Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 45

Anto so Panarian na Dios? Panon Tayon Nipanengneng a Labay Tayo Itan?

Anto so Panarian na Dios? Panon Tayon Nipanengneng a Labay Tayo Itan?

ANTAM imay pikakasi ya imbangat nen Jesus ed saray patumbok to?— No agmo amta, nayarin basaen ta itan ed Biblia, diad Mateo 6:9-13. Say pikakasi, a say tawag na dakel ed saya et Ama Mi, so mangisakop ed saray salitan: “Onsabi komon so panarian mo.” Antam no anto so Panarian na Dios?—

Onia’ay, say ari et manuley ed sakey a bansa odino ed nasasakopan to. Tan say tawag ed gobierno et panarian. Diad arum iran bansa say tawag ed pangulo na gobierno et presidente. Antoy tawag ed Manuley na gobierno na Dios ey?— Ari. Kanian say gobierno na Dios et atawag a Panarian.

Antam no siopay pinili nen Jehova a Dios a magmaliw ya Ari ed gobierno To?— Say Anak to, si Jesu-Kristo. Akin a sikatoy magmaong nen say siopaman a manuley a pilien na totoo?— Lapud si Jesus et talagan  mangaaro ed si Ama to, si Jehova. Kanian naynay a duga so gagawaen to.

Abayag ni antis a nianak si Jesus ed Betlehem, imbaga la na Biblia so kianak to tan say pagmaliw to a Manuley a pinili na Dios. Basaen ta pa iya, diad Isaias 9:6, 7, base ed King James Version. Onia so inkuan to: “Nianak ed sikatayo so sakey ya ugaw, niiter ed sikatayo so sakey ya anak a laki: tan say gobierno so nipasakbat ed sikato: tan say ngaran to so natawag a . . . Say Prinsipe na Kareenan. Diad laknab na gobierno to tan say kareenan so anggapoy anggaan to.”— Kien mi iray italiko.

Antam no akin a say Manuley na Panarian na Dios et atawag dia a “Say Prinsipe”?— Onia’ay, sayan prinsipe et anak na ari. Tan si Jesus et Anak na Sankatagyan ya Ari, si Jehova. Balet ginawa met nen Jehova si Jesus ya Ari ed gobierno To, a manguley ed dalin ed loob na sanlibon taon. (Apocalipsis 20:6) Kayarin abautismoan si Jesus, sikatoy ginmapon “nampulong tan inkuanto: ‘Magbabawi kayo, sikayon totoo, lapud say panarian na katawenan so asingger la.’”Mateo 4:17, NW.

Akin ya imbaga nen Jesus a say Panarian et asingger la?— Lapud kaarap da so Ari, a manuley ed tawen diad arapen! Satan so rason no akin ya inkuan nen Jesus ed totoo: “Say panarian na Dios wala ed pegley yo.” (Lucas 17:21, NW) Agmo ta labay ya asingsingger ed sika so Ari a pinili nen Jehova a nayarian mo ni ingen a nadiwit?—

Ibagam pa sirin ed siak, anto so importantin kimey a nilaan nen Jesus diad dalin a gawaen?— Inebatan nen Jesus itan a tepet, a kuanto: “Kaukolan ko met ya ipulong so ebanghelyo na panariay Dios ed saray arum a syudad; ta sikato’ya so nibakian ko.” (Lucas 4:43) Amta nen Jesus ya agto nagawaan ya amin so panagpulong a bukor to. Kanian, anto kasi so ginawa to?—

Anton kimey so nilaan nen Jesus a gawaen dia ed dalin?

 Angitagar si Jesus na totoo tan impanengneng to ed sikara no panon so pampulong. Saray primeron imbangat to et say 12 a pinili to bilang apostoles. (Mateo 10:5, 7) Balet kasin saray apostol labat nen Jesus so imbangat ton manpulong? Andi, ibabaga na Biblia ya imbangat met nen Jesus so dakel ni pian manpulong. Asabi panaon, imbaki toy 70 nin babangatan a sanderwa. Tan antoy impulong da ed totoo?— Inkuan nen Jesus: “Kuan yo ed sikara, Inmasingger ed sikayo so panariay Dios.” (Lucas 10:9) Diad onia et naamtaan na totoo so nipaakar ed gobierno na Dios.

Nensaman diad Israel, saray balon ari so onlugan ed sakey ya asno tan onliber ed syudad pian manpanengneng ira ed totoo. Onia met so ginawa nen Jesus diad unor ya imbisita to ed Jerusalem. Si Jesus sirin so magmaliw a Manuley ed Panarian na Dios. Kasin sikatoy labay na totoo a magmaliw ya Ari da?—

Legan ya akalugan, maslak a totoo so mangibibilkag ed saray latop na kawes da diad dalanan to. Arum so nambatang na saray sanga na kiew tan inggaton da iratan ed dalan. Ipapanengneng da sirin a labay day Jesus a magmaliw ya Ari da. Kinmelyaw ira: “Nabendito komon so Sakey ya onsasabi bilang Ari ed ngaran nen Jehova!” Balet aliwan amin et maliket. Diad tua, walaray lider na relihyon ya angikuan ni ingen ed si Jesus, ‘Ibagam ed saray babangatan mo a mandeen ira.’Lucas 19:28-40.

Akin et manguuman-uman so nonot na totoo ed panlabay da ed si Jesus bilang Ari?

Kalabas na limay agew et inerel si Jesus tan sikatoy inyakar da ed palasyo pian onarap ed gobernador, a si Poncio Pilato. Ipapakasalanan na saray kakabusol nen Jesus a sikato kunoy magmaliw ya ari tan sikatoy sumpa ed gobierno na Roma. Kanian intepet iya nen Pilato ed si Jesus. Imbaga nen Jesus ya agto sasalien a samsamen so gobierno. Inkuan to ed si Pilato: “Say panarian ko aliwan taga dia ed mundo.”Juan 18:36.

Insan pinmaway si Pilato tan imbaga to ed totoo ya anggapoy naromog ton kasalanan nen Jesus. Balet aglabay na totoo si Jesus a magmaliw ya Ari da. Agda labay a paibulos. (Juan 18:37-40) Kayari na  impitongtong to lamet ed si Jesus, segurado si Pilato ya anggapoy ginawa nen Jesus a mauges. Kanian, diad kaunoran, kayarin inawit si Jesus ed paway, inkuan nen Pilato: ‘Nengneng yo! Say ari yo!’ Balet ibabando na totoo: ‘Ekal mo dia! Ekal mo dia! Ipasak mo!’

Intepet nen Pilato: ‘Ipasak ko so ari yo?’ Inmebat iray pangulon saserdote: “Anggapo so ari mi noag si Cesar.” Agay met la anto? Asagyat na saraman a mauges a saserdote so totoo ya onsumpa ed si Jesus!Juan 19:1-16.

Mipadpara met so situasyon natan. Maslak a totoo et talagan agda labay si Jesus a magmaliw ya Ari da.  Nayarin ibaga da a manisia ira ed Dios, balet agda labay so Dios odino si Kristo a mangibaga ed no antoy gawaen da. Say labay dan niwalan mismo diad dalin et saray dilin gobierno ra.

Antoy nibaga tayo ed saya? Sanen naaralan tayo so nipaakar ed Panarian na Dios tan ed amin a marakdakep iran gawaen na satan, anto so alikna tayo nipaakar ed Dios?— Agta sikatoy aroen tayo?— Panon tayo sirin a nipanengneng a talagan inaro tayo so Dios tan labay tayoy pauleyan ed Panarian to?—

Akin a nampabautismo si Jesus, tan panon ya impanengneng na Dios a sikatoy inabobonan to?

Nipanengneng tayo ed Dios so impapuson liknaan tayo diad panumbok ed ehemplo nen Jesus. Tan anto tay ginawa nen Jesus pian nipanengneng to ya inaro toy Jehova?— “Gawaen ko lawas so saray bengatla a makapaliket ed sikato,” so insalaysay to. (Juan 8:29) On, linma diad dalin si Jesus ‘pian gawaen so linawa na Dios’ tan ‘pian sumpalen so kimey to.’ (Hebreos 10:7; Juan 4:34) Konsideraen so ginawa nen Jesus antis ton inggapo so panagpulong to.

Linma si Jesus ed si Juan a Managbautismo diad Ilog Jordan. Sanen wala lara ed danum, impalgep nen Juan si Jesus insan to inagwat. Antam no akin a binautismoan nen Juan si Jesus?—

Iner so nayarin pangitongtongan tayo ed arum nipaakar ed Panarian na Dios?

Ingganggan nen Jesus itan ed si Juan. Balet panoy pakaamta tayo a labay na Dios a nabautismoan si Jesus?— Amta tayo itan lapud nen inmimwas la si Jesus ed danum, nadngel  toy boses na Dios manlapud tawen a kuanto: ‘Sika so Anak ko, say inadarok; ya inabobonan ko.’ Imbaki ni ingen na Dios so masanton espiritu to a singa malapati a dinmapo ed si Jesus. Kanian diad inkabautismoan to et impanengneng nen Jesus a labay toy manlingkor ed si Jehova ed interon bilay to, on, ed andi-anggaan.Marcos 1:9-11.

Natan et ugaw ka ni. Balet antoy gawaen mo no ombaleg ka la ey?— Kasin aligen moy Jesus tan manpabautismo ka met?— Nepeg mon aligen, lapud ibabaga na Biblia a sikatoy angitilak na “panuliranan, pian tumboken yo so baka’to.” (1 Pedro 2:21) No manpabautismo ka, nipanengneng mo a talagan labay moy pauleyan ed Panarian na Dios. Balet aliwan magenap so basta labat nabautismoan.

Kaukolan tayon tuloken so amin a bengatlan imbangat nen Jesus. Inkuan nen Jesus a nepeg ‘ya agtayo kabiangan na mundo.’ Kasin sikatoy natulok tayo no mibali tayo ed saray gawagawa na mundo? Si Jesus tan saray apostol to so inmarawi ed saratan a bengatla. (Juan 17:14) Imbes, anto so ginawa ra?— Intongtong da ed arum a totoo so nipaakar ed Panarian na Dios. Satan so importantin kimey ed bilay da. Kasin nagawaan tayo met itan?— On, tan gawaen tayo met itan no masimoon tayo ed ipipikasi tayon onsabi komon so Panarian na Dios.

Nengnengen irayan arum a teksto a mangibabaga ed sikatayo no antoy gawaen tayo pian nipanengneng a labay tayon onsabi so Panarian na Dios: Mateo 6:24-33; 24:14; 1 Juan 2:15-17; tan 5:3.