Onlad karga

Siopay Mangokontrol ed Mundo?

Siopay Mangokontrol ed Mundo?

Parad sika, kasin say . . .

  • Dios?

  • totoo?

  • wala ni arum?

 SAY IBABAGA NA BIBLIA

“Say Mauges so mangokontrol ed interon mundo.”1 Juan 5:19.

“Sinmabi so Anak na Dios . . . pian deralen iray kimey na diablo.”1 Juan 3:8, New Century Version.

SAY NITULONG TOD SIKA

Natalosan mo no akin ya dakel so problemad mundo.Apocalipsis 12:12.

Makapantiwala ka ya walay marakep ya pananguman ya nagawad mundo.1 Juan 2:17.

 TUA KASI IBABAGA NA BIBLIA?

On, tan nia so taloran rason:

  • Asingger lan manampot so pangokontrol nen Satanas. Talagan panampoten nen Jehova so pangokontrol nen Satanas ed mundo. Impromisa to ya ‘paandien to so Diablo,’ tan apigeren toy amin ya dineral nen Satanas.Hebreo 2:14, Balon Mundo a Patalos.

  • Si Jesu-Kristo so pinili na Dios ya man-ari ed mundo. Si Jesus et aliwan singa si Satanas, say mauges tan makasarili ya ari na sayan mundo natan. Oniay impromisa na Dios tungkol ed pan-ari nen Jesus: “Kasian to so pobri tan say mairap-bilay . . . Iliktar to ra ed panagpairap tan karuksaan.”Salmo 72:13, 14.

  • Agmantila so Dios. Malinlinew so ibabaga na Biblia: “Imposiblin mantila so Dios.” (Hebreo 6:18) No walay impromisa nen Jehova, seguradon nagawa! (Isaias 55:10, 11) “Napataynan so manuley na sayan mundo.”Juan 12:31.

 ISIPEN PA

Antoy nagawa no naandi lay mauges ya mangokontrol ed sayan mundo?

Nabasa so ebat na Biblia diad SALMO 37:10, 11 tan APOCALIPSIS 21:3, 4.