Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 4

Walay Ngaran na Dios

Walay Ngaran na Dios

ANTOY mabetbet mon tepeten ya unona ed sakey a too sano primerom a nakabat?— On, tepeten mo no antoy ngaran to. Walay ngaran tayon amin. Say inmunan too so inikdan na Dios na ngaran. Say ngaran to et Adan. Say ngaran na asawa nen Adan et Eva.

Balet, aliwan say totoo labat so walay ngaran. Mannonot ka pa na arum a bengatla a walay ngaran da met. No walay angiter ed sika na monyeka odino ayep, agta ngaranan mo itan?— On, importante so pakawalaan na ngaran.

Tangay mo pay dakerakel a bitewen ed labi. Kasin walay kangaranan na saratan?— On, nginaranan na Dios so kada bitewen ed tawen. Ibabaga ed sikatayo na Biblia: “Sikato bilangen to so saray bitewen; tawagen tora ya amin ed kangaranan da.”Salmo 147:4.

Kasin antam a walay kangaranan na amin a bitewen?

Siopa so nibagam a sankaimportantian a persona ed interon uniberso?— On, say Dios. Wala kasi ngaran to?— Imbaga nen Jesus a walay ngaran To. Aminsan et binitla nen Jesus diad pikakasi to ed Dios: ‘Impakabat ko so ngaran mo ed saray papatumbok ko.’ (Juan 17:26) Kasin antam so ngaran na Dios?— Ibabaga a mismo na Dios ed sikatayo so ngaran to. Inkuan to: “Siak si Jehova, satan so ngaran ko.” Kanian say ngaran na Dios et JEHOVA.Isaias 42:8.

Antoy liknaan mo no natandaan na arum so ngaran mo?— Agta makakaliket ka?— Labay nen Jehova a naamtaan na totoo so ngaran to met. Kanian nepeg tayon usaren so ngaran a Jehova sano itongtong tayo so nipaakar ed Dios. Inusar na Sankamaongan a Managbangat so ngaran na Dios, a Jehova, sanen akitongtong ed totoo. Aminsan et inkuan nen Jesus: “Nepeg mon aroen si Jehova a Dios mo  ed interon pusom.”Marcos 12:30, NW.

Amta nen Jesus a say “Jehova” et importantin maong a ngaran. Kanian imbangat to iray papatumbok to a mangusar ed ngaran na Dios. Imbangat to ni ingen ira a bitlaen day ngaran na Dios diad saray pikakasi ra. Amta nen Jesus a labay na Dios a naamtaan na amin a totoo so ngaran To, a Jehova.

Nensaman et impanengneng na Dios so kaimportantian na ngaran to ed si Moises, a sakey ed saray anak na Israel. Saray anak na Israel, ya atawag bilang Israelitas so nanayam diad Ehipto. Say tawag ed saray totoo ditan et Ehipsio. Inaripen da iray Israelita tan pinairap da ira. Sanen binmaleg lay Moises, sinali ton tinulongan so sakey ed saray kanasyonan to. Lapud saya et sinmanok si Faraon, say ari na Ehipto. Labay ton pateyen si Moises! Kanian tinaynan nen Moises so Ehipto.

 Linma si Moises ed sananey a lugar, diad Madian. Diman et angasawa si Moises tan awalaan na ananak. Sikato met so managpastol, manag-asikaso na saray karnero. Sakey ya agew si Moises et manpapastol ed saray karnero ed asingger a palandey sanen anengneng to so makapakelaw a bengatla. Sakey a tanaman so ondadalang, balet ta agnapopoolan! Inmasingger si Moises pian nanengneng ton maong.

Antam no anto so agawa?— Akarengel si Moises na boses ya ontatawag a nanlapud pegley na saman ya ondadalang a tanaman. Walay ontatawag a boses, “Moises! Moises!” Siopa so akanboses?— Say Dios a mismo! Dakel so kimey ya ipagawa na Dios ed si Moises. Inkuan na Dios: ‘Gala ta ibaki ta ka ed kinen Faraon, say ari na Ehipto, pian itaynan mo so katooan ko ya anak na Israel diman ed Ehipto.’ Insipan na Dios a tulongan toy Moises pian gawaen iya.

Antoy importantin naaralan nen Moises diad ondadalang a tanaman?

Balet inkuan nen Moises ed Dios: ‘No onsabi ak ed saray anak na Israel tan inkuan ko ya imbaki ak na Dios. Panon to no tepeten da ed siak, “Siopa so ngaran to?” Anto so yebat ko?’ Inkuan na Dios ed si Moises ya ibaga to ed saray anak na Israel: ‘Imbaki ak nen Jehova  ed sikayo, tan inkuan to ed siak a Jehova so ngaran to ed andi-anggaan.’ (Exodo 3:1-15) Ipapanengneng na saya a pansiansiaen na Dios so ngaran a Jehova. Agton balot umanen itan. Labay na Dios a sikatoy nakabat ed ngaran to, a Jehova, ed andi-anggaan.

Panon ya impaamta na Dios so ngaran to diad Ambalangan Dayat?

Sanen pinmawil si Moises ed Ehipto, say amta na saray Ehipsio et si Jehova so andi-kakanaan a dios na saray Israelita. Agda amta a sikatoy Dios ed interon dalin. Kanian inkuan nen Jehova ed ari na Ehipto: ‘Ipaamtak so ngaran ko ed interon mundo.’ (Exodo 9:16) Talagan impaamta nen Jehova so ngaran to. Antam no panon ton ginawa itan?—

Onia’ay, impaipaway to ed si Moises iray Israelita manlapud Ehipto. Sanen akasabi ra ed Ambalangan Dayat, pinaekatan nen Jehova so pegley na satan pian walay nadalanan da. Dinmalan iray Israelita ed satan ya amagan dalin ed pegley na dayat. Balet kayarin linmusob si Faraon tan amin a sundalo to diad amagan dalin na dayat, biglan tinmabon so apalduan danum tan nalner iray amin ya Ehipsio.

Tampol ya akabatan na totoo ed interon mundo so ginawa nen Jehova diad Ambalangan Dayat. Panoy pakaamta tayo ya abalitaan da itan?— Onia’ay, kalabas na ngalngalin 40 a taon, saray Israelita so akasabi ed Canaan, a satan so dalin ya insipan nen Jehova  ya iter ed sikara. Diman et imbaga na kalangweran nin bii a si Rahab ed duaran Israelita: “Ta nadngelan mi no panon so inpamaekat nen Jehova ed danum na Ambalanga a Dayat ed arap yo.”Josue 2:10.

Dakel a totoo natan so singa met saraman ya Ehipsios. Agda panisiaan a si Jehova so Dios ed interon dalin. Kanian labay nen Jehova a sikatoy ipaamta na totoo to ed arum. Ontan so ginawa nen Jesus. Nen magano lan manampot so bilay to diad dalin, inkuan to ed si Jehova diad pikakasi: “Impakabat ko ed sikara so ngaran mo.”Juan 17:26.

Impakabat nen Jesus so ngaran na Dios. Kasin niturom so ngaran na Dios diad Biblia?

 Kasin labay mon aligen si Jesus? Ibalitam sirin ed arum a say ngaran na Dios et Jehova. Naimanom a dakel a totoo et agda amta itan. Kanian nayarian mon ibasa ed sikara so teksto ed Biblia diad Salmo 83:18. Nengnengen ta natan sirin itan a teksto diad Biblia. Onia so ibabaga to: “Pian saray totoo nakabatan da a sika, a say ngaran mo a bukbukor et Jehova, sankatageyan ka a manuna nen say amin a dalin.”

Antoy naaralan ta diad impambasa ed saya?— On, naaralan ta a say Jehova et sankaimportantian a ngaran. Satan so ngaran na Makapanyarin amin a Dios, say Ama nen Jesus tan say Sakey a nanggawa ed amin a bengatla. Tan tandaan, inkuan nen Jesus a nepeg tayon aroen si Jehova a Dios ed interon puso tayo. Kasin aaroen mo si Jehova?—

Panon tayon nipanengneng ya inaro tayo si Jehova?— Say sakey a paraan et diad pangamta ed sikato bilang Kaaro. Say sananey a paraan et diad pangipaamta na ngaran to ed arum. Nayarian tayon ipanengneng a mismo diad Biblia a say ngaran to et Jehova. Nayarian tayo met ya ibaga so makapakelkelaw iran bengatla a ginawa nen Jehova tan saray maong a bengatla a ginawa to. Saya so mamaliket a maong ed si Jehova lapud labay to a sikatoy nakabatan na totoo. Sarag tayoy mibiang a manggawa ed satan, agta ontan?—

Aliwan amin et ondengel no salitaen tayo si Jehova. Dakel a totoo so agdinmengel anggan sanen sinalita nen Jesus, say Sankamaongan a Managbangat, so nipaakar ed Sikato. Balet satan so ag-amatunda ed si Jesus pian itongtong so nipaakar ed si Jehova.

Kanian aligen tayo si Jesus. Itultuloy tayo sirin ya itongtong so nipaakar ed si Jehova. No gawaen tayo itan, napaliket si Jehova a Dios ed sikatayo lapud ipapanengneng tayoy panangaro tayo ed ngaran to.

Basaen natan ed Biblia so pigara nin teksto a mangipapanengneng ed kaimportantian na ngaran na Dios: Isaias 12:4, 5; Mateo 6:9; Juan 17:6; tan Roma 10:13.