Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 31

‘Onasingger ed Dios, tan Sikatoy Onasingger ed Sikayo’

‘Onasingger ed Dios, tan Sikatoy Onasingger ed Sikayo’

1-3. (a) Anto so naaralan tayo no nipaakar ed inkatoo diad pangobserba ed reaksion ed baetan na atateng tan say anak da? (b) Anto so natural a nagawa sano ipanengneng na sakey so aro to ed sikatayo, tan anton importantin tepet so itepet tayo ed inkasikatayo?

LABALABAY na atateng a nanengneng so oniimis a kapanyanak ya anak da. Mabetbet dan iyasingger so lupa ra pian idepel tan angoban itan ya ugaw. Maganat dan nanengneng so iyimis to. Tan agmabayag et onimis met la’d satan na makapalikliket tan napatnagan iray dimpel ed aping na ugaw. Diad mismon nikadkaduman paraan, satan ya imis et balikas na aro, say gapoan na panangipatnag na aro na ugaw bilang bales ed panangaro na atateng to.

2 Say imis na ugaw so mangipanonot ed sikatayo na bengatlan importante nipaakar ed inkatoo. Natural ed sikatayon balesan met na aro so nipanengneng ed sikatayon aro. Ontan a talaga so inkagawa tayo. (Salmo 22:9) Legan na ibabaleg tayo, onaaligwas met so abilidad tayon pamales ed panangaro’d sikatayo. Nayarin nanonotan yo so mismon inkaugaw yo no panon ya impatnag na atateng, kakanayon, odino kakaaro yo so aro ra ed sikayo. Diad puso yo et linmamut, binmaleg, tan inmaligwas so maligsan liknaan pian onkiwas. Bilang bales et impanengneng yo met so aro. Kasin ontan met so napapatnagan ed relasyon yo ed si Jehova a Dios?

3 Ibabaga na Biblia: “Aroen tayo ta sikato so angaro ed sikatayo ya inmuna.” (1 Juan 4:19) Diad Seksion 1 ya anggad 3 na sayan libro, sikayo so apanonotan ya aagamilen nen Jehova a Dios so pakapanyari, inkahustisya, tan kakabatan to diad maaro iran paraan parad pakagunggonaan yo. Tan diad Seksion 4, anengneng yo a sikatoy direktan angibalikas na aro to parad katooan—tan ed sika a mismo—diad makatantanda iran paraan. Natan et onlesa so sakey a tepet. Diad sakey a punto de bista, satan so sankaimportantian a tepet a nitepet mo ed inkasika: ‘Panon so ikiwas ko ed aro nen Jehova?’

 No Anto so Kabaliksan na Aroen so Dios

4. Diad anton dalan a saray totoo so nawewetwet ed no anto so kabaliksan na aroen so Dios?

4 Si Jehova, say Manangigapo na aro, et kabat ton maong a say aro so mabiskeg a tuloy pian niparungtal na arum iray sankaabigan a kalidad da. Kanian anggaman tuloytuloy so inkarebelyoso na agmatoor a katooan, sikatoy nansiansian matalek ya arum a totoo so onkiwas ed aro to. Tan, peteg a minilyon so onkikiwas ed satan ya aro. Balet, makapaermen, saray relihyon ed sayan abulok a mundo so manwewetwet ed totoo ed no anto so kabaliksan na aroen so Dios. Dakerakel a totoo so mangibabagan inaro ra so Dios, balet ompatnag ya isipen dan satan ya aro et liknaan labat a kaukolan ya ibesngaw. Say aro ed Dios so nayarin onggapo ed ontan a paraan, a singa say aro na ugaw ed atateng to so nayarin unonan napatnagan panamegley na imis. Balet, diad saray wala la’d edad, dakel ni so sasaglawien na aro.

5. Panon ya uukeran na Biblia so aro ed Dios, tan akin a makapasagyat ed sikatayo itan ya uker?

5 Inukeran nen Jehova no anto so kabaliksan na pangaro ed sikato. Ibabaga na Salita to: “Saya so aro na Dios, a sumpalen tayo so saray ganggan to.” Say aro ed Dios, sirin et kaukolan ya ibalikas panamegley na kiwas. Tua, dakel a totoo so agnasasagyat ya ontulok. Balet inyarum na satan lanlamang a bersikulo: “Tan saray ganggan [na Dios] aliwa ran ambelat.” (1 Juan 5:3) Saray ganggan tan prinsipyo nen Jehova so adesinyo pian gunggonaan itayo, aliwan pian mamairap ed sikatayo. (Isaias 48:17, 18) Say Salita na Dios so napno na saray prinsipyo a lalon mamaapit ed sikatayo ed sikato. Panon ya ontan? Repasoen tayo so taloran aspekto na siglaotan tayo ed Dios. Sasaglawien na saya so pitatalosan, panagdayew, tan panangalig.

Pitatalosan ed si Jehova

6-8. (a) Diad antoran paraan a nayarian tayoy ontalineng ed si Jehova? (b) Panon tayon napagmaliw a mabilabilay so Kasulatan sano babasaen tayo iratan?

6 Ginmapo so Kapitulo 1 ed tepet a, “Sarag mo kasin iretrato ed kanonotan mo a mitotongtong ka ed Dios?” Naamtaan tayo ya aliwan imahinasyon labat iya. Diad tua, si Moises, so walaan  na ontan ya impitongtong. Komusta itayo? Natan et aliwan panaon nen Jehova pian ibaki iray anghel to a mitongtong ed totoo. Balet si Jehova so walaan na ekselente iran paraan a makapitalosan ed sikatayo natan. Panon tayon talinengen si Jehova?

7 Lapud ‘amin a Kasulatan et impuyan na Dios,’ ontatalineng itayo ed si Jehova diad pambasa ed Salita to, say Biblia. (2 Timoteo 3:16) Kanian pinaseseg na salmista iray lingkor nen Jehova a gawaen so ontan a panagbasa ed “agew tan labi.” (Salmo 1:1, 2) Say panggawa ed satan so mankaukolan na baleg a sagpot ed biang tayo. Balet makagunggona so amin a sagpot. Singa naimano tayo ed Kapitulo 18, say Biblia et singa pabpablien a sulat na mangatatawen ya Ama tayo ed sikatayo. Kanian aliwan rotina so pambasa ed satan. Nepeg a pagmaliwen tayon mabilabilay so Kasulatan sano babasaen tayo iratan. Panon tayon nagawaan itan?

8 Iretrato ed kanonotan iray salaysay na Biblia legan yon babasaen. Panggunaetan a pagmaliwen a tudtuan totoo iray karakter ed Biblia. Panggunaetan a tebeken so abenegan, saray sirkumstansya, tan saray motibo ra. Insan, isipen a maong so abasam, a tepetan moy inkasika na saray tepet a singa: ‘Anto so ibabangat na sayan salaysay ed siak nipaakar ed si Jehova? Dinan ed saray kalidad to so nipapabitar? Anton prinsipyo so labay nen Jehova a naaralan ko, tan panon kon niyaplika itan ed bilay ko?’ No basaen, dalepdepen, tan iyaplika—say Salita na Dios so magmaliw a mabilabilay ed sikayo.Salmo 77:12; Santiago 1:23-25.

9. Siopa so “matoor tan makabat ya aripen,” tan akin ya importantin ontalineng itayon atentibo ed satan ya “aripen”?

9 Si Jehova so mansasalita met ed sikatayo diad panamegley na “matoor tan makabat ya aripen.” Singa impasakbay nen Jesus, aturo so melag a grupo na alanaan iran Kristianon lalaki ya mangitarya na espiritual a “tagano ed panaon a kinepeg to” legan na sarayan magonigon a kaunoran ya agew. (Mateo 24:45-47) Sano basaen tayo so literatura a niparaan pian ontulong ed sikatayon makagamor na suston pikakabat ed Biblia tan sano onatendi itayo ed Kristiano iran miting tan saray kombension, sikatayo  so napapakan na satan ya aripen ed espiritual a paraan. Lapud aripen itan nen Kristo, sikakabat tayon iyaaplika iray salita nen Jesus: “Manimano no panon so italineng yo.” (Lucas 8:18, NW) Ontalineng itayon atentibo lapud bibidbiren tayo so matoor ya aripen bilang sakey ed saray paraan nen Jehova a pitatalosan ed sikatayo.

10-12. (a) Akin a say pikakasi et makapakelkelaw a langkap a manlalapud si Jehova? (b) Panon itayon makapanpikasi ed paraan a makapaliket ed si Jehova, tan akin a makapanmatalek itayo a papablien to iray pikakasi tayo?

10 Balet komusta so nipaakar ed pitatalosan tayo ed Dios? Kasin makapisalita itayo ed si Jehova? Makapataktakot a nonoten itan. No salien yon asinggeran so sankamakapanyarian a manuley ed bansa yo pian mitongtong nipaakar ed pigaran personal a pamaakaran yo, antoray tsansa yon nagawaan itan? Diad arum a kaso, say mismon panali labat et nayarin mapeligro la! Diad panaon nen Ester tan Mardokeo, nayarin napapatey so sakey a too no onasingger ed manuley na Persia ya ag-inimbitaan na ari. (Ester 4:10, 11) Natan isipen pa so iyasingger ed arap na Soberanon Katawan na uniberso, no ikompara ed anggan siopan sankamakapanyarian a totoo a “singa dondonaron.” (Isaias 40:22) Kasin mankebbiew met itayon maong ya onasingger ed sikato? Andin balot!

11 Angitarya si Jehova na lukas, balet simpli, a paraan na iyasingger ed sikato—say pikakasi. Anggan say melag nin ugaw so makapanpikasi ed si Jehova diad pananisia, a gawaen itan diad ngaran nen Jesus. (Juan 14:6; Hebreos 11:6) Ingen, say pikakasi so ontulong met ed sikatayo pian ipasabi so sanka-komplikadoan, saray dilin kanonotan tan liknaan tayo—anggan saray ngalngali agtayo nibalikas iran ot-ot. (Roma 8:26) Aliwan maabig no salien tayon pandinayewen si Jehova diad mabekas, marakep a panagsalita odino andukey iran pikakasi. (Mateo 6:7, 8) Diad biek a dapag, aggegetaran nen Jehova so karukey tan kabetbet a nayarin pitongtong tayo ed sikato. Iimbitaan itayo ni ingen na Salita to a ‘manpikasin andi-tunda.’1 Tesalonica 5:17.

12 Tandaan a si Jehova labat so atawag a “Dumerengel na pikakasi,” tan sikatoy ondedengel tekep na puron empatya. (Salmo  65:2, NW) Kasin aanosan to labat iray pikakasi na saray matoor a lingkor to? Andi, peteg a panliliketan to iratan. Ikokompara na Salita to iratan a pikakasi ed insenso, a say asewek na satan so ambalbalingit a mamapaatagey. (Salmo 141:2; Apocalipsis 5:8; 8:4) Agta makaligliwan isipen a saray masimoon a pikakasi tayo so mamapaatagey tan mamapaliket met ed Soberanon Katawan? Kanian no labay yoy onapit ed si Jehova, mapaabeban manpikasi ed sikato a mabetbet, inagew-agew. Ibesngaw yon amin ed sikato so liknaan yo; agyo pupukoken. (Salmo 62:8) Inabang yoray kapagaan, gayaga, pisasalamat, tan panangidayew yo ed mangatatawen ya Ama yo. Bilang resulta et lalon ombulaslas tan onelet so relasyon yo ed sikato.

Pandayew ed si Jehova

13, 14. Anto so kabaliksan na pandayew ed si Jehova, tan akin a matukotukoy a gawaen tayo itan?

13 Sano mitalosan itayo ed si Jehova a Dios, agtayo labat ontatalineng tan mansasalita a singa gagawaen tayo ed sakey a kaaro odino kanayon. Diad tua et sikatayo so mangidadayew ed si Jehova, ya isasaklang ed sikato so galang a kanepegan ton tuloy. Say interon bilay tayo so uuleyan na tuan panagdayew. Satan so balikas na interon-kamarerwa a panangaro tan debosyon tayo ed si Jehova, tan satan so mamapakasakey ed amin a matoor a pinalsa nen Jehova, balanglan diad tawen odino diad dalin. Diad sakey a pasingawey, nadngel nen apostol Juan so sakey ya anghel a mangiyaabawag ed sayan ganggan: “Igalang yo so nanggawa ed tawen tan dalin tan say dayat tan saray subol na saray danum.”Apocalipsis 14:7.

14 Akin a nepeg tayon idayew si Jehova? Isipen pa iray kalidad ya asingbat tayo, a singa say inkasanto, pakapanyari, dilin-panangontrol, inkahustisya, inkakpel, panangasi, kakabatan, kaumildian, aro, panangabagey, katooran, tan kamaongan. Atalosan tayo ya irerepresenta nen Jehova so sankatalonggaringan, sankatageyan a posiblin estandarte, na kada mablin atributo. Sano panggunaetan tayon tebeken so amin a kalidades to, natalosan tayo a sikatoy nagkalalo lan matalonggaring, pandinayewan a Persona. Sikatoy abalbaleg ed gloria tan agnasukat ed inka-atagtagey  nen say sikatayo. (Isaias 55:9) Agpanduaruwaan, si Jehova so makanepegan a Soberano tayo, tan talagan kanepegan to so panagdayew tayo. Panon, balet, so nepeg tayon pandayew ed si Jehova?

15. Panon tayon dayewen si Jehova ed “espiritu tan katuaan,” tan anton pankanawnawa so itatarya ed sikatayo na saray Kristianon pantitipon?

15 Inkuan nen Jesus: “Say Dios sikatoy sakey ya espiritu, et saray mangigalang ed sikato nepeg dan igalang ed espiritu tan katuaan.” (Juan 4:24) Kabaliksan toy pandayew ed si Jehova tekep na impapuson pananisia tan aro, ya igigiya na espiritu to. Kabaliksan to met so pandayew a mitunosan ed katuaan, say suston pikakabat a naromog ed Salita na Dios. Walaan itayo na mablin pankanawnawan mandayew ed si Jehova ed “espiritu tan katuaan” sano mandaragup itayo a kaiba iray kaparan managdayew. (Hebreos 10:24, 25) Nibalikas tayo so aro ed sikato ed puron panagdayew sano manganta itayo na panangidayew ed si Jehova,  mankakasakey a manpikasi ed sikato, tan ontalineng tan mibiang diad paningbat ed Salita to.

Makapaliket iran okasyon iray Kristianon pantitipon pian idayew si Jehova

16. Anto so sakey ed saray sankabalegan a ganggan a niiter ed saray tuan Kristiano, tan akin a napaskar itayon ontulok ed satan?

16 Dadayewen tayo met si Jehova sano sikatoy itongtong tayo ed arum, a mapublikon panangidayew ed sikato. (Hebreos 13:15) On, say pangipulong ed maong a balita na Panarian nen Jehova et sakey ed saray sankabalegan a ganggan a niiter ed saray tuan Kristiano. (Mateo 24:14) Magunaet itayon ontutulok lapud inaro tayo si Jehova. Sano isipen tayo so paraan nen Satanas a Diablo, a ‘dios na sayan panaon a mamubulag ed kaisipan na saray agmananisia,’ a mangiyaalibansa na katilaan nipaakar ed si Jehova, agta pampirawatan tayo so manlingkor bilang Tastasi nisesengeg ed Dios tayo, ya ipetek itan a panagpauges? (2 Corinto 4:4; Isaias 43:10-12) Tan sano molimolien tayo so makapakelkelaw iran kalidad nen Jehova, agtayo ta pampilalekan so pangibaga ed arum na nipaakar ed sikato? On, anggapo lay babaleg a pribilehyo nen say panulong ed arum pian nakabatan tan naaro ra so mangatatawen ya Ama tayo a singa gagawaen tayo.

17. Anto so lalaktipen na panagdayew tayo ed si Jehova, tan akin a nepeg tayon dayewen tekep na integridad?

17 Dakel ni so lalaktipen na panagdayew tayo ed si Jehova. Aapektaen toy amin ya aspekto na bilay tayo. (Colosas 3:23) No talagan panisiaan tayo si Jehova bilang Soberanon Katawan tayo, diad ontan et panggunaetan tayon gawaen so linawa to ed amin a pamaakaran—diad bilay na pamilya tayo, diad sekular a trabaho tayo, diad pidedeneng tayo ed arum, diad panaon na panagrelaks tayo. Panggunaetan tayo so manlingkor ed si Jehova panamegley na “ayadyari a puso,” tekep na integridad. (1 Awaran 28:9) Say ontan a panagdayew so agmangiyaabuloy ed naapag a puso odino doblen kabibilay, salanti, mansimpisimpitan a kurang ya ompatnag a manlilingkor ed si Jehova bangta maamot a manggagawa na saray seryoson kasalanan. Say integridad so agmangiyaabuloy ed ontan a pansimpisimpitan; satan so isesebel na aro. Say maridios a takot so ontulong met. Isisiglaot na Biblia so ontan a panamagalang ed mantultuloy a maapit a siglaotan tayo ed si Jehova.Salmo 25:14.

 Pangalig ed si Jehova

18, 19. Akin a realistikon isipen a say ag-ayadyarin totoo so nayarin mangalig ed si Jehova a Dios?

18 Kada seksion na sayan libro so sinampotan panamegley na sakey a kapitulo ed no panon ya ‘aligen so Dios, singa anak ton inararo.’ (Efeso 5:1) Importantin tandaan ya anggaman ag-itayo ayadyari, peteg a nayarian tayon aligen so naspot a paraan nen Jehova ed panangusar na pakapanyari, panangagamil na inkahustisya, ikikiwas unong ed kakabatan, tan ed panangipanengneng na aro. Panon so pakaamta tayo a talagan posiblin naalig so Makapanyarin-amin? Tandaan, say kabaliksan na ngaran nen Jehova so mangibabangat ed sikatayo a pagmamaliwen toy inkasikato ed antokaman a pilien to pian sumpalen iray gagala to. Manepeg labat a pandinayewan tayon maong itan ya abilidad, balet kasin sikatoy agtayon balot naalig? Andi.

19 Apalsa itayo ed indengan na Dios. (Genesis 1:26) Kanian, saray totoo so aliwan singa arum a pinalsa diad dalin. Ag-itayo lambengat pakukurangen na kasiporan, saray henetiko, odino arum niran sengegan ed kaliberliber tayo. Inikdan itayo nen Jehova na mablin langkap—say kawayangan a mandesisyon. Anggaman ed saray limitasyon tan agtayo inkayadyari, bulos itayon manpili no anto so labay tayon pagmaliwan. Kasin labay yo so magmaliw a maaro, makabat, matunong a too a mangusar ed pakapanyari ed dugan paraan? Lapud tulong na espiritu nen Jehova, nayarian yo so magmaliw ya eksakton ontan! Isipen pa sirin so maong a nagawaan yo.

20. Anton kamaongan so nagawaan tayo sano aligen tayo si Jehova?

20 Napaliket yo so puso na mangatatawen ya Ama yo. (Uliran 27:11) Nayarian yo ni ingen so magmaliw a “sigpot a makapaliket” ed si Jehova, lapud natatalosan to iray limitasyon yo. (Colosas 1:9, 10, NW) Tan legan yon itutultuloy a bayuboan so maong iran kalidad bilang pangaalig ed inad-aron Ama yo, sikayoy napalaboan na nikadkaduman pribilehyo. Diad abilungetan a mundo a nisian ed Dios, sikayoy magmaliw a manangakbibit na liwawa. (Mateo 5:1, 2, 14) Makatulong kayon mangikayat na pigaran pakapatnagan na maglorian personalidad nen Jehova ed arawin pasen na dalin. Agaylan kagalangan!

 ‘Onasingger ed Dios, tan Sikatoy Onasingger ed Sikayo’

Komon ta lawas kan onapit ed si Jehova

21, 22. Anton agmanampot a panagbaroy so manatalaran ed amin a mangaaro ed si Jehova?

21 Say simplin bilin a nikurit diad Santiago 4:8 et aliwa labat a kalat. Satan so sakey a panagbaroy. Basta mansiansia itayon matoor, ag-itan manampot a panagbaroy. Ag-itayon balot ontundan onapit lan onapit ed si Jehova. Diad tua, lawas a dakel ni so naaralan nipaakar ed sikato. Nepeg ya agtayo isipen a naaralan tayo lan amin ed sayan libro so nipaakar ed si Jehova. Agayla, gapoan labat itan na paningbat tayo ed amin ya ibabaga na Biblia nipaakar ed Dios tayo! Tan anggan say Biblia a mismo so agmangibabaga ed sikatayo na amin a kaukolan a nakabatan nipaakar ed si Jehova. Inkuan nen apostol Juan a no nisulat ya amin so bengatlan ginawa nen Jesus legan na mangaraldalin a ministeryo to, “say mundo ed inkasikato agto naiyan so saray libro a nasulatan.” (Juan 21:25) No tua itan ed Anak, agaylan nagkalalon tua itan ed Ama!

22 Anggan diad magnayon a bilay et ag-itayo naupotan na aralen  nipaakar ed si Jehova. (Eclesiastes 3:11) Isipen, sirin, so nipaakar ed ilalo a nipaarap ed sikatayo. Anggano nambilay tayo la na nilasus, nilibo, minilyon, binilyon ni ingen iran taon, dakerakel ni so amtaen tayo nipaakar ed si Jehova a Dios nen say aamtaen tayo natan. Balet siansian liknaen tayo a dakel niray makapakelkelaw a bengatlan kaukolan tayon aralen. Magunaet itayon makaaral ni na dakel, lapud lawas itayon nawalaan na rason pian liknaen so singa alikna na salmista, ya angikanta: “Maong ed siak so ondere ed abay na Dios.” (Salmo 73:28) Magmaliw a makabaliksan a tuloy tan makapaliket so magnayon a bilay—tan say iyapit ed si Jehova so magmaliw a lawas makatumang a kabiangan na satan.

23. Anto so nipaseseg ed sikan gawaen mo?

23 Komon ta onkiwas ka ed aro nen Jehova natan, diad pangaro ed sikato tekep na interon puso, kamarerwa, nonot, tan biskeg. (Marcos 12:29, 30) Komon ta say arom et magmaliw a matoor tan agnagiing. Komon ta saray desisyon mo ya inagew-agew, manlapud sankamelagan anggad sankabalegan, amin so mangipatnag na parehon manangigiyan prinsipyo—a lawas mon pilien so dalan a mangitonton ed sika ed mas mabiskeg a relasyon ed mangatatawen ya Amam. Nagkalalo ed amin, komon ta lalo kan onapit ed si Jehova, tan komon ta sikatoy lalon onapit ed sika—diad inkamagnayon!