Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 8

Pakapanyari a Mangipawil—‘Gawaen nen Jehova a Balo Iray Amin a Bengatla’

Pakapanyari a Mangipawil—‘Gawaen nen Jehova a Balo Iray Amin a Bengatla’

1, 2. Antoran inkaandian so mamapairap ed pamilya na too natan, tan panon irayan mangaapekta ed sikatayo?

MANGNGUYANGOY so sakey ya ugaw lapud abalang odino aderal toy paborito ton gakgalaw. Makapaabagey itan a dengelen! Balet, kasin akanengneng ka lay ugaw a masayaksak sanen aromog na ateng to so abalang? Parad ateng et simpli labat a pamaakaran so pakaromog ed gakgalaw odino anggan pangapiger ed satan. Balet panlikliketan tan pankelkelawan la na ugaw itan. Samay ompatnag ya agla naromog et nipawil la!

2 Si Jehova, say matalonggaring ya Ama, so walaan na pakapanyarin mangipawil ed ompatnag ya abalang la parad mangaraldalin ya ananak to. Siempre, aliwan gakgalaw labat so tutukoyen tayo. Diad sarayan “panaon a maatap a mairap a pidenengan,” kaukolan tayon arapen iray naandi a nagkalalo lan importante. (2 Timoteo 3:1-5, NW) Dakel ed saray papablien na totoo so ompatnag a walad kapeligroan—say abung, kaykayarian, trabaho, anggan say bunigas. Nayarin nadismaya itayo met sano molimolien tayo so pakakaderal na kaliberliber pati lay epekto na satan, say kaaandi na dakel iran klase na mabilay iran bengatla. Balet, anggapo lay mas makapaermen a maong ed sikatayo nen say ipatey na inad-aro tayo. Makapasinagem a maong so liknaan ed pakaandian tan anggapoy nagawaan.2 Samuel 18:33.

3. Anton makaligliwan iilaloan so nidatak diad Gawa 3:21, tan antoy paraan nen Jehova a panumpal ed satan?

3 Agaylan makaligliwa sirin so pakaamta ed pakapanyari nen Jehova a mangipawil! Singa imanoen tayo, makapakelkelaw so laknab na nipawil tan ipawil na Dios ed mangaraldalin ya ananak to. Diad tua, ipapabitar na Biblia a gagala nen Jehova so ‘kipawil na ami’ ganagana [“bengabengatla,” NW].’ (Gawa 3:21) Pian nagawaan iya, usaren nen Jehova so Mesianikon Panarian,  ya uuleyan na Anak to, si Jesu-Kristo. Ipapanengneng na ebidensya a ginmapo lan manuuley iyan Panarian ed tawen nen 1914. * (Mateo 24:3-14) Anto so ipawil ed dati? Konsideraen tayo pay pigara ed saray engranden gawa na panangipawil nen Jehova. Sakey ed saratan so nanenengneng tan naeeksperiensya tayo la. Arum so nagawa ni ed arapen diad babaleg a kasumpalan.

Say Kipawil na Puron Panagdayew

4, 5. Anto so agawa ed totoo na Dios nen 607 K.K.P., tan anton ilalo so inter nen Jehova ed sikara?

4 Say puron panagdayew so sakey a bengatlan impawil la nen Jehova. Ta pian natalosan tayoy kabaliksan na saya, usisaen tayon magano so awaran na panarian na Juda. Diad panusisa ed satan et nawalaan itayo na makapaliket a pakatebek ed no panon ya onkikiwas so pakayari nen Jehova a mangipawil.Roma 15:4.

5 Isipen pa no antoy liknaan na saray matoor a Judio nen 607 K.K.P. sanen aderal so Jerusalem. Aderal so pinabpabli ran syudad tan nagba iray bakor to. Alodloor ni, ageraygeray so maglorian templo ya impaalagey nen Solomon, samay sentro parad puron panagdayew ed si Jehova diad interon dalin. (Salmo 79:1) Inawit ed Babilonia iray mabilay, a tinaynan dan mankibalatar so binalegan dan dalin, a panaayaman labat na atap ya ayayep. (Jeremias 9:11) Diad panmoria na too, singa naandi lan amin. (Salmo 137:1) Balet si Jehova, ya abayag lan angipasakbay ed sayan kadederal, so angiter na ilalo a magano lay panaon na kipawil.

6-8. (a) Anton naulit-ulit a tema so naromog ed sulsulat na saray Hebreon propeta, tan panon ya inmunan asumpal iratan a propesiya? (b) Diad modernon panaon, panon a naeksperiensya na totoo na Dios iray propesiya nipaakar ed kipawil?

6 Diad tua, say panangipawil so naulit-ulit a tema dia ed sulsulat  na saray Hebreon propeta. * Diad panamegley da et insipan nen Jehova so dalin a nipawil tan panayaman lamet, mabuna, protektado manlapud masebeg ya ayayep tan ed ilulusob na kabusol. Deneskribe to so nipawil a dalin da a singa tudtuan paraiso! (Isaias 65:25; Ezequiel 34:25; 36:35) Nagkalalo ed amin, niletneg lamet so puron panagdayew, tan nipaalagey lamet so templo. (Miqueas 4:1-5) Sarayan propesiya so angiter na ilalo ed saray adestieron Judio, a tinmulong ed sikaran mansungdo ed 70-taon ya inkakautibo ra ed Babilonia.

7 Asabin siansia so panaon na kipawil. Lapud nibulos la ed Babilonia, pinmawil iray Judio ed Jerusalem tan impaalagey da lamet so templo nen Jehova diman. (Esdras 1:1, 2) Basta mansiansia ira ed puron panagdayew, bendisyonan ira nen Jehova tan pagmaliwen ton mabuna tan maaligwas so dalin da. Sinalimbengan to ra manlapud kakabusol tan ed masebeg iran ayayep ya angokupa ed dalin da ed loob na pigaran dekada. Agaylay panliket da ed pakapanyari nen Jehova a mangipawil! Balet saraman ya agawa so angirepresenta labat na unona tan limitadon kasumpalan na dakel a propesiya nipaakar ed kipawil. Onsabi ni babaleg a kasumpalan ‘dia ed kaunoran a kabiangan na agew,’ diad mismon panaon tayo, sano nitrono so abayag lan insipan a Mananawir nen Arin David.Isaias 2:2-4; 9:6, 7.

8 Kayarin tuloy na inkitrono nen Jesus diad mangatatawen a Panarian nen 1914, inasikaso to iray espiritual a pankaukolan na matoor a totoo na Dios ed dalin. No panon ya imbulos nen Ciro a Persianon konkestador iray nakdaan a Judio manlapud Babilonia nen 537 K.K.P., imbulos met nen Jesus iray nakdaan na espiritual a Judio—saray dilin patumbok to—manlapud impluensya na modernon agew a Babilonia, say sankamundoan ya empiryo na palson relihyon. (Roma 2:29; Apocalipsis 18:1-5) Manlapud 1919 a manpatuloy, say puron panagdayew so nipawil la ed manepeg a pasen to diad bilay na saray peteg a Kristiano. (Malaquias 3:1-5) Nanlapula’d saman, saray totoo nen Jehova so mandadayew la ed sikato diad alinisan lan espiritual a templo to—say  uksoyan na Dios parad puron panagdayew. Akin ya importante iya ed sikatayo natan?

Espiritual a Kipawil—No Akin ya Importante Itan

9. Kayari panaon na saray apostol, anto so ginawa na saray iglesia na Kakristianoan nipaakar ed panagdayew ed Dios, balet anto lay ginawa nen Jehova ed agew tayo?

9 Konsideraen so maawaran a kipapasen. Nanggayagaan na saray Kristiano nen inmunan siglo so dakel ya espiritual a bendisyon. Balet impasakbay nen Jesus tan saray apostol to a naderal tan naandi so tuan panagdayew. (Mateo 13:24-30; Gawa 20:29, 30) Kayari panaon na apostol, linmesa so Kakristianoan. Inawat na klerigo to iray paganon bangabangat tan agagamil. Ginawa ra ya imposible lay iyasingger ed Dios, a deneskribe ra bilang sakey ya agnatalosan a Trinidad tan imbabangat day totoon mankompesar ed papari tan manpikasi ed si Maria tan ed nanduruman “sasanto” imbes a dia ed si Jehova. Insan, kayari dakel a siglo ya inkasipa, antoy ginawa nen Jehova? Diad utel na mundo natan—say mundon apusek na katilaan na relihyon tan arutakan na agmaridios iran gawa—sikatoy sinmalet tan impawil toy puron panagdayew! Aliwa met ya inkaalablabas no nibaga tayon sayan panangipawil et sakey ed sankaimportantian iran agawa ed modernon panaon.

10, 11. (a) Anton duaran aspekto so sasaglawien na espiritual a paraiso, tan panon kan apektado? (b) Anton klase na totoo so titiponen nen Jehova ed espiritual a paraiso, tan antoy pribilehyo ran nanengneng?

10 Sirin panggagayagaan na saray tuan Kristiano natan so espiritual a paraiso. Anto so sasaglawien na sayan paraiso? Manuna et duaran aspekto. Say unona et say puron panagdayew ed tuan Dios, si Jehova. Benendisyonan to itayo na paraan na panagdayew ya andiay katilaan tan inkapikewet. Tataryaan to itayo na espiritual a tagano. Ontutulong iya ed sikatayo pian naaralan so nipaakar ed mangatatawen ya Ama tayo, pian sikatoy paliketen, tan pian onapit ed sikato. (Juan 4:24) Say komaduan aspekto na espiritual a paraiso so managlawi ed totoo. Singa impasakbay nen Isaias, ‘dia ed kaunoran a kabiangan na ag-agew,’ ibabangat nen Jehova ed saray managdayew to iray dalan na kareenan. Inekal  to la ed limog tayo so pambabakal. Anggaman ag-itayo ayadyari et tutulongan to itayon mangisulong na “balon personalidad.” Benendisyonan to iray sagpot tayo diad pangipapagamor toy masanton espiritu to, a mamapawala na alay abig iran kalidad ed sikatayo. (Efeso 4:22-24NW; Galacia 5:22, 23) Sano pampelengan moy pitunosan ed espiritu na Dios, talagan kabiangan ka ed espiritual a paraiso.

11 Titiponen nen Jehova ed sayan espiritual a paraiso so klase na totoo ya aaroen to—saramay mangaaro ed sikato, mangaaro ed kareenan, tan saramay “sinononot ed espiritual a pankaukolan da.” (Mateo 5:3NW) Saratan a totoo so napribilehyoan a makanengneng ed lalo nin makapakelaw a kipawil—na katooan tan say interon dalin.

“Nia! Gawaen Kon Balo so Amin a Bengatla”

12, 13. (a) Akin a wala ni sananey a kasumpalan na saray propesiya nipaakar ed kipawil? (b) Anto so gagala nen Jehova ed dalin a singa nibaga ed Eden, tan akin a mangiiter iya ed sikatayo na ilalo parad arapen?

12 Ompatnag a dakel ed saray propesiya nipaakar ed panangipawil so aglabat la ontukoy ed espiritual a kipawil. Alimbawa, insulat nen Isaias so nipaakar ed panaon sano say sakit, piley, bulag, tan telek so onabig la tan say mismon patey so naakmon la ed ando lan ando. (Isaias 25:8; 35:1-7) Saratan a sipan so aliwan literal ya asumpal diad kadaanan ya Israel. Tan anggaman anengneng tayo ed panaon tayo so espiritual a kasumpalan na sarayan propesiya, walay malet a basiyan pian panisiaan a diad arapen et nagaway literal tan sigpot a kasumpalan. Panon so pikabat tayo ed satan?

13 Diad Eden nensaman, impalinew nen Jehova so gagala to ed dalin: Satan so panayaman na maliket, mabunigas, nankakasakey a pamilya na katooan. Asikasoen na laki tan bii so dalin tan amin a pinalsa ditan, a pagmaliwen dan paraiso so interon planeta. (Genesis 1:28) Duman tuloy itan ed peles a kipapasen natan. Balet, makapanmatalek itayo ya agbalot naamper iray gagala nen Jehova. (Isaias 55:10, 11) Si Jesus, bilang say Mesianikon Ari a tinuro nen Jehova, so mangitarok ed sayan sankagloboan a Paraiso.Lucas 23:43.

14, 15. (a) Panon a gawaen nen Jehova a “balo so amin a bengatla”? (b) Anto so klase na bilay diad Paraiso, tan dinan ya aspekto so makapasagyat ed sika?

 14 Isipen pay pakanengneng ed interon dalin a nagmaliw a Paraiso! Ikuan nen Jehova ed satan a panaon: “Nia! Gawaen kon balo so amin a bengatla.” (Apocalipsis 21:5NW) Konsideraen so kabaliksan na satan. Sano nasumpal lan usaren nen Jehova so pakapanyari ton maneral sumpad sayan marelmeng a daan a sistema, mansiansia ‘iray tawen a balo tan dalin a balo.’ Kabaliksan na saya a manuley lay balon gobierno manlapud tawen dia ed balon mangaraldalin a sosyedad a tugyopen na saraman so mangaaro ed si Jehova tan manggagawa na linawa to. (2 Pedro 3:13) Si Satanas, pati saray demonyo to so naandi. (Apocalipsis 20:3) Diad primeron pankanawnawa ed loob na sanlibon taon, nibulos so katooan ed satan ya abulok, makapagulgula, tan makaderal ya impluensya. Seguradon niwalay pirmin pakainawaan.

15 Naasikaso tayo la’d satan iyan balibalin planeta singa ed sipor a niganan gawaen tayo. Say dalin so walaay natural iran pakayarin mangipawil. Nalinisan na saray linok tan ilog so inkasikara no naekal lay panlalapuan na polusyon; naapiger iray aderal a balibalin-pasen no anggapo laray bakal. Agaylan makapaliket so pankimey a mitunosan ed saray natural a ganggan tan sistema na dalin, a makatulong ed pagmaliw na satan a singa-hardin a parki, sakey a sankagloboan ya Eden a napnoy nanduruman mabilay a tanaman tan ayayep! Imbes a manderal ed saray klase na ayayep tan tanaman, niwala so kareenan ed baetan na too tan ed amin a palsa diad dalin. Anggan saray ugugaw so agla ontakot ed masebeg ya ayayep.Isaias 9:6, 7; 11:1-9.

16. Diad Paraiso, anton panangipawil so onepekto ed balang sakey a matoor a too?

16 Naeksperiensya tayo met a mismo so kipawil. Kayari Armagedon, naeksperiensya na saray niliktar iray mamilagron katambal diad sankagloboan a laknab. Singa ginawa la nen Jesus sanen wadiad dalin, usaren to so inter na Dios a pakapanyari pian ipawil to’d pakanengneng so bulag, pakadngel so telek, paabigen toy sakit na laman balanglan piley tan mabeblay. (Mateo 15:30) Panliketan la ed satan na matakken so apasimbalon biskeg na kaugawan, bunigas, tan kaksilan. (Job 33:25) Naandi laray kumanet,  napetek laray sikla, tan nanatnat laray masel lapud apasimbalon biskeg. Nalikna la ed satan na amin a matoor a katooan a kalkalnan naekal tan naandi iray epekto na kasalanan tan ag-inkayadyari. Agaylan pisalamatan tayo si Jehova lapud makapakelkelaw a pakapanyari ton mangipawil! Imanoen tayo natan so nagkalalo lan makapaligsay-puson aspekto na sayan makapaliket a panaon na panangipawil.

Kipawil ed Bilay na Saray Inaatey

17, 18. (a) Akin a binaat nen Jesus iray Saduceo? (b) Antoran inkagawa so sengegan na inkerew nen Elias ed si Jehova a mamaoli?

17 Nen inmunan siglo K.P., agmanisia ed kioli so pigaran papangulo na relihyon ya atawag iran Saduceo. Sikaray binaat nen Jesus ed saray salitan: “Nalilingo kayo, lapud agyo amta so saray sulsulat, tan say pakapanyari’ Dios.” (Mateo 22:29) On, ipaparungtal na Kasulatan a si Jehova so walaan na ontan a pakapanyari a mangipawil. Panon ya ontan?

18 Ilitrato pay agawa ed panaon nen Elias. Sankaakwal na balo a bii so makulaney lan laman na saksakey ya anak to. Inatey lay ugaw a laki. Atalagnaw si propetan Elias, ya abayaglan sasankailien na balo. Diad inmuna, insalba to iyan ugaw manlapud kaerasan. Nayarin apaapit lay Elias ed sayan ugaw. Maer-ermen so ina. Say ugaw labat la komon so mabilay a pakanodnonotan to’d inatey lan masiken to. Nayarin iilaloan ton say anak to so mangasikaso ed sikato diad iyakulaw to. Lapud inkawetwet et tinmakot so balo ompan sikatoy dudusaen lapud apalabas a kasalanan to. Agla natepelan nen Elias a nanengneng iyan makapasinagem ya inkagawa. Kalkalna ton inala so bangkay ed akwalan na ina, inawit to ed kuarto to, insan to kinerew ed si Jehova a Dios ya ipawil so kamarerwa, odino bilay na ugaw.1 Arari 17:8-21.

19, 20. (a) Panon ya impanengneng nen Abraham a sikatoy walaan na pananisia ed pakapanyari nen Jehova a mangipawil, tan antoy basiyan na satan a pananisia? (b) Panon a tinumangan nen Jehova so pananisia nen Elias?

19 Aliwan si Elias so inmunan toon manisia ed kioli. Pigaran siglo ed akadkauna, anisia si Abraham a walaan si Jehova na pakapanyarin mangipawil—tan sikatoy walaan na maabig a rason.  Sanen mantaon na 100 si Abraham tan 90 si Sara, impawil nen Jehova so inatey lan pakayari ran mananak, tan mamilagron akapan-ilalak ni si Sara. (Genesis 17:17; 21:2, 3) Diad saginonor, sanen binmaleg la so ugaw, papaibagat nen Jehova ed si Abraham so ilalak to. Impatnag nen Abraham so pananisia to, ya inisip ton nayarian nen Jehova a bilayen so inad-aro ton Isaac. (Hebreo 11:17-19) Satan a pirmin pananisia so mangipaliwawa no akin a si Abraham, sakbay ya ontatdang ed palandey pian iyapay so ilalak to, et pinaseguroan toray lingkor to a sikato tan si Isaac so ompawil.Genesis 22:5.

“Nengnengen mo, say anak mo mabilay”!

20 Inlegyas nen Jehova si Isaac, kanian agni kaukolan so kioli ed saman a panaon. Anggaman ontan, diad kipapasen nen Elias et inatey lay anak na balo—balet ta agbinmayag. Tinumangan nen Jehova so pananisia na propeta diad impamaoli ed ugaw! Insan inyawat nen Elias so ugaw ed ina to, tekep na sarayan agnalingwanan a salita: “Nengnengen mo, say anak mo mabilay”!1 Arari 17:22-24.

21, 22. (a) Antoy gagala na nirekord iran kikioli diad Kasulatan? (b) Diad Paraiso, kaunongan kalaknab so kagawa na kioli, tan siopay manumpal ed satan?

21 Kanian diad inmunan rekord ed Biblia, nanengneng tayo so impangusar nen Jehova ed pakapanyari ton pabilayen so too. Saginonor et inikdan nen Jehova met na pakayari si Eliseo, Jesus, Pablo, tan Pedro a mamaoli na inaatey. Siempre, inatey met lanlamang ed saginonor iraman ya apaoli. Anggaman ontan, saratan a salaysay ed Biblia so mangiiter ed sikatayo na makapakelaw iran ilaloan ed arapen.

22 Diad Paraiso, sumpalen nen Jesus so betang to bilang “kiolian tan say bilay.” (Juan 11:25) Minilyon so paolien to, ya ikdan toray pankanawnawan manbilay ya ando lan ando ed Paraiso diad dalin. (Juan 5:28, 29) Isipen pay pannenengneng lamet bilang sankakaaro tan sankakanayon a manlalakapan tan malikeliket a maong lapud abayag ya impansian na patey! Idayew na amin a katooan si Jehova lapud pakapanyari ton mangipawil.

23. Anto so sankamatalonggaringan ed amin ya impangipatnag nen Jehova na pakapanyari to, tan panon iyan mangagarantiya ed ilalo tayo diad arapen?

 23 Angiter si Jehova na malet tan agnagiing a garantiya a segurado iratan ya ilalo. Diad sankamatalonggaringan ed amin ya impangipatnag na pakapanyari to, pinaoli toy Anak to, si Jesus, bilang makapanyarin espiritun pinalsa, a nagmaliw ya onkomadua ed si Jehova a mismo. Inmapireng so apaolin Jesus ed nilasus ya akaimaton. (1 Corinto 15:5, 6) Anggan diad saray manduaruwa et magenap la itan ya ebidensya. Walaan si Jehova na pakapanyari a mangipawil na bilay.

24. Akin a makapanmatalek itayo a paolien nen Jehova iray inaatey, tan anton ilalo so pablien na balang sakey ed sikatayo?

24 Likud ed pakapanyari nen Jehova a mamaoli ed saray inaatey, sikatoy walaan met na pilalek a gawaen itan. Apuyanan si matoor a Job a mangibagan si Jehova et talagan manpipirawat a mamaoli ed inaatey. (Job 14:15) Agka kasi napaapit ed Dios tayo, a magunaet a mangusar ed pakapanyari ton mangipawil ed ontanlan maaron paraan? Balet, nodnonoten a say kioli et sakey labat ya aspekto ed matalonggaring a panangipawil a kimey nen Jehova diad arapen. Diad lalon iyaapit mo ed sikato, lawas mon pablien so alay abig ya ilalo a wadman ka naani pian imatonan mo a ‘gawaen [nen Jehova] a balo so amin a bengatla.’Apocalipsis 21:5.

^ par. 3 Ginmapo so ‘panaon a kipawil na amin a bengabengatla’ sanen niletneg so Mesianikon Panarian diad inkitrono na mananawir nen matoor ya Arin David. Insipan nen Jehova ed si David a sakey a mananawir ed linya to so manuley ya ando lan ando. (Salmo 89:35-37) Balet kayari impaneral na Babilonia ed Jerusalem nen 607 K.K.P., anggapoy toon poli nen David a yinmurong ed trono na Dios. Si Jesus, a nianak ed dalin bilang mananawir nen David, so nagmaliw ya abayag-lan-insipan ya Ari sanen sikatoy nitrono ed tawen.

^ par. 6 Alimbawa, si Moises, Isaias, Jeremias, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Miqueas, tan Sofonias so anibukel ed sayan tema.