Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 6

Sinerbian na Sankamaongan a Managbangat so Arum a Totoo

Sinerbian na Sankamaongan a Managbangat so Arum a Totoo

LABAY mo ta no walay sakey a toon manggaway bengatlan maabig ed sika?— Labay met na arum a totoo no walay manggawa na bengatlan maabig parad sikara. Labay tayon amin itan. Amta itan na Sankamaongan a Managbangat, tan sikatoy naynay a manggagawa na saray bengatla parad totoo. Inkuan to: ‘Linma ak, aliwan pian panserbian, noagta pian manserbi.’Mateo 20:28.

Anto so pansasangsangan na papatumbok nen Jesus?

Kanian no labay tayon naalig so Sankamaongan a Managbangat, anto so nepeg tayon gawaen?— Nepeg itayon manserbi ed arum. Nepeg itayon manggawa na maong iran bengatla parad sikara. Tua ya aggagawaen itan na dakel a totoo. Diad tua et naynay a labay na maslak a totoo a sikaray panserbian na arum. Aminsan et alikna met iya na saray patumbok nen Jesus. Kada sakey ed sikara so malabay a magmaliw a sankamanunaan odino sankaimportantian a too.

Sakey ya agew si Jesus so manbiabiahe kaiba toray babangatan to, a papatumbok to met. Sanen akaloob la ra ed syudad na Capernaum, asingger ed Dayat na Galilea, linma iran amin ed sakey ya abung. Diman ira tinepetan nen Jesus: “Anto so pansasangsangan yo ed dalan?” Nampareen ira lapud diad dalan et nansangsangan da no siopay manunaan.Marcos 9:33, 34.

 Amta nen Jesus ya aliwan duga parad anggan siopa ed saray babangatan to a manisip a sikatoy sankamanunaan. Kanian, singa naaralan ta ed inmunan kapitulo na sayan libro, pinaalagey to so melag ya ugaw ed pegley da tan imbaga to ed sikaran nepeg day manpaabeba a singa satan ya ugaw. Balet siansian ag-ira akaaral. Kanian ag-abayag antis na impatey to, binangatan ira nen Jesus na sakey a leksion ya agdan balot nalingwanan. Anto so ginawa to?—

Onia’ay, legan a mamangan iran amin, inmalagey si Jesus tan inekal toy akalatop a kawes to. Angala na tuwalya tan imberber to’d balangbang to. Insan angala na palanggana tan kinargaan to itan na danum. Seguradon mankelaw iray patumbok to no anto so gawaen to. Bambantayan da si Jesus a niliber to iran amin, a yinmuko, tan inuurasan to iray sali ra. Insan to pinunasan na tuwalya iray sali ra. Isip mo pa itan! Anto kasi no wadman ka? Anto kasi naliknam?—

Anton leksion so imbangat nen Jesus ed saray patumbok to?

Ag-impasen na saray patumbok to a manepeg parad Sankamaongan a Managbangat so panserbi ed sikara ed ontan a paraan. Abaingan ira. Diad tua, aglabay nen Pedro a gawaen nen Jesus iyan abeban serbisyo ed sikato. Balet inkuan nen Jesus ya importantin gawaen to iya.

Agtayo uurasan iray sali na arum natan. Balet agawa iya sanen wadiad dalin si Jesus. Antam no akin?— Onia’ay, diad lugar a nanayaman nen Jesus tan saray patumbok to, saray totoo so mansusulong na saray sandalyas. Kanian sano manakar ira ed marabok a dalan, napano na dabok iray sali ra. Panangipanengneng na kamaongan so panguras ed saray sali na sakey a too ya ombisita ed abung.

Balet diad saman et anggapoy anggan sakey ed babangatan nen Jesus a namboluntaryon manguras ed saray sali na arum. Kanian si Jesus a mismo so anguras. Diad impanggawa to ed satan, binangatan nen Jesus so papatumbok to na importantin leksion. Kaukolan dan naaralan iyan leksion. Tan satan a leksion so kaukolan tayon naaralan natan.

Antam no anto itan a leksion?— Kayarin insulong lamet nen Jesus so akalatop a kawes to tan pinmawil ed lamisaan, impaliwawa to: “Kasin  amta yo no anto so ginawak ed sikayo? Tatawagen yoak na, ‘Managbangat,’ tan ‘Katawan,’ tan duga so ibabaga yo, lapud ontan ak. No siak sirin so Katawan tan Managbangat et inurasan ko iray sali yo, nepeg yo met so man-uurasan na saray sali na balang sakey.”Juan 13:2-14, NW.

Antoy sarag mon gawaen pian tulongan so arum?

Impanengneng dia na Sankamaongan a Managbangat a labay ton saray patumbok to et manserbi ed balang sakey. Agto labay a say nonoten da labat et say inkasikara. Agto labay ya isipen dan sikaray importantin maong a kaukolan a sikaray naynay a panserbian na arum. Labay ton sikaray manboluntaryon manserbi ed arum.

Marakep itan a leksion, anto?— Labay mo ta ya aligen so Sankamaongan a Managbangat tan panserbian so arum a totoo?— Nayarian tayon amin so manggawa na saray bengatla parad arum. Saya so mamaliket ed sikara. Balet say sankaabigan ed amin, satan so mamaliket ed si Jesus tan ed Ama to.

Aliwan mairap so manserbi ed arum a totoo. No manbabantay ka, nanengneng mo iray dakel a bengatla a nayarian mon gawaen ed arum. Sige pa, nonot mo pa: Antoy nayarian mon gawaen pian natulongan  moy nanay mo? Antam a dakel so gagawaen to parad sika tan ed arum niran membro na pamilya. Kasin sikatoy natulongan mo?— Akin ya agmo itepet ed sikato?

Ompan sarag mon iparaan iray plato ed lamisaan antis na panangan. Odino ompan sarag moy manlatip na anganan kayari panangan. Arum ya ugugaw so manbabantak na basura kada agew. Antokaman so sarag mon gawaen, sikay manseserbi ed arum, a singa ginawa nen Jesus.

Kasin walaray ankelag nin agagim a nayarian mon panserbian? Tandaan, si Jesus, say Sankamaongan a Managbangat, so nanserbi anggan ed saray patumbok to. Diad panserbim ed melag niran agagim et naalig mo si Jesus. Antoy sarag mon gawaen parad sikara?— Nayarin nibangat mo iran mangisinop ed saray galaw-galaw da kasumpal dan manggalaw. Odino ompan sarag mo iran tulongan a manpales. Odino nayarin  natulongan mo iran man-uksoy ed dukolan da. Kasin wala ni nanonotan mo a sarag mon gawaen parad sikara?— Aroen da ka no gawaen mo irayan bengatla parad sikara, a singa saray patumbok nen Jesus so angaro ed sikato.

Diad eskuelaan et sarag mo met a panserbian so arum a totoo. Nayarian mon panserbian iray kaklasem odino say maestram. No walay akapelag na saray libro to, maabig no sikay ontulong ed sikaton mandokdok ed saratan. Nayarian moy manboluntaryo a man-ires ed pisara odino manggawa na arum ni parad maestram. Anggan say pambemben ed akalukas a puerta parad sakey a too et sakey lan klase na panagserbi.

No maminsan, naimano tayon ag-itayo pisalamatan na totoo ed panserbi tayo ed sikara. Kasin mamatunda la iya ed sikatayon manggawa na maong?— Andi! Dakel a totoo so ag-akisalamat ed si Jesus ed saray maong a ginawa to. Balet agto intunda so manggawa na maong.

Kanian agtayon balot ontutundan manserbi ed arum a totoo. Nonoten tayo so Sankamaongan a Managbangat, si Jesus, tan naynay tayon salien a tumboken so alimbawa to.

Parad kaaruman a teksto nipaakar ed panulong ed arum a totoo, basaen so Uliran 3:27, 28; Roma 15:1, 2; tan Galacia 6:2.