Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 32

No Panon ya Aprotektaan si Jesus

No Panon ya Aprotektaan si Jesus

NO maminsan et gagawaen nen Jehova iray bengatla diad makapakelkelaw a paraan pian protektaan iraman so ugugaw ni tan saraman so agda naprotektaan so inkasikara. No onla ka ed baryo, nayarin nanengneng mo so sakey a paraan a gagawaen itan nen Jehova. Balet diad primero et nayarin agmo ni natalosan no antoy nagagawa.

Makanengneng kay sakey a billit a dinmapo ed asingger ed sika. Singano asakitan. Akalaylay so sakey a payak to tan onarawi no asinggeran mo. No tumboken moy billit, onarawi’d sika. Kabekta, ontekkiab so billit. Agmet manaya asakitan so payak to! Antam no antoy gagawaen na billit?—

Onia’ay, akaamot ed karikaan iray sibong na billit ya asingger ed dinapoan to. Antakot so ina a billit ompan naromog mo ra et sakitan mo ira. Kanian sikatoy mankuankuanan ya asakitan pian iyarawi to ka ed saray sibong to. Antam no siopay manproprotekta ed sikatayo a singa gagawaen na ina a billit ed saray sibong to?— Diad Biblia, nikompara si Jehova ed sakey ya agila, ya ontutulong ed saray sibong to.Deuteronomio 32:11, 12.

Panon ya iyagel na sayan ina a billit iray sibong to?

 Say pinabpabli nen Jehova ya Anak to et si Jesus. Sanen walad tawen si Jesus, sikatoy makapanyarin espiritu a persona a singa say Ama to. Nayarian ton salimbengan so inkasikato. Balet sanen nianak si Jesus bilang ugaw diad dalin, anggapoy nagawaan to. Kaukolan toy proteksion.

Pian nasumpal toy linawa na Dios diad dalin, kaukolan ya ombaleg si Jesus tan magmaliw ya ayadyari a too. Balet, ginetma nen Satanas a pateyen si Jesus anggano agni binmaleg. Makapainteres so estorya nipaakar ed getman pamatey ed si Jesus sanen sikatoy ugaw ni tan saray paraan a sikatoy sinalimbengan nen Jehova. Labay mon narengelan itan?—

Ag-abayag sanen nianak la si Jesus, amawala si Satanas na singa bitewen a mankirlap diad Bukig. Satan so tinumbok na lalaki, a say tawag ed sikara et astrologo lapud aaralen day nipaakar ed saray bitewen, angga ed Jerusalem a nilasus kilometro ed kaarawi. Diman et tinepet da no iner so kianakan na sakey a magmaliw ya ari na saray Judio. Sanen saray lalaki a makaamta ed ibabaga na Biblia nipaakar ed saya so atepetan, inmebat ira: “Diad Betlehem.”Mateo 2:1-6.

Sanen binisita na saray astrologo si Jesus, antoy impasakbay na Dios ed sikara pian isalba si Jesus?

 Sanen abalitaan nen Herodes, say mauges ya ari diad Jerusalem, iyan balon ari ya agano nin nianak ed asingger a baley na Betlehem, inkuan to ed saray astrologo: ‘Anap yo so ugaw, insan pawil kayo tan ibaga yo ed siak.’ Antam no akin a labay nen Herodes a naamtaan so kawalaan nen Jesus?— Lapud panimonan nen Herodes tan labay ton ipapatey!

Panon a sinalimbengan na Dios so Anak to?— Onia’ay, sanen aromog na saray astrologo si Jesus, sikatoy niregaloan da. Ag-abayag et pinasakbayan na Dios iray astrologo panamegley na kugip ya agla ra ompapawil ed si Herodes. Kanian sikaray sinmempet tan agla ra pinmawil ed Jerusalem. Sanen naamtaan nen Herodes a tinmaynan iray astrologo, sikatoy sinmanok a maong. Diad gunaet a napapatey si Jesus, impapatey nen Herodes so amin ya ugugaw a lalaki diad Betlehem a mantaon na duara a paleksab! Balet, anggapo la diman si Jesus.

Antam no panon ya akataynan si Jesus?— Sanen sinmempet laray astrologo, pinasakbayan nen Jehova so asawa nen Maria, si Jose, pian ombatik diad Ehipto. Diman et maligen si Jesus manlapud mauges a Herodes. Linmabas so pigaran taon, sanen si Maria tan Jose so pinmawil manlapud Ehipto kaibay Jesus, pinasakbayan lamet na Dios si Jose. Imbaga to diad sakey a kugip ya onla’d Nazaret, a diman et maligen si Jesus.Mateo 2:7-23.

Panon ya nisalba lamet so ugaw nin Jesus?

Natalosan mo no panon a sinalimbengan nen Jehova so Anak to?— Siopa so nibagam a singa saman a melag iran billit ya inyamot na ina da diad karikaan odino singa si  Jesus sanen sikatoy ugaw ni? Agta singa ka sikara?— Walaray malabay a mamasakit ed sika met. Antam no siopara?—

Ibabaga na Biblia a si Satanas et singa narasan a leon a labay to tayon kanen. No panon a saray leon et mabetbet a manedegkem ed ankelag ya ayayep, si Satanas tan saray demonyo to so mabetbet a mamupuntirya ed saray ugugaw. (1 Pedro 5:8) Balet mas mabiskeg si Jehova nen say si Satanas. Nayarian nen Jehova a salimbengan iray ananak to odino ekalen so antokaman a mauges a gagawaen nen Satanas ed sikara.

Nanonotan mo ni so Kapitulo 10 na sayan libro no antoy labay a pagawa ed sikatayo na Diablo tan saray demonyo to?— On, sasalien dan sagyaten itayo ed samay isesebel na Dios a pisekso. Balet siopa labat so nepeg a mansekso?— On, say duaran baleg la a laki tan bii a sanasawa.

Balet, makapaermen, arum a baleg lan totoo so malabay a misekso ed saray ugugaw. No gawaen da, saray ugugaw nin lalaki tan bibii so nayarin manggawa met na mauges iran bengatla a naaralan da manlapud sarayan baleg la. Usaren da met iray kayarian da ed sekso diad mauges a paraan. Ontan so agawa nensaman diad syudad na Sodoma. Ibabaga na Biblia a saray totoo diman, ‘manlapud ugaw a laki anggad masiken,’ so malabay a misekso ed lalaki a binmisita ed si Lot.Genesis 19:4, 5.

No panon a nakaukolan nen Jesus so proteksion, nakaukolan mo met so naprotektaan manlapud saray baleg la—tan anggan ed arum ya ugugaw ni—a nayarin man-getman misekso ed sika. Kaslakan et sarayan totoo so mankuankuanan a kakaarom. Nayarin ikdan da ka ni ingen na bengatla no isipan mon agmo idalem ed arum so labay dan gawaen ed sika. Balet ta masiblet irayan totoo, kapara day Satanas tan saray demonyo to, tan labay da labat so manliket ed inkasikara. Tan sasalien dan naala iyan liket diad pisekso ed saray ugugaw. Mauges iya!

 Antam no antoy nayarin gawaen da pian makapanliket ira ed inkasikara?— Onia’ay, nayarin karkarapasen day kayarian mo ed sekso. Odino igarigar day kayarian da ed kayarian mo. Balet agmon balot aabuloyan so siopaman a panggalawan day otin odino pipit mo. Anggan say agim odino kuyam o atsim odino si nanay o tatay mo. Pribadon parte na laman mo iratan.

Antoy nepeg mon ibaga tan gawaen no walay man-getman maniwit ed sika ed mauges a paraan?

Panon mon naprotektaan so laman mo manlapud totoo a manggawa na mauges iran bengatla a singa onia?— Unona ed amin, agmo aabuloyan so anggan siopa a panggalawan toy kayarian mo ed sekso. No walay manggawa ed saya, eyag kay: “Aleg! Idalem taka!” Et no palsaan to kan kasalanan moy agawa, agmo papanisiaan itan. Aliwan tua itan. Idalem mo anggano siopa itan! Nepeg mon idalem anggano ibaga ton say gawaen yo et sekreto yon dua labat. Anggano ipromiso ton regaloan to ka na balibali odino taktakoten to ka, ibatikan mo tan idalem mo.

Agka ontatakot, balet manalwar ka. No bibilinen ka na atateng mo nipaakar ed saray totoo odino paspasen a mapeligro ed sika, dengel mo ira. No dengelen mo ira, napaliisan moy mauges a too a mamasakit ed sika.

Basaen so nipaakar ed panprotekta ed inkasika manlapud mauges iran gawa ed sekso, diad Genesis 39:7-12; Uliran 4:14-16; 14:15, 16; 1 Corinto 6:18; tan 2 Pedro 2:14.