Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 17

Say Paraan Pian Magmaliw a Maliket

Say Paraan Pian Magmaliw a Maliket

Akin a si Jehova et “maliket a Dios”?

LABAY tayon amin so magmaliw a maliket, agta ontan?— Balet daiset a totoo so talagan maliket. Antam no akin?— Lapud agda amta so sekreto na pagmaliw a maliket. Isipen da a say pakawalaan na dakel a materyal et paraan pian magmaliw a maliket. Balet no wala la’d sikara irayan bengatla, agmanbayag so liket da.

Nia so importantin sekreto. Inkuan na Sankamaongan a Managbangat: “Wala so lalon liket ed pangiter nen say pangawat.” (Gawa 20:35NW) Kanian, antoy paraan pian magmaliw a maliket?— On, say pangiter na saray bengatla ed arum tan panulong ed sikara. Kasin antam itan?—

Nonoten ta pa ni iya. Kasin imbaga nen Jesus ya aliwan maliket so too ya akaawat na regalo?— Andi, agto imbaga itan. Labay moy makaawat na saray regalo, agta  ontan?— Labay met na amin itan. Maliket itayo no makaawat tayo na marakep iran bengatla.

Balet inkuan nen Jesus a wala so lalon liket no mangiter itayo. Kanian siopa so nibagam ya angiter na dakel a bengatla ed totoo?— On, si Jehova a Dios.

Ibabaga na Biblia a say Dios so ‘mangiiter ed amin a totoo na bilay tan panlinawa tan amin a bengatla.’ Iikdan to itayo na uran tan sinag na agew, ta pian saray tanaman so ombaleg et walay naakan tayo. (Gawa 14:17; 17:25) Kanian ibabaga na Biblia a si Jehova et “maliket a Dios”! (1 Timoteo 1:11NW) Say pangiter ed arum so sakey ed saray bengatlan mamaliket ed Dios. Tan no mangiter itayo, mamaliket met itan ed sikatayo.

Anto so mas mamaliket ed sika nen say kanen mon bukor so amin a cookies?

Natan, anto so niiter tayo ed arum a totoo? Antoy nibagam?— No maminsan et mabmabli so regalo. No say iregalom et sasaliwen, kaukolan mon bayaran itan. Kanian no labay moy mangiter na ontan a regalo, kaukolan moy mantipon na kuarta anggad wala lay nisaliw moy regalo.

Balet aliwan amin a regalo et sasaliwen. Alimbawa, no ampetang so panaon, say sanbason ambetel a danum so makarepresko. Kanian no iter mo itan a pinagkaregalo ed toon makakainom lan maong, naliketan ka lapud pangiter mo.

Nasabi agew et nayarin sika tan si nanay mo so manluto na cookies. Makapaliket itan. Balet antoy nayarin gawaen mo ed arum ed saratan a cookies pian lalon mamaliket ed sika imbes a kanen mon bukor  iratan ya amin?— On, nayarian mon ikdan so sakey ed saray kaarom. Labay mo ta a gawaen itan?—

Amta na Sankamaongan a Managbangat tan saray apostol to a maliket so mangiter. Antam no antoy inter da ed arum a totoo?— Samay sankarakepan a bengatla ed mundo! Kabat da so katuaan nipaakar ed Dios, tan maliket dan innabang iyan maong a balita ed arum. Ginawa da iya tan agda impabayaran so inter da.

Sakey ya agew, si apostol Pablo tan say maong a kaaro to si babangatan a Lucas et akasabat ira na sakey a bii a labay to met so naliketan diad pangiter. Sikatoy asabat da diad ilog. Linma si Pablo tan Lucas diman lapud abalitaan da a diman so pampipikasian. Tua a sanen akasabi ira, asabian da so pigaran bibii a manpipikasi.

Impaamta nen Pablo ed sarayan bibii so maong a balita nipaakar ed si Jehova a Dios tan say Panarian to. Sakey ed sikara et manngaran na Lydia, tan sikatoy dinmengel a maong. Insan labay nen Lydia so manggawa na bengatla pian ipanengneng a talagan labay to so maong a balita a nadngel to. Kanian imbaga to ed si Pablo tan Lucas: ‘No ikuan yon matoor ak ed si Jehova, loob kayo ed abung ko tan mansiansia ni.’ Et pinatuloy tora ed abung to.Gawa 16:13-15NW.

Anto so ibabaga nen Lydia ed si Pablo tan Lucas?

Maliket si Lydia ya amatuloy ed sarayan lingkor na Dios. Labalabay to ira lapud sikatoy tinulongan da a makaaral nipaakar ed si Jehova tan si Jesus tan no panon a makapambilay so totoo ya andi-anggaan. Sikatoy aliketan ed impamakan tan impamatuloy to ed si Pablo tan Lucas. Kanian amaliket ed si Lydia so impangiter to lapud talagan labay toy mangiter. Nepeg tayon tandaan itan. Nayarin walay mamilit ed sikatayon ikdan tayo na regalo. Balet no talagan agtayo labay so manregalo, agtayo panliketan so mangiter.

Akin a maliket si Lydia a taryaan si Pablo tan Lucas?

Alimbawa, panon to no walay pigaran kendim? No piliten ta ka ya ikdan moy sananey ya ugaw, kasin maliket kan mangiter?— Balet,  panon to no walay pigaran kendim tan nabet moy labalabay mon kaaro? No sikay akanonot ya ikdan moy kaarom, agta makapaliket itan ed sika?—

No maminsan et inar-aro tayo so sakey a too kanian labay tayon iter lay amin a parad sikatayo. Legan ya ombibiskeg so aro tayo ed Dios, labay tayo met ya iter ed Sikato so amin a walad sikatayo.

Akin a sayan pobrin bii et maliket ya angiter ed alenleneg lan kuarta to?

Walay kabat na Sankamaongan a Managbangat a pobrin bii ya onia so alikna to. Sikatoy anengneng to diad templo ed Jerusalem. Wala labat lay duaran angkelag a sinsilyo to; alenleneg la itan a kuarta to. Balet impelag to iratan ed kahon bilang kontribusyon, odino regalo, parad templo. Anggapoy amilit ed sikaton gawaen itan. Maslak a totoo diman et agda amta so ginawa to. Ginawa to itan lapud labay to tan lapud inaro ton talaga si Jehova. Maliket lapud sikatoy akapangiter.Lucas 21:1-4.

Dakel iray paraan a makapangiter itayo. Wala ta iray nanonotan mo?— No mangiter itayo lapud talagan labay tayo, manliket itayo. Kanian ibabaga ed sikatayo na Sankamaongan a Managbangat: “Mangiter kayo.” (Lucas 6:38) No gawaen tayo itan, napaliket tayo so arum a totoo. Tan magmaliw itayon sankaliketan ed amin!

Basaen ta so arum ni no panon a say pangiter so mamaliket, diad Mateo 6:1-4; Lucas 14:12-14; tan 2 Corinto 9:7.