Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 2

Sulat a Nanlapud Maaron Dios

Sulat a Nanlapud Maaron Dios

IBAGAM pa ed siak no dinan a libro so paboritom?— Arum ya ugugaw et pilien da imay libro ya iistoryaen to iray ayayep. Arum so mamili ed libro a walaan na dakel iran retrato. Makapaliket so pambasa ed saratan a libro.

Balet say sankarakepan a libro ed interon mundo et saramay pakabasaan tayo na katuaan nipaakar ed Dios. Sakey ed saratan a libro so mas sankarakepan nen say arum ni. Kasin amtam no dinan itan a libro?— Say Biblia.

Akin a say Biblia so importantin maong?— Lapud satan so nanlapud Dios. Ibabaga na satan ed sikatayo so nipaakar ed sikato tan nipaakar ed maong iran bengatla a gawaen to parad sikatayo. Tan ipapanengneng na satan ed sikatayo no anto so nepeg tayon gawaen ta pian sikatoy napaliket tayo. Singa itan sulat a nanlapud Dios.

Nayarian komon na Dios ya isulat so interon Biblia diman ed tawen insan to iter itan ed too. Balet agto ginawa itan. Anggaman saray insulat ditan so nanlapud Dios, inusar toray lingkor to ed dalin pian sikaray maslak a mangisulat ed Biblia.

Panon itan a ginawa na Dios?— Pian natalosan no panon, nonoten pa iya. Sano narengel tayo ed radio so boses na sakey, say boses so nayarin manlalapud sakey a too a walad arawi. Sano manbantay itayo na telebisyon, nanengneng tayo ni ingen iray itsura na totoo a walad arum a bansa ed mundo, tan narengel tayo so ibabaga ra.

Sarag ni ingen na totoo so onla’d bulan diad panamegley na saray “spaceship,” tan nayarian dan ipasabi iray mensahe diad dalin manlapu diman. Kasin antam itan?— No nagawaan itan na totoo, kasin nagawaan  met na Dios ya ipasabi iray mensahe manlapud tawen?— Siempre nayarian to! Tan ginawa to la itan nensaman antis ni ya awalaan so totoo na radio odino telebisyon.

Panoy pakaamta tayon nansalita so Dios ed sikatayo manlapud arawi?

Si Moises so sakey a too a mismon akarengel a nansalita so Dios. Agnanengneng nen Moises so Dios, balet narengel toy boses na Dios. Minilyon a totoo so wadman la sanen agawa iya. Diad tua, diad saman ya agew et niyegyeg na Dios so interon palandey, tan kinmarol tan kinmirmat. Amta na totoo a nansalita so Dios, balet sikaray ataktakot a maong. Kanian inkuan da ed si Moises: ‘Agmo pisasalitaen so Dios ed sikami, ta ompan ompatey kami lapud takot.’ Ag-abayag, insulat nen Moises iray bengatla ya imbaga na Dios. Tan say insulat nen Moises et walad Biblia.Exodo 20:18-21.

 Insulat nen Moises so inmunan limara a libro na Biblia. Balet agto bukbukor so nansulat. Inusar na Dios so manga 40 a lalaki pian mangisulat ed saray kabiangan na Biblia. Sarayan lalaki so nambilay nensaman ni, tan asabi toy dakel a taon pian nakompleto so Biblia. On, ngalngalin 1,600 a taon so inusar! Say makapakelkelaw et anggano sarayan lalaki et agda kabat so sakey tan sakey, amin ya insulat da et sigpot a mantutunosan.

Antoy kangaranan na sarayan nansulat ed Biblia?

Arum a lalaki ya inusar na Dios a mangisulat ed Biblia et bantog ira. Anggaman si Moises et sakey a managpastol, sikatoy nagmaliw a lider na bansan Israel. Si Solomon et sakey ya ari a sankakabatan tan sankayamanan a too ed mundo. Balet say arum a nansulat so aliwan bantog. Si Amos so manangasikaso na tanaman a manbubunga na saray higos.

Niarum ni, sakey a nansulat na Biblia et doktor. Antam so ngaran to?— Si Lucas. Sananey nin nansulat et managsingil na buis. Say ngaran to et Mateo. Say sakey met ni et abogado, sakey ya eksperto ed ganggan na Judion relihyon. Dakel so insulat ton libro na Biblia nen say arum. Antam so ngaran to?— Si Pablo. Tan saray babangatan nen Jesus a si Pedro tan Juan, a nansulat met ed Biblia, so manag-alay sira.

Dakel ed sarayan nansulat na Biblia so angisulat ed gawaen na Dios diad arapen. Panoy pakaamta ra ed saraman a bengatla antis a nagawa iratan?— Imbaga na Dios so isulat da. Imbaga to la ed sikara so nagawa.

Sanen wadiad dalin si Jesus, say Sankamaongan a Managbangat, maslak a kabiangan na Biblia et nisulat la. Tandaan mo a say Sankamaongan a Managbangat so nanlapud tawen. Kabat to la no anto so ginawa na Dios. Kasin panisiaan to a say Biblia so nanlapud Dios?— On, panisiaan to.

Sanen akitongtong si Jesus ed totoo nipaakar ed saray kimey na Dios, imbasa to ed sikara so Biblia. No maminsan et imbaga to ed sikara manlapud memorya to no anto so ibabaga na satan. Inter met nen Jesus ed sikatayo so dakel ya impormasyon a nanlapud Dios. Inkuan nen Jesus: ‘Saray bengatlan nadngel ko ed sikato, saratan so salitaen ko ed mundo.’  (Juan 8:26) Dakel so nadngel nen Jesus manlapud Dios lapud sikatoy nambilay a kaiba na Dios. Tan iner so pakabasaan tayo ed saratan ya imbaga nen Jesus?— Diad Biblia. Nisulat ya amin itan pian basaen tayo.

Siempre, sanen inusar na Dios so lalaki pian mangisulat, insulat da itan ed pansasalitan uusaren da ya inagew-agew. Kanian, maslak ed Biblia so nisulat ed Hebreo, arum et diad Aramaiko, tan kaslakan et diad Griego. Lapud maslak a totoo natan et agda amtan basaen iratan a lenguahe, say Biblia so impatalos ed arum iran lenguahe. Natan et saray kabiangan na Biblia so nabasa ed masulok a 2,260 a lenguahe. Agaylan karakel a lenguahe itan! Say Biblia et sulat na Dios parad amin a totoo a walad nanduruman pasen. Balet anggan aminpiga-piga lan kinopya itan, siansian say mensahe to so nanlapud Dios.

Say ibabaga na Biblia et importante ed sikatayo. Abayag la itan a nisulat balet ta ibabaga na  satan iray bengatla a nagagawa natan, tan say gawaen na Dios ed magano lan arapen. Makapaliket so ibabaga na satan! Mangiiter itan ed sikatayo na makapakelkelaw ya ilalo.

Antoray naaralan mo manlapud panagbasa ed Biblia?

Ibabaga met ed sikatayo na Biblia no panon so labay na Dios a pambilay tayo. Ibabaga na satan ed sikatayo no anto so duga tan aliwa. Kaukolan mon naamtaan iya, pati siak met. Ibabaga na satan ed sikatayo so nipaakar ed totoo a nanggawa na mauges iran bengatla tan no anto so agawa ed sikara, ta pian napaliisan tayo so mauges ya agawa ed sikara. Ibabaga met na satan ed sikatayo so nipaakar ed totoo a nanggawa na duga tan say maong a nansumpalan da. Amin na saratan so nisulat parad pankaabigan tayo.

Balet pian minabang tayon maong ed Biblia, kaukolan tayon amtaen so ebat ed sakey a tepet. Nia so tepet, Siopa so angiter ed sikatayo na Biblia? Anto so ebat mo?— On, say interon Biblia so nanlapud Dios. Panon tayo sirin a nipanengneng a sikatayoy talagan makabat?— Diad idengel ed Dios tan diad pangunor ed ibabaga to.

Kanian kaukolan tayon iyeskedyul so nankakasakey a pambasa ed Biblia. Sano makaawat itayo na sulat manlapud sakey ya inad-aro tayon maong, paulit-ulit tayon basaen itan. Pinabpabli tayon maong itan. Nepeg a pabpablien tayo met so Biblia lapud satan so sulat a nanlapud samay Sakey a mangaaron maong ed sikatayo. Sulat itan a nanlapud maaron Dios.

Mangusar na pigaran minuto natan pian basaen irayan teksto a mangipapanengneng a say Biblia so talagan Salita na Dios, a nisulat pian pankaabigan tayo: Roma 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17; tan 2 Pedro 1:20, 21.