Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 37

Nodnonoten si Jehova tan say Anak To

Nodnonoten si Jehova tan say Anak To

BILBILANG ta walay angiter ed sika na espisyal a regalo. Antoy liknaan mo ey?— Kasin misalamat ka labat insan lingwanan mo la so nanregalo ed sika? Odino sikatoy nodnonoten mo ontan met ed ginawa to’d sika?—

Inikdan itayo nen Jehova a Dios na espisyal a regalo. Imbaki toy Anak to ed dalin pian ompatey nisesengeg ed sikatayo. Antam no akin a kaukolan ya ompatey si Jesus nisesengeg ed sikatayo?— Saya so importantin maong a bengatla a nepeg tayon talosan.

Singa naaralan ta la diad Kapitulo 23, nankasalanan si Adan sanen sinumlang toy naspot a ganggan na Dios. Tan atawir tayo so kasalanan ed si Adan, say ama tayon amin. Kanian, antoy isipen mon kaukolan tayo ey?— Kaukolan tayoy balon ama, a singa panangibaga, sakey a nambilay ya ayadyari diad dalin. Siopa so isipen mon nayarin magmaliw ya ontan ya ama parad sikatayo?— Si Jesus.

Imbaki nen Jehova si Jesus diad dalin pian magmaliw a pinagka-ama tayo imbes a si Adan. Ibabaga na Biblia: ‘Say inmunan too, si Adan, so nagmaliw a kamarerwan mabilay. Say unor ya Adan so nagmaliw a sakey ya espiritu a manangiter na bilay.’ Siopa so inmunan Adan?— On, samay pinalsa na Dios manlapud dabok na dalin. Siopa so komaduan Adan?— Si Jesus. Ipapanengneng na Biblia iya sanen inkuan to: “Say inmunan too [si Adan] dia ed dalin so nanlapuan to, mangaraldalin; say komaduan too [si Jesus] dia ed tawen so nanlapuan to.1 Corinto 15:45, 47; Genesis 2:7.

Lapud inyalis na Dios so bilay nen Jesus manlapud tawen tan inyan to ed panag-anakan nen Maria, anggapon balot so atawir nen Jesus a kasalanan  ed si Adan. Satan so rason no akin a si Jesus et ayadyarin too. (Lucas 1:30-35) Satan met so rason no akin ya oniay imbaga na anghel ed saray managpastol sanen nianak si Jesus: “Nianak ed sikayo so sakey a Manangilaban.” (Lucas 2:11) Balet pian magmaliw a Manangilaban tayo, antoy nepeg a gawaen ya unona na kapangiyanak a Jesus?— Kaukolan to ni so ombaleg, a singa si Adan. Insan si Jesus so nayarin magmaliw a ‘komaduan Adan.’

Si Jesus, a Manangilaban tayo, so magmaliw met a ‘Maandon Ama’ tayo. Ontan so impanawag ed sikato na Biblia. (Isaias 9:6, 7) On, say ayadyarin Jesus so nayarin magmaliw ya ama tayo imbes a si Adan, a nagmaliw ya ag-ayadyari sanen sikatoy nankasalanan. Diad ontan et nayarian tayon pilien so ‘komaduan Adan’ bilang ama tayo. Siempre, si Jesus a mismo et Anak nen Jehova a Dios.

Panon a manpareho si Adan tan Jesus, tan akin ya importante a manpareho ira?

Diad panaral nipaakar ed si Jesus, sikatoy naawat tayo bilang Manangilaban tayo. Nanonotan mo ni no iner a sikatayoy kaukolan a nisalba?— On, manlapud kasalanan tan ipapatey ya atawir tayo manlapud si Adan. Say ayadyarin bilay ya imbagat nen Jesus parad sikatayo sanen baleg la so atawag a dondon. Inter nen Jehova so dondon ta pian naperdona iray kasalanan tayo.Mateo 20:28; Roma 5:8; 6:23.

Seguradon agtayo labay a lingwanan so ginawa ed sikatayo na Dios tan say Anak to, agta ontan?— Impanengneng nen Jesus ed saray patumbok to so nikaduman paraan a makatulong  ed sikatayon nanonotan so ginawa to. Pantongtongan ta itan.

Isipen pan wala ka ed tagey a kuarto diad sakey ya abung ed Jerusalem. Labi ed saman. Si Jesus tan saray apostol to so walad lamisaan. Diad lamisaan et walaray inkalot a kordero, tirampiak a tinapay, tan ambalangan alak. Nandurungo ira parad espisyal a panangan. Antam no akin?—

Sayan panangan et pian mangipanonot ed sikara ed ginawa nen Jehova nilasus taon lay apalabas, sanen saray totoo to, saray Israelita, so naaripen diad Ehipto. Diad saman a panaon et inkuan nen Jehova ed saray totoo to: ‘Mamatey kayo na kordero parad kada pamilya, tan ipuranis yoy dala to ed saray  hamba na puerta na kaabungan yo.’ Insan inkuan to: ‘Loob kayo ed kaabungan yo, tan akan yo so kordero.’

Panon a say dala na kordero so analimbeng ed totoo na Israel?

Ginawa itan na saray Israelita. Tan diad saman a labi, say anghel na Dios so dinmalan ed dalin na Ehipto. Diad maslak a kaabungan et pinatey na anghel so panguloan ya anak. Balet sanen anengneng na anghel so dala na kordero ed saray hamba na puerta, nilabsanan to so abung. Diad saraman a kaabungan et anggapoy inatey ya ananak. Ataktakot a maong si Faraon, ya ari na Ehipto, ed ginawa na anghel nen Jehova. Kanian inkuan nen Faraon ed saray Israelita: ‘Bulos kayo lan onla. Taynan kayo ed Ehipto!’ Kanian, inlugan da ed saray kamelyo tan asno da iray kagawaan da tan tinmaynan ira.

Aglabay nen Jehova a lingwanan na totoo to no panon to iran imbulos. Kanian inkuan to: ‘Maminsan ed sakey taon nepeg moy mangan na singa kanen mo ed sayan labi.’ Tinawag da iyan espisyal a panangan bilang Paskua. Antam no akin?— Lapud diad saman a labi et ‘nilabsanan’ na anghel na Dios so kaabungan ya apuranisan na dala.Exodo 12:1-13, 24-27, 31.

Si Jesus tan saray apostol to so mannononot ed saya sanen kinan da so pangdem ed Paskua. Kayari na satan, walay importantin maong a ginawa nen Jesus. Balet, antis ton ginawa et pinapaway to ni so agmatoor ya apostol a si Judas. Insan angala si Jesus na sakey ed keran tinapay, nampikasi, pinisagpisag to itan, tan impasa to ed saray babangatan to. “Ala yo, akan yo,” so inkuan to. Insan inkuan to ed sikara: ‘Sayan tinapay et kabaliksan toy laman ko ya iter ko sano ompatey ak nisengeg ed sikayo.’

Insan angala si Jesus na sakey a kopa na ambalangan alak. Kayari to lamet a nampikasi, impasa to itan tan inkuan to: “Inum kayo ed satan, amin yo.” Tan inkuan to ed sikara: ‘Sayan alak et kabaliksan toy dalak. Agla mabayag et niyibung so dalak pian nibulos kayo manlapud saray kasalanan yo. Itultuloy yon gawaen iya a pakanodnonotan ed siak.’Mateo 26:26-28, NW; 1 Corinto 11:23-26.

Anto so nagawaan ed sikatayo na dala nen Jesus, ya inkompara to ed alak?

 Kasin naimanom ya inkuan nen Jesus a nepeg ya itultuloy na saray babangatan a gawaen iya a pakanodnonotan ed sikato?— Agla ra mangan na pangdem ed Paskua. Imbes, maminsan ed sakey taon a gawaen da iyan espisyal a panangan pian nodnonoten si Jesus tan say impatey to. Sayan panangan et atawag a Pangdem na Katawan. Natan et say mabetbet a tawag tayo ed satan et Memoryal. Akin?— Lapud ipapanonot na satan ed sikatayo so ginawa nen Jesus tan say Ama to, si Jehova a Dios.

Say tinapay so mangipanonot ed sikatayo ed laman nen Jesus. Mabulos ton imbagat itan a laman ta pian nawalaan itayo na andi-anggaan a bilay. Tan komusta met so ambalangan alak?— Satan so mangipanonot ed sikatayo ed kablian na dala nen Jesus. Mas mabli itan nen say dala na kordero ed Paskua diad Ehipto. Antam no akin?— Ibabaga na Biblia a say dala nen Jesus so makaperdona ed saray kasalanan tayo. Tan sano amin a kasalanan tayo so nakal la, ag-itayo la mansakit, ontakken, tan ompatey. Nepeg tayon nonoten itan sano onatendi itayo ed Memoryal.

Amin kasi et nepeg a mangan na tinapay tan oninum na alak diad Memoryal?— Inkuan nen Jesus ed saraman so mangan tan uninum: ‘Mibiang kayo ed panarian ko tan onyurong ed saray trono diad tawen a kaibak.’ (Lucas 22:19, 20, 30) Kabaliksan na saya a sikaray onla ed tawen pian magmaliw ya arari a kaiba nen Jesus. Kanian saraman labat so walaan na ilalo a manuley a kaiba nen Jesus diad tawen so nepeg a mangan na tinapay tan oninum na alak.

Balet anggan saraman so agmangan na tinapay odino oninum na alak so nepeg ya onatendi ed Memoryal. Antam no akin?— Lapud inter nen Jesus so bilay to parad sikatayo met. Diad iyatendi ed Memoryal, ipapanengneng tayon agtayo lilingwanan. Nonodnonoten tayo so espisyal a regalo na Dios.

Saray Kasulatan a mangipanengneng ed kaimportantian na dondon bagat nen Jesus so mangilaktip ed 1 Corinto 5:7; Efeso 1:7; 1 Timoteo 2:5, 6; tan 1 Pedro 1:18, 19.