Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 27

“O Agaylan Abalbaleg so Kamaongan To!”

“O Agaylan Abalbaleg so Kamaongan To!”

1, 2. Panon kalaknab so kamaongan na Dios, tan panon so pangidadanet na Biblia ed sayan kalidad?

DIAD kasisinagan da na onseselek ya agew, panliliketan na pigaran abayag lan sankakaaro so pandurungo ra diad paway na abung, maneelekan tan mantotongtong ira legan dan pandidinayewan so nenengnengen da. Diad arawi, babantagen na sakey a dumaralos iray daralusan to tan makakaimis lapud say makapal a lurem so natitipon tan say primeron uran so manasalog ed namamagaan lan tanem to. Diad sananey nin lugar, say sanasawa so manliket ed pakanengneng ed anak da ya onggagapo lan manakar.

2 Balanglan kabat da odino andi, saratan a totoo so nagugunggonaan manlapud sakey a bengatla—say kamaongan nen Jehova a Dios. Saray relihyoson totoo so mabetbet a mangibabaga ed balikas a “maong so Dios.” Nagkalalo lan tuloy a madanet so pangibabaga na Biblia ed saya, a kuan to: “O agaylan abalbaleg so kamaongan to!” (Zacarias 9:17NW) Balet ompatnag a pigpigara natan so peteg a mikabat no anto so kabaliksan na saratan a salita. Anto so talagan sasaglawien na kamaongan nen Jehova a Dios, tan panon a sayan kalidad na Dios so mangaapekta ed balang sakey ed sikatayo?

Matalonggaring ya Aspekto na Aro na Dios

3, 4. Anto so kamaongan, tan akin a nayarin say kamaongan nen Jehova so sankaabigan a nadeskribe bilang pakapatnagan ed aro to?

3 Diad dakel a modernon lenguahe, say “kamaongan” so singa kaslakan labat a salita. Balet unong a niparungtal ed Biblia, say kamaongan so aliwa labat a kaslakan a salita. Manuna et ontutukoy itan ed birtud tan kaabigan ed moral. Sirin, diad sakey a pantalos et nayarin ibaga tayon alimbos na kamaongan si Jehova. Amin ya atributos to—a mangilaktip ed pakapanyari to, say inkahustisya to, tan say kakabatan to—so sigpot a maong. Siansia, say  kamaongan so nayarin sankaabigan a nadeskribe bilang pakapatnagan na aro nen Jehova. Akin?

4 Say kamaongan so aktibo, kalidad a mankaukolan na kiwas. Impabitar nen apostol Pablo a satan so mas makapasagyat ed totoo nen say inkatunong. (Roma 5:7) Say matunong a too so nailaloan a sitotoor a manutumbok ed saray kakaukolanen na ganggan, balet say maong a too et nagkalalo ni so gagawaen to. Sikatoy onkiwas lan unona, ya aktibon mananap na saray paraan pian gunggonaan so arum. Singa imanoen tayo, si Jehova so peteg a maong ed ontan a pantalos. Malinew, say ontan a kamaongan so manlalapud daakan ya aro nen Jehova.

5-7. Akin ya impulisay nen Jesus so patawag a “Maong a Managbangat,” tan anton aralem a katuaan so pinekderan to?

5 Si Jehova so nikadkaduma met ed kamaongan to. Ag-abayag antis na impatey nen Jesus, sakey a laki so inmasingger ed sikato pian ontepet, ya impaarap to ed sikato iray salitan “Maong a Managbangat.” Inmebat si Jesus: “Akin et tawagen moak na maong? Anggapo so maong nilikud so sakey, salanti Dios.” (Marcos 10:17, 18) Natan, satan ya ebat so nayarin makawetwet ed sika. Akin a kinorehi nen Jesus iman a laki? Agta diad tua et si Jesus so “Maong a Managbangat”?

6 Malinew, inusar na saman a laki iray salitan “Maong a Managbangat” bilang panaglarog a titulo. Mapaabeban impaarap nen Jesus so ontan a gloria ed mangatatawen ya Ama to, a sikatoy maong diad sankatagyan a pantalos. (Uliran 11:2) Balet pepekderan met nen Jesus so aralem a katuaan. Si Jehova labat so estandarte ed no anto so maong. Sikato labat so walaan na soberanon kanepegan a manetermina no anto so maong tan no anto so mauges. Diad rebelyoson impangan di Adan tan Eva ed bunga na kiew a pakaamtaan na maong tan mauges, satan a kanepegan so pinilalek dan akoen ed inkasikara. Aliwan singa sikara, mapaabeban impia nen Jesus ed Ama to so pangiletneg na saray estandarte.

7 Sakey ni, kabat nen Jesus a si Jehova so lapuan na amin a peteg a maong. Sikato so Manangiter na “amin a maong a palangkap tan amin ya ayadyarin palangkap.” (Santiago 1:17) Usisaen  tayo no panon a napatnagan so kamaongan nen Jehova diad inkamabunlok to.

Paneknek na Daakan a Kamaongan nen Jehova

8. Panon ya impanengneng nen Jehova so kamaongan to ed amin a katooan?

8 Amin a nambilay ed kapiganman so agunggonaan manlapud kamaongan nen Jehova. Ibabaga na Salmo 145:9: “Si Jehova [so] maong ed amin.” Antoray pigaran alimbawa na sankalaknaban a kamaongan to? Ibabaga na Biblia: “Agto kinaindan ya anggapo so makatasi ed sikato, a nanggawa na maong, tan inikdan to kayo na saray uran a nanlapu ed tawen tan mabunga a panaon, a pinano to so saray kapusoan yo na tagano tan gayaga.” (Gawa 14:17) Kasin asali yo lay aliketan a maong sanen nanggayagaan yo so makapaliket a panangan? No aliwan lapud kamaongan nen Jehova ya adesinyo iyan dalin tekep na tuloytuloy a sikulo na tariwan suplay na danum tan “mabunga a panaon” pian mamawala na  daakan a tagano, anggapo komon iray nakan. Impaarap nen Jehova so ontan a kamaongan ed amin ya aliwa lambengat ed saraman so mangaaro ed sikato. Inkuan nen Jesus: “Sikato pabutayen to so banwa to ed saray mauges tan maong, tan papelagen toy uran ed saray matunong tan aliwan matunong.”Mateo 5:45.

‘Iikdan kayo nen [Jehova] na saray uran manlapud tawen tan mabungan panaon’

9. Panon a say mansanas so mangiyiilustra ed kamaongan nen Jehova?

9 Dakel so mangibabaliwala ed pirmin inkabunlok a niiiter ed katooan lapud tuloytuloy ya ikukurang na agew, uran, tan mabunga iran panaon. Alimbawa, konsideraen pa so mansanas. Diad interon kabkaabigan a tiempo iran rehyon na dalin, satan so kaslakan a prutas. Ingen, satan so alay abig, masamit a kanen, tan napno na makarepreskon tabol tan makana iran nutrina. Kasin amta yo a diad sankamundoan et wala so anggad  7,500 a nanduruman klase na mansanas, a nanduruma ed kolor manlapud ambalanga ya anggad singa kolor-balitok anggad duyaw ya anggad birdi tan diad kabaleg et onggapo’d babaleg na daiset nen say cherry anggad singa kabaleg na lukban? No egnaan mo so melanting a bukel na mansanas, singa anggapoy kakanaan na satan. Balet manlapud satan et ontubo so sakey ed sankarakpan iran kiew. (Kanta nen Solomon 2:3) Kada primabera et say kiew a mansanas so manrosas na pinasya; kada otonyo et manbunga itan. Kada taon—ya anggad 75 taon—say kabkaabigan a kiew a mansanas so makapanbunga na anggad 20 karton a manbelat na 19 a kilo so kada sakey!

Manlapud sayan melanting a bukel et ontubo so sakey a kiew a makatagano tan mamaliket ed totoo ed saray dekada

10, 11. Panon a saray sentido so pakapatnagan na kamaongan na Dios?

10 Diad magnayon a kamaongan to, inikdan itayo nen Jehova na laman a “makapakelkelaw ed inkagawa,” tekep na saray sentido a denisinyo pian ontulong ed sikatayon natebek iray kimey to tan panliketan iratan. (Salmo 139:14) Isipen pa lamet iray eksena ya adeskribe diad gapo na sayan kapitulo. Antoran nenengnengen so mangiiter na gayaga ed saratan a bekta? Say mamalbalangan aping na manliket ya ugaw. Saray singa kurtinan uran diad saray kaumaan. Saray ambalanga, singa-balitok a kolor, tan lila iran kolor na onseselek ya agew. Say mata na too so adesinyo pian nanengneng so masulok a 300,000 a nanduruman kolor! Tan say sentido tayon panagdengel so makapangibiig ed nanduruman tono na labalabay a boses, say palayupoy na dagem diad saray kakiewan, say ngarakngak na ugaw. Akin a nayarian tayon panggayagaan so ontan iran nenengnengen tan tanol? Ibabaga na Biblia: “Say makadngel a layag, tan say makanengneng a mata, si Jehova ginawa to ra a nampadpara.” (Uliran 20:12) Balet duara labat iratan ed saray sentido.

11 Say sentido na pakaangob so sananey a paneknek na kamaongan nen Jehova. Say eleng na too so makapangibiig na anggad 10,000 a nanduruman angob. Isipen pa labat so pigara: say paboritom a panagluto, saray rosas, ompepelag iran bulong, tan say daiset ya asewek manlapud dangdangan. Tan say sentido na pakalikna so ontulong ed sika pian nalikna so malamoyot a siplog na dagem ed lupam, say manamaseguron lakap na inad-aro, say  makapaliket ya inkapino na sakey a prutas a walad limam. Sano kusaben mo, say sentido na pakataway mo so onggana. Say taway so manlagyat ed sika legan a say pakataway mo so makapangibiig ed komplikadon inkagawa na prutas. On, walaan itayo na amin a rason pian iyabawag so nipaakar ed si Jehova: “Agaylan daakan so kamaongan mo, ya inalwaran mo a parad saray ontatakot ed sika!” (Salmo 31:19, NW) Balet, panon ya “inalwaran” nen Jehova so kamaongan parad saraman so walaan na maridios a takot?

Kamaongan Tekep na Magnayon Iran Gunggona

12. Antoran probisyon manlapud si Jehova so sankaimportantian, tan akin?

12 Inkuan nen Jesus: “Walan nisulat, Aliwa a say tinapay labat so napambilay na too noag say amin a salitan ombesngaw ed sangi’ Dios.” (Mateo 4:4) On, saray espiritual a probisyon nen Jehova so nagkalalo lan pankamaongan tayo nen say pisikal iran probisyon, lapud saratan so mangitonton ed andi-anggaan a bilay. Diad Kapitulo 8 na sayan libro, naimano tayo ya inusar nen Jehova so pakapanyari to a mangipawil kaleganan na sarayan kaunoran ya agew pian itarok so espiritual a paraison kipapasen. Say manunan kabiangan na satan a paraiso et say daakan ya espiritual a tagano.

13, 14. (a) Anto so anengneng nen propeta Ezequiel ed pasingawey, tekep na anton kabaliksan parad sikatayo natan? (b) Anton manangiter-bilay ya espiritual iran probisyon so itatarya nen Jehova parad matoor iran lingkor to?

13 Diad sakey ed saray matalonggaring a panangipawil iran propesiya ed Biblia, si propetan Ezequiel so naikdan na sakey a pasingawey na nipawil tan niglorian templo. Manlapud satan a templo et inmagus so danum, a man-awang tan manaralem ya anggad nagmaliw itan a “dobli ed kabaleg ya agus.” Inerman so agusan to, satan ya ilog so angitarok na saray bendisyon. Diad saray gilig to et binmuna iray tanem a kakiewan ya angitarya na tagano tan panagtambal. Tan say ilog so angitarok ni ingen na bilay tan inkamabunga ed maasin tan andiay-bilay ya Inatey a Dayat! (Ezequiel 47:1-12NW) Balet anto so kabaliksan na amin na satan?

14 Kabaliksan na pasingawey a si Jehova so mangipawil lamet ed uksoyan to parad puron panagdayew, a singa inlitrato na templo  ya anengneng nen Ezequiel. Singa satan a pasingawey nipaakar ed ilog, saray probisyon na Dios parad bilay so onagus ed totoo to diad nagkalalon inkadaakan. Nanlapu la’d inkipawil na puron panagdayew nen 1919, pinalaboan nen Jehova so totoo to na manangiter-bilay iran probisyon. Panon? Bueno, saray Biblia, literatura na Biblia, saray miting, tan saray kombension so onkakanan mangitarok na importante iran katuaan ed saray minilyon. Diad panamegley na saratan et ibabangat nen Jehova so totoo to nipaakar ed sankaimportantian ed saray probisyon to parad bilay, salanti, say dondon bagat nen Kristo, a mangitatarok na malinis a talindeg ed imaton nen Jehova tan say ilalon andi-anggaan a bilay ed amin na saraman so talagan mangaaro tan ontatakot ed Dios. * Kanian, diad sarayan kaunoran ya agew, legan a say mundo so manasagmak na espiritual ya eras, panggagayagaan na saray totoo nen Jehova so espiritual ya inkadaakan.Isaias 65:13.

15. Diad anton pantalos a say kamaongan nen Jehova so ninatnat ed matoor a katooan legan na Milenyon Uley nen Kristo?

15 Balet say pasingawey nen Ezequiel nipaakar ed ilog so ag-ontundan onagus anggan mangangga la iyan daan a sistema na saray bengatla. Diad pidumaan, satan so onagus a nagkalalon daakan legan na Milenyon Uley nen Kristo. Insan, diad panamegley na Mesianikon Panarian, iyaplika nen Jehova so sigpot a balor na bagat nen Jesus tan kalkalnan mangagwat ed matoor a katooan ed inkayadyari. Agaylay panggayaga tayo sirin ed kamaongan nen Jehova!

Kaaruman ya Aspekto na Kamaongan nen Jehova

16. Panon ya ipapanengneng na Biblia a say kamaongan nen Jehova so manasayakup ed arum niran kalidad, tan antoray pigara ed saraya?

16 Nagkalalo ni so sasaglawien na kamaongan nen Jehova nen say inkabunlok. Inkuan na Dios ed si Moises: “Ipanengneng ko naani so amin a kaabigan ko dia ed arapan mo, tan ibawagbawag ko so ngaran nen Jehova ed arap mo.” Ibabaga na salaysay ed saginonor:  “Nankurang si Jehova ed unaan to, et imbabawag to a kuanto, Jehova, Jehova, Dios a mapangasi tan mapaaro [“maong a linawa,” NW], mapalna ya onsanok, tan daakan ed maaro ya abig na linawa, tan katuaan.” (Exodo 33:19; 34:6) Kanian say kamaongan nen Jehova so manasayakup ed pigaran maabig a kalidad. Konsideraen tayo sirin so duara labat ed saraya.

17. Anto so maabig a linawa, tan panon a si Jehova so angipanengneng ed satan ed ag-ayadyarin totoo?

17 “Maong a linawa.” Dakel so ibabaga na sayan kalidad ed sikatayo nipaakar ed pidedeneng nen Jehova ed saray pinalsa to. Imbes a magmaliw a mapasang, andiay-ligsa, odino masebeg, a singa mabetbet a nanengneng ed walaan na autoridad, si Jehova so matamoy tan maabig. Alimbawa, inkuan nen Jehova ed si Abram: “Itangulaw mo natan so saray matam [‘ipangasim,’ NW] tan ditan ed kawalaan mo a pasen onnengneng ka ed mamabaybay tan mamaabalaten, tan mamabukig tan mamasagur.” (Genesis 13:14) Dakel iran patalos so angekal ed salitan “ipangasi.” Balet ipapaimano na saray iskolar na Biblia a say inkisalita ed orihinal a Hebreo so mangilalaktip ed katekep a salita a manguuman ed balikas manlapud ganggan a magmaliw a mapagalang a kerew. Wala niray mipadparan inkagawa. (Genesis 31:12; Ezequiel 8:5) Isipen pa, say Soberano ed uniberso so mangibabagan “ipangasi” ed saray totoo labat! Diad mundon kaslakan lan tuloy so inka-garambasal, inka-agresibo, tan inkabanday, agta makapaligsa so panmolimoli ed maong a linawa na Dios tayo, si Jehova?

18. Diad anton pantalos a si Jehova so “daakan . . . ed katuaan,” tan akin a makapaseguro iratan a salita?

18 “Daakan ed . . . katuaan.” Kaslakan la so ag-inkamatua ed mundo natan. Balet papanonotan itayo na Biblia: “Say Dios aliwan sakey a too, ta pian makapantila.” (Numeros 23:19) Diad tua, ibabaga na Tito 1:2 a say “Dios . . . agto nayari manburi.” Agto nayarian so mantila lapud kamaongan to. Kanian, sigpot a napanmatalkan iray sipan nen Jehova; saray salita to so lawas seguradon nasumpal. Atawag ni ingen si Jehova a “Dios na katuaan.” (Salmo 31:5) Agto labat ipupulisay so katilaan noagta sikatoy mangipapagamor na daakan a katuaan. Sikatoy aliwan walad maamot, guardiado, odino masekreto; imbes, mabunlok ton  liliwawaan iray matoor a lingkor to manlapud daakan a simpenan na kakabatan to. * Ibabangat to nira ingen no panon so pambilay unong ed saray katuaan ya ipapagamor to ta pian sikaray ‘manakar ed katuaan.’ (3 Juan 3) Diad inkalapagan, panon a say kamaongan nen Jehova so mangaapekta ed sikatayo bilang indibidual?

“Magmaliw a Masnag ed Kamaongan nen Jehova”

19, 20. (a) Panon a nanggunaetan nen Satanas a deralen so kompiyansa nen Eva ed kamaongan nen Jehova, tan tekep na anton resulta? (b) Say kamaongan nen Jehova so nepeg a walaan na anton epekto ed sikatayo, tan akin?

19 Sanen tinukso nen Satanas si Eva diad hardin na Eden, sikatoy ginmapo diad panamegley na masilib ya impaneral to’d panagmatalek nen Eva ed kamaongan nen Jehova. Inkuan nen Jehova ed si Adan: “Nayarian mo so mangan na labay mo ed amin a kiew na tanamanan.” Diad nilibon kakiewan ya amarakep ed satan a hardin, saksakey labat so insebel nen Jehova. Ingen, imanoen pa no panon ya imbalikas nen Satanas so unonan tepet to ed si Eva: “Say Dios inkuan to, agkayo mangan ed anggan anto a kiew na tanamanan?” (Genesis 2:9, 16; 3:1) Pinikewet nen Satanas iray salita nen Jehova pian panisipen si Eva a walay isisiblet nen Jehova a bengatlan maong. Makapaermen, epektibo so taktika to. Si Eva, singa ed dakel a lalaki tan bibii a tinmumbok ed sikato, so ginmapon manduaruwa ed kamaongan na Dios, ya angiter ed amin a walad sikato.

20 Kabat tayo so pirmin ermen tan kairapan ya intarok na ontan ya impanduaruwa. Kanian ipapuso tayo sirin iray salita na Jeremias 31:12, unong ed New World Translation: “Sikaray peteg a . . . magmaliw a masnag ed kamaongan nen Jehova.” Say kamaongan nen Jehova so nepeg a manggawa ed sikatayon masnag tekep na gayaga. Kaukolan ya agtayon balot panduaruwaan so motibo na Dios tayo, a napnon tuloy na kamaongan. Komon ta sigpot itayon manmatalek ed sikato, lapud kamaongan so pirawat to ed saramay mangaaro ed sikato.

21, 22. (a) Antoray pigaran paraan a ditan et labay yo so onkiwas ed kamaongan nen Jehova? (b) Anton kalidad so singbaten tayo ed ontumbok a kapitulo, tan panon itan a midumaan ed kamaongan?

 21 Sakey ni, sano anamoten tayo so pankanawnawan mitongtong ed arum nipaakar ed kamaongan na Dios, sikatayo so naliliketan. Nipaakar ed totoo nen Jehova, ibabaga na Salmo 145:7: “Sikara ibawag da a mapalalo so pakanodnonotan ed abalbaleg a kaabigan mo.” Kada agew a manbibilay itayo, nagugunggonaan itayo manlapud kamaongan nen Jehova. Akin ya ag-ipasal a kada agew so pisalamat ed si Jehova lapud kamaongan to, a magmaliw ya espesipiko anggad posibli? Natulongan itayon mangalig ed maong a Dios tayo no morekdeken tayo so nipaakar ed satan a kalidad, inagew-agew a pisalamatan si Jehova lapud satan, tan ibaga ed arum so nipaakar ed satan. Tan legan tayon aanapen iray paraan a manggawa na maong, a singa panggagawa nen Jehova, sikatayo so lalon napaapit ed sikato. Insulat na masiken lan apostol Juan: “Inaro, agmo aaligen itan so mauges, noag satay maong. Say manggawa na maong, kien na Dios.”3 Juan 11.

22 Say kamaongan nen Jehova so misiglaotan met ed arum niran kalidad. Alimbawa, say Dios so “daakan ed maaro ya abig na linawa,” odino matoor ya aro. (Exodo 34:6) Sayan kalidad so nagkalalon espesipiko nen say kamaongan, lapud nagkalautlan ipapatnag itan nen Jehova ed saray matoor a lingkor to. Diad ontumbok a kapitulo, aralen tayo no panon so pangipapatnag to ed satan.

^ par. 14 Anggapo la so mas babaleg ya alimbawa na kamaongan nen Jehova nen say dondon. Diad amin a minilyon ya espiritun pinalsa a pampilian, pinili nen Jehova so inad-aro to, say bogbogtong ya Anak to pian ompatey nisengeg ed sikatayo.

^ par. 18 Matukotukoy, isisiglaot na Biblia so katuaan ed liwawa. “Ipaway mo so liwawam tan say katuaan mo,” so inkanta na salmista. (Salmo 43:3) Isisindag nen Jehova so daakan ya espiritual a liwawa ed saraman so mabulos a paibangat, odino paliwawaan, ed sikato.2 Corinto 4:6; 1 Juan 1:5.