Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 15

Si Jesus so “Mangipasen na Inkahustisya ed Dalin”

Si Jesus so “Mangipasen na Inkahustisya ed Dalin”

1, 2. Diad anton okasyon a sinmanok si Jesus, tan akin?

SANKAIMANO so impanpasnok nen Jesus—tan tekep itan na makatunongan a rason. Nayarin mairap mon isipen a sikato so nampasnok, lapud sikato so mauyamon tuloy a too. (Mateo 21:5) Siempre, sikato so nansiansian nagnap a maadia lapud matunong so sanok to. * Balet anto so amasanok a tuloy ed sayan maaro-ed-kareenaan a too? Nisesengeg ed graben ag-inkahustisya.

2 Pinabpabli nen Jesus so templo ed Jerusalem. Diad interon mundo, satan labat so sagradon pasen a nidedika parad panagdayew ed mangatatawen ya Ama to. Saray Judio a nanlalapud dakel a daldalin so nambaroy na ararawin distansya pian mandayew diman. Anggan saray matakot-ed-Dios a Gentil so linma met, a linmoob ed patio na templo a niganan parad sikara. Balet asasakbay ed ministeryo to, si Jesus so linmoob ed pasen na templo tan anengneng to so makapadismaya a nagagawa. Agayla, satan a pasen so singa tindaan imbes ya abung na panagdayewan! Apusek itan na saray komersyante tan managsalat na kuarta. Balet, iner so ag-inkahustisya? Para ed sarayan totoo, say templo na Dios so sakey a pasen labat na panangaprobitsa ed totoo—a takewan da ni ra. Panon ya ontan?Juan 2:14.

3, 4. Anton maagum a panagprobitsa so nagagawa ed abung nen Jehova, tan anto so ginawa nen Jesus pian ipetek iray pamaakaran?

3 Inggeter na saray relihyoson papangulo a saksakey lambengat a klase na kuarta so usaren diad pambayar na buis parad templo. Saray bisita so kaukolan a mangisalat na kuarta ra ta pian nawalaan na ontan iran klase na kuarta. Kanian saray managsalat na kuarta so angilira ed saray lamisaan da diad mismon loob na templo,  a mansingil ira ed kada transaksyon. Say negosyon panaglako na ayayep so pakatuboan met a maong. Saray bisitan malabay a mangiyapay na bagat so makasaliw la komon ed anggan siopan komersyante ed syudad, balet nayarin ag-awaten na saray opisyales na templo so iyapay da bilang agmatukoy. Balet, saray iyaapay a sinaliw a mismo ed pasen na templo so seguradon naawat. Kanian lapud saray totoo so walad pakayari ra, saray komersyante no maminsan so maningil na alablabas a presyo. * Saya so mas mauges nen say mabanday a komersyalismo. Singa la itan panagtakew!

“Ekal yo dia so sarayan bengatla!”

4 Agnitepel nen Jesus iman ya ag-inkahustisya. Saya so mismon abung nen Ama to! Sikato so nanggawa na latiko tan saray ulop na baka tan karnero so inablog to ran pinapaway ed templo. Insan to dinalugos iray managsalat na kuarta tan inkakalippuang to iray lamisaan da. Isipen pa so amin na saray kuartan nansasabuyag ed marmol a datal! Mapekder ya ingganggan toray lalakin manlalako na malapati: “Ekal yo dia so sarayan bengatla!” (Juan 2:15, 16) Ompatnag ya anggapo so akakpel a manumlang ed sayan makpel a laki.

“Singa Ama, Singa Anak”

5-7. (a) Panon a say sakbay-toon kiwawala nen Jesus so angimpluensya na liknaan to ed inkahustisya, tan anto so naaralan tayo diad panaral ed ehemplo to? (b) Panon a nilabanan nen Kristo iray ag-inkahustisyan manasaglawi ed inkasoberano tan ngaran nen Jehova?

5 Siempre, saray komersyante so pinmawil. Ngalngalin taloran taon ed saginonor, inarap nen Jesus so parehon ag-inkahustisya, a diad sayan bekta et inaon toray mismon salita nen Jehova a mangokondena ed saraman so pinagmaliw day abung To “ya ungib na saray matatakew.” (Mateo 21:13; Jeremias 7:11) On, sanen anengneng nen Jesus so maagum a panagprobitsa na totoo tan say inkadutak na templo na Dios, alikna to so singa alikna na  Ama to. Tan agpankelawan itan! Lapud agnabilang iran minilyon a taon, a si Jesus so imbangat na mangatatawen ya Ama to. Bilang resulta, sikato so naimpluensyaan na panmoria nen Jehova ed inkahustisya. Sikato so nagmaliw a mabilay ya alimbawa na balikas a, “Singa ama, singa anak.” Kanian no labay tayo so nawalaan na malinew a retrato ed kalidad nen Jehova ed inkahustisya, say sankaabigan a paraan et say panmorekdek ed ehemplo nen Jesu-Kristo.Juan 14:9, 10.

6 Wadman so bogbogtong ya Anak nen Jehova sanen agmakatunongan a tinawag nen Satanas si Jehova a Dios a matila tan kinuestion to so inkamatunong na uley To. Agaylan panagpauges! Nadngel met na Anak so angat nen Satanas ed saginonor ya anggapo so manlingkor ed si Jehova ya andi-siblet, odino lapud panangaro. Sarayan palson akusasyon so seguradon amasakit ed matunong a puso na Anak. Agaylan sikato so aliketan a naamtaan a sikato so walaan na manunan betang ed pametek na katilaan! (2 Corinto 1:20) Panon ton gawaen itan?

7 Unong a naaralan tayo ed Kapitulo 14, inter nen Jesu-Kristo so pinal tan pihon ebat ed panusuppiat nen Satanas ed katooran na saray pinalsa nen Jehova. Inletneg sirin nen Jesus so basiyan parad pinal a kaalangon na inkasoberano nen Jehova tan say kapasantos na ngaran To. Bilang Manunan Ahente nen Jehova, iletneg nen Jesus so inkahustisya na Dios ed interon talba. (Gawa 5:31) Say kurang na bilay to ed dalin so angipatnag met na madibinon inkahustisya. Oniay inkuan nen Jehova nipaakar ed sikato: “Ipasen ko so espirituk ed sikato, tan ipalinew to ed saray nasyon no anto so inkahustisya.” (Mateo 12:18, NW) Panon nen Jesus a sinumpal iratan a salita?

Pinalinew nen Jesus “No Anto So Inkahustisya”

8-10. (a) Panon a saray insangin tradisyon na saray Judion relihyoson pangulo so angiyalibansa na pambusol ed saray aliwan-Judio tan ed saray bibii? (b) Diad anton dalan a pinagmaliw na saray insangin ganggan so ganggan nen Jehova ed Sabaton a makapabelat?

8 Inaro nen Jesus so Ganggan nen Jehova tan nambilay a  mitunosan ed satan. Balet satan a Ganggan so niyesyes tan agsustoy impangiyaplika na saray relihyoson pangulo ed panaon to. Imbaga nen Jesus ed sikara: “Kasi kayo la, ya escribas tan Fariseos, a mansimpisimpitan! . . . Impukay yo so saray ambebbelat a pamaakaran na Ganggan, salanti, inkahustisya tan panangasi tan katooran.” (Mateo 23:23, NW) Saraman a managbangat ed Ganggan na Dios so nanggetman agmamalinew ed “no anto so inkahustisya.” Imbes, buburagasen da so madibinon inkahustisya. Panon ya ontan? Imanoen so pigaran alimbawa.

9 Ingganggan nen Jehova iray totoo ton mansiansian biig manlapud saray paganon nasyon a walad kaliberliber da. (1 Arari 11:1, 2) Anggaman ontan, walaray panatikon papangulo na relihyon ya amaseseg ed totoon mamubusol ed amin ya aliwan Judios. Inlaktip ni ingen na Mishnah iyan totontonen: “Nayarin ag-itilak so baka ed pundoan na saray gentil lapud sikara so iinapen a walay seksual a pirelasyonan ed ayayep.” Say ontan a lapag a panangidumaduma ed amin ya aliwan Judio so agmakatunongan ta sumlang a tuloy ed kabaliksan na Mosaikon Ganggan. (Levitico 19:34) Arum iran ginaway-toon totontonen so angipabpaabeba ed saray bibii. Imbaga na insangin ganggan a say asawan bii so nepeg a manakar ya aliwan kaampar noagta diad benegan na masiken to. Sinebelan so lakin mitongtong ed sakey a bii diad publiko, anggano sikatoy mismon asawa to. Singa saray ariripen, agnayarin mantestigo iray bibii ed korte. Wala ni ingen so pormal a pikakasin saray lalaki so misalamat ed Dios ta sikara so aliwan bibii.

10 Nilusboan na saray relihyoson papangulo so Ganggan na Dios na saray ginaway-toon totontonen tan regulasyon. Alimbawa, say ganggan a Sabaton so simplen mangisesebel na pantrabaho ed Sabaton, a satan ya agew so igana a para ed panagdayew, espiritual a karepreskoan, tan painawa. Balet pinabelat na saray Fariseo itan a ganggan. Dinesidi ra’d inkasikaran dili no anto so eksakton kabaliksan na “trabaho.” Impasen da bilang trabaho so 39 a nanduruman aktibidad, a singa say panag-ani odino panag-anop. Sarayan kategorya so amalesa na agmanunda iran tepet. No amatey so sakey a too na timel ed Sabaton, kasin sikato so manaanop? No sikato so angarurot na sankaakop a trigo pian kanen legan a sikato so manaakar, kasin sikato so manaani? No sikato so anambal na  sakey a mansasakit, kasin sikato so mankikimey? Saratan a tepet so inarap tekep na mapeget tan detalyado iran totontonen.

11, 12. Panon nen Jesus ya imbalikas so isusumpa to ed saray agmakasulatan a tradisyon na saray Fariseo?

11 Diad ontan a kipapasen, panon nen Jesus a tinulongan so totoon talosan no anto so inkahustisya? Diad saray bangat to tan paraan na impanbilay to, sikato so makpel a tinmalindeg a sumpad saraman a relihyoson pangulo. Imanoen ya unona so arum ed saray bangat to. Direktan kinondena toray alusbon ginaway-toon totontonen, a kuanto: “Gagawaen yon andi-kakanaan so salita na Dios lapu ed tradisyon yo a sikato so inyawat yo.”Marcos 7:13.

12 Mapuersan imbangat nen Jesus a saray Fariseo so aliwa nipaakar ed ganggan a Sabaton—a, diad tua et agda atalosan so nagnap a gagala na saman a ganggan. Impaliwawa ton say Mesias so “katawan na sabaton” tan sirin et walaan na sigpot a kawayangan a manambal na totoo ed Sabaton. (Mateo 12:8) Diad pangidanet ed punto, mapalaway a nanggawa na mamilagro iran panagtambal ed Sabaton. (Lucas 6:7-10) Saratan a panagtambal so panangipanengneng ed gawaen ton panamaabig ed sankadalinan legan na Sanlibon Taon ya Uley to. Satan a Milenyo so mismon kapantokan na Sabaton, sano amin a matoor a katooan so sigsigpot lan makainawan siansia manlapud siniglosiglo lan paniirap nisengeg ed detdet na kasalanan tan patey.

13. Anton ganggan so niwala bilang resulta na mangaraldalin a ministeryo nen Kristo, tan panon a satan so miduma ed samay tinumbokan to?

13 Impabitar met nen Jesus no anto so inkahustisya ed panamegley na sakey a balon ganggan, “say ganggan nen Kristo,” a niletneg kayari na impakasumpal to ed mangaraldalin a ministeryo to. (Galacia 6:2) Aliwan singa samay tinumbokan to a Mosaikon Ganggan, sayan balon ganggan so malaknab a nandepende, aliwan diad serye na insulat iran bilin, noagta diad saray prinsipyo. Anggaman kuan, tuan inlaktip to so pigaran direkta iran ganggan. Sakey ed saraya so tinawag nen Jesus na “sakey a balon ganggan.” Imbangat nen Jesus so amin a patumbok ton mangaro ed balang sinansakey a singa impangaro to ed sikara. (Juan 13:34, 35) On, say dilin-masakripisyon aro so pakabidbiran ed amin na saramay manbilay unong “ed ganggan nen Kristo.”

 Sakey a Mabilay ya Ehemplo na Inkahustisya

14, 15. Panon nen Jesus ya impanengneng a binidbir toray getar na dilin pakauley to, tan akin a saya so makapaseguro?

14 Aglabat imbangat nen Jesus so nipaakar ed aro. Sikato so nambilay a tukoy “ed ganggan nen Kristo.” Saman so pirmin niyutel ed kurang na bilay to. Imanoen so taloran dalan ya amabitar ed no anto so inkahustisya diad ehemplo nen Jesus.

15 Unona, maalwar a pinaliisan nen Jesus so pakapanggawa na anggan anton ag-inkahustisya. Nayarin naimanom a dakel ed saray ag-inkahustisya so nagawa sano saray ag-ayadyarin totoo so magmaliw a makinon tan palakbatan da la’ray getar na pakauley da. Ag-itan ginawa nen Jesus. Diad sakey ya inkagawa, sakey a laki so inmasingger ed si Jesus tan kuanto: “Managbangat, ibagam ed agik ya iyapagan toak na tawir.” Anto so inyebat nen Jesus? “Too, siopa so nanggawa ed siak a mangukom odino mangapag ed sikayo?” (Lucas 12:13, 14) Agta satan so makatantanda? Say inkatudio nen Jesus, say pakatebek to, tan anggan say sukat na inter na Dios a pakauley to so matalonggaring nen say anggan siopa ed dalin; ingen, agto nilabay ya ilanlanor so inkasikato ed sayan pamaakaran, lapud sikato so agnaikdan na pakauley a manggawa ed satan. Si Jesus so lawas mauyamo ed ontan a pamaakaran, anggan kaleganan na saray milenyo ed sakbay-toon kiwawala to. (Judas 9) Dakel so ipapaamta na satan nipaakar ed si Jesus, a sikatoy mapaabeban nanmatalek ed si Jehova diad panangibiig ed no anto so maptek.

16, 17. (a) Panon nen Jesus ya impanengneng so inkahustisya diad impangipulong ed maong a balita na Panarian na Dios? (b) Panon nen Jesus ya impanengneng a say panlikna to ed inkahustisya so mapangasi?

16 Komadua, impanengneng nen Jesus so inkahustisya diad paraan na impanpulong to ed maong a balita na Panarian na Dios. Anggapoy panangiduma to. Imbes, magunaet a nambanikelan ton sinabi so amin a klase na totoo, namparan mayaman odino pobri. Diad piduma, saray Fariseo so angipulisay ed saray pobri, kabanyakan a totoo tan impasen da ran karimdimla diad impanawag ed sikara na ʽam-ha·ʼaʹrets odino “totoo na dalin.” Makpel a kinmiwas si Jesus a sumpad satan ya ag-inkahustisya. Sanen imbangat to so maong a balita ed saray totoo—odino, diad pamaakaran, sanen akirungo ed saray totoo, pinakan to ra, tinambal to ra,  odino pinaoli to ni ra ingen ed bilay—intandoro to so inkahustisya na samay Dios a mankaliktan a manabi saray “amin a totoo.” *1 Timoteo 2:4.

17 Komatlo, say panlikna nen Jesus ed inkahustisya so sankamapangasian a tuloy. Ontan lan nanggunaetan ton tulongan iray makasalanan. (Mateo 9:11-13) Sikatoy mabulos a tinmulong ed saray totoon andian na pakayarin manalimbeng ed inkasikaran dili. Alimbawa, si Jesus so ag-akiulop ed saray relihyoson pangulo diad pangiyalibansa na agpampiya ed amin na saray Gentiles. Arum ed saraya so sipapangasin tinulongan tan binangatan to, anggaman say manunan misyon to et saray Judion totoo. Sikato so akipaknan mamilagron manambal ed sakey ya opisyal na sundalon Romano, a kuanto: “Agak akaromog na ontan kabaleg a pananisia ed Israel.”Mateo 8:5-13.

18, 19. (a) Diad antoran dalan ya inyalibansa nen Jesus so kagalangan na saray bibii? (b) Panon a say ehemplo nen Jesus so ontutulong ed sikatayon natalosan so siglaotan na tepel tan inkahustisya?

18 Mipadpara, agsinuportaan nen Jesus so ontatalona iran panmoria ed saray bibii. Imbes, makpel a ginawa to no antoy makatunongan. Sinisian saray bibiin Samaritana so agmalinis a singa saray Gentiles. Ingen, agmasuyat si Jesus a nampulong ed samay Samaritana a walad abay na bobon ed Sychar. Diad tua, diad sayan bii so primeron malinew ya angipabidbiran nen Jesus na inkasikato bilang say insipan a Mesias. (Juan 4:6, 25, 26) Inkuan na saray Fariseo ya agnepeg ya ibangat so Ganggan na Dios ed saray bibii, balet baleg so inusar nen Jesus a panaon tan biskeg diad impanbangat ed saray bibii. (Lucas 10:38-42) Tan bangta kuan na tradisyon ya agnapanmatalkan a mangiter na napanpiyaan a testigo, pinagalangan nen Jesus so pigaran bibii na pribilehyon makaunan makanengneng ed sikato kayari na inkioli to. Imbaga to ni ingen ya ibalita ra ed saray lalakin babangatan to iyan sankaimportantian ya agawa!Mateo 28:1-10.

 19 On, impalinew nen Jesus ed saray nasyon no anto so inkahustisya. Diad dakel iran kipapasen, ontan so ginawa to diad kapeligroan na mismon bilay to. Say ehemplo nen Jesus so ontutulong ed sikatayon natalosan a say panangitandoro ed tuan inkahustisya so mankakaukolan na tepel. Matukotukoy, sikato so tinawag a “Leon ed poli nen Juda.” (Apocalipsis 5:5) Nonoten a say leon so sakey a simbolo na makpel ya inkahustisya. Anggaman kuan, diad asingger lan arapen, itarok nen Jesus so mas malalaknab ya inkahustisya. Diad sigpot a pantalos, sikato so mangipasen na “inkahustisya ed dalin.”Isaias 42:4, NW.

Say Mesianikon Ari so “Mangipasen na Inkahustisya ed Dalin”

20, 21. Diad dilin panaon tayo, panon a niyaalibansa na Mesianikon Ari so inkahustisya ed interon dalin tan diad loob na Kristianon kongregasyon?

20 Nanlapula’d impagmaliw a Mesianikon Ari nen 1914, niyaalibansa la nen Jesus so inkahustisya ed dalin. Panon? Inako ton responsabilidad so kasumpalan na propesiya ton naromog ed Mateo 24:14. Saray patumbok nen Jesus ed dalin so mangibabangat ed totoo diad amin a dalin na katuaan nipaakar ed Panarian nen Jehova. Singa si Jesus, sikara so manpupulong ed paraan ya agmanangiduma tan makatunongan, ya ikdan so amin—ugaw odino matatken, mayaman odino pobri, laki odino bii—na pankanawnawan makaamta ed si Jehova, say Dios na inkahustisya.

21 Si Jesus met so mangiyaalibansa na inkahustisya ed loob na Kristianon kongregasyon, a sikato so Ulo. Singa nipropesiya, sikato so mangiter na “saray langkap ed lalaki,” saray matoor a Kristianon mamatatken a mangidadaulo ed kongregasyon. (Efeso 4:8-12, NW) Diad pangipastol ed mabmablin pulok na Dios, saratan a lalaki so manutumbok ed ehemplo nen Jesu-Kristo diad pangiyalibansa ed inkahustisya. Sikara so lawas sinononot a kaliktan nen Jesus iray karnero ton natraton maalas—anggan anto so posisyon, inkaprominente, odino saray sirkumstanya’d materyal.

22. Anto so liknaan nen Jehova nipaakar ed saray kasmak ya ag-inkahustisya ed mundo natan, tan anto so gawaen na tinuro ton Anak nipaakar ed satan?

22 Diad asingger lan arapen, ipasen nen Jesus so inkahustisya ed dalin diad sankalaknaban a paraan. Kasmak so ag-inkahustisya ed  sayan kurakot a mundo. Kada ugaw ya ompatey ed eras so sakey a biktima na agnabaraanan ya ag-inkahustisya, nagkalautla sano naisip tayo so dakerakel a kuarta tan panaon a nauusar diad panamawala na armas ed bakal tan panamenek ed kagletan na saray manag-anap na liket. Saray minilmilyon a nararagas kada taon so sakey lambengat ed saray amayamay a nengneng na ag-inkahustisya, ya amin na saratan so mamarngat ed matunong a sanok nen Jehova. Tinuro to so Anak ton manggawa na maptek a pibabakal a sumpad sayan interon marelmeng a sistema na bengabengatla pian permanente lan panganggaen so amin ya ag-inkahustisya.Apocalipsis 16:14, 16; 19:11-15.

23. Kayari na Armagedon, panon nen Kristo ya iyalibansa so inkahustisya ed ando lan ando?

23 Balet, aglabat mankaukolan so inkahustisya nen Jehova na paneral ed saray marelmeng. Tinuro to met so Anak to a manuley bilang “Prinsipe na Kareenan.” Kayari na bakal ed Armagedon, say uley nen Jesus so mangiletneg na kareenan ed interon dalin, tan sikato so manuley “diad panamegley na inkahustisya.” (Isaias 9:6, 7, NW) Diad satan et panliketan nen Jesus ya ekalen so amin ya ag-inkahustisya a sengegan na ontan lan kasinageman tan paniirap ed mundo. Diad ando lan ando, sikato so matoor a mangitandoro ed naspot ya inkahustisya nen Jehova. Sirin, importantin aligen tayo la so inkahustisya nen Jehova natan. Nengnengen tayo no panon tayon gawaen itan.

^ par. 1 Diad impangipatnag to’d matunong a sanok, si Jesus so singa si Jehova, a “napno na sanok” sumpad amin a karelmengan. (Nahum 1:2) Alimbawa, kayarin imbaga nen Jehova ed matungangan totoo to a ginawa ran “ayaman na saray matatakew” so abung to, inkuanto: “Say petang ko tan say sanok ko naibung naani ed saya a pasen.”Jeremias 7:11, 20.

^ par. 3 Unong ed Mishnah, linmesa so panagprotesta ed saginonor iran taon lapud ataragey a presyo na malapatin ilalako ed templo. Tampol ya inabebaan na 99 porsiento so presyo! Siopa so nagkalalo lan nangganansya ed sayan matubon negosyo? Ibabaga na arum iran manag-awaran a saray tindaan ed templo so kayarian na sankaabungan nen Annas ya Atagey a Saserdote, a niyamanan a tuloy na saman a makasaserdoten pamilya.Juan 18:13.

^ par. 16 Inkuan na saray Fariseo a saray abebbeban totoo, ya aliwan marunong ed Ganggan, so “naayew.” (Juan 7:49) Inkuan da ya anggapo so nepeg a mangibangat ed ontan a totoo nisay minegosyo ed sikara nisay mikan ed sikara nisay manpikasin kaiba ira. Say pangiyabuloy na sakey ed anak ton bii a miasawa ed sakey ed sikara so mas mauges nen say kitapang to ed saray atap ya ayep. Inkuan da nin nipuera iratan ya abebbeban totoo ed ilalon kioli.