Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 11

Tulong Manlapud Saray Anghel na Dios

Tulong Manlapud Saray Anghel na Dios

IBABAGA na arum a totoo a panisiaan da labat so nanengneng da. Balet lingo itan. Dakel iray tudtuan bengatla ya agtayo nin balot anengneng. Walay nibagam?—

Komusta so susungapen tayon dagem? Kasin nalikas tayo itan?— Itagey mo pay limam, insan mo sibokan. Walay alikas mo?— Wala anto, balet agmo nanengneng so dagem, agta ontan?—

Nantongtongan ta la so nipaakar ed espiritu iran persona, ya agtayo nanengneng. Naaralan ta ya arum et maong balet say arum so mauges. Manbitla ka pay pigaran maong ya espiritun persona ya agtayo nanengneng.— On, si Jehova a Dios, si Jesus, tan saray maong ya anghel. Kasin wala met iray mauges ya anghel?— Ibabaga na Biblia a wala ira. Ibagam pa’d siak no antoy naaralan mo nipaakar ed sikara.—

Say sakey a bengatlan naamtaan tayo et saray maong tan mauges ya anghel so mas mabiskeg nen say sikatayo. Dakel so amta na Sankamaongan a Managbangat nipaakar ed saray anghel. Lapud sikatoy sakey ya anghel antis a sikatoy nianak bilang ugaw diad dalin. Sikatoy nanayam a kaibay arum ya anghel diad tawen. Minilyon so kabat to ed sikara. Kasin walay kangaranan na amin ya anghel?—

Naaralan tayo a nginaranan na Dios iray bibitewen. Kanian makaseguro itayo ya amin ya anghel et walay kangaranan da met. Tan amta tayo a sikaray makapantotongtong lapud ibabaga na Biblia so nipaakar ed ‘salita na saray anghel.’ (1 Corinto 13:1) Anto kasi pantotongtongan na saray anghel? Kasin pantotongtongan da itayo diad dalin?—

Amta tayo a saray anghel nen Satanas, saray demonyo, so manasalin mangimpluensya ed sikatayo pian ag-ontulok ed si Jehova. Kanian seguradon  pantotongtongan da no panon dan gawaen iya. Labay dan magmaliw itayon singa sikara ta pian ag-itayo met labayen nen Jehova. Balet komusta iray matoor ya anghel na Dios? Kasin pantotongtongan da itayo met?— On. Labay da itayon tulongan. Walay istoryaen ko ed sika no panon a saray anghel na Dios so tinmulong ed totoo ya angaro tan nanlingkor ed si Jehova.

Alimbawa, walay laki a manngaran na Daniel a nanayam diad Babilonia. Dakel a totoo diman so ag-angaro ed si Jehova. Nanggawa ni ingen iray totoo na ganggan a dusaen so siopaman a manpikasi ed si Jehova a Dios. Balet agtinmunda si Daniel a nanpikasi ed si Jehova. Antam no antoy ginawa da ed si Daniel?—

On, si Daniel so imbantak na mauges a totoo diad ungib na saray leon. Bukbukor nen Daniel diman tan walaray narasan a leon. Antam no antoy agawa?— “Say Dios imbaki to so anghel to, tan pinepet to so saray sangi na saray leon,” so inkuan  nen Daniel. Sikatoy agbalot asakitan! Saray anghel so makapanggawa na makapakelkelaw iran bengatla parad saraman so manlilingkor ed si Jehova.Daniel 6:18-22.

Antoy ginawa na Dios pian isalba si Daniel?

Insan walay panaon sanen nipriso si Pedro. Natandaan mo a si Pedro et kaaro na Sankamaongan a Managbangat, si Jesu-Kristo. Aglabay na arum a totoo so imbaga nen Pedro ed sikara a si Jesus et Anak na Dios. Kanian impriso da si Pedro. Babantayan na saray sundalo si Pedro pian seguroen dan sikatoy agmakabulos. Wala ta’y makatulong ed sikato?—

Si Pedro so nauugip tan walad pegley na duaran guardia, tan akagolonggolong iray lima to. Balet ibabaga na Biblia: ‘Nia! sinmabi so  sakey ya anghel nen Jehova, et sakey a silew niliwawaan to so prisoan. Et diniwit to si Pedro ed diking et binangon to a kuanto, “Alagey kan tampol!”’

Panon a tinulongan na sakey ya anghel si Pedro a makabulos ed prisoan?

Insan nakal iray golonggolong ed lima nen Pedro! Tan inkuan na anghel ed sikato: ‘Mankawes ka, isulong mo iray sandalyas mo, tan tumbok moak.’ Ag-ira napatunda na saray guardia lapud si Pedro so tutulongan na anghel. Insan akasabi ira ed balatyang a puerta, et walay nikaduman agawa. Linmukas a bukor so puerta! Si Pedro so imbulos na anghel pian nitultuloy toy manpulong.Gawa 12:3-11.

Kasin sikatayo met so natulongan na saray anghel na Dios?— On, natulongan da itayo. Kasin kabaliksan na saya ya ag-itayo la napasakitan?— Andi, ag-itayo protektaan na saray anghel no manggawa itayo na saray makapuy. Balet anggano agtayo manggawa na saray makapuy, nayarin siansian nasakitan itayo. Ag-imbaga ed saray anghel ya amperen da iya. Imbes, walay nikaduman pagagawa na Dios ed sikara.

Ibabaga na Biblia so nipaakar ed sakey ya anghel a mangibabaga ed totoo ed amin a pasen a mandayew ed Dios. (Apocalipsis 14:6, 7) Panon itan ya ibabaga na anghel? Kasin ibabando to manlapud tawen ta pian sikatoy narengel na amin?— Andi, imbes, saray papatumbok nen Jesus diad dalin so mangitotongtong ed arum nipaakar ed Dios, tan sikaray igigiya na saray anghel ed kimey da. Seseguroen na saray anghel a saraman so talagan malabay a mangamta nipaakar ed Dios et nawalaan na tsansan makarengel. Makapibiang itayo ed satan a panagpulong, tan sikatayoy tulongan na saray anghel.

Panon to balet no saray totoo ya agmangaaro ed Dios et guloen da itayo? Panon to no ipriso da itayo? Kasin sikatayoy ibulos na saray anghel?— Nayarian da. Balet aliwan ontan so naynay a gawaen da.

Antoy ibabaga na anghel ed si Pablo?

Si Pablo a patumbok nen Jesus so apriso met. Sikatoy manbiabiahe ya akalugan ed barko legan na maksil a bagyo. Balet sikatoy ag-imbulos a tampol na saray anghel. Lapud walaray arum a totoo a kaukolan dan  narengel so nipaakar ed Dios. Inkuan na sakey ya anghel: “Agka antakot, Pablo; kaukolan ya ompatnag ka ed arap nen Cesar.” On, si Pablo so kaukolan ya iyakar ed manuley na mundo a si Cesar ta pian sikatoy napulongan nen Pablo. Naynay ya amta na saray anghel no iner so kawalaan nen Pablo, tan sikatoy tinulongan da. Sikatayo met so tulongan da no talagan manlingkor tayo ed Dios.Gawa 27:23-25.

Wala ni importantin kimey a gawaen na saray anghel, tan magano da lan gawaen itan. Magano la so panaon na Dios pian deralen iray marelmeng a totoo. Amin ya agmandadayew ed tuan Dios so naderal. Saraman so mangibabagan agmanisia ed saray anghel lapud sikaray agda nanengneng et napaneknekan lan nalilingo ira.2 Tesalonica 1:6-8.

Antoy kabaliksan na satan ed sikatayo?— No wala itayo met ed dapag na saray anghel na Dios, tulongan da itayo. Balet kasin wala itayo ed dapag da?— On no manlilingkor itayo ed si Jehova. Tan no manlilingkor itayo ed si Jehova, ibaga tayo ed arum a totoo a sikaray manlingkor met ed sikato.

Pian dakel ni naamtaan no panon a saray anghel so mangaapekta ed kabibilay na totoo, basaen so Salmo 34:7; Mateo 4:11; 18:10; Lucas 22:43; tan Gawa 8:26-31.