Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 27

Siopay Dios Mo?

Siopay Dios Mo?

AKIN a sayan tepet a, Siopay Dios mo? et importante?— Lapud saray totoo so mandadayew ed dakel a dirios. (1 Corinto 8:5) Sanen akaawat si apostol Pablo na pakapanyari manlapud si Jehova pian paabigen so sakey a laki ya agnin balot akaakar, inyeyag na totoo: ‘Saray dirios so nagmaliw a singa totoo tan linmeksab ira ed sikatayo!’ Labay na totoo a dayewen si Pablo tan say kaaro ton Bernabe. Tinawag dan Hermes si Pablo tan Zeus si Bernabe, a saratan so kangaranan na palson dirios.

Balet ag-inyabuloy nen Pablo tan Bernabe a sikaray dayewen na totoo. Linmukso ira’d pegley na karaklan tan inkuan da: “Ibeneg yo irayan kaapaan tan ombaling kayo ed mabilay a Dios.” (Gawa 14:8-15NW) Siopa so “mabilay a Dios,” ya amalsa ed amin a bengatla?— On, si Jehova a Dios, ‘say Sankatageyan ed interon dalin.’ Tinawag nen Jesus si Jehova bilang “say saksakey a tuan Dios.” Kanian siopa labat sirin so makanepegan a dayewen?— Si Jehova labat!Salmo 83:18; Juan 17:3; Apocalipsis 4:11.

Akin ya ag-inyabuloy nen Pablo tan Bernabe a sikaray dakmomoan na totoo?

Maslak a totoo et mandadayew ed saray dirios imbes a “say saksakey a tuan Dios.” Mabetbet dan dadayewen iray bengatla a gawa’d tabla, bato, odino metal. (Exodo 32:4-7; Levitico 26:1; Isaias 44:14-17) No maminsan et anggan saray lalaki tan bibii a magmaliw a bantog so natatawag a dirios, sikat, odino idolo. Manepeg kasin dayewen ira?—

Sanen nagmaliw lan apostol Pablo si Saulo, insulat to: “Say dios na sayan panaon binulag to so kaisipan da lapud agpanisia.” (2 Corinto 4:4) Siopa iyan dios?— On, si Satanas a Diablo! Apatulok nen Satanas iray totoo a mandayew ed dakel a totoo tan saray bengatla.

 Sanen tutuksoen nen Satanas si Jesus pian ondakmomo tan mandayew ed sikato, antoy imbaga nen Jesus ed si Satanas?— ‘Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon pangiteran na sagradon serbisyo.’ (Mateo 4:10) Kanian impalinew nen Jesus a say dayew so kien labat nen Jehova. Basaen ta pa so nipaakar ed pigaran kalangweran a lalaki a mikabat met ed saya. Say kangaranan da et Sidrac, Mesac, tan Abdenago.

Sarayan kalangweran a Hebreo so kabiangan na nasyon na Dios ya Israel tan sikaray inawit ed dalin na Babilonia. Say ari diman a manngaran na Nabucodonosor so angipaalagey na baleg ya imahen a balitok. Sakey ya agew et ingganggan to a sano paknolen lay musika, amin so nepeg ya ondakmomo ed imahen. Impasakbay to: ‘Siopaman ya ag-ondakmomo tan agmandayew so ibantak ed ampetapetang a palbaan.’ No sika, antoy gawaen mo ey?—

Akin ya aglabay na sarayan taloran lalaki so ondakmomo ed imahen?

 Si Sidrac, Mesac, tan Abdenago so mabetbet ya ontutulok ed amin ya ingganggan na ari. Balet ta agda inunor iya. Antam no akin?— Lapud ibabagay ganggan na Dios: ‘Agmo nepeg so nawalaan na arum a dirios likud ed siak. Agka manggagawa na inukit ya imahen tan ondakmomo ed satan.’ (Exodo 20:3-5) Kanian si Sidrac, Mesac, tan Abdenago so tinmulok ed ganggan nen Jehova imbes a say ganggan na ari.

Sinmanok a maong so ari, kanian tampol ya impaawit to so taloran kalangweran a Hebreo. Intepet to: ‘Tua ta ya agkayo manlilingkor ed mismon dirios ko? Ikdan ta kayo na sakey nin tsansa. Natan, sano narengel yo so musika, ondakmomo tan mandayew kayo ed imahen a ginawak. Ta no andi, ibuntok kayo ed ampetapetang a palbaan. Tan siopa itan a dios a makapangiliktar ed sikayo ed limak?’

Anto natan so gawaen na saray kalangweran a lalaki ey? No sika, antoy gawaen mo ey?— Inkuan da ed ari: ‘Say Dios a dadayewen mi so makapangiliktar ed sikami. Balet anggano agto kami iliktar, agmi panlingkoran iray dirios mo. Agkami ondakmomo ed imahen mo a balitok.’

Lalon sinmanok so ari. Ingganggan to: ‘Papetang yoy palbaan a maminpito nen say dati!’ Insan to ingganggan iray mabiskeg a bataan to  pian baloren si Sidrac, Mesac, tan Abdenago insan ibantak ira’d palbaan! Ampetapetang so palbaan kanian saray mismon bataan na ari so asilaban na apoy et sikaray inatey! Komusta balet iray taloran Hebreo?

Si Sidrac, Mesac, tan Abdenago so imbuntok ed pegley na apoy. Balet ta inmalagey ira! Ag-ira apoolan. Tan agla’ra abalor. Panon ya agawa iya?— Ninmengneng so ari ed palbaan, et sikatoy ataktakot lapud anengneng to. ‘Agta taloran lalaki so imbuntok tayo ed apoy?’ so intepet to. Inmebat iray ariripen to: “On, O ari.”

Panon ya inliktar nen Jehova iray lingkor to ed ampetapetang a palbaan?

Insan inkuan na ari: ‘Nengneng yo! Apatira so nanenengneng ko a manaakar, tan ag-ira napopoolan.’ Antam no siopa imay komapat?— Sikatoy anghel nen Jehova. Sinalimbengan toray taloran Hebreo pian ag-ira napoolan.

Diad impakanengneng ed saya, inmasingger so ari ed kapot na palbaan tan inyeyag to: “Sidrac, Mesac, tan Abdenago, sikayon lingkor na Sankatageyan a Dios, paway kayo dia!” Sanen pinmaway ira, sikaray  anengneng na amin tan ag-ira apoolan. Ag-ira anggan naasyot. Insan inkuan na ari: ‘Bendito so Dios nen Sidrac, Mesac, tan Abdenago ya angibaki na sakey ya anghel pian mangiliktar ed saray lingkor to lapud ag-ira nandayew ed dinanman a dios likud ed dilin Dios da.’Daniel, kapitulo 3.

Antoran idolo so dadayewen na totoo natan?

Makaaral ta na leksion manlapud agawa nensaman. Anggan natan et saray totoo so mangipapaalagey na saray imahen, odino idolo, pian dayewen. Oniay ibabaga na The Encyclopedia Americana: “Say bandira, a singa say krus, so sagrado.” Saray imahen so nayarin gawa ed tabla, bato, metal, odino abel. Saray inmunan babangatan nen Jesus so agnandayew ed emperador na Roma, ya inkuan na manag-awaran a si Daniel P. Mannix a nikompara itan ed “agpansaludo ed bandira odino pangulit ed samba na katutulok.”

Kanian kasin isipen mon walay kabaliksan to ed Dios no say relihyoson imahen et gawa ed abel, tabla, bato, odino metal?— Kasin manepeg ed sakey a lingkor nen Jehova so pandayew ed saratan ya imahen?— Si Sidrac, Mesac, tan Abdenago so agnandayew ed satan, tan aliketan si Jehova ed sikara. Panon mon naalig so alimbawa ra?—

Saraman so manlilingkor ed si Jehova a Dios so agmandayew ed dinanman ya arum a persona odino bengatla. Basaen so nibaga nipaakar ed saya diad Josue 24:14, 15, 19-22; Isaias 42:8; 1 Juan 5:21; tan Apocalipsis 19:10.