Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 29

‘Pian Amtaen so Aro nen Kristo’

‘Pian Amtaen so Aro nen Kristo’

1-3. (a) Anto so amakiwas ed si Jesus a malabay a mangalig ed Ama to? (b) Antoran aspekto na aro nen Jesus so usisaen tayo?

KANENGNENG kayo ta lay ugaw a manasalin mangalig ed ama to? Say ugaw so nayarin mangalig ed kakaakar, panagsalita, odino kakikiwas na ama to. Nasabi panaon, say ugaw so nayarin mangagamil ni ingen ed moral tan espiritual iran estandarte na ama to. On, say aro tan pandinayew a nalilikna na ugaw parad maaron ama to so mamapakiwas ed sikaton malabay a mangalig ed tatay to.

2 Komusta met so siglaotan ed baetan nen Jesus tan say mangatatawen ya Ama to? “Inarok so Ama,” so inkuan nen Jesus ed aminsan ya inkagawa. (Juan 14:31) Anggapo la so nagkalalo nin makayarin mangaro ed si Jehova nen say sayan Anak, ya abayag lan kaiba na Ama antis ni na saray arum a pinalsa. Satan ya aro so amakiwas ed sayan debosyonadon Anak a malabay a mangalig ed Ama to.Juan 14:9.

3 Diad akadkauna iran kapitulo na sayan libro, siningbat tayo no panon a naspot ya inalig nen Jesus so pakapanyari, inkahustisya, tan kakabatan nen Jehova. Balet, panon ya impatnag nen Jesus so aro na Ama to? Usisaen tayo so taloran aspekto na aro nen Jesus—say dilin-panagsakripisyon awawey to, say matamoy a panangabagey to, tan say inkamabulos ton mamerdona.

“Anggapoy Siopaman a Walaan na Aro a Babaleg nen say Saya”

4. Panon ya inletneg nen Jesus, bilang too, so sankatalonggaringan ya ehemplo na dilin-panagsakripisyon aro?

4 Angiletneg si Jesus na matalonggaring ya ehemplo na dilin-panagsakripisyon aro. Sasaglawien na dilin-panagsakripisyon aro so mabunlok a pangiyuna ed saray pankaukolan tan kapagaan na arum nen say sikatayo. Panon ya impanengneng nen Jesus so ontan ya aro? Impaliwawa to a mismo: “Anggapoy siopaman a walaan na aro a babaleg nen say saya, a say sakey et  iter toy kamarerwa to nisengeg ed saray kakaaro to.” (Juan 15:13NW) Mabulos ya inter nen Jesus so ayadyarin bilay to parad sikatayo. Satan so sankatalonggaringan a balikas na aro a ginawa na siopaman a too ed kapiganman. Balet impanengneng nen Jesus so dilin-panagsakripisyon aro ed arum niran paraan.

5. Akin a say impanaynan ed katawenan et maaron sakripisyo ed biang na bogbogtong ya Anak na Dios?

5 Antis na kiwawala to bilang too, say bogbogtong ya Anak na Dios so walaan na nikadkaduma tan nitandoron posisyon diad katawenan. Sikatoy walaan na maapit a pililimog ed si Jehova tan ed dakerakel ya espiritun pinalsa. Anggaman ed sarayan personal a pankaabigan, sayan inad-aron Anak et “nilukpos to so inkasikato, ya inala to so ereng na sakey ya aripen, ya agawan kaulibay na saray totoo.” (Filipos 2:7) Sikatoy mabulos a linman nambilay ed limog na makasalanan a totoo diad mundo a “mandukdukol ed kaugsan.” (1 Juan 5:19) Agta maaron sakripisyo iya ed biang na Anak na Dios?

6, 7. (a) Diad antoran dalan ya impanengneng nen Jesus so dilin-panagsakripisyon aro to legan na mangaraldalin a ministeryo to? (b) Anton makatenyeg ya ehemplo na mabunlok ya aro so nikurit diad Juan 19:25-27?

6 Diad interon mangaraldalin a ministeryo to, impanengneng nen Jesus so dilin-panagsakripisyon aro ed nanduruman paraan. Sikatoy sigpot a mabunlok. Sikato so okupadon tuloy ed ministeryo to ya insakripisyo to iray inkakomportable. Inkuan to: “Saray kuyangen walay balaong da, tan saray manok ed tawen walaan iray ubong; balet say Anak na too anggapoy pangisaralan to na ulo to.” (Mateo 8:20) Bilang eksperton karpentero, nayarian komon nen Jesus so mangigana na panaon pian mangipaalagey na komportablin ayaman parad inkasikato odino manggawa na marakep a muebles ya ilako to pian nawalaay malaem a kuarta. Balet agto inusar iray dunong to ed pakagamor na materyal iran bengatla.

7 Say peteg a makatenyeg ya ehemplo nen Jesus ed dilin-panagsakripisyon aro so nikurit ed Juan 19:25-27. Molimolien so dakel iran bengatla ya angiteenan nen Jesus na nonot tan puso to diad samay ngarem na ipatey to. Legan na paniirap to diad  kiew, sikatoy mapaga nipaakar ed saray babangatan to, say panagpulong a kimey, tan nagkalalo la ed integridad to tan no panon a satan so mangapekta ed ngaran nen Ama to. Peteg a say interon arapen na katooan so akadepende ed sikato! Ingen, diad saraman a bekta antis na ipatey to, impanengneng met nen Jesus so kapagaan to ed ina to, si Maria, a mapatnag ya abalo la ed saman. Kinerew nen Jesus ed si apostol Juan ya asikasoen toy Maria a singano sikatoy mismon ina nen Juan, tan diad saman et inawit na apostol si Maria ed abung to. Sirin et inyareglo nen Jesus so pisikal tan espiritual a panangasikaso parad ina to. Agaylan matamoy a balikas na mabunlok ya aro!

‘Sikatoy Pinakiwas na Panangabagey’

8. Anto so kabaliksan na Griegon salita ya uusaren na Biblia pian deskribien so panangabagey nen Jesus?

8 Singa si Ama to, si Jesus so maabagey. Dedeskribien na Kasulatan si Jesus bilang sakey ya insekar toy inkasikato pian tulongan iraman so nagogonigon lapud sikatoy pirmin apakiwas. Pian deskribien so panangabagey nen Jesus, uusaren na Biblia so Griegon salita a nipatalos a ‘pinakiwas na panangabagey.’ Ibabaga na sakey ya iskolar: “Satan so manideskribe . . . ed emosyon a mamakiwas ed sakey a too ed mismon akindalem a liknaan to. Satan so sankabiskegan a salita ed Griego parad panangabagey.” Konsideraen so pigaran kipapasen a ditan et apakiwas si Jesus lapud aralem a panangabagey to.

9, 10. (a) Antoran sirkumstansya so sengeg na impananap nen Jesus tan saray apostol to na mareen a pasen? (b) Sanen say pampainawa to komon so binugak na dakel a totoo, panon so inkiwas nen Jesus, tan akin?

9 Apakiwas parad espiritual iran pankaukolan. Ipapanengneng na salaysay diad Marcos 6:30-34 no anto so manunan amakiwas ed si Jesus pian ipatnag toy panangabagey to. Iretrato pa’d nonot so eksena. Manliket la iray apostol, lapud kasumsumpal da ed malaknab ya impanpulong da. Sikaray pinmawil ed si Jesus tan magunaet ya angibalita ed amin ya anengneng tan nadngel da. Balet walay dakel a totoon nantitipon, a sengeg na agpakaarap nen Jesus tan saray apostol to a mangan. Diad lawas inkama-obserba to, naimano nen Jesus a naksawan la iray apostol.  “Galidia ed arawi ed sakey a pasen a lawak, tan manpainawa kayon magano,” so inkuan to ed sikara. Diad inlugan da ed sakey a paraw, sikaray nanlayag a pabeltang ed mamaamianen a sampot na Dayat na Galilea pian onla ed sakey a mareen a pasen. Balet anengneng na dakel a totoo a sikaray onaalis. Nadngelan met na arum itan. Amin da so binmatik ed mamaamianen a gilig na dayat tan naunaan day baluto ya akasabi ed biek!

10 Kasin asyodotan si Jesus lapud abugak so pampainawa ra komon? Andin balot! Atenyeg so puso to diad impakanengneng ed sayan ulop na totoo, a manbilang na nilibo, a manaalagar ed sikato. Insulat nen Marcos: “Anengneng to so saray dakel a katooan, tan naabagey to ra, lapu ed singa ra saray karnero ya andian na managpastol; et ginapoan to so nambangat ed sikara na amayamay a bengabengatla.” Inkonsidera nen Jesus irayan totoo bilang indibidual a walaan na espiritual iran pankaukolan. Sikaray singa karnero a pakaskasin nisusuawi, ya andian na managpastol a mangigiya odino manalimbeng ed sikara. Kabat nen Jesus a saray kabanyakan a totoo so ibabaliwala na saray anggapoy pililikna iran relihyoson papangulo, a sikara komon so maasikason managpastol. (Juan 7:47-49) Naabagey to iray totoo, kanian sikaray ginapoan ton binangatan na “nipaakar ed panaria’y Dios.” (Lucas 9:11) Imanoen ya apakiwas si Jesus lapud naabagey toy totoo antis ni ingen a naimano toy reaksion da ed no anto so ibangat to. Diad arum a salita, say matamoy a panangabagey so, aliwan resulta na panagbangat to ed dakel a totoo, noagta say motibo ed panggagawa to ed satan.

“Inuna’toy lima to, et sikatoy diniwi’to”

11, 12. (a) Panon ya impasen iray akating ed panaon na Biblia, balet panon a kinmiwas si Jesus sanen sikatoy inasinggeran na sakey a laki a “napno na kating”? (b) Panon a say diwit nen Jesus so angapekta ed akating, tan panon ya iyiilustra iya na eksperiensya na sakey a doktor?

11 Apakiwas a mamakepa ed paniirap. Kabat na saray totoon walaay nanduruman beblay a walaan si Jesus na panangabagey, kanian sikaray apaapit ed sikato. Saya so nagkalalo lan mabitar sanen si Jesus so inasinggeran na laki a “napno na kating,” a walad limog na ulop na totoo ya ontutumbok ed sikato. (Lucas 5:12) Diad panaon na Biblia, saray akating so insian  pian agnaalisan so arum. (Numero 5:1-4) Balet, diad saginonor, inyalibansa na saray rabinikon papangulo so andi-panangasin panmoria ed akating tan impilit da iray maruksan totontonen da. * Balet, imanoen no panon a kinmiwas si Jesus ed akating: “Dinmago ed sikatoy sakey ya akating a mankekerew ed sikato, tan manaltalimukor ed sikato, tan kuan to ed sikato, No labay mo, nayarian moak a linisan. Et lapud atenyeg so panangabagey to, inuna’toy lima to, et sikatoy diniwi’to tan inkuan to, ed sikato, Labay ko; nalinisan ka komon. Tan dingan na intaynan na kating ed sikato.” (Marcos 1:40-42) Kabat nen Jesus ya isesebel ed ganggan parad akating so pimugel ed arum. Ingen, imbes ya ablogen to, si Jesus so apakiwas a maong tan ginawa to so bengatlan agnaisip. Sikatoy diniwit nen Jesus!

12 Kasin naisip yo no anto so kabaliksan na saman a diwit ed akating? Pian iyilustra, konsideraen so sakey ya eksperiensya. Insalaysay nen Dr. Paul Brand, espisyalista ed kating, so nipaakar ed sakey ya akating a tinambal to diad India. Legan na eksaminasyon, intapew na doktor so lima to ed takeb na akating tan impaliwawa to, panamegley na managpatalos, so pantambal a gawaen ed saman a laki. Bigla ya akanangis so akating. “Wala tay nibagak a makapuy?” so intepet na doktor. Tinepetan na managpatalos so kalangweran a laki diad dilin salita to tan inmebat: “Anggapo, doktor. Inkuan to a sikatoy akanangis lapud intapew moy limam ed takeb to. Anggad insabi to dia et anggapoy anggan sakey a nandiwit ed sikato ed dakel lan taon.” Diad samay akating ya inmasingger ed si Jesus et nagkalalon makabaliksan so pakadiwit. Kayari na saman a diwit, naandipat so sakit a sengeg na kipapaliis to!

13, 14. (a) Anton tulor so nabet nen Jesus sanen asingger la ed syudad na Nain, tan anto so nanggawa ed saya a nagkalalo lan makapaermen? (b) Say panangabagey nen Jesus so amakiwas ed sikato pian onkiwas a manggawa na anto ed biang na balo a taga-Nain?

 13 Apakiwas a mamakepa ed ermen. Apakiwas a maong si Jesus ed ermen na arum. Alimbawa, konsideraen so salaysay diad Lucas 7:11-15. Agawa itan sanen, mamegpegley la ed ministeryo to, inmasingger si Jesus ed ketegan na syudad a Nain diad Galilea. Sanen akaasingger lay Jesus ed wangalan na syudad, sikatoy akaabet na tulor. Talagan makapaermen iray kipapasen. Sakey a kalangweran a laki a saksakey ya anak so inatey, tan say ina et abalo la. Naeksperiensya to la so ontan a tulor—sanen imponpon si masiken to. Natan et say anak ton laki, ya alenleneg a manlegpet komon ed sikato. Nayarin kaiba met ed dakel a katooan a mitutulor iray mieermen a mantagleey tan saray musikero a manutogtog na makapaermen iran kanta. (Jeremias 9:17, 18; Mateo 9:23) Balet, say angiteenan nen Jesus na imano to et samay pirmin maneermen ya ina, seguradon manaakar a kaampar na anakbatan ed bangkay na anak to.

14 Si Jesus so ‘pinakiwas na panangabagey’ lapud kaermenan na ina. Diad makapaseguron tono, inkuan to ed bii: “Agka mannangis.” Anggaman ag-ikekerew, sikatoy inmasingger tan diniwit to so impanakbatan. Saray managsakbat—tan nayarin pati saray mitutulor—so tinmunda. Tekep na mabiskeg a boses, onia so insalita nen Jesus ed bangkay: “Balolaki, kuan ko ed sika, Bangon ka”! Anto so tinmumbok ya agawa? “Samay inatey, binmangon, et ginmapo a nansalita” a singa binmangon manlapud maitlep ya ugip! Insan tinmumbok so makatenyeg a balikas: “Et inyawat [nen Jesus] ed kinen ina to.”

15. (a) Say salaysay na Biblia nipaakar ed impangabagey nen Jesus so mangipapanengneng na anton siglaotan na panangabagey tan kiwas? (b) Panon tayon naalig si Jesus ed sayan pamaakaran?

15 Anto so naaralan tayo manlapud sarayan salaysay? Diad kada inkagawa, imanoen so siglaotan na panangabagey tan kiwas. Sano naiimano nen Jesus so kipapasen na arum sikatoy napakiwas a mangabagey, tan say panangabagey to so mamakiwas ed sikato ya ontulong. Panon tayon naalig so ehemplo to? Bilang Kristianos, walaan itayo na obligasyon a mangipulong ed maong  a balita tan manggawa na babangatan. Manuna, napapakiwas itayo lapud aro ed Dios. Balet, tandaan tayo a saya so kimey met a mankaukolan na panangabagey. Sano naabagey tayo iray totoo a singa impangabagey nen Jesus, pakiwasen itayo na puso tayo a manggawa na amin a nayarian tayo pian inabang so maong a balita ed sikara. (Mateo 22:37-39) Komusta met so pangipanengneng na panangabagey ed saray kapananisiaan a maniirap odino maneermen? Agtayo sarag a mamilagron paabigen so pisikal a paniirap odino paolien so inaatey. Balet, nipanengneng tayo so panangabagey tayo diad ikiwas lan unona pian ibalikas so kapagaan odino mangiyopresi na matukoy a praktikal a tulong.Efeso 4:32.

“Ama, Perdonam Ira”

16. Panon a say inkamabulos nen Jesus a mamerdona so mapatnag anggan sanen sikatoy walad panamairapan a kiew?

16 Nagnap ya impatnag nen Jesus so aro na Ama to diad sananey ya importantin paraan—sikatoy ‘akaparaan a mamerdona.’ (Salmo 86:5) Sayan inkamabulos so mapatnag anggan sanen sikatoy walad panamairapan a kiew. Sanen apaskar a mangarap ed makapabaing ya ipapatey, ya akapasak iray lima tan sali to, anto so sinalita nen Jesus? Kasin sikatoy kinmelyaw ed si Jehova pian dusaen iray mamapairap ed sikato? Diad kasunian, arum ed saray unor a balikas nen Jesus so: “Ama, perdonam ira; ta agda amta so gawaen da.”Lucas 23:34. *

17-19. Diad antoran dalan ya impanengneng nen Jesus a pinerdona toy apostol Pedro ed amitlon impangiburi to ed Sikato?

17 Nayarin say nagkalalo lan makatenyeg ya ehemplo nen Jesus ed panamerdona so nanengneng ed paraan na impideneng to ed si apostol Pedro. Anggapoy duaruwa a pinablin maong nen  Pedro si Jesus. Diad Nisan 14, say unor lan labi na bilay nen Jesus, inkuan nen Pedro ed sikato: “Katawan, maparaan ak ya ontumbok ed sika nanpadpara ed pangipangawan tan ed patey.” Ingen, pigaran oras labat so apalabas, amitlon imburi ni ingen nen Pedro a kabat to si Jesus! Ibabaga na Biblia ed sikatayo no anto so agawa legan na komatlon pangibuburi nen Pedro: “Linmingaw so Katawan, tan nilimgis to si Pedro.” Lapud naermenan a maong ed belat na kasalanan to, si Pedro so “pinmaway, tan nannangis na ampait.” Sanen inatey si Jesus ed saginonor na saman ya agew, nayarin inumameng a maong na apostol, ‘Kasin pinerdona ak na Katawan ko?’Lucas 22:33, 61, 62.

18 Agla nanalagar ya abayag si Pedro parad ebat. Si Jesus so apaoli diad kabuasan na Nisan 16, tan mapatnag ed saman lanlamang ya agew, sikatoy mismon binmisita ed si Pedro. (Lucas 24:34; 1 Corinto 15:4-8) Akin ya angiter si Jesus na ontan lan nikaduman imano ed apostol a pirmin angiburi ed Sikato? Nayarin labay nen Jesus a paseguroan so magbabawin Pedro a sikato ni inad-aro tan pinabli na Katawan to. Balet ta nagkalalo nin pinaseguroan nen Jesus si Pedro.

19 Diad saginonor, pinmatnag si Jesus ed saray babangatan to diad Dayat na Galilea. Diad sayan inkagawa, amitlon tinepetan nen Jesus si Pedro (ya amitlon angiburi ed Katawan to) nipaakar ed panangaro nen Pedro ed sikato. Kayari na mikatlo, inmebat si Pedro: “Katawan, sika amtam ya ami’ ganagana; sika amtam ya inaro ta ka.” On, si Jesus, a makabasa ed kapusoan, so sigpot a mikabat ed panangaro nen Pedro ed sikato. Ingen, inikdan toy Pedro na pankanawnawa pian pekderan so aro to. Niarum ni, ginanggan toy Pedro a “pakanen” tan “pastolan” “iray karnero” To. (Juan 21:15-17, NW) Asasakbay ni, naawat nen Pedro so asainmin a manpulong. (Lucas 5:10) Balet natan, diad makatantandan panangipatnag na talek, sikatoy inikdan nen Jesus na mas ambelat a responsabilidad—pian asikasoen iraman so magmaliw a papatumbok nen Kristo. Ag-abayag kayari na satan, inikdan nen Jesus si Pedro na prominentin betang diad aktibidad na saray babangatan. (Gawa 2:1-41) Agaylan nainawaan si Pedro a nakabatan a sikatoy pinerdona nen Jesus tan siansian matalek ed sikato!

Kasin ‘Amtam so Aro nen Kristo’?

20, 21. Panon tayon sigpot a ‘naamtaan so aro nen Kristo’?

 20 Tua, say Salita nen Jehova so alay abig a manideskribe ed aro nen Kristo. Balet, panon so nepeg tayon ikiwas ed aro nen Jesus? Papasesegen itayo na Biblia ya ‘amtaen so aro nen Kristo a manalonggaring ed kakabatan.’ (Efeso 3:19) Singa naimano tayo, saray salaysay na Ebanghelyo ed bilay tan ministeryo nen Jesus so mangibabangat ed sikatayo na dakerakel nipaakar ed aro nen Kristo. Balet, say sigpot a ‘pikabat ed aro nen Kristo’ et sasaglawien toy nagkalalo ni nen say panaral ed ibabaga na Biblia nipaakar ed sikato.

21 Say Griegon termino a nipatalos ya ‘amtaen’ et kabaliksan toy pangamta “ed praktikal a paraan, panamegley na eksperiensya.” Sano ipanengneng tayo so panangaro a singa ed impangipanengneng nen Jesus—say andi-siblet a pangiter tayoy inkasikatayo nisengeg ed arum, a maabagey ya onkiwas ed saray pankaukolan da, pamerdona ed sikara manlapud puso—diad ontan et peteg a natalosan tayo iray liknaan da. Diad onian paraan, diad panamegley na eksperiensya et ‘naamtaan [tayo] so aro nen Kristo a manalonggaring ed kakabatan.’ Tan agtayo lilingwanan a no lalon magmaliw itayon singa si Kristo, lalon napaapit itayo ed sakey a nagnap ya inalig nen Jesus, say maaron Dios tayo, si Jehova.

^ par. 11 Ibabaga na saray rabinikon totontonen ya anggapo so nepeg ya onasingger ed akating diad kaarawin apatiran kubiko (ngalngalin anemiran pie). Balet no maragem, say akating so mansiansia ed kaarawin 100 kubiko (ngalngalin 150 pie). Ibabaga na Midrash Rabbah so nipaakar ed sakey a rabbi ya inyamotan to iray akating tan ed sananey ya anupak ed saray akating pian naablog ira. Kabat sirin na saray akating so sinagem na kipupulisay tan say liknaan a kipabpaabeba tan agkalkaliktan.

^ par. 16 Say unonan kabiangan na Lucas 23:34 so inekal ed pigaran kadaanan iran manuskrito. Balet, lapud sarayan salita so naromog ed dakel niran walay autoridad iran manuskrito, saratan so nilaktip ed New World Translation tan dakel niran patalos. Mapatnag a say tutukoyen nen Jesus et saray Romanon sundalo ya angipasak ed sikato. Agda amta no anto so gagawaen da, lapud agda kabat no siopan talaga si Jesus. Siempre, saray relihyoson papangulo ya angisugsog ed satan a panamairap so nagkalalo lan walaan na eebatan, lapud sikaray kinmiwas a sigagagala tan mabanday. Parad dakel ed sikara, imposible so kaperdona.Juan 11:45-53.