Onlad karga

Kasin Labay Mon Naamtaan so Katuaan?

Kasin Labay Mon Naamtaan so Katuaan?

ANTON katuaan? Say katuaan tungkol ed pigaran sankaimportantian iran tepet ya labalabay tayon naebatan. Seguro naisip mo met la irayan tepet:

  • Talaga kasin inaro itayo na Dios?

  • Naandi ni kasi guerra tan paniirap?

  • Antoy nagawa ed sikatayo no ompatey tayo?

  • Nabilay ni kasi iray inatey?

  • Panon kon naseguro ya dengelen na Dios so pikakasik?

  • Panon ak ya magmaliw a maliket?

Iner mo naalmo iray ebat ed saratan ya tepet? No mantepet kad nanduruman totoo, nanduruma met so ebat da. Anggan saray lider na relihyon et mankokontraan so ebat da. Diad saray library odino bookstore, dakel so libro ya pakabasaan kuno na ebat. Pero mankokontraan met so ibabaga na kada libro. Wala ray libro ya singa duga met so ibabaga da natan, balet kalabas na panaon et aliwa lan praktikal kanian kaukolan ya umanen odino salatan.

Balet walay sakey ya libro ya lanang ya duga iray ebat to. Tua so amin ya ibabaga to. Nen nampikasi ed Dios si Jesu-Kristo, imbaga to: “Say salitam et katuaan.” (Juan 17:17) Satan ya Salita et say Masanton Biblia. Diad onsublay iran pahina et nabasam so malinew tan tua iran ebat na Biblia ed saray tepet ed tagey.

 Talaga Kasin Inaro Itayo na Dios?

NO AKIN YA ITETEPET IYA: Manbibilay tayod mundo ya napnoy kaugsan tan anggapoy hustisya. Ibabangat na arum ya relihyon ya papaulyanan na Dios ya manirap tayo pian suboken itayo.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA: Aliwan say Dios so panlalapuan na kaugsan. Ibabaga na Job 34:10: “Agbalot manggaway mauges so tuan Dios, agbalot manggaway aliwa so Makapanyarin-amin!” Diad tua, walay balibalin ipaparaan na Dios parad totoo diad arapen. Atan so rason no akin ya imbangat itayo nen Jesus ya ipikasi: “Ama mi a walad tawen, . . . onsabi la komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.” (Mateo 6:9, 10) Inar-aro itayo na Dios kanian balbaleg so insakripisyo to pian seguradon nagawa so linawa to diad arapen.Juan 3:16.

Nengnengen met so Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; tan 1 Pedro 5:6, 7.

Naandi ni Kasi Guerra tan Paniirap?

NO AKIN YA ITETEPET IYA: Dakdakel so totoon ompapatey lapud guerra. Amin tayo et apektado na kairapan.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA: Imbaga na Dios ya onsabi panaon et magmaliw lan mareen so interon mundo. No manuley la so Panarian o gobierno na Dios, ‘agla manaral a miguerra’ iray totoo. Imbes, “pitpiten da ray espada ra pian gawaen a tarem na lukoy.” (Isaias 2:4) Seguroen na Dios ya anggapo lay manirap tan wala lay hustisya. Impromisa na Biblia: “Punasen [na Dios] so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla [kaiba lay kairapan tan ag-inkahustisya] et linmabas la.”Apocalipsis 21:3, 4.

Nengnengen met so Salmo 37:10, 11; 46:9; tan Miqueas 4:1-4.

Antoy Nagawa ed Sikatayo No Ompatey Tayo?

NO AKIN YA ITETEPET IYA: Ibabangat na dakel a relihyon ya no ompatey so too, walay onsian ed sikato ya tuloytuloy ya manbilay. Say arum et manisia ya saray inatey et sarag dan sakitan iray mabilay tan tuloytuloy ya dudusaen na Dios iray mauges diad onaapoy ya impierno.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA: No ompatey so too, talagan anggapo la. Ibabaga na Eclesiastes 9:5 ya “saray inatey et anggapon balot so amta ra.” Lapud anggapo lay amta, nalilikna, odino nagawaan na saray inatey, agda napasakitan o natulongan iray mabilay.Salmo 146:3, 4.

Nengnengen met so Genesis 3:19 tan Eclesiastes 9:6, 10.

 Nabilay ni Kasi Iray Inatey?

NO AKIN YA ITETEPET IYA: Labay tayoy manbilay tan tuloytuloy ya nakaiba iray inad-aro tayo. Kanian natural labat ya labalabay tayon nanengneng lamet iray inatey lan inad-aro tayo.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA: Nabilay lamet iray inaatey. Impromisa nen Jesus ya “amin a walad pakanodnonotan iran lubok et . . . ompaway.” (Juan 5:28, 29) Saramay bilayen lamet et walay tsansa da ya manayam diad dalin ya paraiso, ta atan so talagan labay na Dios diad gapo nen ginawa toy too. (Lucas 23:43) No nagawa la itan ya impromisa nen Jesus, aglan balot mansakit iray maunor ya totoo tan agla ran balot ompatey. Ibabaga na Biblia: “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”Salmo 37:29.

Nengnengen met so Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; tan Gawa 24:15.

Panon Kon Naseguro ya Dengelen na Dios so Pikakasik?

NO AKIN YA ITETEPET IYA: Saray totoo ed amin lawarin relihyon et manpipikasi. Balet iisipen na arum ya agnaeebatan iray pikakasi da.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA: Imbangat nen Jesus ya agtayo dapat uulit-uliten iray ibaga tayo no manpikasi tayo. Imbaga to: “Sano manpipikasi ka, agmo uulit-uliten ya ibaga iray apasakey a bengatla.” (Mateo 6:7) No labay tayo ya dengelen na Dios iray pikakasi tayo, dapat manpikasi tayo diad paraan ya labay to. Pian nagawaan tayo itan, kaukolan tayon amtaen no antoy linawa na Dios insan manpikasi tayo base ed satan. Ibabaga na 1 Juan 5:14: “Antokaman so kekerewen tayo unong ed linawa [na Dios], dedengelen to itayo.”

Nengnengen met so Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; tan 1 Juan 3:22.

Panon Ak ya Magmaliw a Maliket?

NO AKIN YA ITETEPET IYA: Dakel so maniisip ya magmaliw iran maliket no dakel so kuarta da, sikat ira, odino magana o guapo ira. Kanian atan so akapokusan na bilay da, balet ag-ira lanlamang maliket.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA: Imbaga nen Jesus no antoy sekreto pian magmaliw tayon maliket. Say kuan to: “Maliket iray manonot ed espiritual a pankaukolan da.” (Mateo 5:3) Nalikna tayo labat so tuan liket no manggawa tayoy paraan pian napenek so sankaimportantian ya pankaukolan tayo—kaukolan tayon naamtaan so katuaan tungkol ed Dios tan say rason no akin ya ginawa to tayo. Satan ya katuaan et walad Biblia. No amta tayo itan ya katuaan, natalosan tayo no anton talagay importante tan aliwan importante. No saray desisyon tan gagawaen tayo et base ed saray katuaan ya walad Biblia, magmaliw ya mas maliket so bilay tayo.Lucas 11:28.

Nengnengen met so Proverbio 3:5, 6, 13-18 tan 1 Timoteo 6:9, 10.

 Saray nipanengneng dia et antikey labat iran ebat na Biblia ed saramay anemiran tepet. Labay mo nin naaruman so antam? No sakey ka ed saray totoon “manonot ed espiritual a pankaukolan da,” seguradon labay mo. Ompan wala ni ray arum ya tepet ya labay mon naebatan. Singa bilang, ‘No inaro itayo na Dios, akin balet et abayag la ya papayagan ton mantultuloy so kaugsan tan kairapan? Anto ray nagawaan ko pian magmaliw ya maliket so pamilyak?’ Naromog ed Biblia so malinew tan suston ebat ed sarayan tepet tan arum ni ra.

Balet dakel natan so totoon ngalngali agda labay ya basaen so Biblia. Iisipen da ya makapakapal itan ya libro kanian mairap ya talosan. Labay moy natulongan ya mananap ed saray ebat ed Biblia? Walay iiter tan gagawaen na saray Tasi nen Jehova ya nayarin makatulong ed sika.

Unona, walay libro ya ginawa pian tulongan iray busy ya totoo ya naamtaan iray malinew ya ebat na Biblia ed saray importantin tepet. Satan ya libro et say Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? Komadua, walay libren programa ya panagaral na Biblia diad abung. No labay mo, walay Tasi nen Jehova ya onlad abung yo odino diad lugar ya pilien mo tan sarag yon aralen so Biblia ya maminsan ed kada simba diad pigara labat ya minuto. Milyon-milyon lan totoo ed interon mundo so minanabang ed sayan programa. Dakel ed sikara so angibagan: “Nalmok lay katuaan!”

Anggapo lay arum nin kayamanan ya mipara ed katuaan ya walad Biblia. Sayan katuaan so mangibulos ed sikatayo ed saray lingon pananisia, mankokontraan ya bangat, tan sobran takot. Lapud saya et nawalaan tayoy pag-asa, walay direksion na bilay tayo, tan magmaliw tayon maliket. Imbaga nen Jesus: “Naamtaan yo so katuaan, tan say katuaan so mangibulos ed sikayo.”—Juan 8:32.