Onlad karga

Onlad saray karga

No Antoy Nakaukolan na Ananak Manlapud Atateng

No Antoy Nakaukolan na Ananak Manlapud Atateng

KADA ateng et walay pibibiang to ed sakey ya inkagawa ya agsigpot a natalosan na siopaman a too. Kada ateng et walay inanabang da ed inkasikara. Bilang resulta, say natitibukel ed panag-anakan na ina et sigpot lan aporma a mabilay a too. Agpankelawan sirin a sano nianak so sakey ya ugaw, ibabaga na totoo a satan et “milagro na panangiyanak.”

Siempre, say pangiyanak ed ugugaw so gapoan labat na responsabilidad na atateng. Diad primero et saray ugugaw so akadepende ed atateng da, balet legan na ibabaleg da, nagkalalo ni so nakaukolan da nen say pisikal labat iran pankaukolan. Kaukolan day tulong pian onaligwas ira ed mental, emosyonal, moral, tan espiritual a paraan.

Pian nagawaan so maabig ya iyaaligwas, nagkalalo lan nakaukolan na ananak so panangaro na atateng. Anggaman importante so insalita iran panangibalikas na panangaro, kaukolan a paneknekan iratan panamegley na saray gawa. On, kaukolan na ananak so maong ya ehemplo na ateng. Kaukolan day moral a panangigiya tan saray prinsipyo a tumboken. Tan nakaukolan da iraya manlapud inkaugaw da a manpatuloy. Saray makapaermen a bengatla so nayarin nagawa tan talagan nagawa no agmakaawat na tulong iray ananak anggad sano atrasado lan maong.

Saray sankaabigan a prinsipyo a naromog ed anggan iner et saraman so walad Biblia. Say instruksion a nibase ed Biblia so walaan na agnaparaan iran pankaabigan. Diad panamegley na satan ya instruksion, naamtaan na ananak a say nibabaga ed sikara, et aliwan manlalapud too, noagta manlalapud Manamalsa ra, say Ama ra a walad tawen. Lapud satan say simbawa so walaan na agnaparaan a puersa.

Papasesegen na Biblia iray atateng a pampelengan dan ipaslep so duga iran prinsipyo ed nonot na ananak da. Balet, legan ya ombabaleg iray ananak, mabetbet  a naimano na atateng a mairap so pangitongtong ed sikara na saray bengatlan sankaimportantian. Sayan libro, Manaral Manlapud Sankamaongan a Managbangat, so denesinyo a makatulong pian napaliisan itan. Mangitarya itan ed sika tan ed ananak mo na espiritual a bengatla a basaen yon dua. Balet nagkalalo ni, satan so mamabilay ed pantotongtong na saray ugugaw tan saraman so mangibasa ed sayan libro ed sikara.

Naimanom met a say libro so mankakaukolan na ebat ed biang na ananak. Dakel a matukoy iran tepet so nitarya ed niimprintan materyal. Sano nasabim irayan tepet, naimanom so sakey a dash (—). Saya so panandaan pian ontunda tan sagyaten so ugaw ya onebat. Labalabay na ugugaw so mibiang. No ag-ipibali so ugaw et mainomay a naandi so interes to.

Balet, nagkalalon importante, sarayan tepet so ontulong ed sikayo pian naamtaan no antoy walad nonot na ugaw. Tua, nayarin aliwa iray ebat na ugaw. Balet say niimprintan materyal ya ontumbok ed kada tepet so adesinyo pian ontulong ed ugaw a nabayuboan toy maabig a paraan na panag-isip.

Sakey ya espisyal a kabiangan na libro et say masulok a 230 a litrato. Maslak ed saraya so walaan na kapsion a mamaseseg ed ugaw a mangibesngaw ed walad nonot to, base ed nanenengneng tan nababasa to. Kanian usisaen iray litrato kaibay ugaw. Saratan so maabig a katulongan ed panagbangat a mangidanet ed saray importantin bengatla a nibabangat.

Sano amta la na ugaw so manbasa, say libro so paibasa ed sikato a maksil ontan met no bukbukor to. Diad nagkalalon pambasa to ed satan, lalon nipaslep ed nonot tan puso to so maong a simbawa na satan. Balet pian napaelet so bedber na aroan tan respeto ed baetan mo tan ed anak mo, nepeg yon basaen a dua so libro, tan gawaen itan a regular.

Diad paraan ya ompatnag a ngalngalin agnaisip diad apalabas a pigaran dekada et saray ugugaw so nipapaarap ed sebel a sekso, espiritismo, tan arum a mabanday iran kagagawa. Kanian nakaukolan day proteksion, ya itatarya na sayan libro diad mapagalang, balet ta diretsaan a paraan. Ingen, nagkalalo lan nakaukolan na ugugaw so nipaarap ed Lapuan na amin a kakabatan, say mangatatawen ya Ama tayo, si Jehova a Dios. Saya so naynay a ginawa nen Jesus, say Sankamaongan a Managbangat. Masimoon min iilaloan a sayan libro et ontulong ed sikayo tan ed pamilya yo a manmoldi ed bilay yo pian magmaliw kayon makapaliket ed si Jehova parad magnayon a pakatumangan yo.