Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 36

Sioparay Napaoli? Iner so Panayaman Da?

Sioparay Napaoli? Iner so Panayaman Da?

DIAD unor a duaran kapitulo, pigaran totoo so abasa ta ya apaoli?— Limara. Pigara so ugugaw ey?— Talora. Tan say komapat et manbalbalolaki. Anto kasi ipapanengneng na saya?—

Onia’ay, ipapanengneng na satan ya inaro na Dios iray ugugaw tan kalangweran. Balet paolien to met so dakel ni. Kasin paolien na Dios iraman labat so nanggawa na maong?— Nayarin isipen tayon ontan. Ingen, dakel a totoo so agbalot akapikabat ed katuaan nipaakar ed si Jehova a Dios tan ed Anak to. Kanian mauges so ginawa ra lapud nibangat ed sikara so mauges iran bengatla. Isipen mo kasin paolien ni nen Jehova iray ontan a totoo?—

Ibabaga na Biblia: “Wala naani kioli ed bilay na saray matunong tan agmatunong.” (Gawa 24:15) Akin a saramay aliwan matunong, odino ag nanggawa na duga, et napaoli?— Lapud ag-iran balot awalaan na tsansan makaaral nipaakar ed si Jehova tan ed labay ton gawaen na totoo.

Akin a paolien na Dios so arum ya agnanggawa na duga?

 Kapigan kasi napaoli iray totoo?— Isipen pa sanen inatey si Lazaro tan insipan nen Jesus ed si agi ton Marta: “Si agim onoli ed bilay.” Inmebat si Marta: “Amtak ya onoli ed bilay sano kioli ed kaunoran ya agew.” (Juan 11:23, 24) Antoy labay ya ibaga nen Marta sanen inkuan ton onoli si Lazaro ed “kaunoran ya agew”?—

Iner so Paraiso ya ibabaga nen Jesus ed samay laki?

Onia’ay, nadngel nen Marta so sipan nen Jesus ya: ‘Amin na saraman so walad pakanodnonotan a lubok so ompaway.’ (Juan 5:28, 29, NW) Kanian say “kaunoran ya agew” et sano amin na saraman so walad pakanodnonotan na Dios so ombilay. Sayan unor ya agew et aliwan 24 ya oras a sanagew. Say karukey na satan et sanlibon taon. Nipaakar ed satan ya agew et ibabaga na Biblia ya, ‘Ukomen na Dios so totoo ed dalin.’ Kaiba iray apaoli ed saramay ukomen to.Gawa 17:31; 2 Pedro 3:8.

Kanian makapalikliket itan ya agew! Legan na satan a sanlibon taon, minilyon a totoo ya inaatey so nabilay. Tinawag nen Jesus so lugar a panayaman na saray apaoli a Paraiso. Nengnengen ta no iner itan a Paraiso tan antoy kipapasen ditan.

Ngalngali taloy oras antis na impatey nen Jesus ed panamairapan a kiew, imbaga to so nipaakar ed Paraiso ed sakey a laki ya akapasak ed kiew ed abay to. Say laki so pateyen lapud saray krimen a ginawa to. Balet legan ya iimanoen na sayan kriminal si Jesus tan narerengel toy ibabaga nipaakar ed Sikato, sikatoy anisia ed si Jesus. Kanian inkuan na kriminal: “Nonot moak sano wala ka la ed panarian mo.” Inmebat  si Jesus: “Tua kuan ko ed sika natan, nakaiba ta ka diad Paraiso.”Lucas 23:42, 43, NW.

Sano basaen tayo so nipaakar ed Paraiso, antoy nepeg tayon ilitrato ed nonot tayo?

Antoy labay ya ibaga nen Jesus sanen imbaga to iya? Iner so Paraiso?— Nonot mo pa itan. Iner so kawalaan na datin Paraiso?— Tandaan mo, inikdan na Dios so inmunan too, si Adan, tan say asawa to na paraiso a panayaman da dia a mismo ed sayan dalin. Atawag iman ya hardin na Eden. Walaray ayayep ed saman ya hardin, balet agda sinakitan so siopaman. Tan walaray kakiewan tan dakel a masasamit a prutas ed saratan, wala met so baleg ya ilog. Marakdakep a panayaman iman!Genesis 2:8-10.

Kanian sano nabasa tayo so nipaakar ed saman a kriminal a walad Paraiso, ilitrato tayo ed nonot tayo iyan dalin a pagmaliwen a marakep a pasen a panayaman. Kasin onla’dian mismo ed dalin si Jesus pian nakaibay datin kriminal ed Paraiso?— Andi. Antam no akin ya agdia onla?—

Lapud walad tawen si Jesus a manari bilang Ari ed Paraiso diad dalin. Kanian singano kaiba nen Jesus iman a laki ta sikatoy paolien nen Jesus manlapud inaatey tan asikasoen To iray pankaukolan to. Balet akin ya abuloyan nen Jesus so datin kriminal a manayam ed Paraiso?— Salien ta pa’n ebatan.

Antis ya akitongtong so kriminal ed si Jesus, kasin amta to laray gagala na Dios?— Andi, agto amta. Sikatoy nanggawa na mauges iran  bengatla lapud agto kabat so katuaan nipaakar ed Dios. Diad Paraiso et sikatoy bangatan nipaakar ed saray gagala na Dios. Insan sikatoy nawalaan na pankanawnawan paneknekan a talagan inaro toy Dios diad panggawa ed linawa To.

Kasin amin a napaoli so manayam ed Paraiso diad dalin?— Andi. Antam no akin?— Lapud arum so napaoli pian nakaiba nen Jesus a manayam dima’d tawen. Sikaray manuley a kaiba to bilang arari diad interon Paraison dalin. Nengnengen ta pa no amta ta iya.

Diad samay labi antis na impatey nen Jesus, inkuan to ed saray apostol to: ‘Diad abung nen Amak ed tawen, amayamay so panayaman diman, tan onla ak pian mangiparaan ak na pasen parad sikayo.’ Insan insipan nen Jesus ed sikara: “Onla ak dia lamet, tan awaten ta kayo ed inkasiak; pian no iner so kawalaan ko, diman makapanayam kayo met.”Juan 14:2, 3.

 Iner so nila nen Jesus kayari inkioli to?— On, pinmawil dima’d tawen diad kawalaan nen Ama to. (Juan 17:4, 5) Kanian insipan nen Jesus ed saray apostol tan arum a papatumbok to a paolien tora ta pian nakaiba ira diad tawen. Antoy gawaen da diman a kaibay Jesus?— Ibabaga na Biblia a saray babangatan to a kabiangan na “unona a kioli” so manayam ed tawen tan manuley ed dalin ‘bilang arari a kaiba to ed sanlibon taon.’Apocalipsis 5:10; 20:6; 2 Timoteo 2:12.

Pigara so mibiang ed “unona a kioli” tan manuley a kaiba nen Jesus bilang arari?— Inkuan nen Jesus ed saray babangatan to: “Agkayo antakot, daiset a papastolan; ta kaliktan na Ama yo ya iter ed sikayo so panarian.” (Lucas 12:32) Walay eksakton bilang na sayan “daiset a papastolan” a napaoli pian nakaiba nen Jesus diad Panarian to ed tawen. Ipapanengneng na Biblia a “sanlasus apataplo tan apat a libo” so napaoli manlapud dalin.Apocalipsis 14:1, 3.

Iner so panayaman na saray apaoli, tan antoy gawaen da?

Panon karakel so manayam ed Paraiso diad dalin ey?— Anggapoy ibabaga na Biblia. Balet inkuan na Dios ed si Adan tan Eva legan a wala ira ed hardin na Eden a mananak ira tan panoen da so dalin. Tua, agda agawaan itan. Balet seguroen na Dios a nasumpal so gagala to a napano so dalin na maong a totoo.Genesis 1:28; Isaias 45:18; 55:11.

Isip mo pa labat no panon karakep so manayam ed Paraiso! Say interon dalin so magmaliw a singa parki. Napano itan na nanduruman klase na saray manok tan ayayep tan mararakep a kakiewan tan rosas. Anggapo lay mansakit, odino ompatey. Amin so sankakaaro la. No labay tayo so manbilay ya andi-anggaan ed Paraiso, natan la so panaon pian manparaan parad satan.

Basaen ni so nipaakar ed gagala na Dios ed dalin, diad Uliran 2:21, 22; Eclesiastes 1:4; Isaias 2:4; 11:6-9; 35:5, 6; tan 65:21-24.