Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 33

Sarag Itayon Protektaan nen Jesus

Sarag Itayon Protektaan nen Jesus

Panoy pangipasen mo ed si Jesus—sakey a makapanyarin Ari odino sakey ya agmakayarin ugaw?

SANEN binmaleg lay Jesus tan naamtaan to no panon a sikatoy aprotektaan sanen sikatoy ugaw ni, sikato kasi nampikasi ed si Jehova tan akisalamat?— Anto kasi imbaga nen Jesus ed si Maria tan Jose sanen naamtaan to ya insalba day bilay to diad impangawit da ed sikato ed Ehipto?—

Siempre, aliwa lan ugaw si Jesus. Anggapo la’dia ingen ed dalin. Balet kasin naimanom ya arum a totoo natan so mangipapasen ed si Jesus bilang ugaw a walad kuwadra?— Nagagawa iya ed panaon na Krismas sano diad dakel a pasen et nanengneng iray retrato nen Jesus bilang ugaw.

Anggaman anggapo la diad dalin si Jesus, sisiaen mo kasin sikatoy mabilay ni?— On, sikatoy inmoli, tan sikato natan so makapanyarin Ari diad tawen. Anto kasi nagawaan to pian protektaan iramay manseserbi ed sikato?— Singa bilbilang, sanen wadiad dalin si Jesus, impanengneng to no panon ton naprotektaan iraman so mangaaro ed sikato. Nengnengen ta no panon ton ginawa iya ya aminsan sanen sikatoy linmugan ed baluto kaiba iray babangatan to.

Mansirunget la ed saman. Sanagew lan manbabangat si Jesus diad Dayat na Galilea,  a satan so baleg a kulos a ngalngalin 20 kilometro ed karukey tan 12 kilometro ed kaawang. Inkuan to ed saray babangatan to: ‘Ombaliw tayo.’ Kanian linmugan ira’d baluto tan binaliw day kulos. Naksawan a maong si Jesus, kanian sikatoy dinmukol ed banda’d beneg na baluto. Insan akaugip a maong.

Antoy ibabaga nen Jesus ed dagem tan saray daluyon?

Saray babangatan so ag-inmugip pian ipaarap day baluto ed laen da. Diad gapo et mareen ni, kabekta walay maksil a dagem. Mankasil itan tan manbaleg iray daluyon. Ombabasig iray daluyon ed baluto, tan napapano la na danum.

Natatakot iray babangatan ompan onlereg ira. Balet agtinmakot si Jesus. Sikatoy naugip ni ed banda’d beneg na baluto. Insan sikatoy binangon na saray babangatan, a kuan da: ‘Managbangat, Managbangat, isalba mo kami; ompatey tayo la ed sayan bagyo.’ Diad saman, binmangon si Jesus tan binano toy dagem tan saray daluyon. Inkuan to: “Deen ka, agka onggagalaw”!

Tampol a tinmunda so dagem, tan dinmeen so danum. Mankelaw iray babangatan. Agni  ran balot akanengneng na singa onman nensaman. Inkuan da ed sakey tan sakey: “Siopa’ya sirin a manganggan anggan saray dagem tan danum, et sikatoy unoren da?”Lucas 8:22-25; Marcos 4:35-41.

Antam no siopa si Jesus?— Antam no iner so angalaan toy pakapanyari to?— Agnepeg komon a tinmakot iray babangatan sanen kaiba day Jesus, lapud aliwan ordinaryon too si Jesus. Sarag toy manggawa na makapakelkelaw iran bengatla ya agnagawaan na arum a too. Walay istoryaen ko ni ed sika a ginawa ton aminsan diad mabagyon dayat.

Satan et sanen apalabas so pigaran panaon ed sananey ya agew. Sanen onlalabi la, imbaga nen Jesus ed saray babangatan to ya onlugan ira’d baluto tan unona laran ombaliw ed dayat. Insan tinmatdang a bukor si Jesus ed palandey. Mareen iman a pasen, a sikatoy makapanpikasi ed Ama to, si Jehova a Dios.

 Linmugan iray babangatan ed baluto tan babaliwen da lay dayat. Kabekta et walay maksil a dagem, tan lalon mankasil. Labi la ed saman. Inleksab na lalaki so layag-layag na baluto tan nansakay ira. Balet ta ag-ira makakaalis lapud mabiskeg so dagem ya onsusuba ed sikara. Mansener tan manabante so baluto lapud angkakabaleg iran daluyon, tan nakakargaan na danum. Pipiliten na lalaki so makasakbit, balet ta agda nayarian.

Siansian manbukbukor si Jesus diad palandey. Abayag la diman. Balet diad saman et nababantag toray babangatan to a walad kapeligroan lapud angkakabaleg iray daluyon. Kanian sikatoy linmasur ed palandey tan linma ed gilig na dayat. Labay nen Jesus a tulongan iray babangatan to, kanian sikatoy nanakar ya amaarap ed sikara diad tapew na mabagyon dayat!

Antoy nagawa no manakar ka ed danum?— Onlereg ka, tan nalener ka. Balet duma si Jesus. Sikatoy walaan na nikadkaduman pakapanyari. Andukey so inakar nen Jesus pian nasabi toy baluto. Kanian onliliwawa la sanen anengneng na saray babangatan si Jesus a manaakar a paarap ed sikara diad tapew na danum. Balet agda napanisiaan so nanenengneng da. Natatakot iran maong, tan maneyag ira’d takot da. Insan nansalita si Jesus ed sikara: “Manmatalek kayo, siak iya; agkayo ontatakot.”

Akin et nanggawa si Jesus na saray milagro?

Sanen akalugan la’d baluto si Jesus, tinmunda so bagyo. Nikelawan lamet iray babangatan. Dinmakmomo ira’d si Jesus tan kuanda: “Tua a sika so Anak na Dios.”Mateo 14:22-33; Juan 6:16-21.

Agta marakdakep so pakapambilay nensaman a nanengneng si Jesus a manggagawa ed saratan?— Antam no akin a ginawa nen Jesus iraman a makapakelkelaw a bengatla?— Ginawa to iraman a bengatla lapud inaro toray babangatan to tan labay toran tulongan. Balet ginawa to met iraman a bengatla pian ipanengneng so pakapanyari a walad sikato tan usaren to ed arapen bilang Manuley na Panarian na Dios.

Panon a proprotektaan nen Jesus iray patumbok to natan?

 Anggan natan et mabetbet ya uusaren nen Jesus so pakapanyari to pian protektaan iray patumbok to ed pamapasya nen Satanas a patundaen ira ed pangibabalita ra’d arum nipaakar ed Panarian na Dios. Balet ta ag-uusaren nen Jesus so pakapanyari to pian protektaan iray babangatan to manlapud sakit odino pian paabigen ira sano mansakit ira. Anggan saray amin ya apostol nen Jesus so inatey met ed kaunoran. Say agi nen Juan a si Santiago so pinatey, tan si Juan a mismo et impriso.Gawa 12:2; Apocalipsis 1:9.

Ontan met natan. Balanglan manlilingkor iray totoo ed si Jehova odino andi, sikaray mansakit tan ompatey. Balet magano la, legan na uley nen Jesus bilang Ari ed gobierno na Dios, onduma iray kipapasen. Anggapo lay ontakot ed satan, lapud usaren nen Jesus so pakapanyari to pian bendisyonan so amin ya ontulok ed sikato.Isaias 9:6, 7.

Arum a teksto a mangipapanengneng ed baleg a pakapanyari nen Jesus, say gawaen na Dios a Manuley ed Panarian na Dios, et say Daniel 7:13, 14; Mateo 28:18; tan Efeso 1:20-22.