Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 19

“Kakabatan na Dios dia ed Sagradon Sekreto”

“Kakabatan na Dios dia ed Sagradon Sekreto”

1, 2. Anton “sagradon sekreto” so paninteresan tayo, tan akin?

SARAY sekreto! Lapud ta makapasagyat, makapadinayew, tan makakewkew iratan kanian mabetbet a mairap iratan ya isekreto na totoo. Anggaman ontan et ibabaga na Biblia: “[Say] gloria na Dios so pangiyamot na bengatla.” (Uliran 25:2) On, bilang Soberanon Manuley tan Manamalsa, makanepegan ya isekreto ni nen Jehova iray pigaran bengatla ed katooan anggad nigeter a panaon to pian iparungtal iratan.

2 Anggaman ontan, wala so makapadinayew tan makapasagyat a sekreton imparungtal la nen Jehova ed Salita to. Atawag itan a “sagradon sekreto na linaway [Dios].” (Efeso 1:9NW) Say panaral nipaakar ed satan so mas ni nen say pamenek ed inkamausisam. Say pakawalaan na pikakabat ed sayan sekreto so makapangitonton ed kilalaban tan makapangiter ed sika na aralem a pakatebek ed agnasukat a kakabatan nen Jehova.

Kalkalnan Niparungtal

3, 4. Panon ya angiter na ilalo so propesiyan nikurit ed Genesis 3:15, tan antoy sinakop ton misteryo, odino “sagradon sekreto”?

3 Sanen nankasalanan si Adan tan Eva, singa sinmaew la so gagala nen Jehova a panayaman na ayadyarin too so paraison dalin. Balet tampol ya inasikaso na Dios so problema. Inkuan to: “Mangiyan ak na gulaan ed baetan mo [say uleg] tan say bii tan ed baetan na binim tan say bini to. Sugaten to ka ed ulo tan sikatoy sugaten mo ed mukor.”Genesis 3:15NW.

4 Makawetwet tan misteryoso iratan a salita. Siopa iyan bii? Siopa so uleg? Siopa so “bini” a manugat ed ulo na uleg? Sarag labat nen Adan tan Eva a palbengan iratan. Anggaman ontan, angiter na ilalo iray salita na Dios parad siopaman a matoor ya ilalak na satan ya agmatoor a sanasawa. Ontalona  so inkatunong. Nasumpal so gagala nen Jehova. Balet panon? Misteryo itan! Tinawag itan na Biblia a “kakabatan na Dios dia ed sagradon sekreto, say akaamot a kakabatan.”1 Corinto 2:7NW.

5. Iyilustra no akin a kalkalnan imparungtal nen Jehova so sekreto to.

5 Bilang “Manangiparungtal na saray sekreto,” iparungtal a siansia nen Jehova iray makanan detalye nipaakar ed kasumpalan na sayan sekreto. (Daniel 2:28NW) Balet kankaninot tan kalkalna ton iparungtal itan. Diad pangiyilustra, nayarin isipen tayo so paraan na ikiwas na maaron ama sano tepeten na ugaw nin anak ton laki, “Tay, iner so nanlapuan ko?” Iter labat ni na makabat ya ama so magenap ya impormasyon unong ed natalosan na anak to. Diad itatakken na ugaw, ondarakel so ibaga ed sikato na ama. Diad mipadparan dalan, dedeterminaen nen Jehova no kapigan la akaparaan so totoo to parad panangiparungtal to’d linawa tan gagala to.Uliran 4:18; Daniel 12:4.

6. (a) Anton gagala so kakanaan na sipanan, odino kaletan? (b) Akin a makatantanda a si Jehova so mangigapo na saray sipanan ed totoo?

6 Panon iratan ya imparungtal nen Jehova? Inusar toy nanggegendanan iran sipanan, odino kaletan, pian malaem so niparungtal to. Nayarin asalim lay nampirma na kaletan—ompan diad panaliw na abung odino ombayes odino mamabayes na kuarta. Satan a kaletan so mangiter na legal a garantiya pian natoor iray nampaknaan. Balet akin et kaukolan nen Jehova so manggaway pormal iran sipanan, odino kaletan, ed saray totoo? Seguradon magenap lan garantiya so salita to nipaakar ed sipasipan to. Tua itan, ingen diad aminpigan inkagawa et mapangasin pinaletan ni na Dios so salita to panamegley na saray legal a kaletan. Sarayan malet a paknaan so mangiiter ed sikatayon ag-ayadyarin totoo na lalon putel a basiyan parad panmatalek ed sipasipan nen Jehova.Hebreos 6:16-18.

 Say Sipanan ed si Abraham

7, 8. (a) Antoy ginawa nen Jehova a sipanan ed si Abraham, ya angisindag na anton liwawa ed sagradon sekreto? (b) Panon a kalkalnan inggeter nen Jehova so linya na kapolian na insipan a Bini?

7 Diad masulok a duan libon taon kayari impamataynan ed too diad Paraiso et inkuan nen Jehova ed matoor a lingkor ton Abraham: “Parakelen ko so ilalak mo a singa saray bitewen ed katawenan . . . tan dia ed ilalak mo so pakapikapalaranan na saray amin a nasyon dia; lapu ed tinulok mo so boses ko.” (Genesis 22:17, 18) Aliwa labat lan sipan iya; ginawa itan nen Jehova diad porma na legal a sipanan tan pinaletan itan na agnabuyak a samba to. (Genesis 17:1, 2; Hebreos 6:13-15) Agaylan makatantanda ya aktual a pinaletan na Soberanon Katawan a bendisyonan so katooan!

“Parakelen ko so ilalak mo a singa saray bitewen ed katawenan”

8 Imparungtal na Abrahamikon sipanan a say insipan a Bini so onsabi bilang too, ta sikato so magmaliw a kapolian nen Abraham. Balet siopa itan? Asabi panaon et imparungtal nen Jehova a diad saray ilalak nen Abraham et si Isaac so magmaliw a panlapuan na Bini. Dia ed duaran ilalak nen Isaac, si Jacob so apili. (Genesis 21:12; 28:13, 14) Imbesngaw nen Jacob ed saginonor irayan mapropetikon salita ed sakey ed saray 12 ilalak to: “Say setro ag-ontaynan ed Juda naani, nisay tayukor na mananguley agnaekal ed leet na saray salisali to, angga ed isabi nen Siloh [“Sikato ya Akankayarian”]; tan dia ed sikato wala naani katutulok na saray katooan.” (Genesis 49:10) Naamtaan la’d satan a magmaliw ya ari so Bini, sakey a manlapud si Juda!

Say Sipanan ed Israel

9, 10. (a) Anton sipanan so ginawa nen Jehova ed nasyon na Israel, tan anton proteksion so intarya na satan a sipanan? (b) Panon ya impabitar na Ganggan so pankaukolan na katooan parad dondon?

9 Nen 1513 K.K.P., inyareglo nen Jehova so kiparaan na dalan parad kaaruman iran panangiparungtal nipaakar ed sagradon sekreto. Sikatoy akisipanan ed saray kapolian nen Abraham, say nasyon ya Israel. Anggaman anggapo lay epekto natan, makanan kabiangan iyan Mosaikon Ganggan a sipanan ed gagala  nen Jehova diad pangitarok ed insipan a Bini. Panon ya ontan? Konsideraen so taloran dalan. Unona, singa mananalimbeng a bakor so Ganggan. (Efeso 2:14) Kinmana itan a matunong iran pananontonan bilang ketegan ed baetan na Judio tan Gentil. Kanian akatulong so Ganggan pian napansiansia so poli na insipan a Bini. Diad tulong na satan a proteksion, siansian wala ni so nasyon sanen sinmabi lay nigeter a panaon na Dios parad kianak na Mesias dia ed tribu na Juda.

10 Komadua, impabitar na Ganggan so pankaukolan na katooan parad dondon. Sakey ya ayadyarin Ganggan, ya angiwalwal ed agpakasarag na makasalanan a too a sigpot ya ontulok ed satan. Kanian kinmana itan “lapu ed saray kasusunggay, angga ed ag-isabi na ilalo a sikato so akagawaan na sipan.” (Galacia 3:19) Diad panamegley na bagat ya ayayep, inter na Ganggan so temporaryon panakbong ed saray kasalanan. Balet unong ya insulat nen Pablo, lapud “agnayari a say dala na saray baka tan saray kanding ekalen to so saray kasalanan,” sarayan bagat so angiyanino labat ed dondon bagat nen Kristo. (Hebreos 10:1-4) Sirin, parad matoor iran Judio et satan a sipanan so nagmaliw a “managbangat a mangitonton ed si Kristo.”Galacia 3:24NW.

11. Anton maglorian iilaloan so inyopresi na Ganggan a sipanan ed Israel, balet akin et ag-agamoran na interon nasyon?

11 Komatlo, inyopresi na satan a sipanan ed nasyon na Israel so maglorian ilaloan. Inkuan nen Jehova ed sikara a basta no matoor ira ed sipanan, magmaliw iran “panarian na saray saserdotes, tan sakey a masimpit a nasyon.” (Exodo 19:5, 6) Agnambayag et intarya na silalaman ya Israel iray inmunan membro na mangatatawen a panarian na saray saserdote. Anggaman ontan, bilang interamenti et nanrebelde so Israel ed Ganggan a sipanan, ya impulisay so Mesianikon Bini, tan agda agamoran itan ya iilaloan. Siopa sirin so mangumpleto ed panarian na saray saserdote? Tan panon a satan ya abendisyonan a nasyon so misiglaotan ed insipan a Bini? Saratan ya aspekto na sagradon sekreto so iparungtal ed nigeter a panaon na Dios.

 Say Sipanan a Panarian ed si David

12. Anton sipanan so ginawa nen Jehova ed si David, tan anton liwawa so insindag na satan ed sagradon sekreto na Dios?

12 Nen koma-11 a siglo K.K.P., nagkalalon angisindag na liwawa si Jehova ed sagradon sekreto sanen nanggawa ni na sananey a sipanan. Insipan to ed matoor ya Arin David: “Paalageyen ko so binim ya ontumbok ed sika . . . Iletneg ko so panarian to. . . . tan iletneg ko so yurongan na panarian to lawas.” (2 Samuel 7:12, 13; Salmo 89:3) Natan say kapolian na insipan a Bini so nigeter ed abung nen David. Balet kasin makapanuley a ‘maando lawas’ so ordinaryon too? (Salmo 89:20, 29, 34-36) Tan kasin niliktar na toon ari so katooan manlapud kasalanan tan patey?

13, 14. (a) Unong ed Salmo 110, antoy insipan nen Jehova ed nilanaan to ya Ari? (b) Anto niran kaaruman a panangiparungtal nipaakar ed onsabin Bini so ginawa panamegley na saray propeta nen Jehova?

13 Diad inkipuyan et insulat nen David: “Si Jehova ikuan to ed Katawan ko, Yurong ka ed nikawanan ko, a sanlegan na panggawa ed saray kakabusol mo a totoonan na salim. Si Jehova insipan to a malet, et agto la babawien: Sika so sakey a saserdote ya andi-anggaan a nialig ed inkasaserdote nen Melquisedec.” (Salmo 110:1, 4) Direktan inmaplika iray salita nen David ed insipan a Bini, odino Mesias. (Gawa 2:35, 36) Manuley iyan Ari, aliwan diad Jerusalem, noagta manlapud tawen diad “nikawanan” nen Jehova. Mangiter itan ed sikato na pakauley ya aliwa labat lan diad dalin na Israel noagta ed interon dalin. (Salmo 2:6-8) Dakel ni so niparungtal dia. Imanoen ya imbalikas nen Jehova so masimoon a samba a say Mesias so magmaliw a ‘saserdote . . . a nialig unong ed si Melquisedec.’ Singa si Melquisedec, a nanlingkor ya ari-saserdote ed panaon nen Abraham, say onsabin Bini so direktan turoen na Dios pian manlingkor ya Ari tan Saserdote!Genesis 14:17-20.

14 Diad inlabas na saray taon, inusar nen Jehova iray propeta to pian manggawa na kaaruman niran panangiparungtal nipaakar ed sagradon sekreto to. Alimbawa, imparungtal nen Isaias ya ompatey so Bini ed masakripisyon ipapatey. (Isaias 53:3-12)  Impasakbay nen Miqueas so pasen a kianakan na Mesias. (Miqueas 5:2) Impropesiya ni ingen nen Daniel so eksakton panaon na iyapireng tan ipatey na Bini.Daniel 9:24-27.

Niparungtal so Sagradon Sekreto!

15, 16. (a) Panon a ‘pinmaway ed sakey a bii’ so Anak nen Jehova? (b) Antoy atawir nen Jesus ed atateng ton too, tan kapigay insabi to bilang insipan a Bini?

15 Say pakasumpal na sarayan propesiya so nansiansian misteryo anggad peteg ya inyapireng na Bini. Inkuan na Galacia 4:4: “Sanen sinmabi la so inkagnap na panaon, say Dios imbaki to so Anak to, a tinmoo ed sakey a bii.” Nen taon 2 K.K.P., inkuan na sakey ya anghel ed Judion marikit a manngaran na Maria: “Nia, ilukon mo tan yanak mo so sakey ya anak a laki et tawagen mo so ngaran to a Jesus. Sikato naani baleg, et ningaran ya Anak na Sankatageyan; et iter na Dios a Katawan ed sikato so trono nen David ya ama to . . . Say espiritu santo onla ed sika, et say pakapanyari na Sankatageyan tarongan to ka; kanian say nianak met ningaran naani santo, say anak na Dios.”Lucas 1:31, 32, 35.

16 Inyalis nen Jehova ed saginonor so bilay na Anak to manlapud tawen ed panag-anakan nen Maria, ta pian nianak ed sakey a bii. Ag-ayadyarin bii si Maria. Balet, ag-atawir nen Jesus so ag-inkayadyari ed sikato, ta sikatoy “Anak na Dios.” Ontan met, saray toon atateng nen Jesus, a kapolian nen David, so angiter ed Sikato na natural tan legal iran kanepegan na mananawir nen David. (Gawa 13:22, 23) Diad bautismo nen Jesus nen 29 K.P., sikatoy nilanaan nen Jehova na masanton espiritu tan inkuan to: “Saya so Ana’ko ya inararok.” (Mateo 3:16, 17) Sinmabin siansia so Bini! (Galacia 3:16) Panaon la pian lalon iparungtal so nipaakar ed sagradon sekreto.2 Timoteo 1:10.

17. Panon a nisindag so liwawa ed kabaliksan na Genesis 3:15?

17 Legan na ministeryo to, impabidbir nen Jesus a say uleg ed Genesis 3:15 et si Satanas tan say bini na uleg et saray patumbok nen Satanas. (Mateo 23:33; Juan 8:44) Diad saginonor et niparungtal no panon ya amin na saratan so magnayon lan  namekmek. (Apocalipsis 20:1-3, 10, 15) Tan impabidbir a say bii et say “Jerusalem a wala ed tagey,” say mangatatawen tan singa asawan-bii nen Jehova ya organisasyon na espiritu iran pinalsa. *Galacia 4:26; Apocalipsis 12:1-6.

Say Balon Sipanan

18. Anto so gagala na ‘balon sipanan’?

18 Nayarin say sankabitaran ed amin a panangiparungtal et sinmabi ed samay labi antis ya impatey nen Jesus sanen imbaga to ed saray matoor a babangatan to so nipaakar ed ‘balon sipanan.’ (Lucas 22:20) Singa say tinumbokan na satan, say Mosaikon Ganggan a sipanan, pawalaen na sayan balon sipanan so “panarian na saray saserdotes.” (Exodo 19:6; 1 Pedro 2:9) Balet, ag-iletneg na sayan sipanan so silalaman a nasyon, noagta say espiritual, say “Israel na Dios,” a tugyopen labat na saray matoor ya alanaan a papatumbok nen Kristo. (Galacia 6:16) Sarayan kabiangan ed balon sipanan so mibiang ed si Jesus diad pamendisyon ed sankatooan!

19. (a) Akin a say balon sipanan so ontalonan mamawala ed “panarian na saray saserdotes”? (b) Akin a saray alanaan a Kristiano so tinawag a “balon pinalsa,” tan pigara so manserbi diad katawenan a kaiba nen Kristo?

19 Balet akin a say balon sipanan so tinmalona ed pamapawala na “panarian na saray saserdotes” pian nabendisyonan so katooan? Lapud imbes a kondenaen bilang makasalanan iray babangatan nen Jesus, satan so mangitatarya na kaperdona ed saray kasalanan da panamegley na bagat to. (Jeremias 31:31-34) Bektan naawat da so malinis a talindeg ed arap nen Jehova, tagibien to ra ed mangatatawen a pamilya to tan lanaan to ra na masanton espiritu. (Roma 8:15-17; 2 Corinto 1:21) Naeksperiensya da la’d satan so “balon kianak ed mabilay ya ilalo . . . a nigana ed katawenan.” (1 Pedro 1:3, 4NW) Lapud satan a nitandoron kipapasen et sigpot a balo ed totoo, saray inilalak  ed espiritun alanaan a Kristiano so atawag a “balon pinalsa.” (2 Corinto 5:17) Ipaparungtal na Biblia a diad kaunoran et say 144,000 so mibiang ed pananguley ed arondon a katooan manlapud tawen.Apocalipsis 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Anton panangiparungtal nipaakar ed sagradon sekreto so agawa nen 36 K.P.? (b) Sioparay manggayaga ed saray bendisyon ya insipan ed si Abraham?

20 Kaibay Jesus, sarayan alanaan so magmaliw a “bini nen Abraham.” * (Galacia 3:29NW) Saray natural a Judio so inmunan apili. Balet nen 36 K.P., niparungtal so sananey nin aspekto na sagradon sekreto: Saray Gentil, odino aliwan-Judio, so mibiang met ed mangatatawen ya ilalo. (Roma 9:6-8; 11:25, 26; Efeso 3:5, 6) Kasin saray alanaan a Kristiano labat so manggayaga ed saray bendisyon ya insipan ed si Abraham? Andi, ta say bagat nen Jesus so mangunggona ed interon mundo. (1 Juan 2:2) Asabi panaon et imparungtal nen Jehova a makaliktar so agnabilang a “baleg ya ulop” ed anggaan na sistema na bengabengatla nen Satanas. (Apocalipsis 7:9, 14) Dakerakel ni so napaoli a manilalon manbilay a maando diad Paraiso!Lucas 23:43; Juan 5:28, 29; Apocalipsis 20:11-15; 21:3, 4.

Kakabatan na Dios tan say Sagradon Sekreto

21, 22. Diad antoran paraan a nipatnag na sagradon sekreto nen Jehova so kakabatan to?

21 Say sagradon sekreto et sakey a makapakelaw ya inkipatnag na ‘amayamay a kakabatan na Dios.’ (Efeso 3:8-10) Agaylan kakabatan so impatnag nen Jehova diad impamawala to ed sayan sekreto, insan diad kalkalna ton impangiparungtal ed satan! Makabat ton inkonsidera iray limitasyon na totoo, ya aabuloyan toran mangipatnag na tuan kipapasen na puso ra.Salmo 103:14.

22 Impanengneng met nen Jehova so agnaparaan a kakabatan  diad impamili to ed si Jesus bilang Ari. Lalon napanmatalkan so Anak nen Jehova nen say siopaman a pinalsa ed uniberso. Diad impanbilay to bilang toon walaay dala tan laman, asagmak nen Jesus so dakel a klase na kairapan. Sigpot ton natatalosan iray problema na too. (Hebreos 5:7-9) Tan komusta met iray kaiba nen Jesus a manuley? Diad inlabas na saray siglo et nilanaan iray lalaki tan bibii, a nanlapud amin a rasa, lenguahe, tan abenegan. Walaray probleman inkidungetan tan tinalonaan na saratan ya indibidual. (Efeso 4:22-24) Makapaliket so pambilay diad silong na sarayan mapangasin ari tan saserdote!

23. Anton pribilehyo so walad saray Kristiano a misiglaotan ed sagradon sekreto nen Jehova?

23 Insulat nen apostol Pablo: “Say misteryo [“sagradon sekreto,” NW] a walan akaamot a nanlapu la’d amin a taon tan saray kailalakan . . . pinmatnag ed saray sasantos to.” (Colosas 1:26) On, atalosan a maong na alanaan a sasanto nen Jehova so nipaakar ed sagradon sekreto, tan innabang da itan a pikakabat ed minilyon. Agaylan pribilehyo so niwala’d sikatayon amin! ‘Impakabat [nen Jehova] ed sikatayo so misteryo na linawa to.’ (Efeso 1:9) Inabang tayo sirin ed arum iyan makapakelkelaw a sekreto, a tulongan met iran mangusisa ed agnasukat a kakabatan nen Jehova a Dios!

^ par. 17 “Say sagradon sekreto na . . . maridios a debosyon” so niparungtal met ed si Jesus. (1 Timoteo 3:16NW) Abayag itan a nagmaliw a sekreto tan misteryo, no kasin makapansiansian nagnap a matoor ed si Jehova so siopaman. Imparungtal nen Jesus so ebat. Sikatoy nanmatoor ed amin a subok ya indapo ed sikato nen Satanas.Mateo 4:1-11; 27:26-50.

^ par. 20 Akigawaan met si Jesus na “sipanan . . . parad panarian” ed satan met a grupo. (Lucas 22:29, 30) Bilang resulta et akipaletan si Jesus ed sayan “melag a pulok” pian manuley iran kaiba to diad tawen bilang say segundaryon kabiangan na bini nen Abraham.Lucas 12:32NW.