Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 28

“Sika Lambengat so Matoor”

“Sika Lambengat so Matoor”

1, 2. Akin a nibagan kabisado la nen Arin David so ag-inkamatoor?

KABISADO la nen Arin David so ag-inkamatoor. Walay panaon ya agulo so uley to lapud maamot a pakana, a nankokomplot iray mismon kanasyonan to sumpa ed sikato. Sakey ni, si David so intapat na pigara ed saraman so ilaloan tayo komon a sankaapitan iran kaiba to. Nonoten pa si Micol, say inmunan asawa nen David. Primero, “inaro to si David,” a seguradon sinuportaan to ed saray obligasyon to bilang ari. Balet, diad saginonor et “sikato so binalaw to ed puso to,” ya impasen to ni ingen si David a “singa sakey ed saray maapa a totoo.”1 Samuel 18:20; 2 Samuel 6:16, 20.

2 Insan wadtan so personal a mananimbawa nen David, si Ahitopel. Say simbawa to so pinabli a singa itan direktan sinalita nen Jehova. (2 Samuel 16:23) Balet, asabi panaon et nantraidor iyan pampiyapiyaan tan akinonong ed inorganisan panagrebeldi sumpad si David. Tan siopa so angisugsog ed impankokomplot? Si Absalom ya anak a mismo nen David! Satan a manag-anamot so ‘anakew ed kapusoan na saray lalaki na Israel,’ ya impasen toy inkasikato a kalaslasan ya ari. Pinmalalo so impanrebeldi nen Absalom kanian apilitan si Arin David ya ombatik nisengeg ed bilay to.2 Samuel 15:1-6, 12-17.

3. Anton kompiyansa so walad si David?

3 Kasin anggapo lay nansiansian matoor ed si David? Diad amin a kairapan ya asagmak to, amta nen David a talagan wala ni. Siopa? Anggapoy arum noag si Jehova a Dios. “Diad sakey a matoor et onkiwas ka a sitotoor,” so inkuan nen David nipaakar ed si Jehova. (2 Samuel 22:26NW) Anto so katooran, tan panon ya ipapanengneng nen Jehova so sankatalonggaringan ya ehemplo na sayan kalidad?

Anto so Katooran?

4, 5. (a) Anto so “katooran”? (b) Panon a midumaan so katooran ed inkanapanmatalkan?

 4 Say “katooran” unong a nausar ed Hebreon Kasulatan et kaabigan a simamaaron onsiglaot ed sakey a bengatla tan ag-onsian anggad nasumpal so gagala to ed satan a bengatla. Nagkalalo ni so sasaglawien na satan nen say inkanapanmatalkan. Tua iya lapud say sakey a too so nayarin magmaliw a napanmatalkan lapud ipapasen to labat itan ya obligasyon. Diad pidumaan, say katooran so nilamut ed aro. * Insan, sakey ni, say salitan “napanmatalkan” so nayarin iyaplika ed anggapoy bilay iran bengatla. Alimbawa, tinawag na salmista so bulan a “napanmatalkan a tasi ed tawen” lapud nilabilabin kiwawala to. (Salmo 89:37NW) Balet say bulan so agnadeskribe bilang matoor. Akin? Lapud say katooran et sakey a balikas na aro—bengatlan agnipatnag na andiay bilay iran bengatla.

Say bulan so atawag a napanmatalkan a tasi, balet saray intelihentin mabilay a pinalsa lambengat so talagan makapangipatnag na katooran nen Jehova

5 Diad Makasulatan a pantalos, say katooran et pakapatnagan na panangaro. Ipapabitar na mismon pakapatnagan ed satan a walay siglaotan ed baetan na toon mangipapanengneng tan pangipapanengnengan na satan a kalidad. Say ontan  a katooran et tuloytuloy. Aliwa itan a singa saray daluyon ed dayat ya ibubunlayon na manguman-uman a dagem. Diad kasunian, say katooran, odino matoor ya aro, so walaan na kaligenan tan biskeg a mamatalona ed sankairapan iran babeng.

6. (a) Panon katalag so katooran ed limog na totoo, tan panon iyan nipaimano ed Biblia? (b) Anto so sankaabigan a paraan pian naaralan tayo no anto so sasaglawien na katooran, tan akin?

6 Tua, matalag la natan so ontan a katooran. Kaslakan, saray maapit a mankakaiba so “walaan na tendensian manderalan.” Ondaraak so nababalitaan tayo iran sanasawa a mangikakaindan ed kapareha ra. (Uliran 18:24NW; Malaquias 2:14-16) Kaslakan la iray mapalikdon gawa a naimano tayoy inkasikatayo a manguulit ed saray balikas nen Miqueas: “Say maomaong a too atawtaw ed dalin.” (Miqueas 7:2) Anggaman mabetbet ya onsaew iray totoo a mangipanengneng na maaron-kaabigan, say katooran so matalonggaring a pakabidbiran ed si Jehova. Diad tua, say sankaabigan a paraan pian naaralan ya eksakto no antoy sasaglawien na katooran et say pangusisa ed no panon ya ipapatnag nen Jehova iyan abalbaleg ya aspekto na aro to.

Say Agnaparaan a Katooran nen Jehova

7, 8. Panon a nibaga a si Jehova lambengat so matoor?

7 Onia so ibabaga na Biblia nipaakar ed si Jehova: “Sika lambengat so matoor.” (Apocalipsis 15:4NW) Panon ya ontan? Agta no maminsan et saray totoo tan anghel so angipatnag na makatantandan katooran? (Job 1:1; Apocalipsis 4:8) Tan komusta met si Jesu-Kristo? Agta sikatoy manunan “matoor a sakey” na Dios? (Salmo 16:10NW) Panon, sirin, a nibagan si Jehova lambengat so matoor?

8 Manuna ed amin, tandaan a say katooran so aspekto na aro. Lapud “say Dios sikato so aro”—say mismon personipikasyon na sayan kalidad—wala ta ni so mas nagnap a makapangipanengneng na katooran nen say si Jehova? (1 Juan 4:8) Tua, saray anghel tan totoo so nayarin mangipatnag ed saray atributo na Dios, balet si Jehova labat so matoor ed superlatibon pantalos.  Bilang “say Kadaanan na saray Agew,” sikato so abayag lan mangipapatnag na maaron-kaabigan nen say dinanman nin pinalsa, diad dalin odino diad tawen. (Daniel 7:9NW) Kanian, si Jehova so mismon pinagkauliran na katooran. Ipapatnag to iyan kalidad diad paraan ya anggapo so makapipara a pinalsa. Konsideraen so pigaran alimbawa.

9. Panon a si Jehova et “matoor ed amin a kimey to”?

9 Si Jehova so “matoor ed amin a kimey to.” (Salmo 145:17NW) Diad anton pantalos? Iter na Salmo 136 so ebat. Walaray nisita ditan a manangisalban gawa nen Jehova, pati say makatantandan inkiliktar na saray Israelita ed Ambalangan Dayat. Makabkabaliksan, kada bersikulo na sayan salmo so idadanet na balikas a: “Ta say panangasi [odino, katooran] to manando lawas.” Sayan salmo so nilaktip ed Saray Tepet a Dalepdepen ed pahina 289. Legan mon babasaen iratan a bersikulo, pandinayewan moray dakel a paraan a pangipapanengneng nen Jehova ed maaron-kaabigan ed saray totoo to. On, ipapatnag nen Jehova so katooran to ed matoor iran lingkor to diad idedengel to ed saray kelyaw da parad tulong tan diad ikikiwas to ed nigeter a panaon. (Salmo 34:6) Agmanguman so matoor ya aro nen Jehova parad saray lingkor to daput no sikaray mansiansian matoor ed sikato.

10. Panon ya ipapanengneng nen Jehova so katooran no nipaakar ed saray estandarte to?

10 Niarum ni, ipapanengneng nen Jehova so katooran to ed saray lingkor to diad pansiasiansia ton mitunosan ed saray estandarte to. Aliwan singa arum a manguman-uman a totoo, ya igigiya labat na bigla-biglan kanonotan tan sentimento, agmanguman-uman si Jehova ed panmoria to ed no anto so duga tan aliwa. Diad loob la na saray milenyo, say panmoria to ed saray bengatla a singa say espiritismo, idolatriya, tan panagpatey so nansiansian agnauman. “Angga ni ed inkamasiken Siak iman,” so inkuan to panamegley na propeta ton Isaias. (Isaias 46:4) Kanian, nawalaan itayo na kompiyansa a nagunggonaan tayo diad panumbok ed malinew ed moral a panangidirehi a naromog diad Salita na Dios.Isaias 48:17-19.

11. Mangiter na saray alimbawa a mangipanengneng a totooren nen Jehova so insipan to.

 11 Ipapanengneng met nen Jehova so katooran diad panotoor to ed saray sipan to. No impasakbay to so sakey a bengatla, nagawa itan. Kanian inkuan nen Jehova: “Ontan met naani so salitak ya ompaway ed sangik . . . ag-ompawil ed siak a paoypaoy, noag ingen sumpalen to naani so kaliktan ko, tan onaligwas naani ed bengatla a pangiyakaran ko ed sikato.” (Isaias 55:11) Diad panotoor to ed salita to, ipapanengneng nen Jehova so katooran ed totoo to. Agto ira pampapagaen diad pantalaran na bengatlan agto getma a sumpalen. Say reputasyon nen Jehova so andian na pakabalawan ed sayan pamaakaran kanian ayarian ya imbaga na lingkor ton Josue: “Anggapo so linmiwat a balot ed anton maong a bengatla a si Jehova sinalita to ed abung na Israel; amin agawa.” (Josue 21:45) Makapanmatalek itayo sirin ya agtayon balot nadismaya lapud onsaew si Jehova a manumpal ed saray sipan to.Isaias 49:23; Roma 5:5.

12, 13. Diad antoran paraan a say maaron-kaabigan nen Jehova et ‘maando lawas’?

12 Singa nipaimano ed akadkauna, ibabaga ed sikatayo na Biblia a say maaron-kaabigan nen Jehova so ‘maando lawas.’ (Salmo 136:1) Panon ya ontan? Diad sakey a pantalos, say panamerdona nen Jehova ed saray kasalanan et permanente. Singa asingbat ed Kapitulo 26, agla ulit-uliten a nonoten nen Jehova iray lingo ed apalabas ya inkaperdonaan la na too. Lapud “amin nankasalanan, tan makulang ira ed gloria na Dios,” nepeg a balang sakey ed sikatayo so misalamat ta say maaron-kaabigan nen Jehova et magnayon.Roma 3:23.

13 Balet say maaron-kaabigan nen Jehova et magnayon ed sananey nin pantalos. Ibabaga na Salita to a say matunong so “mipara ed sakey a kiew a nitanem ed abay na saray ag-agus na danum, a mamapaway na bunga to no panaon to, say bulong to met agnamaga; tan antokaman a gawaen to ombuna.” (Salmo 1:3) Isipen pa so mabunan kiew a saray bulong to so agbalot namaga! Kanian no talagan panliliketan tayo so Salita na Dios, say bilay tayo so magmaliw ya andukey, mareen, tan mabunga.  Magnayon iray bendisyon a sitotoor ya inanatnat nen Jehova ed saray matoor a lingkor to. Tua, diad matunong a balon mundo ya itarok nen Jehova, magnayon a naeksperiensya na matulok a katooan so maaron-kaabigan to.Apocalipsis 21:3, 4.

‘Ag-ikaindan nen Jehova Iray Matoor To’

14. Panon ya ipapanengneng nen Jehova so panamabli to ed katooran na saray lingkor to?

14 Paulit-ulit ya impanengneng nen Jehova so katooran to. Lapud si Jehova so naspot ya agmanguuman, say katooran ya ipapanengneng to ed matoor iran lingkor to so agbalot onkupas. Insulat na salmista: “Tobonbalo ak nensaman, et natan masiken ak la. Agko nin balot anengneng a say matunong et apaulyan, nisay saray bini to mipabpayabol na nakan. Ta si Jehova aroen to so kaalasan, tan agto ikaindan so sasantos [“matoor,” NW] to.” (Salmo 37:25, 28) Tua, bilang Manamalsa, kanepegan nen Jehova so panagdayew tayo. (Apocalipsis 4:11) Anggaman kuan, lapud sikatoy matoor, papablien nen Jehova so matoor iran gawa tayo.Malaquias 3:16, 17.

15. Ipaliwawa no panon a saray pidedeneng nen Jehova ed Israel so angipabitar ed katooran To.

15 Lapud maaron-kaabigan to, paulit-ulit a tutulongan nen Jehova iray totoo to sano sikaray nagogonigon. Ibabaga ed sikatayo na salmista: “Sikato yapiger to so kamarerwa na saray sasantos to; iliktar to ra ed lima na bagel.” (Salmo 97:10) Nonoten pa so impideneng to ed nasyon na Israel. Kayari mamilagron inkiliktar da ed Ambalangan Dayat, saray Israelita so angiyabawag ed si Jehova panamegley na kanta: “Sika dia ed panangabagey [“maaron-kaabigan,” NW] mo imbasbas mo so saray katooan a dinondon mo.” (Exodo 15:13) Say inkiliktar diad Ambalangan Dayat so peteg a kiwas na matoor ya aro ed biang nen Jehova. Kanian inkuan nen Moises ed saray Israelita: “Si Jehova agto impasen so aro to ed sikayo nisay pinili to kayo lapu ed dakdakel kayo ed bilang nen say sananey a katooan; ta sikayo so karaisetan nen saman ed amin a katooan; balet lapu ed si Jehova inaro to kayo tan lapud aagamilen to so sipanan a sinambaan to ed saray ama yo, say makapanyari a lima so impangipaway nen  Jehova ed sikayo, tan impanondon to ed sikayo a nanlapu ed abung na inkaaripen ya inekal ed lima nen Faraon ya ari Ehipto.”Deuteronomio 7:7, 8.

16, 17. (a) Anton makapakebbiew a kakulangan na apresasyon so impanengneng na saray Israelita, ingen panon ya impanengneng nen Jehova so panangabagey to ed sikara? (b) Panon ya impanengneng na maslak ed saray Israelita ya “anggapo so iyabig” ed sikara, tan anton panmadmaran so itatarya na saya ed sikatayo?

16 Siempre, bilang sakey a nasyon et sinmaew iray Israelita a mangipanengneng na apresasyon da ed maaron-kaabigan nen Jehova, lapud kayari inkiliktar da “et nankasalanan nira la ingen na dakdakel ed [si Jehova], ya onsumpa ed Sankatageyan diman ed kalawakan.” (Salmo 78:17) Diad loob na saray siglo, paulit-ulit iran nanrebelde, ya inkaindan da si Jehova tan nandayew ira ed palson dirios tan tinumbok daray paganon agagamil ya angitarok na kabandayan. Siansia, agnilingwanan nen Jehova so impisipanan to. Imbes, diad panamegley nen propeta Jeremias, inkerew nen Jehova ed totoo to: “Ompawil ka, sika a manangibeneg ya Israel . . . agak naani onnengneng a sisasanok ed sika; ta siak mapangasi [“matoor,” NW] ak.” (Jeremias 3:12) Balet, singa nipaimano ed Kapitulo 25, maslak ed saray Israelita so ag-apakiwas a manguman. On, “niludlurey da so saray ingganggan na Dios, tan minudmora ra so saray salita to, tan binalaw da so saray propeta to.” Anto so resulta? Diad kaunoran, “say sanok nen Jehova inmalagey sumpa ed baley to, angga ed anggapo so pamaakaran [“iyabig,” NW].”2 Awaran 36:15, 16.

17 Anto so naaralan tayo manlapud saya? Say katooran nen Jehova so agnasuppiat tan agnapalikdo. Tua, si Jehova so ‘daakan ed maaron-kaabigan,’ tan panliliketan to so pangipanengneng na panangasi no wala so basiyan parad satan. Balet anto so nagawa no say managgawa na mauges et agbalot manguman ed inkarelmeng to? Diad ontan a kaso, ikana nen Jehova so dilin matunong iran estandarte to tan mangipaakseb na pirmin panangukom. Singa nibaga ed si Moises, “agbalot mangipuera [si Jehova] manlapud kadusa.”Exodo 34:6, 7NW.

18, 19. (a) Panon a say panusa nen Jehova ed saray marelmeng et gawa na katooran to? (b) Diad anton dalan ya ipanengneng nen Jehova so katooran to ed saraman so lingkor to ya apasegsegang anggad patey?

 18 Say pananusa na Dios ed saray marelmeng et gawa met na katooran. Panon? Say sakey a pakapatnagan so naromog ed libro na Apocalipsis diad saray ganggan ya impaakseb nen Jehova ed pitoran anghel: “Onla kayo tan ikalbo yo so pitora a yaong na sanok na Dios dia ed dalin.” Sanen ikalbo na komatlon anghel so yaong to “ed saray ilog tan ed saray subol na saray danum,” nagmaliw iratan a dala. Insan ikuan na anghel ed si Jehova: “Sika, say Sakey natan tan nensaman, say matoor a Sakey, so matunong, lapud impakseb mo irayan desisyon, lapud inkalbo ra so dala na saray masanto tan saray propeta, tan inikdan mo ira na dala ya inumen. Kanepegan da itan.”Apocalipsis 16:1-6NW.

Sitotoor a nonoten tan paolien nen Jehova iramay apaneknekan a matoor anggad patey

19 Imanoen a diad utel na panangipasabi ed satan a mensahe na panangukom, tinukoy na anghel si Jehova bilang “say matoor a Sakey.” Akin? Lapud diad paneral ed saray marelmeng, ipapanengneng nen Jehova so katooran to ed saray lingkor to, a dakel ed sikara so apasegsegang anggad patey. Sitotoor a pansiasiansiaen iratan nen Jehova ed kanonotan to. Panpipirawatan ton nanengneng lamet irayan naandi lan matoor, tan pepekderan na  Biblia a say gagala to et pian tumangan ira na kioli. (Job 14:14, 15) Aglilingwanan nen Jehova iray matoor a lingkor to lapu labat ta naandi la ra. Diad kasunian, ‘mabilay iran amin ed sikato.’ (Lucas 20:37, 38) Say gagala nen Jehova a pabilayen iramay walad pakanodnonotan to so mabiskeg a paneknek na katooran to.

Si Bernard Luimes (tagey) tan Wolfgang Kusserow (pegley) so pinatey na saray Nazi

Si Moses Nyamussua so pinatey na mapolitikan grupo

Say Matoor ya Aro nen Jehova so Mangilulukas na Dalan Parad Kilalaban

20. Sioparay “baseha na panangasi,” tan panon ya ipapanengneng nen Jehova so katooran to ed sikara?

20 Diad interon awaran, impanengneng la nen Jehova so makatantandan katooran to ed saray matoor a totoo. Diad tua, diad loob la na nilibon taon, si Jehova et “intepel to a sankamasungdoan so saray baseha na sanok ya inggana ed kadederal.” Akin? “Ta pian gawaen to a sankapatnagan so kayamanan na gloria to, ed saray banga [“baseha,” NW] na panangasi, a nensaman inggana ed gloria.” (Roma 9:22, 23) Sarayan “baseha na panangasi”  et saray suston nikiling ya alanaan na masanton espiritu pian magmaliw a kaiban mananawir nen Kristo ed Panarian to. (Mateo 19:28) Diad impangilukas ed dalan na kilalaban parad sarayan baseha na panangasi, nansiansian matoor si Jehova ed si Abraham, ya akigawaan to ed sayan impisipanan: “Dia ed ilalak mo so pakapikapalaranan na saray amin a nasyon dia; lapu ed tinulok mo so boses ko.”Genesis 22:18.

Lapud katooran nen Jehova, amin a matoor a lingkor so walaan na napanmatalkan ya ilalo ed arapen

21. (a) Panon ya ipapanengneng nen Jehova so katooran to ed “baleg ya ulop” a walaan na ilalon makaliktar ed ‘baleg a kairapan’? (b) Papakiwasen ka na katooran nen Jehova a manggawa na anto?

21 Ipapanengneng nen Jehova so mipadparan katooran ed “baleg ya ulop” a walaan na ilalon makaliktar ed ‘baleg a kairapan’ tan manbilay ya ando lan ando ed paraison dalin. (Apocalipsis 7:9, 10, 14) Anggaman ag-ayadyari iray lingkor to, sitotoor ya inanatnat nen Jehova ed sikara so pankanawnawan manbilay ya ando lan ando ed paraison dalin. Panon ton gagawaen iya? Diad panamegley na dondon—say sankabalgan a panangipatnag na katooran nen Jehova. (Juan 3:16; Roma 5:8) Say katooran nen Jehova so manasagyat ed saraman so, diad puso ra et nanaerasan parad inkatunong. (Jeremias 31:3) Agkayo ta lalon napaapit ed si Jehova lapud pirmin katooran ya ipapanengneng to la tan ipanengneng to ni? Lapud pilalek tayo so napaapit ed Dios, komon ta onkiwas itayo ed aro to diad pamabiskeg tayo’d determinasyon tayon manlingkor ed sikato a sitotoor.

^ par. 4 Makapainteres, say salitan nipatalos a “katooran” diad 2 Samuel 22:26, unong ed New World Translation, so nipatalos ed arum bilang “maaron-kaabigan” odino “matoor ya aro.”