapanyari na Sankatageyan tarongan to ka.” (Lucas 1:31, 35) Mapatnag, say Anak na Dios so agbalot niiyan ed kapeligroan. Kasin say kasalanan tan ag-inkayadyari na too ya ina so mangapekta ed lukon? Kasin nayarian nen Satanas a sakitan odino pateyen itan ya Anak sakbay na kianak To? Imposible! Diad katuaan to, si Jehova so analimbeng ed si Maria ta pian anggapoy makaderal ed ombabaleg a  lukon—balanglan ag-inkayadyari, makaderal a puersa, manamatey a too, odino demonyo—manlapud pannginginew a manpatuloy. Intultuloy a sinalimbengan nen Jehova si Jesus legan na inkatobonbalo to. (Mateo 2:1-15) Anggad sanen asabi so aturon panaon na Dios, agla nakalakalan atakien so pinablin Anak to.

12. Akin a mamilagron sinalimbengan nen Jehova iray pigaran indibidual ed panaon na Biblia?

12 Akin a sinalimbengan nen Jehova iray pigaran indibidual ed ontan a mamilagro iran dalan? Diad dakel a kipapasen et sinalimbengan nen Jehova iray indibidual ta pian salimbengan so bengatlan nagkalalon importante: say pakasumpal na gagala to. Alimbawa, say inkiliktar na ugaw ya Jesus so importante ed pakasumpal na gagala na Dios, a diad kaunoran et mangunggona ed amin a katooan. Say rekord na dakel a panangipatnag na pakapanyarin manalimbeng so kabiangan na apuyanan a Kasulatan, a “nisulat ira ya onkana ed kibangat tayo, ta pian lapu ed anos tan lapu ed panamaligliwa na saray Sulsulat, wala so ilalo tayo.” (Roma 15:4) On, sarayan alimbawa so mamapaelet na pananisia tayo ed sankamakapanyarian a Dios tayo. Balet anton pananalimbeng so nailaloan tayo ed Dios natan?

No Anto so Agkabaliksan na Panalimbeng na Dios

13. Kasin obligado si Jehova a manggawa na saray milagro nisengeg ed sikatayo? Ipaliwawa.

13 Say sipan a panalimbeng na Dios et agmankabaliksan a si Jehova so obligadon manggawa na saray milagro nisengeg ed sikatayo. Andi, ag-igagarantiya ed sikatayo na Dios tayo so bilay ya andiay problema diad sayan daan a sistema. Dakel a matoor a lingkor nen Jehova so nipapaarap ed pirmi iran kairapan, pati inkaduka, bakal, sakit, tan ipapatey. Malinew ya imbaga nen Jesus ed saray babangatan to a bilang indibidual et nayarin sikaray pateyen lapud pananisia ra. Satan no akin ya indanet nen Jesus so pankaukolan a mansungdo anggad kasampotan. (Mateo 24:9, 13) No usaren nen Jehova so pakapanyari to pian manggawa na mamilagro iran panangiliktar ed amin a kipapasen, nayarin walay basiyan a kantiawan nen Satanas si Jehova tan suppiaten to so inkapuro na debosyon tayo ed Dios tayo.Job 1:9, 10.

14. Antoran alimbawa so mangipapanengneng ya aglawas sasalimbengan nen Jehova so amin a lingkor to ed parehon dalan?

 14 Anggan diad panaon na Biblia, ag-inusar nen Jehova so pakapanyari ton manalimbeng pian iyagel ed ag-ilaloan ya ipapatey na kada sakey ed saray lingkor to. Alimbawa, si apostol Santiago so pinatey nen Herodes nen ngalngali 44 K.P.; ingen, ag-abayag kayari na saman, niliktar si Pedro ed “lima nen Herodes.” (Gawa 12:1-11) Tan si Juan, say agi nen Santiago, so mas abayag a nambilay nen say di Pedro tan Santiago. Malinew, agtayo nailaloan so Dios tayo a manalimbeng ed amin a lingkor to ed parehon dalan. Likud ni, say “panaon tan ag-iilaloan a nagawa” so onsabi ed sikatayon amin. (Eclesiastes 9:11, NW) Sirin, panon itayon sasalimbengan nen Jehova natan?

Mangitatarya si Jehova na Pisikal a Salimbeng

15, 16. (a) Anto so paneknek ya itatarya nen Jehova so pisikal a salimbeng ed saray managdayew ed sikato bilang sakey a grupo? (b) Akin a makapanmatalek itayo a salimbengan nen Jehova iray lingkor to natan tan legan na ‘baleg a kairapan’?

15 Konsideraen ya unona so pamaakaran na pisikal a salimbeng. Bilang managdayew ed si Jehova, nailaloan tayo so ontan a salimbeng bilang sakey a grupo. No andi, mainomay itayon natekmelan nen Satanas. Isipen pa iya: labalabay nen Satanas, “say prinsipe na sayan mundo,” a pagiten so tuan panagdayew. (Juan 12:31; Apocalipsis 12:17) Isesebel na arum ed sankamakapanyarian iran gobierno ed dalin so panagpulong a kimey tayo tan sasalien da itayon sigpot ya upoten. Balet, mansiasiansian mapekder tan mantutultuloy a manpupulong iray totoo nen Jehova! Akin a saray mabiskeg a nasyon so agmakapatunda ed kimey na sayan melag tan ompatnag a pakaskasin grupo na saray Kristiano? Lapud sikatayoy sasalimbengan nen Jehova panamegley na makapanyari a simbolikon payapayak to!Salmo 17:7, 8.

16 Komusta balet so pisikal a salimbeng legan na onsasabin ‘baleg a kairapan’? Agtayo takotan so kipaakseb na saray panangukom na Dios. Sakey ni, “amta na Katawan so pangiliktar to ed saray masantos ed katukso, tan mangikana ed saray aliwan matunong ed leksab na kadudusa no nasabi agew na panangukom.” (Apocalipsis 7:14; 2 Pedro 2:9) Ambegya, lawas itayon  makaseguro nipaakar ed duaran bengatla. Unona, agbalot iyabuloy nen Jehova a napalanit ed dalin iray matoor a lingkor to. Komadua, tumangan to iray manamemben-katooran na andi-anggaan a bilay ed matunong a balon mundo to—no nakaukolan, diad panamegley na kikioli. Parad saraman so ompatey, anggapo la so mas maligen a pasen nen say diad pakanodnonot na Dios.Juan 5:28, 29.

17. Panon a sasalimbengan itayo nen Jehova panamegley na Salita to?

17 Anggan natan, sasalimbengan itayo nen Jehova panamegley na mabilay a “salita” to, a walaan na manamakiwas a pakayarin mamaabig ed kapusoan tan mamasimbalo ed kabibilay. (Hebreos 4:12) Diad pangiyaplika ed saray prinsipyo na satan, diad pigaran pamaakaran et nasalimbengan itayo ed pisikal a kapeligroan. Ibabaga na Isaias 48:17: “Siak si Jehova, . . . ya angibangat ed sika na nipaakar ed nabang mo.” Segurado, say pambilay a mitunosan ed Salita na Dios so mamaaligwas na bunigas tayo tan mamarukey na bilay tayo. Alimbawa, lapud iyaaplika tayo so simbawa na Biblia ya arawian so pilalawanan tan linisan tayoy inkasikatayo manlapud pakatilolan, papaliisan tayo so marutak iran agamil tan makapasakit iran ugali a manederal ed kabibilay na dakel ya agmaridios a totoo. (Gawa 15:29; 2 Corinto 7:1) Agaylan misalsalamat itayo lapud panasalimbeng na Salitay Dios!

Sasalimbengan Itayo nen Jehova ed Espiritual a Paraan

18. Anton espiritual a salimbeng so itatarya nen Jehova parad sikatayo?

18 Importante ed amin, si Jehova so mangiiter na espiritual a salimbeng. Sasalimbengan itayo na maaron Dios tayo manlapud espiritual a kapeligroan diad pangiiter to’d sikatayo na nakaukolan tayo pian nasungdoan iray subok tan pian naalwaran tayoy relasyon tayo ed sikato. Kanian onkikiwas si Jehova pian pansiansiaen so bilay tayo, aliwan diad pigaran taon labat noagta diad inkamagnayon. Konsideraen so pigaran probisyon na Dios a makasalimbeng ed sikatayo ed espiritual a paraan.

19. Panon a say espiritu nen Jehova so ontulong ed sikatayon natalonaan so antokaman a subok a kipaarapan tayo?

19 Si Jehova so “Dumerengel na pikakasi.” (Salmo 65:2, NW) No  saray desdes ed bilay so ompatnag ya alablabas la, say pangibesngaw tayoy liknaan tayo ed sikato so pakainawaan tayon maong. (Filipos 4:6, 7) Nayarin agmamilagron ekalen to iray subok ed sikatayo, balet bilang ebat ed impapuso iran pikakasi tayo, nayarian ton ipagamor ed sikatayo so kakabatan pian arapen iratan. (Santiago 1:5, 6) Nagkalalo nen say satan, ipapagamor nen Jehova so masanton espiritu to ed saraman so onkerew ed sikato. (Lucas 11:13) Satan a makapanyarin espiritu so ontulong ed sikatayo pian natalonaan so antokaman a subok odino problema a nayarin kipaarapan tayo. Satan so mangiter ed sikatayo na “pakayari ed labas nen say gendat” pian makapansungdo anggad pangekal nen Jehova ed amin a makapaot-ot iran problema diad balon mundo ya asingsingger la.2 Corinto 4:7, NW.

20. Panon a say pakapanyari nen Jehova a manalimbeng so nibalikas panamegley na saray kapara tayon managdayew?

20 No maminsan, say pakapanyari nen Jehova a manalimbeng so nayarin nipatnag panamegley na saray kapara tayon managdayew. Itatarok nen Jehova so totoo to ed sankamundoan ya ‘aroan na impanaagi.’ (1 Pedro 2:17; Juan 6:44) Diad limog na satan ya impanaagi, nanenengneng tayo so mabilay a paneknek ed pakapanyari na masanton espiritu na Dios a mangimpluensya ed totoo parad kamaongan. Satan ya espiritu so mamapawala ed sikatayo na saray bunga—a makapaayat, mabli iran kalidad  laktip lay aro, kaabigan, tan kamaongan. (Galacia 5:22, 23) Kanian, sano nagogonigon itayo et say kaparan managdayew so napapakiwas a mangiter na makatulong a konseho odino manginabang na kakkaukolan iran panamaseseg, makapisalamat itayo ed si Jehova lapud ontan iran panangipatnag na mananalimbeng a panangiyansakit to.

21. (a) Anton nipanpanaon ya espiritual a tagano so itatarya nen Jehova panamegley na “matoor tan makabat ya aripen”? (b) Panon kayon personal ya agunggonaan manlapud saray probisyon nen Jehova pian nasalimbengan itayo ed espiritual a paraan?

21 Si Jehova so mangitatarya na sananey nin bengatla pian salimbengan itayo: say nipanpanaon ya espiritual a tagano. Pian natulongan itayon makagamor na biskeg manlapud Salita to, ingganggan nen Jehova so “matoor tan makabat ya aripen” pian mangitarya na espiritual a tagano. Uusaren na satan a matoor ya aripen iray niimprintan palapagan, pati saray magasin a Say Panag-Bantayan tan Awake!, ontan met ed saray miting, asamblea, tan saray kombension a mangiter ed sikatayo na “tagano ed panaon a kinepeg to”—no anto so nakaukolan tayo tan no kapigan tayo nakaukolan itan. (Mateo 24:45) Kasin wala lay nadngel yon bengatla diad Kristianon miting—diad komento, diad paliwawa, odino diad pikakasi ni ingen—ya angitarya na ontan a nakaukolan a biskeg tan panamaseseg? Kasin akaapekto ed bilay yo so espesipikon artikulo a nipalapag ed sakey ed saray magasin tayo? Tandaan, si Jehova so mangitatarya ed sarayan amin a probisyon pian nasalimbengan itayo ed espiritual a paraan.

22. Lawas ya uusaren nen Jehova so pakapanyari to ed anton dalan, tan akin a pankaabigan tayo so panggagawa to na ontan?

22 Si Jehova so peteg a samben “na amin na saray manmatalek ed sikato.” (Salmo 18:30) Natebek tayo ya agto uusaren so pakapanyari to pian salimbengan itayo manlapud amin a kalamidad natan. Balet, lawas ton uusaren so pakapanyari ton manalimbeng pian seguroen so pakasumpal na gagala to. Diad kaunoran, say panggawa to ed satan so pankaabigan na totoo to. No onapit tayo ed sikato tan mansiansia ed aro to, si Jehova so mangiter ed sikatayo na magnayon ya ayadyarin bilay. Diad pannonot ed satan ya ilalo, komon ta moriaen tayo so antokaman a kairapan ed sayan sistema bilang ‘anlemew tan maganggano.’2 Corinto 4:17.