Onapit ed si Jehova

Iimbitaan ka na Dios ya onapit ed sikato. Natulongan ka na sayan libro pian nagawaan iya.

Prologue

Sarag moy nawalaan na malet ya relasyon ed si Jehova a Dios ya agbalot napultot.

KAPITULO 1

“Nia! Saya so Dios Tayo”

Akin ya tinepetan si Moises nipaakar ed ngaran na Dios anta amta to la?

KAPITULO 2

Peteg Kasin ‘Makaapit Ka ed Dios’?

Si Jehova a Dios, say Amalsa ed tawen tan dalin, et iimbitaan to tayo tan walay sipan to.

KAPITULO 3

“Santo, Santo, Santo si Jehova”

Akin ya ikokonekta na Biblia so inkasanto ed karakpan?

KAPITULO 4

“Si Jehova so . . . Abalbaleg ed Pakapanyari”

Kasin ontakot tayod Dios lapud pakapanyari to? Say ebat ya on tan andi et parehon duga.

KAPITULO 5

Pakapanyari a Mamalsa—“Say Nanggawa ed Tawen tan Dalin”

Manlapud balbaleg ya agew anggad melmelag ya hummingbird, wala ray importantin naaralan tayo nipaakar ed Dios diad saray pinalsa to.

CHAPTER 6

Pakapanyari a Maneral—‘Si Jehova a Mibabakal’

Akin ya mibabakal so “Dios na kareenan”?

KAPITULO 7

Pakapanyari a Manalimbeng—“Say Dios so Salimbengan Tayo”

Sasalimbengan na Dios iray lingkor to diad duaran paraan, balet mas importante imay sakey.

KAPITULO 8

Pakapanyari a Mangipawil—‘Gawaen nen Jehova a Balo Iray Amin a Bengatla’

Impawil la nen Jehova so dugan panagdayew. Antoy ipawil to diad arapen?

KAPITULO 9

“Kristo a Pakapanyari na Dios”

Antoy naaralan tayod saray milagro tan bangat nen Jesu-Kristo nipaakar ed si Jehova?

KAPITULO 10

“Magmaliw ya Umaalig ed Dios” Diad Panangusar Mo na Pakayari

Nayarin walaan kay pakayari ya mas ni nen say iisipen mo—panon so dugan pangusar mod satan?

CHAPTER 11

“Amin a Dalan To et Inkahustisya”

Panon itayon napakiwas na inkahustisya na Dios ya onapit ed sikato?

KAPITULO 12

“Kasin Wala so Ag-inkahustisya ed Dios?”

No kabusol nen Jehova so ag-inkahustisya, akin et sankapatnagan itan ed mundo?

KAPITULO 13

“Say Ganggan nen Jehova so Ayadyari”

Panon ya makapangipatnag na panangaro so sakey a legal a sistema?

KAPITULO 14

Intarya nen Jehova so “Dondon a Kasalat na Dakel”

Say simple balet ta aralem ya panagbangat et makatulong pian makaapit tayod Dios.

KAPITULO 15

Si Jesus so “Mangipasen na Inkahustisya ed Dalin”

Panon ya impanengneng nen Jesus so inkahustisya nensaman? Panon ton ipapanengneng itan natan? Tan panon ton ipanengneng itan diad arapen?

KAPITULO 16

‘Agamilen so Inkahustisya’ Diad Pikurang ed Dios

Akin ya impasakbay nen Jesus: “Agkayo mangukom, pian agkayo naukom”?

KAPITULO 17

“O Agaylan Kaaralem na Kakabatan . . . na Dios!”

Akin a mas matalonggaring so kakabatan na Dios nen say mismon pikakabat, pakatalos, tan pakatebek to?

KAPITULO 18

Kakabatan a Walad “Salita na Dios”

Akin ya impaisulat na Dios ed totoo so Biblia imbes a diad saray anghel odino isulat to itan a mismo?

KAPITULO 19

“Kakabatan na Dios dia ed Sagradon Sekreto”

Anto so sagradon sekreto ya agtampol imparungtal na Dios balet natan et ipaparungtal to la?

KAPITULO 20

“Makabat ed Puso”—Ingen Mapaabeba

Panon a say Soberanon Katawan na uniberso et magmaliw a mapaabeba?

KAPITULO 21

Ipaparungtal nen Jesus so “Kakabatan a Manlapud Dios”

Panon ya lapud bangat nen Jesus et anggapoy agawaan na saray sundalon malabay a mangarestod sikato?

KAPITULO 22

Kasin Iimpluensyaan na “Kakabatan a Manlapud Tagey”so Bilay Mo?

Deneskribe na Biblia so apatiran paraan ya ontulong pian nawalaan kay maridios ya kakabatan.

KAPITULO 23

“Sikato so Angaro ed Sikatayo ya Inmuna”

Anton talagay kabaliksan na “say Dios so aro”?

KAPITULO 24

Anggapo so ‘Makapangisian ed Sikatayo ed Aro na Dios’

Agtayo iisipen ya ag-itayo inaro odino anggapoy kana tayod Dios.

KAPITULO 25

“Say Matamoy a Panangabagey na Dios Tayo”

Panon a say nalilikna na Dios parad sika et singa ed say nalilikna na sakey ya ina ed melag nin anak to?

KAPITULO 26

Say Dios ya “Akaparaan a Mamerdona”

No natandaan na Dios so amin, panon ton perdonaen iray kasalanan tan nalingwanan iratan?

KAPITULO 27

“O Agaylan Abalbaleg so Kamaongan To!”

Anton talagay eksakton kabaliksan na kamaongan na Dios?

KAPITULO 28

“Sika Lambengat so Matoor”

Akin a say katooran na Dios et mas ni nen say inkanapanmatalkan?

KAPITULO 29

‘Pian Amtaen so Aro nen Kristo’

Ipapanengneng na panangaro nen Jesus so panangaro na Ama to.

KAPITULO 30

‘Mankurang ed Aro’

Idadanet na 1 Corinto so 14 ya paraan pian nipanengneng tayoy panangaro.

KAPITULO 31

‘Onasingger ed Dios, tan Sikatoy Onasingger ed Sikayo’

Antoy sankaimportantian ya tepet a nitepet mod sarilim? Antoy ebat mo?