Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 24

Anggapo so ‘Makapangisian ed Sikatayo ed Aro na Dios’

Anggapo so ‘Makapangisian ed Sikatayo ed Aro na Dios’

1. Anton makapadismayan liknaan so mangogonigon ed dakel a totoo, pati ed pigaran tuan Kristianos?

KASIN personal ya aaroen ka nen Jehova a Dios? Arum so mipakna a say Dios so mangaaro ed katooan ed inkalapagan, singa ibabaga na Juan 3:16. Balet diad katuaan to et liknaen da: ‘Siak so agbalot nayarin aroen na Dios bilang indibidual.’ Anggan saray tuan Kristiano so nayarin sagpaminsan a manduaruwa ed satan a pamaakaran. Inkuan na sakey a too ya adismaya: “Mairap kon panisiaan a siak so aaroen na Dios.” Kasin no maminsan et gogonigonen ka met na ontan iran panduaruwa?

2, 3. Siopa so malabay a napanisia itayon anggapoy kana tayo odino agkalkaliktan ed imaton nen Jehova, tan panon tayon nalabanan itan a kanonotan?

2 Si Satanas so manggugunaet pian napanisia to itayo a si Jehova a Dios so agbalot mangaaro ed sikatayo nisay mamapabli ed sikatayo. Tua, mabetbet a sasagyaten nen Satanas iray totoo diad pangaanamot to ed inkakinon tan inkamapaatagey da. (2 Corinto 11:3) Balet panliketan to met so kaderal na manepeg a respeto na saray maletey ed inkasikaran dili. (Juan 7:47-49; 8:13, 44) Saya so nagkalalo lan tua ed sarayan maatap a ‘kaunoran ya agew.’ Dakel natan so binmaleg ed saray pamilya ya ‘anggapo so panangaro ra ed nianakan.’ Arum so naynay a nipapaarap ed saraman so maruksa, masiblet, tan benger. (2 Timoteo 3:1-5) Lapud abayag laran nidunget ed panagmaltrato, panangidumaduma lapud rasa, odino panggula, nayarin kombinsido ira a sikaray agmakana odino anggapoy mangiyaansakit ed sikara.

3 No nalikas yo so ontan iran makadismayan liknaan, agnaeekalan na ilalo. Sagpaminsan et dakel ed sikatayo so agmakatunongan a mangokondena ed inkasikatayon dili. Balet tandaan, say Salita na Dios so adesinyo a “pakasimbawaan” tan “mangibalintuag ed saray bengatlan malet a niletneg.” (2 Timoteo 3:16; 2 Corinto 10:4, NW) Ibabaga na Biblia: “Saray kapusoan tayo apaletan  ira ed arap to: Ta no say kapusoan tayo et pooten to itayo, babaleg so Dios nen say puso tayo, tan kaba’to so amin a bengatla.” (1 Juan 3:19, 20) Konsideraen tayo so apatiran paraan a ditan et tutulongan itayo na Kasulatan pian ‘napaletan so kapusoan tayo’ na aro nen Jehova.

Papablien Ka nen Jehova

4, 5. Panon a say ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed saray anuyaw so mangipapanengneng a mabli itayo ed imaton nen Jehova?

4 Unona, direktan ibabangat na Biblia a nanenengneng na Dios so kablian ed kada sakey ed saray lingkor to. Alimbawa, inkuan nen Jesus: “Agta nalako so duaran anuyaw ed sakey a kuarta [“sinsilyo,” NW]? Et agnapelag naani sakey ed sikara ed dalin no agyabuloy nen Ama yo. Et anggan saray buek na ulo yo abilang ira ya amin. Agkayo antakot sirin; ta mamabli kayo nen saray amayamay ya anuyaw.” (Mateo 10:29-31) Nonoten pa no anto so kabaliksan na saratan a salita ed saray dinmengel ed si Jesus nen inmunan siglo.

‘Mabmabli kayo nen saray anuyaw’

5 Nayarin pankelawan tayo no akin a say sakey et manaliw na anuyaw. Bueno, diad panaon nen Jesus say anuyaw so sankamuraan a billit a nasaliw bilang tagano. Imanoen a say sakey a sinsilyon walaay melag a balor et makasaliw lay duaran anuyaw. Balet inkuan ed saginonor nen Jesus a no say too so mangisaliw ed duaran sinsilyo, sikatoy makasaliw na, aliwan apatiran anuyaw, noagta limara. Say buntok a billit et singano anggapoy balor to. Nayarin saratan a pinalsa so andi-kana ed imaton na totoo, balet panon so impanmoria na Manamalsa ed saratan? Inkuan nen Jesus: “Anggan sakey ed sikara [anggan samay buntok] agnalingwanan dia ed arap na Dios.” (Lucas 12:6, 7) Natan et natalosan tayo la so punto nen Jesus. No ontan so panamabli nen Jehova ed sakey ya anuyaw, agaylan mabmabli sirin so too! Unong ya impaliwawa nen Jesus, kabat nen Jehova so amin a detalye nipaakar ed sikatayo. Agayla, saray mismon buek ed ulo tayo so abilang!

6. Akin a maseguro itayo a si Jesus et realistiko sanen sinaglawi to ya abilang iray buek ed ulo tayo?

6 Saray buek tayo so abilang? Nayarin ipasen na pigara a si Jesus et aliwan realistiko dia. Balet, isipen pa so nipaakar ed ilalon  kioli. Maseguron kabkabat itayon maong nen Jehova pian palsaen to itayo lamet! Papablien to itayon maong kanian natandaan to so amin a detalye, pati say inkapalsa tayo tan amin a taon a walaan na saray pakanodnonotan tan eksperiensya tayo. * Say pamilang ed buek tayo—a diad kabkaabigan ya ulo et ontubo so anggad 100,000 a buek—so simpli labat a nagawaan diad pangipareng.

Anto so Papablien nen Jehova ed Sikatayo?

7, 8. (a) Antoray pigaran kalidad a panliliketan nen Jehova a naromog legan ton uusisaen so kapusoan na totoo? (b) Antoray pigaran gagawaen tayo a papablien nen Jehova?

7 Komadua, ibabangat ed sikatayo na Biblia no anto so papablien nen Jehova ed saray lingkor to. Diad simplin pangibaga, panliliketan to so maong iran kalidad tayo tan ed saray sagpot ya isesekar tayo. Inkuan nen Arin David ed anak ton Solomon: “Si Jehova usisaen to so saray amin a puso, tan natalosan to so saray amin a panisip na saray nonot.” (1 Awaran 28:9) Legan ya uusisaen na Dios so binilyon a kapusoan na totoo ed sayan marawal, napno na gula a mundo, agaylan sikatoy naliketan sano natebek to so sakey a puso a mangaaro ed kareenan, katuaan, tan inkatunong! Anto so nagawa sano walay naromog na Dios a puso a manleppua ed panangaro ed sikato, a manggugunaet a makaaral nipaakar ed sikato tan pian inabang ed arum so ontan a pikakabat? Ibabaga ed sikatayo nen Jehova ya iimanoen to iraman so mangibabaga ed arum nipaakar ed sikato. Sikato ni ingen so walaan na “sakey a libro na pakanodnonotan” parad amin na “saray tinmakot ed Jehova, tan saray nannonot ed ngaran to.” (Malaquias 3:16) Saratan a kalidad so mabli ed sikato.

8 Antoray pigaran maabig a kimey a papablien nen Jehova? Segurado a saray sagpot tayo pian aligen so Anak to, si Jesu-Kristo. (1 Pedro 2:21) Say sakey a makanan kimey a papablien na Dios  et say pangikakayat ed maong a balita na Panarian to. Onia so nabasa tayo ed Roma 10:15: “Alay karakpan na saray sali na saray mangitarok na saray magayaga a balita na saray maong a bengatla!” Nayarin agtayo kaslakan ya iisipen a saray sali tayo et “alay karakpan” odino masansanting. Balet dia et irerepresenta na saratan so pansasagpot na saray lingkor nen Jehova diad panangipulong ed maong a balita. Amin na saratan a sagpot so alay abig tan mabli ed imaton to.Mateo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Akin a makaseguro itayo a papablien nen Jehova so panagsungdo tayo anggaman ed nanduruman kairapan? (b) Agbalot iimanoen nen Jehova so antoran negatibon panmoria na matoor iran lingkor to?

9 Papablien met nen Jehova so panagsungdo tayo. (Mateo 24:13) Tandaan, labay nen Satanas ya ibeneg mo si Jehova. Diad kada agew a mansiasiansia kan matoor ed si Jehova et sakey lamet ya agew ya akatulong ka pian naebatan iray kantiaw nen Satanas. (Uliran 27:11) No maminsan et aliwan mainomay so panagsungdo. Saray problema ed bunigas, kairapan ed pinansyal, detdet ed emosyon, tan arum niran babeng so manggawa ed kada onlabas ya agew a makapasubok. Say kiguntang na saray iilaloan so nayarin makapadismaya met. (Uliran 13:12) Say pansungdo anggaman ed saratan ya angat so nagkalalon mabli ed si Jehova. Satan  no akin a kinerew nen David ed si Jehova a tiponen to iray lua to diad ‘botelya,’ ya inyarum to a tekep na talek: “Anggapo ta’ra ed librom?” (Salmo 56:8) On, papablien tan tatandaan nen Jehova so amin a lua tan kairapan a susungdoan tayo legan a manmamatoor itayo ed sikato. Saratan met so mabli ed imaton to.

Papablien nen Jehova so panagsungdo tayo ed saray subok

10 Natan, say dilin-manangondena a puso so nayarin manresisti ed ontan a paneknek na kablian tayo ed imaton na Dios. Nayarin mapilit itan a mangiyesaes: ‘Balet dakerakel iray arum a mas napanuliranan nen say siak. Agaylan nadismaya si Jehova sano ikompara to ak ed arum!’ Agmangikokompara si Jehova; nisay sikatoy mapeget odino mapasang ed panag-isip to. (Galacia 6:4) Agaylan natetebek to so kapusoan tayo, tan papablien to so maong—anggan melag labat a kabiangan na satan.

Ibibiig nen Jehova so Maong Manlapud Mauges

11. Anto so nayarin naaralan tayo manlapud si Jehova ed paraan ya impangasikaso to ed kaso nen Abias?

11 Komatlo, legan itayon uusisaen nen Jehova, sikatoy maalwar a mangibibiig, ya aanapen to so maong. Singa bilang, sanen impakseb to a say interon apostatan dinastiya nen Arin Jeroboam et kaukolan a deralen, ingganggan To a sakey ed anak na ari, si Abias, so ikdan na desentin ponpon. Akin? “Lapud dia ed sikato aromog so arum a maong a bengatla nipaakar ed Jehova, a Dios na Israel.” (1 Arari 14:1, 10-13) Diad tua, inusisa nen Jehova so puso na satan a kalangweran a laki tan aromog toy “maong a bengatla” ditan. Anggan panon lan kamelag odino agmakabaliksan itan a kamaongan, naimano itan nen Jehova a makanan ikurit ed Salita to. Tinumangan to ni ingen itan, ya angipanengneng na matukoy a panangasi ed satan a sakey a membro na apostatan sankaabungan.

12, 13. (a) Panon a say kaso nen Arin Josafat so pakapatnagan a nenengnengen nen Jehova so kamaongan ed sikatayo anggano makapankasalanan itayo? (b) No nipaakar ed maong iran kimey tan kalidad tayo, panon ya onkikiwas si Jehova bilang manamablin Ateng?

12 Say sakey nin matalonggaring ya alimbawa so naromog ed maong ya Arin Josafat. Sanen walay makulangkulang ya agawa na ari, inkuan na propeta nen Jehova ed sikato: “Lapu ed  saya a bengatla say sanok wala ed tapew mo a manlapu ed arap nen Jehova.” Agaylan seryoson kanonotan! Balet say mensahe nen Jehova so ag-anampot ed satan. Intuloy na satan: “Anggan ontan wala so maong a bengabengatla ya aromog ed sika.” (2 Awaran 19:1-3) Kanian say matunong a sanok nen Jehova so ag-angamper ed sikato a mangimano ed kamaongan a walad si Josafat. Agaylan pidumaan ed saray ag-ayadyarin totoo! Sano naiingongotan ed arum, nayarin agtayo naimano so kamaongan ed sikara. Tan sano mankasalanan itayo, say inkadismaya, kababaingan, tan liknaan a nankasalanan so nayarin mangamper ed sikatayo a mangimano ed kamaongan a wala ed sikatayo. Balet tandaan a no magbabawi itayo ed saray kasalanan tayo tan panggunaetan tayon agla naulit iratan, perdonaen itayo nen Jehova.

13 Legan ya uusisaen ka nen Jehova, eekalen to iratan a kasalanan, a singa ed paraan na managsuri na balitok a mangeekal ed agmakanan bato. Komusta met so nipaakar ed maong iran kalidad tan kimey mo? On, saraya so “makana” a pansiasiansiaen to! Naimanom ta la so paraan na pamapabli na atateng ed drowing odino saray proyekto na ananak da ed eskuelaan, a no maminsan et diad loob la na saray dekada anggano alingwanan la iratan na ananak? Si Jehova so manamablin maong ya Ateng. Basta mansiansia itayon matoor ed sikato, agton balot lingwanan iray  maong a kimey tan kalidad tayo. Diad tua et ipasen ton ag-inkatunong so pangilingwan ed saraya, tan sikato so agbalot magmaliw ya agmatunong. (Hebreos 6:10) Uusisaen to itayo met ed sananey nin paraan.

14, 15. (a) Akin a say agtayo inkayadyari so agbalot mangamper ed si Jehova pian imanoen so kamaongan ed sikatayo? Iyilustra. (b) Anto so gawaen nen Jehova ed maong iran kalidad a naromog to ed sikatayo, tan panon ton momoriaen iray matoor a totoo to?

14 Onnenengneng si Jehova ed labas na saray agtayo inkayadyari tan nenengnengen to so posiblin nagawaan tayo. Diad pangiyilustra: Saray totoon mahilig ed arte so mansagpot na baleg pian apigeren so aderal a maong iran impinta a retrato odino arum nin kimey. Alimbawa, diad National Gallery ed London, Inglatera, sanen pinaltog na sakey a too so drowing nen Leonardo da Vinci a mankantidad na $30 milyon panamegley na de-sabog, anggapo so angisuherin ibantak la so drowing lapud ta aderal met la itan. Tampol ya inapiger itan ya obra-maestra a ngalngali la 500-taon ed kabayag. Akin? Lapud satan so mabmabli ed imaton na saray mahilig ed arte. Agta mas makana kayo nen say drowing? Diad imaton na Dios et peteg a makana kayo—anggan panon lay inkaderal yo lapud atawir ya ag-inkayadyari. (Salmo 72:12-14) Si Jehova a Dios, say onsianon Manamalsa ed sankatooan, so manggawa ed nakakaukolan pian nipawil ed inkayadyari so amin a mabulos ya onkiwas ed maaron panangiyansakit to.Gawa 3:21; Roma 8:20-22.

15 On, nenengnengen nen Jehova so maong ed sikatayo a nayarin agtayo nanengneng a mismo ed inkasikatayon dili. Tan legan a manlilingkor tayo ed sikato, pabulaslasen to so kamaongan anggad sikatayo so magmaliw ya ayadyari ed kaunoran. Anggan panon lay pantratrato ed sikatayo na mundo nen Satanas, papablien nen Jehova iray matoor a lingkor to bilang pilpilaleken.Aggeo 2:7.

Aktibon Ipapatnag nen Jehova so Aro To

16. Anto so sankabalgan a paneknek na aro nen Jehova ed sikatayo, tan panoy pikabat tayo a sayan regalo so niganan parad sikatayon mismo?

16 Komapat, talagan papaneknekan a maong nen Jehova so aro to ed sikatayo. Maseguro, say dondon bagat nen Kristo so sankaepektiboan  ya ebat ed katilaan nen Satanas a sikatayo so agmakana odino agkalkaliktan. Agtayon balot lilingwanan a say ot-ot na impatey nen Jesus ed panamairapan a kiew tan say mas makapaot-ot a liknaan a sinungdoan nen Jehova ed impakaimaton to ed impatey na inad-aro ton Anak so paneknek na panangaro ra ed sikatayo. Makapaermen, dakel a totoo so agmanisia a sayan regalo so niganan parad sikaran mismo. Liknaen dan sikara so agmanepeg. Balet tandaan a si apostol Pablo so datin manamasegsegang ed saray patumbok nen Kristo. Ingen, insulat to: “[Say] Anak na Dios . . . so angaro ed siak, tan inter to so inkasikaton dili lapud siak.”Galacia 1:13; 2:20.

17. Diad anton paraan ya iyaasingger itayo nen Jehova ed sikato tan ed Anak to?

17 Papaneknekan nen Jehova so aro to ed sikatayo diad panutulong to ed sikatayo bilang indibidual pian anamoten tayo iray gunggona na bagat nen Kristo. Inkuan nen Jesus: “Anggapo so too a makadago ed siak, likud no say Ama ya angibaki ed siak sikato so yasingger to.” (Juan 6:44) On, sikatayo so personal ya iyaasingger nen Jehova ed Anak to tan ed say ilalon andi-anggaan a bilay. Panon? Diad panamegley na panagpulong a kimey, a makakasabi ed sikatayo bilang indibidual, tan diad panamegley na masanton espiritu to, ya uusaren nen Jehova pian tulongan itayon natalosan tan niyaplika iray espiritual a katuaan anggaman ed saray limitasyon tan agtayo inkayadyari. Sirin et nibaga nen Jehova ed sikatayo so singa imbaga to ed Israel: “Sika, aroen ta ka ed maando a panangaro. Kanian lapu ed maaro ya abig na linawa inyasingger ta ka.”Jeremias 31:3.

18, 19. (a) Anto so sankaapitan a paraan a pangipapatnag nen Jehova na panangaro to ed sikatayo, tan anto so mangipanengneng a sikatoy personal a mangiyaansakit ed saya? (b) Panon itayon papaseguroan na Salita na Dios a si Jehova so walaan na empatya a dumerengel?

18 Nayarin diad panamegley na pribilehyo na pikakasi a naeksperiensya tayo so aro nen Jehova ed sankaapitan a paraan. Iimbitaan na Biblia so balang sakey ed sikatayo a ‘manpikasi ya andi-tunda’ ed Dios. (1 Tesalonica 5:17) Sikato so ondedengel. Sikato ni ingen so atawag a “Dumerengel na pikakasi.” (Salmo 65:2NW) Sayan posisyon so agto inmatalek ed siopaman, anggan  ed dilin Anak to. Isipen pa: Say Manamalsa na uniberso so mamapaseseg ed sikatayon onasingger ed sikato diad pikakasi, tekep na kawayangan a mansalita. Tan anton klase na dumerengel si Jehova? Kasin andiay ligsa, agmililikna, agmanangiyansakit? Andin balot.

19 Si Jehova et walaan na empatya. Anto so empatya? Inkuan na sakey a matoor a maedad lan Kristiano: “Say empatya et say ot-ot mo a walad pusok.” Kasin talagan apektado si Jehova ed ot-ot a nalilikna tayo? Nabasa tayo so nipaakar ed saray kairapan na totoo ton Israel: “Dia ed amin ya irap da sikato so apairap.” (Isaias 63:9) Aglabat atebek nen Jehova so problema ra; sikatoy walaan na pililikna ed totoo. Say pirmin nalilikna nen Jehova so niyilustra ed mismo iran salita to ed saray lingkor to: “Say maniwit ed sika so manidiwit ed bukel na matak.” * (Zacarias 2:8NW) Agaylay sakit na satan! On, mililikna si Jehova ed sikatayo. Sano nasasakitan itayo, sikatoy nasasakitan met.

20. Anton ag-asimbang a kanonotan so nepeg tayon paliisan no labay tayon tuloken so simbawa a naromog diad Roma 12:3?

20 Anggapo so Kristianon asimbang so kanonotan to a mangusar ed ontan a paneknek na aro tan panamagalang na Dios bilang baraan parad inkakinon odino egotismo. Onia so insulat nen apostol Pablo: “Lapu ed grasya a niiter ed siak, kuan ko sirin ed balang sakey a too ed sikayo, ya agto nonoten so inkasikaton dili ya atagtagey nen say kanepegan a nonoten; noag ingen nonoten to ed kaabebaan na linawa, unong ed sukat na pananisia a say Dios inutob to ed sakey tan sakey.” (Roma 12:3) Arum a patalos so mangibabaga dia: “Ibagak ed balang sakey ed sikayo ya agto ipapasen so inkasikato ed labas ni nen say peteg a kablian to, noagta manggawa na kabkaabigan a pangipasen ed inkasikato.” (A Translation in the Language of the People, nen Charles B. Williams) Kanian legan a panggagayagaan tayo so maligsan aro na mangatatawen ya Ama tayo, komon ta magmaliw itayon asimbang  ed nonot tan tandaan ya agtayo kanepegan so aro na Dios.Lucas 17:10.

21. Anton katilaan nen Satanas so nepeg tayon itultuloy a resistian, tan tekep na anton madibinon katuaan a nepeg tayon itultuloy a paseguroan so kapusoan tayo?

21 Sirin, balang sakey ed sikatayo et gawaen tayoy antokaman a nayarian tayo pian ipulisay so amin a katilaan nen Satanas, pati say katilaan a sikatayo so agmakana odino agkalkaliktan. No saray eksperiensyam ed bilay et moriaen mon makapadismayan tuloy tan isipen mon agnasakbongan na anggan say abalbaleg ya aro na Dios, odino say maong iran kimey mo so melmelag a tuloy anggan ed makakaimano-ed-amin a mata to, odino saray kasalanan mo so abalbaleg a tuloy ya agnasakbongan na anggan say impatey na pinabpabli ton Anak, nibabangat ed sika so katilaan. Iwaklit iratan a katilaan ed interon pusom! Itultuloy tayo sirin a paseguroan so kapusoan tayo na katuaan a nibalikas ed saray apuyanan a salita nen Pablo: “Sisiaen ko a peteg, ya anggan say patey, anggan say bilay, anggan saray angheles, anggan saray arari, anggan saray wala ed kaplesan, anggan saray wala ed arapen, anggan saray pakayari, anggan say katagey, anggan say kaaralman, anggan siopa a pinalsa, agda itayo nisian ed aro na Dios, a wala ed Kristo Jesus a Katawan tayo.”Roma 8:38, 39.

^ par. 6 Paulit-ulit ya isisiglaot na Biblia so ilalon kioli ed memorya nen Jehova. Inkuan na matoor a toon si Job nipaakar ed si Jehova: “O . . . pian turoen mo ed siak so sakey a tinandaan a panaon, tan nonoten moak!” (Job 14:13) Tinukoy nen Jesus so kioli na “amin na saraman so walad pakanodnonotan iran lubok.” Saya so matukoy lapud nagnap a natandaan nen Jehova iray inaatey a gagala ton paolien.Juan 5:28, 29, NW.

^ par. 19 Arum a patalos so mangisusuheri dia a say maniwit ed totoo na Dios so manidiwit ed dilin mata to odino mata na Israel, aliwan say mata na Dios. Sayan lingo so inggapo na pigaran eskriba ya angipasen ed sayan bersikulo bilang agmapagalang tan sirin et kaukolan ya umanen. Sayan lingon sagpot so amuragas ed pirmin empatya nen Jehova a mismo.