Onlad karga

Onlad saray karga

KAPITULO 16

‘Agamilen so Inkahustisya’ Diad Pikurang ed Dios

‘Agamilen so Inkahustisya’ Diad Pikurang ed Dios

1-3. (a) Akin ya akautang itayo ed si Jehova? (b) Anto so kekerewen ed sikatayo na maaron Manangisalba tayo?

ISIPEN pa so agpakaalis ed sakey a barkon onlelereg. Diad bektan panisip mo ya anggapo lay ilalo, sinmabi so manangisalba tan ginuyor to ka pian iliktar. Agaylan sika so nainawaan legan ya iyaarawi to ka ed kaatapan tan kuanto: “Liktar ka la”! Agta liknaen mon akautang ka ed satan a too? Diad katuaan to, utang mo ed sikato so bilay mo.

2 Diad arum a pamaakaran, saya so mangiyiilustra ed ginawa nen Jehova para ed sikatayo. Peteg a sikatayo so akautang ed sikato. Diad tua, intarya to so dondon, a ginawa ton posible so kisalba tayo manlapud gemgem na kasalanan tan ipapatey. Maligen so liknaan tayo diad impakaamta a legan ya aagamilen tayo so pananisia ed satan a mabmablin bagat et saray kasalanan tayo so naperdona, tan maligen so maandon arapen tayo. (1 Juan 1:7; 4:9) Singa naimano tayo la ed Kapitulo 14, say dondon so sankabalgan a balikas na panangaro tan inkahustisya nen Jehova. Panon so nepeg tayon ikiwas?

3 Matukoy so pangonsidera ed kekerewen a mismo ed sikatayo na maaron Manangisalba tayo. Ibabaga nen Jehova ed panamegley nen propeta Miqueas: “Imbaga to ed sika, O toon mangaraldalin, no anto so maong. Tan anto so kekerewen nen Jehova ed sika noag say pangagamil na inkahustisya tan say pangaro ed panangasi tan say mauyamon pikurang ed Dios mo?” (Miqueas 6:8, NW) Imanoen a sakey ed saray kekerewen nen Jehova ed sikatayo et say “pangagamil na inkahustisya.” Panon so pakapanggawa tayo ed satan?

Gemtanen so ‘Tuan Inkatunong’

4. Panoy pikabat tayo a sikatayo so iilaloan nen Jehova a manbilay a tukoy ed saray matunong ya estandarte to?

4 Sikatayo so iilaloan nen Jehova a manbilay a tukoy ed saray estandarte to ed susto tan aliwa. Lapud saray estandarte to so maptek tan matunong, nagegemtan tayo so inkahustisya tan inkatunong sano sikatayo so manutumbok ed saratan. “Aralen a gawaen so maong; anapen so inkahustisya,” kuan na Isaias 1:17, unong ed New World Translation. Bibilinen itayo na Salita na Dios ya “anapen so inkatunong.” (Sofonias 2:3) Papasesegen to itayo met ya “ikawes so too a balo a sikato so pinalsa na Dios ed loob na kaptekan tan matuan kasantosan [“inkatunong,” NW].” (Efeso 4:24) Papaliisan na tuan inkatunong​—tuan inkahustisya—​so karawalan, karutakan, tan imoralidad, ta saraya so kasumlangan na masanto.​—Salmo 11:5; Efeso 5:3-5.

5, 6. (a) Akin ya aliwan makapabelat ed sikatayo so panumbok ed saray estandarte nen Jehova? (b) Panoy pangipanengneng na Biblia a say pangegemtan ed inkatunong so mantultuloy a gawaen?

5 Kasin makapabelat ed sikatayo so panumbok ed saray matunong ya estandarte nen Jehova? Andi. Say puson natatanguyor ed si Jehova so agmanliknan makapabelat iray kakaukolanen to. Lapud inaro tayo so Dios tayo katekep lay nengneng to bilang Dios, labay tayo so manbilay ed paraan a mamaliket ed sikato. (1 Juan 5:3) Nonoten a si Jehova “et aroen to so katunongan.” (Salmo 11:7) No tuan aligen tayo so inkahustisya odino inkatunong na Dios, nepeg a bayuboan tayo so panangaro ed saman so aaroen nen Jehova tan gulaen iman so gugulaen to.​—Salmo 97:10.

6 Aliwan mainomay ed saray ag-ayadyarin totoo a gemtanen so inkatunong. Kaukolan a lakseben tayo so daan a personalidad pati iray makasalanan a gawa na satan tan isulong so sakey a balo. Ibabaga na Biblia a say balon personalidad so “pinasimbalo” diad panamegley na suston pikakabat. (Colosas 3:9, 10) Saray salitan “pinasimbalo” so mangipapanengneng a say pangisulong ed balon personalidad so tuloy-tuloy a proseso, sakey a mankakaukolan na magunaet a sagpot. Anggan panon lay gunaet tayon manggawa na susto, walaray panaon sano say makasalanan a kipapasen tayo et igapol to itayo ed nonot, salita, odino gawa.​—Roma 7:14-20; Santiago 3:2.

7. Diad anton paraan so nepeg tayon panmoria ed saray insaew diad sagpot tayon mangemtan ed inkatunong?

7 Panon so nepeg tayon panmoria ed saray insaew diad sagpot tayon mangemtan ed inkatunong? Siempre, agtayo labay a leglemewen so inkaseryoso na kasalanan. Ontan met, nepeg ya agtayon balot onsusuko, a liknaen tayon saray kakabosan tayo so manggawa ed sikatayon agla manepeg a manlingkor ed si Jehova. Intarya na mapangasin Dios tayo iray uksoyan pian nipawil ed pabor to iray masimoon a magbabawi. Nonoten iray manamaseguron salita nen apostol Juan: “Sarayan bengatla so isulat ko ed sikayo pian agkayo mankasalanan.” Balet realistikon inyarum to: “Ingen, no wala so toon mankasalanan [ lapud atawir ya ag-inkayadyari], walaan itayo na mananulong ed Ama, si Jesu-Kristo.” (1 Juan 2:1) On, intarya nen Jehova so dondon bagat nen Jesus ta pian naabobonan itayon manlingkor ed Sikato anggaman ed makasalanan a kipapasen tayo. Agta satan so manenyeg ed sikatayon malabay a manggawa ed anggaan na nayarian tayo a mamaliket ed si Jehova?

Say Maong a Balita tan Madibinon Inkahustisya

8, 9. Panon a say kiyaabawag na maong a balita so mangipapanengneng na inkahustisya nen Jehova?

8 Nayarian tayon agamilen so inkahustisya​—diad tua, aligen so madibinon inkahustisya—​diad sigpot a pibiang tayo ed pangipulong ed arum ed maong a balita na Panarian na Dios. Anto so koneksyon na inkahustisya nen Jehova tan say maong a balita?

9 Ag-itarok nen Jehova so anggaan na sayan marelmeng a sistema no agni niiter so pasakbay. Diad propesiya to nipaakar ed nagawa legan na panaon na anggaan, inkuan nen Jesus: “Diad amin a nasyones say maong a balita so nipulong ya unona.” (Marcos 13:10; Mateo 24:3) Say impangusar ed salitan “unona” so manutukoy ya arum niran nagawa so ontumbok ed kimey a sankamundoan a panagpulong. Saratan a nagawa so mangilaktip ed nipasakbay a baleg a kairapan, a kabaliksan to so kaderal na saray marelmeng tan kipaarap ed isabi na matunong a balon mundo. (Mateo 24:14, 21, 22) Peteg, anggapo so makanepegan a makapangakusa ed si Jehova ya ibagan sikatoy agmakatunongan ed saray marelmeng. Diad kiiiter na pasakbay, saratan a totoo so iikdan to na malaem a pankanawnawan manguman ed saray dalan da ta pian naliktaran da so kadederal.​—Jonas 3:1-10.

Nipapanengneng tayo so maridios ya inkahustisya sano andiay panangiduman inabang tayo so maong a balita ed arum

10, 11. Panon a say pibibiang tayo ed panangipulong ed maong a balita so mangipapatnag na maridios ya inkahustisya?

10 Panon a say panangipulong tayo ed maong a balita so mangipapatnag na maridios ya inkahustisya? Unona ed amin, manepeg lambengat a gawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya ontulong ed arum a makagamor na kilalaban. Konsideraen lamet so ilustrasyon na kisalba manlapud onlelereg a barko. Bilang liktar ed sakey a panagsalban baluto, seguradon labay mon tulongan so arum a wala ni ed danum. Mipadpara, walaan itayo na obligasyon ed saraman so mipupuligesgesan ni ed “kadayatan” na sayan marelmeng a mundo. Tua, dakel so agmangawat ed mensahe tayo. Balet kapiganman ya itutultuloy nen Jehova so inkaanos to, responsabilidad tayon ikdan ira na pankanawnawan ‘makagegemtan ed panagsibkel’ tan diad ontan et nidasig ed kilalaban.​—2 Pedro 3:9.

11 Diad pangipulong ed maong a balita ed amin a naabet tayo, nipapanengneng tayo so inkahustisya ed sananey ya importantin dalan: Ipapanengneng tayo so agpanangidumaduma. Nonoten a “say Dios anggapo so panangiduma to ed saray totoo, noag ingen dia ed balang nasyon akoen to so antakot ed sikato tan manggawa na inkatunong.” (Gawa 10:34, 35) No aligen tayo so inkahustisya To, nepeg ya agtayo husgaan so totoo. Imbes, nepeg tayon inabang so maong a balita ed arum anggan anto so rasa ra, estado ra ed sosyal, odino kipapasen da ed pinansyal. Amin sirin so ikdan tayo na pankanawnawan makadngel tan onkiwas unong ed maong a balita.​—Roma 10:11-13.

No Panon Tayon Tratoen so Arum

12, 13. (a) Akin a sikatayo so agnepeg ya ali-aliston manhusga ed arum? (b) Antoy kabaliksan na simbawa nen Jesus a “tundaan so mangukom” tan “tundaan so mangondena”? (Nengnengen met so paimano’d-leksab.)

12 Naagamil tayo met so inkahustisya diad pantrato ed arum a singa panagtrato nen Jehova ed sikatayo. Magmainomay a husgaan so arum, a balawen iray lingo ra tan kuestionen so motibo ra. Balet siopa ed sikatayo so malabay a koninengen nen Jehova iray motibo tan kakulangan tayo diad andi-panangasin paraan? Aliwan ontan so pidedeneng nen Jehova ed sikatayo. Kuan na salmista: “No sika, Jehova, et oninengen mo so saray kasulitan, O Katawan, siopa kasi naani makaalagey?” (Salmo 130:3) Agta misalsalamat itayo a say maptek tan mapangasin Dios tayo so agmangukonineng ed saray insaew tayo? (Salmo 103:8-10) Panon, sirin, so nepeg a pantrato tayo ed arum?

13 No natebek tayo so mapangasin inkahustisya na Dios, ag-itayo ali-aliston manhusga ed arum diad saray pamaakaran ya ag-ira peteg a manasaglawi ed sikatayo odino diad saray aliwan tanton importante. Diad samay Sermon to ed Palandey, impasakbay nen Jesus: “Tundaan so mangukom pian agkayo naukom.” (Mateo 7:1, NW) Unong ed salaysay nen Lucas, inyarum nen Jesus: “Tundaan so mangondena, tan sikayo so agbalot nakondena.” * (Lucas 6:37, NW) Impanengneng nen Jesus so pikakabat to a saray ag-ayadyarin totoo so walaan na tendensyan manhusga. Siopaman ed saray dumerengel to ya ugali ra so manhusgan sipapasang ed arum so nepeg ya ontunda la.

14. Nisengeg ed antoran rason a nepeg tayon “tundaan so mangukom” ed arum?

14 Akin a nepeg tayon “tundaan so mangukom” ed arum? Nisengeg ta say autoridad tayo so limitado. Sikatayo so papanonotan nen babangatan a Santiago: “Wala so sakey a manangiter na ganggan tan ukom”​—si Jehova. Kanian direktan intepet nen Santiago: “Siopa ka ya ukomen mo so kaparam a too?” (Santiago 4:12; Roma 14:1-4) Niarum ni, say makasalanan a kipapasen tayo so magmainomay a manggawa ed saray panangukom tayo ya aliwan asimbang. Dakel iran awawey tan motibo​—a pati say panaglabi, asakitan a kinon, imon, tan dilin-inkatunong—​so manyesyes ed paraan na panmoria tayo ed saray kaparan totoo. Walaan itayo na kaaruman niran limitasyon, tan say panmorekdek ed saraya so nepeg a mamukpok ed sikatayon ag-ali-aliston mananap na kakulangan na arum. Agtayo nabasa so kapusoan; nisay naamtaan tayo so amin iran personal a sirkumstansya na arum. Sirin, siopa itayo pian mangibagan agsusto iray motibo na saray kapananisiaan odino manbalaw ed saray sagpot da ed serbisyo ed Dios? Agaylan mas maabig ya aligen si Jehova diad inengneng ed maong a nagagawaan na saray agagi tayon lalaki tan bibii imbes ya imanoen iray kakulangan da!

15. Antoran panagsalita tan panagtrato so andian na pasen ed limog na saray managdayew ed Dios, tan akin?

15 Komusta so nipaakar ed panangukom ed saray kapamilyaan? Makapaermen, diad peles a mundo arum ed saray sankapasangan a panangukom so nagagawa ed pasen a kawalaan komon na deen​—diad abung. Kaslakan a narengel so nipaakar ed abusadon asawan lalaki tan bibii, odino atateng a “sentensyaan” daray membro na pamilya ra ed lanang ya abuson panagsalita tan diad pisikal. Balet saray ansakit a salita, pirmin panagleglemew, tan pasakit a panagtrato so agniyabuloy ed limog na saray managdayew ed Dios. (Efeso 4:29, 31; 5:33; 6:4) Say simbawa nen Jesus a “tundaan so mangukom” tan “tundaan so mangondena” so lawas onaplika sano wala itayo ed abung. Nonoten a say panangagamil na inkahustisya so manasaglawi na panagtrato diad paraan na panatrato nen Jehova ed sikatayo. Tan say Dios tayo so agbalot mapasang odino maruksa diad pidedeneng ed sikatayo. Imbes, sikato “so maabagey a tuloy” diad saraman so mangaro ed sikato. (Santiago 5:11) Agaylan makapakelaw ya ehemplon aligen tayo!

Mamatatken a Manseserbi “ed Inkahustisya a Dili”

16, 17. (a) Anto so iilaloan nen Jehova ed saray mamatatken? (b) Anto so kaukolan a gawaen sano ag-impatnag na nankasalanan so puron panagbabawi, tan akin?

16 Amin tayo so walaan na responsabilidad a mangagamil na inkahustisya, balet saray mamatatken ed Kristianon kongregasyon so nagkalautlan walaan na responsabilidad ed sayan pamaakaran. Imanoen so mapropetikon deskripsion a “piprinsipe,” odino mamatatken, ya inkurit nen Isaias: “Nia! Sakey ya ari so manuley ed inkatunong a mismo; tan no nipaakar ed saray prinsipe, sikara so manuley bilang piprinsipe nipaakar ed inkahustisya a dili.” (Isaias 32:1, NW) On, saray mamatatken so iilaloan nen Jehova a manserbi a mitukoyan ed inkahustisya. Panon dan gawaen iya?

17 Sarayan kualipikadon lalaki ed espiritual so sikakabat a tuloy a say inkahustisya, odino inkatunong, so mankaukolan na pamasiansian malinis ed kongregasyon. No maminsan, saray mamatatken so naobligan mangukom ed saray kaso na seryoson impankasalanan. Diad panggawa na ontan, sinononot ira a say madibinon inkahustisya so mankaukolan na pananginatnat ed panangasi anggad nayari. Sirin salien dan iwanwan so nankasalanan diad panagbabawi. Balet anto no ag-impatnag na nankasalanan so puron panagbabawi anggaman ed ontan lan sagpot a panulong ed sikato? Diad nagnap ya inkahustisya, igaganggan na Salita nen Jehova a gawaen so mapekder a kundang: “Ekal yo so mauges a too ed pegley yo.” Kabaliksan na satan so pangekal ed sikato diad kongregasyon. (1 Corinto 5:11-13; 2 Juan 9-11) Mamaermen ed saray mamatatken so ontan ya aksion, balet bidbiren dan nakaukolan itan ta pian nasalimbengan so moral tan espiritual a kalinisan na kongregasyon. Anggaman ontan, iilaloan da a namoria lanlamang itan na nankasalanan tan ompawil ed kongregasyon.​—Lucas 15:17, 18.

18. Anto so lawas nonoten na saray mamatatken sano mangiiter ed arum na nibase-ed-Biblia a simbawa?

18 Say panserbi unong ed intereses na inkahustisya so manasaglawi met ed pangiter na nibase-ed-Biblia a simbawa sano nakaukolan. Siempre, saray matatken so agmanalin mananap na lingo ed arum. Nisay anamoten da so amin a pankanawnawa a mangiter na panametek. Balet say sakey a kapananisiaan so nayarin makagawa na “lingon kundang sakbay a sikato so sikakabat ed satan.” Diad pannonot a say madibinon inkahustisya so aliwan maruksa nisay andian na pililikna et napakiwas iray mamatatken a “manalin mametek ed ontan a too diad espiritu na kaumildian.” (Galacia 6:1, NW) Sirin, agpantatamian na saray mamatatken so nankasalanan odino mangusar na mapasang iran salita. Imbes, say simbawan niiter so simamaaron mamaseseg ed samay mangaawat ed satan. Anggan sano mangiiter na mabitar a panamaat​—a direktan idadatak iray nansumpalan na aliwan makabat a kundang—​lawas nonoten na saray mamatatken a say sakey a kapananisiaan a nankasalanan so sakey a karnero ed pulok nen Jehova. * (Lucas 15:7) Sano say simbawa odino panamaat so malinew a pinakiwas tan atekepay panangaro, nayarin satan so nagkalalo a mametek ed nankasalanan.

19. Antoran desisyon so gagawaen na saray mamatatken, tan diad anto so kaukolan a pangibasian da ed ontan iran desisyon?

19 Mabetbet a saray mamatatken so kaukolan a manggawa na saray desisyon a mangapekta ed saray kapananisiaan da. Alimbawa, panapanaon a saray mamatatken so mantotongtong a mangonsidera no kasin arum ya agagin lalaki ed kongregasyon so kualipikado lan irekomenda bilang mamatatken odino ministeryal ya ariripen. Kabat na saray mamatatken so kaimportantian na anggapoy lalabien. Sikara so paiwawanwan ed saray kakaukolanen na Dios para ed ontan iran pananuro diad panagdesisyon da, ya ag-onsasaral ed personal iran liknaan. Sikara sirin so onkiwas “ya anggapo so panangiduma, ya anggapo so gawaen a walay lalabien.”​—1 Timoteo 5:21.

20, 21. (a) Anto so panggunaetan a pagmaliwan na saray mamatatken, tan akin? (b) Anto so nagawaan na saray mamatatken ya ontulong ed “saray nagogonigon a kamarerwa”?

20 Ipakurang na saray mamatatken so madibinon inkahustisya diad arum met a dalan. Kayari na impangipasakbay a saray mamatatken so manserbi “ed inkahustisya,” intuloy nen Isaias: “Et sakey a too so magmaliw naani a singa sakey ya amotan ed dagem tan sakey a siroman ed bagyo, singa saray agos na saray danum ed pasen ya amaga, singa anino na sakey a baleg a baton-dampay ed sakey a dalin ya apagaan.” (Isaias 32:2) Sirin, panggugunaetan na saray mamatatken a sikara so panlapuan na ligliwa tan pakainawaan na saray kapara ran managdayew.

21 Natan, diad amin na saray probleman makapadismaya, dakel so mankaukolan na panamaseseg. Mamatatken, anto so nagawaan yo a panulong ed “saray nagogonigon a kamarerwa”? (1 Tesalonica 5:14, NW) Sikara so talinengen a tekep na empatya. (Santiago 1:19) Nayarin kaukolan dan inabang so “kapagaan” ed puso ra diad sakey a napanmantalkan da. (Uliran 12:25) Ipaseguro ed sikara a sikaray kalkaliktan, pinabpabli, tan inad-aro nen Jehova tan ontan met na saray agagi ra. (1 Pedro 1:22; 5:6, 7) Niarum ni, manpikasi kayon kaiba ira tan para ed sikara. Makaligliwan tuloy so pakadngel da a sikara so impapuson inlaktip ed pikakasi na sakey a matatken. (Santiago 5:14, 15) Saray maaron sagpot yon ontulong ed saray nagogonigon so seguradon naimano na samay Dios na inkahustisya.

Nipapatnag na saray mamatatken so inkahustisya nen Jehova sano papasesegen da ray nadidismaya

22. Diad antoran dalan a nayarian tayon aligen so inkahustisya nen Jehova, tan tekep na anton resulta?

22 Peteg, napaapit itayon nagkalalo ed si Jehova diad pangalig ed inkahustisya to! No itandoro tayo so matunong iran estandarte to, no inabang tayo ed arum so manangisalbay-bilay a maong a balita, tan no iyapasakey tayo so imano ed kaabigan na arum imbes a saray kakulangan da so nengnengen, nipapanengneng tayo so maridios ya inkahustisya. Sikayoran mamatatken, sano sasalimbengan yo so kalinisan na kongregasyon, sano mangiiter kayo na makapabiskeg a Makasulatan a simbawa, sano manggagawa kayo na anggapoy lalabien iran desisyon, tan sano pasesegen yoray nadidismaya, nipapatnag yo so maridios ya inkahustisya. Agaylan makapasayaksak ed puso nen Jehova so idunglaw manlapud katawenan tan nanengneng toray totoo ton manbabanikel a “mangagamil na inkahustisya” diad pikurang ed Dios da!

^ par. 13 Arum a patalos kuanto “agmangukom” tan “agmangukondena.” Saratan a patalos so mangisusuherin “ag-igagapo so mangukom” tan “ag-igagapo so mangondena.” Balet, saray managsulat na Biblia dia so manguusar na negatibo iran panangiganggan diad peles (mantutultuloy) a termino (present tense). Sirin saray aksion ya adeskribe so kaplesan a nagagawa balet ta kaukolan ya itunda.

^ par. 18 Diad 2 Timoteo 4:2, ibabaga na Biblia a saray mamatatken so nepeg no maminsan a “mamaat, manimbawa, mamilin.” Say Griegon salitan nipatalos a “mamilin” (pa·ra·ka·leʹo) so mankabaliksan na “mamaseseg.” Sakey a misiglaotan a Griegon salita, pa·raʹkle·tos, so nayarin manukoy na pangiyalibansa ed sakey a legal a pamaakaran. Sirin, anggan saray mamatatken so mangiter na mapekder a panamaat, sikara so magmaliw a mananulong ed saraman so mankaukolan na espiritual a tulong.