Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 4

‘Say Dios so Aro’

‘Say Dios so Aro’

Diad amin a kalidad a walad si Jehova, say aro so manunaan. Satan met so makapasagyat a tuloy. Legan tayon uusisaen so pigaran marakep iran aspekto na sayan alay abig a kalidad, natalosan tayo no akin ya ibabaga na Biblia a ‘say Dios so aro.’1 Juan 4:8.

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 23

“Sikato so Angaro ed Sikatayo ya Inmuna”

Anton talagay kabaliksan na “say Dios so aro”?

KAPITULO 24

Anggapo so ‘Makapangisian ed Sikatayo ed Aro na Dios’

Agtayo iisipen ya ag-itayo inaro odino anggapoy kana tayod Dios.

KAPITULO 25

“Say Matamoy a Panangabagey na Dios Tayo”

Panon a say nalilikna na Dios parad sika et singa ed say nalilikna na sakey ya ina ed melag nin anak to?

KAPITULO 26

Say Dios ya “Akaparaan a Mamerdona”

No natandaan na Dios so amin, panon ton perdonaen iray kasalanan tan nalingwanan iratan?

KAPITULO 27

“O Agaylan Abalbaleg so Kamaongan To!”

Anton talagay eksakton kabaliksan na kamaongan na Dios?

KAPITULO 28

“Sika Lambengat so Matoor”

Akin a say katooran na Dios et mas ni nen say inkanapanmatalkan?

KAPITULO 29

‘Pian Amtaen so Aro nen Kristo’

Ipapanengneng na panangaro nen Jesus so panangaro na Ama to.

KAPITULO 30

‘Mankurang ed Aro’

Idadanet na 1 Corinto so 14 ya paraan pian nipanengneng tayoy panangaro.