Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 2

Peteg Kasin ‘Makaapit Ka ed Dios’?

Peteg Kasin ‘Makaapit Ka ed Dios’?

1, 2. (a) Anto so singa imposiblin nagawa parad dakel, balet anto so ipapaseguro ed sikatayo na Biblia? (b) Awalaan si Abraham na anton maapit a relasyon, tan akin?

ANTOY liknaan mo no ikuan ed sika na Manamalsa na tawen tan dalin a, “Saya so kaarok”? Parad dakel, singa imposiblin nagawa itan. Panon a say too lambengat so makapikaaro ed si Jehova a Dios? Ingen, papaseguroan itayo na Biblia a sarag tayo so onapit ed Dios.

2 Si Abraham nensaman so sakey a nanggayaga ed ontan ya inkaapit. Tinukoy nen Jehova itan a patriarka bilang “kaarok.” (Isaias 41:8) On, si Abraham so inkonsidera nen Jehova a magmaliw a personal a kaaro to. Awalaan si Abraham na ontan a maapit a relasyon lapud sikatoy ‘anisia ed Dios.’ (Santiago 2:23) Manaanap met natan si Jehova na saray pankanawnawa pian “onapit” ed saraman so manlilingkor ed sikato lapud aro. (Deuteronomio 10:15, NW) Ipapaseseg na Salita to: “Singger [“onapit,” NW] kayo ed Dios, et sikato so onsingger naani ed sikayo.” (Santiago 4:8) Naimano tayo ed sarayan salita so imbitasyon tan sipan.

3. Anton imbitasyon so inanatnat nen Jehova ed sikatayo, tan anton sipan so misiglaotan ed satan?

3 Iimbitaan itayo nen Jehova ya onapit ed sikato. Sikatoy akaparaan tan mabulos a mangawat ed sikatayo bilang kakaaro to. Ontan met, isisipan to a no onkiwas itayon onapit ed sikato, sikato met so onkiwas. Sikatoy onapit met ed sikatayo. Diad ontan et sikatayo so onloob ed bengatlan peteg a walay kablian, salanti, “inkaapit ed si Jehova.” * (Salmo 25:14, NW) Say “inkaapit”  et ipapasabi toy ideyan kompidensial a pitongtong ed sakey a nikabiig a kaaro.

4. Panon mon deskribien so maapit a kaaro, tan anton dalan a papaneknekan nen Jehova a sikatoy ontan ed saraman so onaapit ed sikato?

4 Kasin walaan ka na maapit a kaaro a napangibesngawan moy problemam? Satan a kaaro so mangiyaansakit ed sika. Sikatoy panmamatalekan mo, lapud apaneknekan mon sikatoy matoor. Lalo kan manliket no inabang moy liket mo ed sikato. Napakepa iray kaermenan mo lapud sikatoy maabagey ya ontalineng ed sika. Anggano ompatnag ya anggapoy makatalos ed sika, natatalosan to ka. Mipadpara, sano onapit ka ed Dios, sikay nawalaan na nikabiig a Kaaro a talagan mamapabli ed sika, mangiyaansakit a maong ed sika, tan sigpot a makatalos ed sika. (Salmo 103:14; 1 Pedro 5:7) Manmamatalek ka ed sikato anggad akindalem iran liknaan mo, lapud antam a sikatoy matoor ed saraman so matoor ed sikato. (Salmo 18:25) Balet, sayan pribilehyo ya onapit ed Dios so nadampot tayo lambengat lapud ginawa ton posibli itan.

Inlukas nen Jehova so Dalan

5. Anto so ginawa nen Jehova pian makaapit itayo ed sikato?

5 No anggapoy tulong to, sikatayo bilang makasalanan so agbalot makaapit ed Dios. (Salmo 5:4) “Bangbalet say Dios ipurek to so dilin aro to ed sikatayo, ta anta, makasalanan itayo ni, si Kristo inatey lapud sikatayo,” insulat nen apostol Pablo. (Roma 5:8) On, intadia nen Jehova si Jesus pian “iter toy bilay to a panondon ed amayamay.” (Mateo 20:28) Say pananisia tayo ed satan a dondon bagat so manggagawan posibli pian makaapit itayo ed Dios. Lapud say Dios “so angaro ed sikatayo ya inmuna,” inletneg toy pundasyon parad sikatayo pian makapikaaro itayo ed sikato.1 Juan 4:19.

6, 7. (a) Panon so pikabat tayo a si Jehova et aliwan walad amot, agnakabat a Dios? (b) Diad antoran dalan ya ipaparungtal nen Jehova so nipaakar ed inkasikato?

6 Si Jehova so nanggawa na sananey nin kundang: Imparungtal to ed sikatayo so nipaakar ed inkasikato. Diad dinanman a pikakaaro, say inkaapit so nibase ed peteg a pikabat ed too, a  papablien iray kalidad tan paraan to. Kanian no si Jehova et walad amot, agnakabat a Dios, agtayon balot makaapit ed sikato. Ingen, agto iyaamot so inkasikato tan kaliktan ton sikatoy nakabat tayo. (Isaias 45:19) Sakey ni, say ipaparungtal to nipaakar ed inkasikato so parad amin, anggan ed saraman so walad limog tayo a nayarin ipapasen ya abebbeba unong ed saray estandarte na mundo.Mateo 11:25.

Imparungtal nen Jehova so inkasikato panamegley na saray pinalsa to tan say nisulat a Salita to

7 Panon ya imparungtal nen Jehova ed sikatayo so nipaakar ed inkasikato? Ipaparungtal na saray pinalsa to so pigaran aspekto na personalidad to—say inkabaleg na pakapanyari to, say kaaralem na kakabatan to, tan say inkadaakan na aro to. (Roma 1:20) Balet say pangipaparungtalan nen Jehova ed inkasikato et aliwan dia labat ed saray bengatlan pinalsa to. Lapud sikatoy lawas Matalonggaring a Mitatalosan, intarya toy nisulat a panangiparungtal to ed inkasikato diad Salita to, say Biblia.

Imanoen so “Karakpan nen Jehova”

8. Akin a nibagan say Biblia a mismo so ebidensya na aro nen Jehova ed sikatayo?

8 Say Biblia a mismo so ebidensya na aro nen Jehova ed sikatayo. Diad Salita to, ipaparungtal toy inkasikato diad paraan a narandan tayo—paneknek ya agto itayo labat aaroen noagta kaliktan ton sikatoy nakabat tan aroen tayo. Say nabasa tayo ed sayan makanakanan libro so ontulong ed sikatayon natebek so “karakpan nen Jehova” tan mamakiwas ed sikatayon onapit ed sikato. (Salmo 90:17, NW) Singbaten tayo so pigaran makapaligsay-puso iran dalan na pangipaparungtal nen Jehova ed inkasikato diad Salita to.

9. Antoray pigaran direktan balikas ed Biblia a mangipaparungtal ed pigaran espesipikon kalidad na Dios?

9 Lugan na Kasulatan so dakel a direktan balikas a mangidadalatdat ed saray kalidad na Dios. Imanoen so pigaran alimbawa. “Si Jehova so manangaro na inkahustisya.” (Salmo 37:28, NW) Say Dios so “matalonggaring ed pakayari.” (Job 37:23, NW) “‘Matoor ak,’ so inkuan nen Jehova.” (Jeremias 3:12, NW) “Sikato [so] makabat ed puso.” (Job 9:4) Sikatoy “Dios a mapangasi tan mapaaro, mapalna ya onsanok, tan daakan ed maaro ya  abig na linawa, tan katuaan.” (Exodo 34:6) “Sika, Katawan, maong ka tan maparaan ka a mamerdona.” (Salmo 86:5) Tan, unong ya asalambit ed akaunan kapitulo, manunaan so sakey a kalidad: “Say Dios sikato so aro.” (1 Juan 4:8) Legan mon momolimolien irayan makapaliket ya atributos, agka ta nasagyat ed sayan agnaparaan a Dios?

Ontulong ed sikatayo so Biblia pian onapit ed si Jehova

10, 11. (a) Pian lalo tayon natebek so personalidad to, antoy inlaktip nen Jehova ed Salita to? (b) Anton ehemplo ed Biblia so ontulong ed sikatayon niretrato ed kaisipan tayo ya onkikiwas so pakapanyari na Dios?

10 Niarum ed pangibabaga ed sikatayo no antoray kalidad to, maaron inlaktip nen Jehova ed Salita to so espesipiko iran ehemplo no panon ton impatnag iraya diad impideneng to ed arum. Say mabitar a deskripsion na saratan a salaysay so ontulong pian lalo tayon natebek so nanduruman aspekto na personalidad to. Lapud satan, sikatayo so onapit ed sikato. Konsideraen so sakey ya ehemplo.

11 Sakey a bengatla so pakabasa a say Dios et “mabiskeg ed pakapanyari.” (Isaias 40:26) Sananey met a bengatla so pakabasa nipaakar ed no panon ton inliktar so Israel diad Ambalangan Dayat insan to sinustuni so nasyon ed kalawakan ed loob na 40 taon. Nayarian mon iretrato ed kaisipan mo so danum a nabebelsay. Nayarian mo met ya iretrato ed isip mo so nasyon—nayarin 3,000,000 ya amin—a manaakar ed amagan buer na abelsay a dayat, say kinmigtel a danum so singa baleg a padir ed nantupag a diking. (Exodo 14:21; 15:8) Nanengneng mo so ebidensya na panangiyagel na Dios ed kalawakan. Danum a manbubwak a manlalapud bato. Tagano, a singa amputin buke-bukel, so pinmelag ed dalin. (Exodo 16:31; Numeros 20:11) Aglambengat ipaparungtal dia nen Jehova a sikatoy walaan na pakapanyari  noag ingen uusaren to itan ed biang na totoo to. Agta makapaseguro so pakaamta a saray pikakasi tayo et onsasabi ed makapanyarin Dios a ‘mananalimbeng tayo tan biskeg tayo, sikato so sakey a maparparaan a tulong ed gonigon?’Salmo 46:1.

12. Panon itayon tutulongan nen Jehova pian sikatoy “natebek” tayo diad terminon natalosan tayo?

12 Si Jehova, a sakey ya espiritu, et dakel ni ingen so gagawaen to pian tulongan itayon makapikabat ed sikato. Bilang totoo et nanengneng tayo labat iray pisikal a bengatla kanian agtayo nanengneng so espiritun ayaman. No deneskribe ed sikatayo na Dios so nipaakar ed inkasikato diad saray espiritun termino, singano sasalien mon ipaliwawa iray detalye na itsuram, a singa say kolor na matam odino saray batek na baog mo, ed sakey a sipor lan bulag. Imbes, mapangasin tutulongan itayo nen Jehova pian sikatoy “natebek” tayo diad terminon natalosan tayo. No maminsan, sikatoy manguusar na saray piguratibon panagsalita, ya iyaaliling toy inkasikato ed saray bengatla a kabat tayo la. Dedeskribien to ni ingen so inkasikato bilang walaan na pigaran aspekto na laman na too. *

13. Anton deskripsion so pawawalaen na Isaias 40:11, tan panon a mangaapekta itan ed sikayo?

13 Imanoen so deskripsion nen Jehova a naromog diad Isaias 40:11: “Pankabkaben to naani so ayep to a singa sakey a pastol, tiponen to naani so saray kordero ed taklay to, tan awiten to ra ed pagew to, tan guyoren to a makalna naani so saray walaan na kilaw.” Nipareng dia si Jehova ed sakey a managpastol a mangaampopo ed saray kordero ed “taklay to.” Tutukoyen na saya so abilidad na Dios a salimbengan tan suportaan so totoo to, anggan ed saramay magmainomay ya atakien. Nalikna tayon maligen itayo ed mabiskeg a taklay to, ta no matoor itayo ed sikato, agto itayon balot kaindanan. (Roma 8:38, 39) Say Matalonggaring a Managpastol so mangaampopo ed kordero ed “pagew to” —balikas a manutukoy ed malakob a kawes a para tagey, a no maminsan et pangaampopoan na managpastol ed kilaw a kordero. Napapaseguroan itayo sirin a papablien tan matamoy ya aasikasoen itayo nen Jehova. Natural labat so pankaliktan ya onapit ed sikato.

“Say Anak so Mabulos a Mangiparungtal ed Sikato”

14. Akin a nibaga ya intarya nen Jehova so sankamaapitan a panangiparungtal ed inkasikato panamegley nen Jesus?

14 Diad Salita to, itatarya nen Jehova so maapit a tuloy a panangiparungtal to ed inkasikato diad panamegley na inad-aro ton Anak, si Jesus. Anggapoy makapangipatnag ed kanonotan tan liknaan na Dios a lalon maapit odino makapangipaliwawa ed Sikato a nagkalalon malinew nen say ginawa nen Jesus. Sakey ni, satan a panguloan ya Anak so wala la’d abay na Ama to sakbay ya apalsa so arum niran espiritun pinalsa tan say pisikal ya uniberso. (Colosas 1:15) Si Jehova so kabkabat a maong nen Jesus. Satan so rason no akin a nibaga to: “No siopa so Anak et anggapoy makaamta noagta say Ama; tan no siopa so Ama et anggapoy makaamta noagta say Anak, tan dia  ed sikato et say Anak so mabulos a mangiparungtal ed sikato.” (Lucas 10:22, NW) Sanen wadiad dalin bilang too, imparungtal nen Jesus so Ama to ed duaran importantin paraan.

15, 16. Diad anton duaran paraan ya imparungtal nen Jesus so Ama to?

15 Unona, saray bangat nen Jesus so ontulong ed sikatayo pian nakabat tayo so Ama to. Si Jehova so deneskribe nen Jesus ed terminon makatenyeg ed puso tayo. Alimbawa, pian ipaliwawa so panangasi na Dios a mangaabrasa ed saray magbabawin managkasalanan, si Jehova so inyaliling nen Jesus ed manamerdonan ama a naabagey ed impakabantag to ed ompapawil a managdarak ya anak to a sikatoy inabet to tan nilakap to tan matamoy ya inangoban to. (Lucas 15:11-24) Inretrato met nen Jesus si Jehova bilang Dios a ‘mangiyaasingger’ ed maptek-impanpuson totoo lapud sikaray aaroen to bilang indibidual. (Juan 6:44) Amta to ni ingen sano napelag ed dalin so melag ya anuyaw. “Agkayo antakot,” so impaliwawa nen Jesus, “mamabli kayo nen saray amayamay ya anuyaw.” (Mateo 10:29, 31) Seguradon napaapit itayo ed ontan a manangiyansakit a Dios.

16 Komadua, ipapanengneng ed sikatayo na ehemplo nen Jesus no anto so nengneng nen Jehova. Nagnap ya insindag nen Jesus so Ama to kanian nibaga ton: “Say akanengneng ed siak anengneng to so Ama.” (Juan 14:9) Kanian, sano babasaen tayo iray Ebanghelyo nipaakar ed si Jesus—saray liknaan ya impatnag to tan say paraan ya impideneng to ed arum—singa tayo nanenengneng so Ama to. Anggapo lay mas malinew nin panangiparungtal nen Jehova ed saray kalidad to nen say satan. Akin?

17. Iyilustra so agawaan la nen Jehova pian natalosan tayo no anto so nengneng to.

17 Pian iyilustra: Isipen pan sasalien mon ipaliwawa no anto so kaabigan. Nayarin deskribien mo itan ed saray salita. Balet ta no niturom so sakey ya aktual a manggagawa na kaabigan tan ikuan mon, “Satan so alimbawa na kaabigan,” say salitan “kaabigan” so naaruman na kabaliksan tan lalon mainomay a natalosan. Mipadpara met so ginawa nen Jehova pian ontulong ed sikatayon natebek no anto so nengneng to. Nilikud ed panedeskribe na inkasikato diad saray salita, sikatayoy intaryaan to na  mabilay ya ehemplo panamegley na Anak to. Anengneng ed kiwas nen Jesus iray kalidad na Dios. Diad panamegley na saray salaysay na Ebanghelyon manideskribe ed si Jesus, singa oniay ibabaga nen Jehova: ‘Ontan ak.’ Panon so impaneskribe na apuyanan a salaysay ed si Jesus sanen sikatoy wadiad dalin?

18. Panon ya impanengneng nen Jesus iray atributo a singa say pakapanyari, inkahustisya, tan kakabatan?

18 Say apatiran manunan atributos na Dios so napatnagan ed alay abig a balikas nen Jesus. Sikatoy walaan na pakapanyari ed sakit, eras, tan anggan ed patey. Ingen, aliwan singa saray masiblet a totoo a mangaabuso ed pakapanyari ra, agton balot inusar so mamilagron pakapanyari ed biang ton dili odino pasakitan so arum. (Mateo 4:2-4) Inaro to so inkahustisya. Say puso to so napno na matunong ya insanok diad impakanengneng ed maagum iran negosyante a mangaanamot ed totoo. (Mateo 21:12, 13) Anggapoy panangidumaduma to ed saray totoon mairap-bilay tan pakaskasi, a tinulongan toran ‘nainawaan’ so kamarerwa ra. (Mateo 11:4, 5, 28-30) Agnaparaan so kakabatan ed saray bangat nen Jesus, a sikatoy “nagkalalo ni nen say si Solomon.” (Mateo 12:42, NW) Balet agbalot impasirayew nen Jesus so kakabatan to. Saray salita to so tinmanek ed kapusoan na kabanyakan a totoo, lapud malinew, simpli, tan praktikal iray bangat to.

19, 20. (a) Panon a nagmaliw si Jesus a matalonggaring ya ehemplo no nipaakar ed aro? (b) Legan tayon babasaen tan momolimolien so ehemplo nen Jesus, anto so nepeg tayon lawas nonoten?

19 Si Jesus so matalonggaring ya ehemplo no nipaakar ed aro. Diad interon ministeryo to, impatnag toy aro ed dakel ya aspekto na satan, pati panangabagey tan panangasi. Sikato so maabagey no nanengneng to so paniirap na arum. Sikatoy aminpigapigan apakiwas ed pankaukolan na arum lapud satan ya inka-simpatya. (Mateo 14:14) Anggaman pinaabig toray mansasakit tan pinakan toray narasan, impatnag nen Jesus so panangabagey diad mas makana nin paraan. Tinulongan toy arum pian makaamta, mangawat, tan mangaro ed katuaan nipaakar ed Panarian na Dios, a mangitarok na permanente iran bendisyon ed katooan. (Marcos 6:34; Lucas 4:43) Nagkalalo ed amin, impanengneng nen Jesus so dilin-panagsakripisyon aro diad  mabulos ya impangisuko toy bilay to nisengeg ed arum.Juan 15:13.

20 Pankelawan kasi no saray totoo ed antokaman ya edad tan abenegan et atangguyor ed sayan too a walaan na matamoy tan aralem a liknaan? (Marcos 10:13-16) Anggaman ontan, legan tayon babasaen tan momolimolien so mabilay ya ehemplo nen Jesus, lawas tayo sirin ya iyapasakey so kanonotan tayo a diad sayan Anak et nanenengneng tayon malinew so panangisindag to ed Ama to.Hebreos 1:3.

Katulongan ed Panagaral Tayo

21, 22. Anto so nalalanor ed pananap ed si Jehova, tan anto so lugan na sayan katulongan ed panagaral ya ontulong ed sikatayo ed sayan pamaakaran?

21 Diad malinew ya impangiparungtal toy inkasikato ed Salita to, impabitar nen Jehova a labay to itayon onapit ed sikato. Ontan met, agto itayo papaskaren ya anapen so naabobonan a relasyon ed sikato. Wala la’d sikatayo no anapen tayo si Jehova ‘natan ta naromog ni.’ (Isaias 55:6) Say pananap ed si Jehova et sasaglawien toy pangamta ed saray kalidad tan paraan to unong a niparungtal ed Biblia. Say katulongan ed panagaral a babasaen mo natan so denisinyo pian ontulong ed sika ed sayan pamaakaran.

22 Naimanom a sayan libro so naapag ed saray seksion ya ontutukoy ed apatiran manunan atributos nen Jehova: pakapanyari,  inkahustisya, kakabatan, tan aro. Kada seksion so onggapo ed sumaryo na kalidad. Say ontumbok a pigaran seksion so manisingbat no panon ya ipapatnag nen Jehova itan a kalidad ed nanduruman aspekto. Lugan met na kada seksion so sakey a kapitulo a mangipapanengneng no panon ya impatnag nen Jesus so kalidad, ontan met ed sakey a kapitulo a manguusisa ed no panon tayon nipatnag itan ed kabibilay tayo.

23, 24. (a) Ipaliwawa so nikaduman kabiangan a “Saray Tepet a Dalepdepen.” (b) Panon itayon natulongan na panagdalepdep pian mas lalo tayon onapit ed Dios?

23 Onggapo ed sayan kapitulo, wala so nikaduman kabiangan ya apauloan na “Saray Tepet a Dalepdepen.” Alimbawa, nengnengen so kahon ed pahina 24. Saray teksto tan tepet so aliwan denisinyo bilang panrepaso ed kapitulo. Imbes, say gagala na saratan et pian natulongan kan manmolimoli ed arum ya importante iran aspekto na tema. Panon mon nausar ya epektibo iyan kabiangan? Anapen so kada nisitas iran teksto, tan maalwar a basaen iray bersikulo. Insan konsideraen so tepet a katekep ed kada nisitas. Umamengen iray ebat. Nayarin manggawa ka na panagsukimat. Tepetan moy inkasika na pigaran kaaruman a tepet: ‘Antoy ibabaga na sayan impormasyon ed siak nipaakar ed si Jehova? Panon ya apektaen na satan so bilay ko? Panon kon nausar itan pian tulongan so arum?’

24 Say ontan a panagdalepdep so ontulong ed sikatayon napaapit a nagkalalo ed si Jehova. Akin? Isisiglaot na Biblia so panagdalepdep ed puso. (Salmo 19:14) Sano impapuso tayon molimolien so nanaaralan tayo nipaakar ed Dios, onsepsep so impormasyon ed piguratibon puso tayo, a satan so mangapekta ed panag-isip tayo, managyat ed saray liknaan tayo, tan diad kaunoran et mamakiwas ed sikatayo. Say aro tayo ed Dios so napaaralem, tan bilang resulta et satan ya aro so mamakiwas ed sikatayon mankaliktan a mamaliket ed sikato bilang pinabpabli tayon Kaaro. (1 Juan 5:3) Pian nawalaan itayo na ontan a siglaotan, nepeg tayon kabaten iray kalidad tan paraan nen Jehova. Balet, unonan singbaten tayo so aspekto na personalidad na Dios a satan so manamakiwas a rason pian onapit itayo ed sikato—say inkasanto to.

^ par. 3 Makapainteres, say Hebreon salita a nipatalos ya “inkaapit” so nausar diad Amos 3:7 unong ed New World Translation, a mangibabagan say Soberanon Katawan a Jehova so mangipaparungtal ed “kompidensial a pamaakaran” ed saray lingkor to, ya ipapaamta to lan masakbay ed sikara iray gagala ton gawaen.

^ par. 12 Alimbawa, sinalambit na Biblia so lupa, mata, layag, eleng, sangi, taklay, tan sali na Dios. (Salmo 18:15; 27:8; 44:3; Isaias 60:13; Mateo 4:4; 1 Pedro 3:12) Saratan a piguratibon balikas so ag-ipasen a literal, no panon ya agtayo ipapasen a literal iray impanukoy ed si Jehova bilang “say Dampay” odino “say kinlong.”Deuteronomio 32:4; Salmo 84:11.