Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 26

Say Dios ya “Akaparaan a Mamerdona”

Say Dios ya “Akaparaan a Mamerdona”

1-3. (a) Anton ambelat ya awit so sinakbat nen salmistan David, tan panon a sikatoy akaromog na ligliwa parad agonigon a puso to? (b) Sano mankasalanan itayo, anton belat so nayarin awiten tayo bilang resulta, balet anto so ipapaseguro nen Jehova ed sikatayo?

“SARAY kasulitan ko tinmundas ira ed tagey na ulok,” insulat na salmista a si David. “Ambelat ira a tuloy ed siak a singa sakey ya ambelat a sasakbaten. Makapkapuy ak tan aranel ak a tuloy.” (Salmo 38:4, 8) Kabat nen David no panon kabelat so pakakakonsiensia. Balet sikatoy akaromog na ligliwa parad agonigon a puso to. Atalosan to ya anggaman gugulaen nen Jehova so kasalanan, agto gugulaen so nankasalanan no sikatoy talagan magbabawi tan mangipulisay ed makasalanan a kurang to. Lapud sikatoy walaan na sigpot a pananisia ed inkamabulos nen Jehova a manginatnat na panangasi ed saray magbabawi, oniay inkuan nen David: “Sika, O Jehova, so . . . akaparaan a mamerdona.”Salmo 86:5NW.

2 Sano mankasalanan itayo, sikatayo met so manakbat ed ot-ot na pakakakonsiensia. Sayan liknaan na pakakagonigon so makagunggona. Mamakiwas itan ed sikatayon manggawa na saray nakaukolan a kundang pian ipetek iray lingo tayo. Balet, wala so kapeligroan ed pagmaliw a natalonaan na liknaan a nankasalanan. Nayarin ipilit na dilin-manangondenan puso tayo a si Jehova so agmamerdona ed sikatayo, anggan panon lay pagbabawi tayo. No sikatayo so “nalener” na liknaan a nankasalanan, nayarin panggunaetan nen Satanas ya onsuko tayo la, pian liknaen tayon momoriaen itayo nen Jehova bilang agmakana tan agmanepeg a manlingkor ed sikato.2 Corinto 2:5-11.

3 Kasin ontan so talagan panmoria nen Jehova ed saray pamaakaran? Andin balot! Say panamerdona so aspekto na matalonggaring ya aro nen Jehova. Diad Salita to, papaseguroan to itayo a sano ipatnag tayo so puro tan impapuson panagbabawi, sikatoy mabulos a mamerdona. (Uliran 28:13) Pian naamper so liknaan ya agtayo nagamoran so panamerdona nen Jehova, usisaen tayo no akin tan panon a sikatoy mameperdona.

 No Akin a si Jehova so “Akaparaan a Mamerdona”

4. Anto so nononoten nen Jehova nipaakar ed inkapalsa tayo, tan panon a saya so mangaapekta ed paraan a pantratrato to ed sikatayo?

4 Kabat nen Jehova iray limitasyon tayo. Ibabaga na Salmo 103:14: “Sikato kabat to so inkagawa tayo; sikato nanodnonotan to a sapok itayo.” Agto lilingwanan a sikatayoy agawa ed dabok, walaan na kakabosan, odino kaleteyan, bilang resulta na ag-inkayadyari. Say balikas a kabat toy “inkagawa tayo” so mangipanonot ed sikatayo ya iyaaliling na Biblia si Jehova ed sakey a domadamili tan sikatayo so pitek iran baseha a popormaen to. * (Jeremias 18:2-6) Say Matalonggaring a Domadamili so maalwar ed panagtrato to ed sikatayo lapud maletey tan makasalanan a kipapasen tayo tan ed paraan ya ikikiwas odino pakakasaew tayon onkiwas ed saray panangigiya to.

5. Panon a dedeskribien na libro na Roma so mabiskeg a panangemgem na kasalanan?

5 Natatalosan nen Jehova a mabiskeg so kasalanan. Dedeskribien na Salita to so kasalanan bilang mabiskeg a puersa a say too so walad makapatey a panangemgem to. Panon kabiskeg so panangemgem na kasalanan? Diad libro na Roma, oniay impaliwawa nen apostol Pablo: Sikatayo so walad “leksab na kasalanan,” a singa saray sundalo a walad silong na komander da (Roma 3:9); say kasalanan so “nanari” ed amin a katooan a singa ari (Roma 5:21); satan so ‘manaayam’ ed sikatayo (Roma 7:17, 20); say “ganggan” to so mantutultuloy ya onkikiwas ed sikatayo, bilang resulta et panggugunaetan ton kontrolen so kurang tayo. (Roma 7:23, 25) Agaylan biskeg so panangemgem na kasalanan ed makabos a laman tayo!Roma 7:21, 24.

6, 7. (a) Panon a momoriaen nen Jehova iramay manaanap na panangasi to a walaan na mansisibkel a puso? (b) Akin ya agtayo nepeg a lamlamen so panangasi na Dios?

6 Kanian, kabat nen Jehova ya imposible ed sikatayo so naspot a katutulok, anggan panon lan inkasimoon so pampirawat tayon ontulok ed sikato. Simamaaro to itayon papaseguroan a sano anapen tayo so panangasi to tekep na mansisibkel a puso, inatnat to so panamerdona. Ibabaga na Salmo 51:17: “Saray bagbagat  ed Dios saray maralit ya espiritu: Say sakey a puso a maralit tan mansisibkel, agmo la balbalawen, O Dios.” Agbalot ipulisay odino ibeneg nen Jehova so puso a “maralit tan mansisibkel” lapud belat na pakakakonsiensia.

7 Balet, kasin kabaliksan na saya a lamlamen tayo so panangasi na Dios, ya ibaraan so makasalanan a kipapasen tayo ed pakapankasalanan? Peteg ya andi! Agnaiimpluensyaan si Jehova na sentimento labat. Say panangasi to so walaan na limitasyon. Agto perdonaen iraman so nampaawet a mangaagamil na ginagalan kasalanan, ya agbalot mangipapanengneng na panagbabawi. (Hebreos 10:26) Diad biek a dapag, sano nanenengneng to so mansisibkel a puso, sikatoy akaparaan a mamerdona. Konsideraen tayo natan so pigaran malinew a lenguahen nausar ed Biblia pian deskribien iyan alay abig ya aspekto na panangaro nen Jehova.

Panon Kasigpot so Pameperdona nen Jehova?

8. Anto so gagawaen nen Jehova sano peperdonaen to iray kasalanan tayo, tan anton kompiyansa so iiter na saya ed sikatayo?

8 Onia so inkuan na magbabawin David: “Bidbiren ko so kasalanan ko ed sika, tan say kasulitan ko agko inyamot. . . . Et sika perdonaen mo so kasulitan na kasalanan ko.” (Salmo 32:5) Say terminon “perdonaen” so mangipapatalos ed Hebreon salita a manunan mankabaliksan na “agwaten” odino “awiten.” Say usar to dia et mankabaliksan na pangekal ed “liknaan a nankasalanan, kasalanan, impakalukso.” Kanian si Jehova, diad katuaan to, so angekal ed saray kasalanan nen David tan inawit to iratan ya inyarawi. Seguradon amalemew iya ed liknaan na impankasalanan a sasakbaten nen David. (Salmo 32:3) Sikatayo met so nawalaan na sigpot a kompiyansa ed Dios a mangaawit ed saray kasalanan na saraman so manaanap na panamerdona to base ed pananisia ra ed dondon bagat nen Jesus.Mateo 20:28.

9. Panon kaarawi so pangiyarawi nen Jehova ed saray kasalanan tayo?

9 Inusar nen David so malinew a balikas pian deskribien so panamerdona nen Jehova: “Singa ed kaarawi na bukig manlapud sagur, ontan so kaarawi na impangekal To ed saray impakalukso manlapud sikatayo.” (Kien mi iray italiko; Salmo 103:12, The Amplified Bible) Panon kaarawi so bukig manlapud sagur? Diad sakey a pantalos, say bukig so lawas a walad sankaarawian a naisip  manlapud sagur; say duaran sampot so agbalot makapanabetan. Ipapaimano na sakey ya iskolar a sayan balikas so mankabaliksan na “anggad posibli; anggad nayarian tayo nin isipen.” Saray apuyanan a salita nen David so mangibabaga ed sikatayo a sano mamerdona si Jehova, iyarawi ton maong iray kasalanan manlapud sikatayo anggad naisip tayon kaarawi.

“Saray kasalanan yo . . . napaputi ra a singa say niebe”

10. Sano perdonaen nen Jehova iray kasalanan tayo, akin ya agtayo nepeg a liknaen ya awit-awit tayo ni so matik na saratan a kasalanan sanlegan na pambilay tayo?

10 Asali yo ta lay angekal na mantsa ed kawes ya aliwan-magket so kolor to? Nayarin anggaman ed pirmin sagpot yo, siansia nin napatnagan so mantsa. Imanoen pa no panon so panedeskribe nen Jehova ed pakayari ton mamerdona: “Anggan saray kasalanan yo sikara so singa eskarlata, napaputi ra a singa say niebe; anggan sikara so ambalanga a singa karmesi, magmaliw ira a singa amputi a bago.” (Isaias 1:18) Say salitan “eskarlata” so mankabaliksan na ambalbalangan kolor. * Say “karmesi” so sakey ed saray  kinoloran a maong a materyal. (Nahum 2:3) Agtayon balot naekal so matik na kasalanan ed dilin sagpot tayo. Balet nayarian nen Jehova a paputien iray singa eskarlata tan karmesi a kasalanan a pagmaliwen ton niebe odino ag-akoloran ya abel. Sano perdonaen nen Jehova iray kasalanan tayo, agtayo nepeg a liknaen ya awit-awit tayo ni so matik na saratan a kasalanan sanlegan na pambilay tayo.

11. Diad anton pantalos ya ibabantak nen Jehova iray kasalanan tayo ed beneg to?

11 Diad sakey a makapakiwas a kanta na pisasalamat a kinumpos nen Ezekias kayarin sikatoy nilegyas manlapud makapatey ya impansakit to, inkuanto ed si Jehova: “Imbantak mo so saray amin a kasalanan ko ed beneg mo.” (Isaias 38:17) Nireretrato dia si Jehova bilang mangeekal ed saray kasalanan na magbabawin managgaway mauges tan ibabantak to iratan ed beneg To ya agto la nenengnengen iratan nisay iimanoen ni iratan. Unong ed sakey a reperensya, say ideyan nipasabi so nayarin nibalikas a: “Pinagmaliw mon singa ag-agawa [iray kasalanan ko].” Agta makapaseguro itan?

12. Panon ya impabitar nen propeta Miqueas a sano mamerdona si Jehova, permanente To lan ekalen iray kasalanan tayo?

12 Diad sakey a sipan a panangipawil, imbalikas nen propeta Miqueas so kombiksion to a si Jehova so mamerdona ed magbabawin totoo to: “Siopa so sakey a Dios a singa sika, . . . labsanan to so impakasumlang na kera ed mananawir to? . . . Et sika ibantak mo naani so saray amin a kasalanan da ed saray kaaralman na dayat.” (Miqueas 7:18, 19) Isipen pa no anto so kabaliksan na saratan a salita ed saraman so nambilay ed panaon na Biblia. Wala ta so antokaman ya ilalo a napapawil ni so bengatlan nibantak la ed “saray kaaralman na dayat”? Ipapatnag na saray salita nen Miqueas a sano mamerdona si Jehova, permanente to lan ekalen iray kasalanan tayo.

13. Anto so kabaliksan na saray salita nen Jesus a “Perdonam iray otang mi”?

13 Impaimano nen Jesus so siglaotan na saray managpaotang tan akaotang pian iyilustra so panamerdona nen Jehova. Papasesegen itayo nen Jesus a manpikasi: “Perdonam iray otang mi.” (Mateo 6:12) Inyaliling sirin nen Jesus iray kasalanan ed saray otang. (Lucas 11:4) Sano mankasalanan itayo, magmaliw itayon “akaotang”  ed si Jehova. Nipaakar ed kabaliksan na Griegon verb a nipatalos a “mamerdona,” sakey a reperensya so mangibabagan: “Palampasen, paulyan la, so otang, diad agpaningil ed satan.” Diad sakey a pantalos, sano mamerdona si Jehova, kanselaen to so otang a singilen to komon ed sikatayo. Diad ontan et saray magbabawin managkasalanan so makagamor na ligliwa. Agbalot ipipilit nen Jehova a pabayaran so otang a kinansela to la!Salmo 32:1, 2.

14. Say balikas a “napunas so saray kasalanan yo” so mangipapanonot ed anton retrato ed kanonotan?

14 Say panamerdona nen Jehova so nagkalalon adeskribe diad Gawa 3:19: “Magbabawi kayo sirin, tan manpataoli kayo, pian napunas so saray kasalanan yo.” Say balikas a “napunas” so mangipapatalos ed Griegon verb a mankabaliksan na “punasen, . . . kanselaen odino buralen.” Unong ed pigaran iskolar, say piguratibon salita a nibalikas et buralen so sulat na lima. Panon a posibli iya? Say tinta a kaslakan ya uusaren nensaman a panaon so gawa ed impanlalaok a karbon, yaket, tan danum. Kayarin tuloy na pansulat panamegley na satan a tinta, say sakey so nayarin mangusar na ambasan espongha pian buralen so insulat. Ditan et walay marakep a panangiretrato ed panangasi nen Jehova. Sano sikatoy mamerdona ed saray kasalanan tayo, singano sikatoy mangaala na espongha tan punasen iratan.

Labay nen Jehova a naamtaan tayo a sikatoy “akaparaan a mamerdona”

15. Anto so labay nen Jehova a naamtaan tayo nipaakar ed sikato?

15 Sano molimolien tayo irayan nanduruman ilustrasyon, agta malinew a labay nen Jehova ya ipaamta ed sikatayo a sikatoy talagan akaparaan a mamerdona ed saray kasalanan tayo daput no naromog to’d sikatayo so masimoon a panagbabawi? Agtayo nepeg so ontakot a sikatoy mangondena ed sikatayo ed arapen lapud saratan a kasalanan. Saya so nipanengneng ed sananey nin ipaparungtal na Biblia nipaakar ed matalonggaring a panangasi nen Jehova: Sano sikatoy mamerdona, lingwanan to iratan.

“Agko la Naani Nonoten so Kasalanan Da”

16, 17. Sano ibabaga na Biblia a si Jehova so mangililingwan ed saray kasalanan tayo, anto so kabaliksan na satan, tan akin ya ontan so ebat mo?

16 Onia so insipan nen Jehova nipaakar ed saraman so walad balon sipanan: “Perdonaen ko naani inkauges da, tan agko la naani nonoten so kasalanan da.” (Jeremias 31:34) Kasin kabaliksan na  saya a sano mamerdona si Jehova et agto la nayarian a nonoten iray kasalanan? Seguradon aliwan ontan so kipapasen. Ibabaga ed sikatayo na Biblia so nipaakar ed saray kasalanan na dakel ya indibidual a pinerdona nen Jehova, pati si David. (2 Samuel 11:1-17; 12:13) Mapatnag a si Jehova so siansia nin mikabat ed saray impakaluksoan da. Say rekord nipaakar ed saray kasalanan da, ontan met ed saray panagbabawi ra tan panamerdona na Dios, so nipreserba pian nagunggonaan itayo. (Roma 15:4) Anto sirin so labay ya ibaga na Biblia sanen imbaga ton agla “nonoten” nen Jehova iray kasalanan na saramay perdonaen to?

17 Say Hebreon verb a nipatalos a ‘nonoten ko’ so mankabaliksan na nagkalalo ni nen say basta pannonot ed apalabas. Impaimano na Theological Wordbook of the Old Testament a laktipen na satan “so kaaruman a kabaliksan a panggawa na matukoy a kiwas.”  Kanian diad sayan pantalos, say ‘pannonot’ ed kasalanan so manasaglawi ed ikiwas a sumpa ed saray managkasalanan. (Oseas 9:9) Balet sano ibabaga na Dios ya “agko la naani nonoten so kasalanan da,” ipapaseguro to ed sikatayo a no sikato so amerdona la ed saray magbabawin managkasalanan, agto la onkiwas ed arapen sumpa ed sikara lapud saratan a kasalanan. (Ezequiel 18:21, 22) Si Jehova sirin so mangilingwan unong ed pantalos ya agto la ulit-uliten a nonoten iray kasalanan tayo ta pian akusaen odino dusaen itayo a paulit-ulit. Agta makaligliwan naamtaan a say Dios tayo so mameperdona tan mangililingwan ed satan?

Komusta Balet Iray Pansumpalan?

18. Akin a say panamerdona et agmankabaliksan a say magbabawin managkasalanan et nipuera la manlapud amin a nansumpalan na lingon kurang to?

18 Kasin say inkamaparaan nen Jehova a mamerdona et kabaliksan ton say managbabawin managkasalanan so nipuera la ed amin a pansumpalan na lingon kurang to? Andin balot. Ag-itayo nayarin mankasalanan tan ilaloan ya anggapoy nasagmak tayon resulta na satan. Insulat nen Pablo: “Antokaman ya itanem na too satan met so anien to.” (Galacia 6:7) Nayarin nipaarap itayo ed pigaran pansumpalan na saray kiwas tayo. Agkabaliksan na saya a kayarin ninatnat so panamerdona et idapo nen Jehova so makapasinagem a kipapasen ed sikatayo. Sano onlesa iray problema, agnepeg ya isipen na sakey a Kristiano ya, ‘Anganko et dudusaen ak nen Jehova lapud saray apalabas a kasalanan ko.’ (Santiago 1:13) Diad biek a dapag, ag-itayo ipapaliis nen Jehova manlapud amin ya epekto na saray lingon kiwas tayo. Say diborsio, agkaliktan a panaglukon, makaalis a sakit ed sekso, kaandi na talek odino respeto—amin na saraya so nayarin makapaermen, agnapaliisan iran resulta na kasalanan. Tandaan ya anggan kayarin aperdona si David lapud saray kasalanan to ed si Batseba tan Urias, agsinalimbengan nen Jehova si David manlapud makapasinagem iran nansumpalan.2 Samuel 12:9-12.

19-21. (a) Panon a say ganggan a nikurit diad Levitico 6:1-7 so angunggona ed biktima tan say nankasalanan? (b) No asakitan so arum lapud saray kasalanan tayo, si Jehova so naliliketan sano gawaen tayo so anton kiwas?

19 Saray kasalanan tayo so nayarin walaan na kaaruman iran pansumpalan, nagkalalo la no arum so asakitan lapud saray  kiwas tayo. Alimbawa, konsideraen so salaysay diad Levitico kapitulo 6. Ipapabitar ditan na Mosaikon Ganggan so situasyon a no iner et say too so akagawa na seryoson kasalanan diad impangala to ed saray kayarian na kapara ton Israelita panamegley na impantakew, panagkikil, odino panamalikdo. Insan iburi na managkasalanan ya agto ginawa itan, a mansamba ni ingen na tila. Saya so kaso a say testimonya na sakey et misumlangan ed sananey. Anggaman ontan, diad saginonor et say akapankasalanan so nakonsiensia tan ipatua toy kasalanan to. Pian nagamoran to so panamerdona na Dios, sikatoy kaukolan a manggawa na taloran bengatla: ipawil to so inala to, bayaran so biktima to na anggad 20 porsiento na balor na tinakew to, tan mangitarya na kalakian a karnero bilang bagat ed impankasalanan to. Insan, ibabaga na ganggan: “Say saserdote manggawa na pananakbong na kasalanan ya onkana ed sikato ed arapan nen Jehova; et sikato naani naperdona.”Levitico 6:1-7.

20 Sayan ganggan so mapangasin probisyon manlapud Dios. Angunggona itan ed biktima, a say kayarian to so nipawil tan seguradon nainawaan la sanen binidbir a siansia na nankasalanan so kasalanan to. Ontan met, say ganggan so angunggona ed sakey a say konsiensia to so amakiwas a siansia ed sikaton mangaksobi ed kasalanan to tan ipetek so lingo. On, no agto gawaen itan, anggapo so panamerdona ed sikato na Dios.

21 Anggaman anggapo itayo la ed silong na Mosaikon Ganggan, satan a Ganggan so mangiiter ed sikatayo na aralem a pakatalos ed kanonotan nen Jehova, pati say panmoria to nipaakar ed panamerdona. (Colosas 2:13, 14) No asakitan so arum lapud saray kasalanan tayo, naliketan so Dios sano gawaen tayo so anggaan na nayarian tayo pian ipetek so lingo. (Mateo 5:23, 24) Saya so nayarin mangilaktip ed pamidbir ed kasalanan tayo, pangaksobi a nankasalanan itayo, tan pipulangan ni ingen ed biktima. Diad ontan et sikatayo so makaasingger ed si Jehova diad basiyan na bagat nen Jesus tan naeksperiensya so panamaseguro a sikatayo la so penerdona na Dios.Hebreos 10:21, 22.

22. Anto so nayarin katekep na panamerdona nen Jehova?

22 Singa ed siopaman a maaron ateng, nayarin iyopresi nen Jehova  so panamerdona tekep na disiplina. (Uliran 3:11, 12) Say magbabawin Kristiano so nayarin kaukolan a mangikban ed pribilehyo ton panlingkor bilang matatken, ministeryal a lingkor, odino sigpot-panaon ya ebanghelisador. Nayarin makapaermen a maong so kaandi na papablien to iran pribilehyo diad loob na pigaran panaon. Balet, agkabaliksan na satan a disiplina ya ikikibot nen Jehova so panamerdona to. Nepeg tayon tandaan a say disiplinan manlalapud si Jehova et paneknek na panangaro to ed sikatayo. Say pangawat tan pangiyaplika ed satan so parad pankaabigan tayo.Hebreos 12:5-11.

23. Akin ya agtayon balot ikuan ya agla ninatnat ed sikatayo so panangasi nen Jehova, tan akin a nepeg tayon aligen so panamerdona to?

23 Agaylan makarepreskon naamtaan a say Dios so “akaparaan a mamerdona”! Anggaman ed saray lingon agawaan tayo, nepeg ya agtayon balot inkuan ya agla ninatnat ed sikatayo so panangasi nen Jehova. No talagan magbabawi itayo, manggawa na saray kundang pian ipetek so lingo, tan masimoon a manpikasi parad panamerdona ed basiyan na nipaagus a dala nen Jesus, nawalaan itayo na sigpot a kompiyansa a perdonaen itayo nen Jehova. (1 Juan 1:9) Aligen tayo sirin so panamerdona to diad pidedeneng tayo ed sakey tan sakey. Sakey ni, no si Jehova, ya agmankakasalanan, so simamaaron makaperdona ed sikatayo, agta sikatayon makasalanan a totoo so nepeg a manggaway anggaan na nayarian tayo pian manpeperdonaan?

^ par. 4 Say salitan Hebreo a nipatalos ya “inkagawa tayo” so nausar met parad pitek iran baseha a pinorma na domadamili.Isaias 29:16.

^ par. 10 Ibabaga na sakey ya iskolar a say eskarlata “et permanente, odino ag-onkupas a kolor. Tan agnaekal itan na linaew, uran, pangipesak, odino mabayag a pangusar.”