Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 39

Sankanonot na Dios so Anak To

Sankanonot na Dios so Anak To

MANAKIS si Jesus sanen inatey so kaaro ton si Lazaro. Kasin naermenan met a maong si Jehova sanen nanirap si Jesus tan inatey?— Ibabaga na Biblia a say Dios so ‘nasakitan’ tan manlikna ni ingen na “ot-ot” lapud saray bengatlan nagagawa.Salmo 78:40, 41, NW; Juan 11:35.

Kasin naisip mo so ot-ot ya alikna nen Jehova legan ton babantayan so inad-aro ton Anak ya ompapatey?— Segurado si Jesus a sikatoy aglingwanan na Dios. Kanian say unor iran salita to antis ya ompatey et: “Ama, dia ed saray limam imatale’ko so [bilay ko].”Lucas 23:46.

Segurado si Jesus a sikatoy napaoli, a sikatoy ag-paulyanan “ed hades,” odino lubok. Kayarin apaoli si Jesus, inaon nen apostol Pedro so nisulat ed Biblia nipaakar ed si Jesus, a kuanto: “Agnapaulyan ed Hades, nisay laman to met agto nanengneng so kabulok.” (Gawa 2:31; Salmo 16:10) Andi, say laman nen Jesus so agbalot nabulok ed lubok tan ombanget.

 Sanen wadiad dalin si Jesus, inkuan to ni ingen ed saray babangatan to a sikatoy ag-ompatey a mabaybayag. Impaliwawa to ed sikara a sikatoy “ompatey, et onoli ed bilay ed komatlo ya agew.” (Lucas 9:22) Kanian, agkomon nabigla iray babangatan sanen apaoli si Jesus. Balet kasin abigla ira?— Nengnengen ta.

Ngalngali la alas tres ed ngarem na Biernes sanen say Sankamaongan a Managbangat so inatey ed panamairapan a kiew. Si Jose, sakey a mayaman a membro na Sanhedrin, so sekreton mananisia ed si Jesus. Sanen naamtaan to ya inatey la si Jesus, sikatoy linma ed si Pilato, say gobernador ed Roma. Kinerew to no kasin nayarin alaen toy bangkay nen Jesus diad poste pian iponpon itan. Kayari na saman, inawit nen Jose so bangkay nen Jesus diad hardin a wala diman so lubok, a pangipoponponan ed saray bangkay.

Kayarin niponpon so bangkay, sakey a baleg a bato so impatolin ed lolooban na lubok. Kanian asaraan so lubok. Natan et komatlo lan agew, salanti Simba. Agni pinmaway so agew, kanian ambilunget ni. Babantayan na lalaki so lubok. Sikaray imbaki na saray pangulon saserdote a man-guardia. Antam no akin?—

Abalitaan met na saray saserdote ya inkuan nen Jesus a sikatoy napaoli. Kanian pian naamper iray babangatan to a mangala ed bangkay insan da ibaga a si Jesus so inmoli, satan so impa-guardiaan na saray saserdote. Biglan yinmegyeg. Anggaman ambilunget ni et walay kidyam na liwawa. Saman et anghel nen Jehova! Ataktakot iray sundalo kanian ag-ira makagalaw. Linma so anghel ed lubok tan intolin toy bato. Anggapoy karga na lubok!

Akin ya anggapoy karga na lubok? Antoy agawa?

On, satan so unong ya inkuan nen apostol Pedro ed saginonor: “Sayan Jesus pinaoli Dios ed bilay.” (Gawa 2:32) Pinaoli na Dios si Jesus tekep na laman a mipara ed laman antis a sikatoy linma ed dalin. Sikatoy pinaoli a walaan na espiritun laman a singa saray anghel. (1 Pedro 3:18) Kanian pian nanengneng na totoo si Jesus, nepeg a  pagmaliwen toy laman to bilang too. Kasin gawaen to itan?— Nengnengen ta.

Natan et ompapaway lay agew. Inmalis laray sundalo. Si Maria Magdalena tan arum a babangatan nen Jesus a bibii so mamapaarap ed lubok. Pantotongtongan da: ‘Siopa kasi so mangitolin ed saman a baleg a bato?’ (Marcos 16:3) Balet sanen akasabi ira ed lubok, say bato so nitolin la. Tan anggapoy karga na lubok! Anggapo diman so bangkay nen Jesus! Binmatik a tampol si Maria Magdalena pian anapen iray apostol nen Jesus.

Say arum a bibii so tinmilak ed lubok. Mankelaw ira: ‘Iner kasi so kawalaan na laman nen Jesus?’ Biglan nampanengneng so duaran lalaki a mankirlap so kawes da. Sikaray anghel! Inkuan da ed bibii: ‘Akin ya aanapen yo dia si Jesus? Sikatoy inmoli ed bilay. Lakayo a tampol tan ibaga yo ed saray babangatan to.’ Naisip mo no panon kapeles so batik na saray bibii! Diad dalan et walay lakin nabet da. Antam no siopa iman?—

Si Jesus, ya angusar ed laman na too! Inkuan to met ed saray bibii: ‘Onla kayo tan ibaga yo ed saray babangatan ko.’ Malikeliket iray bibii. Aromog da iray babangatan tan inkuan da ed sikara: ‘Mabilay si Jesus! Anengneng mi!’ Imbaga la nen Maria ed si Pedro tan Juan ya anggapoy karga na lubok. Diad saman et ninengneng da itan, a singa nanengneng mo dia. Ninengneng da iray abel ya imbalkot ed si Jesus, balet ag-ira segurado no antoy isipen da. Labay dan panisiaan a mabilay lamet si Jesus, balet singa agnapanisiaan itan.

Antoy nayarin iisipen nen Pedro tan Juan?

Diad ngarem la na Simba, nampanengneng si Jesus ed duaran babangatan to a manaakar ed dalan a mamaarap ed baryo na Emmaus. Si Jesus so akiampar tan akitongtong ed sikara, balet ta agda abidbir lapud duma la imay laman to. Anggad sanen si Jesus so akidungo ed sikara tan nampikasi insan da abidbir. Manliket met iray babangatan tan nanapura iran pinmawil ed Jerusalem a pigaran kilometro  so kaarawi to! Nayarin ag-abayag kayari na saya et nampanengneng si Jesus ed si Pedro pian ipanengneng ed sikato a Sikatoy mabilay.

Insan diad labi la na Simba, dakel ed saray babangatan so nantitipon ed kuarto. Akatalak iray puerta. Biglan wadman si Jesus ed loob na kuarto a kaiba ra! Diman da naamtaan a say Sankamaongan a Managbangat so talagan mabilay lamet. Isipen pa no panon ira kaliket!Mateo 28:1-15; Lucas 24:1-49; Juan 19:38–20:21.

Diad loob na 40 agew, nampanengneng si Jesus a nanduruma so laman to pian ipaamta ed saray babangatan to a sikatoy mabilay. Insan  tinmaynan ed dalin tan pinmawil ed Ama to diad tawen. (Gawa 1:9-11) Ag-abayag et inistorya na saray babangatan ed amin, a si Jesus so pinaoli na Dios. Anggano sikaray pinepekpek na saray saserdote tan arum ed sikara so pinapatey, intultuloy day nampulong. Amta ra a no ompatey ira, nodnonoten ira na Dios a singa impannodnonot to ed Anak to.

Diad panaon na inkioli nen Jesus, antoy iisipen na dakel? Balet anto so iisipen mo?

Talagan miduma iraman so inmunan babangatan nen Jesus ed dakel a totoo natan! Iisipen lambengat na saray totoo so nipaakar ed saray kuneho ed Easter tan kinoloran iran iknol ed Easter diad panaon sanen inmoli si Jesus. Balet ag-ibabaga na Biblia so nipaakar ed saray kuneho tan iknol ed Easter. Ibabaga na Biblia so nipaakar ed panlingkor ed Dios.

Naalig tayo iray babangatan nen Jesus diad pangipaamta ed totoo a ginawa na Dios so makapakelkelaw a bengatla sanen pinaoli toy Anak to. Agtayo nepeg so ontakot, anggano ibaga na totoo a pateyen da itayo. No bilang ta ompatey itayo, nodnonoten itayo nen Jehova tan paolien to itayo, a singa ginawa to’d si Jesus.

Agta maliket itayo lapud amta tayon nonodnonoten na Dios iraman so manlingkor ed sikato tan paolien to ni ingen ira manlapud patey?— Say pikabat ed sarayan bengatla so nepeg a mamakiwas ed sikatayon malabay a naamtaan no panon tayon napaliket so Dios. Kasin antam a talagan napaliket tayo so Dios?— Pantongtongan ta iya ed ontumbok.

Say panisia ed inkioli nen Jesus so nepeg a mamabiskeg ed ilalo tan pananisia tayo. Basam pa so Gawa 2:22-36; tan Gawa 4:18-20; tan 1 Corinto 15:3-8, 20-23.