Onlad karga

Onlad saray karga

KAPITULO 31

No Iner so Pakaligliwaan

No Iner so Pakaligliwaan

KASIN asalim lay naermenan odino nambukbukor?— Kasin asalim lan inisip no kasin walay mangaaro ed sika?— Ontan so arum ya ugugaw. Balet onia so isisipan na Dios: “Ag’ak makalingwan ed sika.” (Isaias 49:15) Agta makapalikliket itan a nodnonoten?— On, talagan aaroen itayo nen Jehova a Dios!

Anto kasi liknaan na sayan melag ya abalang a karnero?

Inkuan na sakey a managsulat na Biblia: “No bilbilang ta ikaindan ak nen amak tan inak, si Jehova a mismo so mangomponi ed siak.” (Salmo 27:10NW) Agta say pakaamta ed satan so talagan makaligliwa ed sikatayo?— On, ibabaga ed sikatayo nen Jehova: “Agka antakot, ta wala ak ed sika. . . . On, tulongan ta ka.”Isaias 41:10.

Balet, no maminsan et aabuloyan nen Jehova si Satanas a mamalesa na saray problema parad sikatayo. Aabuloyan ni ingen nen Jehova si Satanas a manubok ed saray lingkor To. Aminsan et pinairap a maong na Diablo si Jesus kanian inyakis nen Jesus ed si Jehova: ‘Dios ko, Dios ko, akin et inkaindan moak?’ (Mateo 27:46) Anggano maniirap ed saman si Jesus, siansian amta to a sikatoy inaro nen Jehova. (Juan 10:17) Balet amta met nen Jesus ya aabuloyan na Dios si Satanas a manubok odino mamairap ed saray lingkor To. Ipaliwawa na sananey a kapitulo no akin ya aabuloyan na Dios si Satanas a manggawa ed saya.

Sanen melag tayo ni, natatakot tayo no maminsan. Singa bilbilang, asalim ta lay abalang?— Agta natatakot ka?— Ontan so liknaan na dakel ya ugugaw. Aminsan et angistorya so Sankamaongan a Managbangat nipaakar ed sakey ya abalang. Balet aliwan sakey ya ugaw so abalang, noagta sakey a karnero.

Diad arum a paraan et aliling moy sakey a karnero. Panon ya ontan ey? Say rason et aliwan balbaleg odino mabiskeg so karnero. Tan kaukolan day mangasikaso tan manprotekta ed sikara. Say tawag ed too a mangaasikaso ed saray karnero et managpastol.

Diad istorya to et binitla nen Jesus so sakey a managpastol a walay sanlasus a karnero to. Balet ta abalang so sakey a karnero. Nayarin labay na saman a karnero a nanengneng no antoy wala ed biek na palandey. Kabekta et akaarawi la so karnero manlapud arum. Kasin naisip mo no antoy liknaan na satan a karnero sanen nilingaw toy kaliberliber et naimano ton bukbukor to la?—

Anto kasi gawaen na managpastol sano naimano ton nababalang so sakey a karnero? Kasin ibaga ton kasalanan na saman a karnero kanian agto la panaburidoan? Odino itilak toy 99 a karnero ed aliwan mapeligron lugar tan anapen to imay sakey ya abalang? Kasin say sakey a karnero so pankesawan nin maong pian anapen?— No sika iman ya abalang a karnero, kasin labay mon anapen ka na managpastol?—

Siopay kapara na managpastol ya angasikaso ed karnero to?

Inad-aro na managpastol so amin a karnero to, anggan samay sakey ya abalang. Kanian inanap to imay nababalang. Isipen pa so panliket na saman ya abalang a karnero sanen anengneng ton nitan lay managpastol! Tan inkuan nen Jesus ya aliketan so managpastol ta aromog toy karnero to. Panliketan ton maong itan nen say 99 a karnero ya ag-abalang. Siopa natan so kapara na saman a managpastol ed istorya nen Jesus? Siopa so mangaasikaso ed sikatayo a singa impangasikaso na saman a managpastol ed karnero to?— Inkuan nen Jesus a say Ama to a walad tawen so mangaasikaso. Tan say Ama to et si Jehova.

Si Jehova a Dios so Sankamaongan a Managpastol ed totoo to. Aaroen ton amin iraman so manlilingkor ed sikato, pati saray ugugaw a singa sika. Agto labay a walay nasakitan odino naderal ed sikatayo. Talagan makaligliwan naamtaan ya aasikasoen itayon maong na Dios!Mateo 18:12-14.

Parad sika, kasin tudtua si Jehova a singa si tatay mo odino arum a too?

Kasin sisiaen mo si Jehova a Dios?— Parad sika, kasin sikatoy tudtuan persona?— Tua ya agtayo nanengneng si Jehova. Lapud ta sikatoy sakey ya Espiritu. Sikatoy walaan na laman ya agtayo nanengneng. Balet sikatoy tudtuan persona, tan nanenengneng to itayo. Amta to no kaukolan tayoy tulong. Tan makapitongtong itayo ed sikato diad pikakasi, a singa ed pitotongtong tayo ed sananey a too. Labay nen Jehova a gawaen tayo iya.

Kanian no naeermenan odino manbukbukor ka, antoy kaukolan mon gawaen ey?— Mitongtong ed si Jehova. Onapit ka ed sikato, et ligliwaen tan tulongan to ka. Nodnonoten ya aaroen ka nen Jehova, anggano liknaen mon singano manbukbukor ka. Basaen ta so Biblia. Dia ed Salmo 23 et onia so ibabaga ed sikatayo, onggapo ed Sal 23 bersikulo 1: “Si Jehova so managpastol ed siak; agak naani onkulang. Parukolen toak ed malambot ira a pastolan: itonton toak ed abay na saray mareen a danudanum.”

Imanoen ta’y inyarum na managsulat, diad Sal 23 bersikulo 4: “On, anggan manakar ak ed lawak na anino na patey, agak la ontakot ed mauges: ta sika wala ka ya ibak; say baras tan say tayukor mo ligliwaen da ak.” Ontan so nalikna na totoo no say Dios da et si Jehova. Naliligliwa ira sano walay problema ra. Kasin ontan met so liknaan mo?—

No panon ya aasikasoen na maaron managpastol iray karnero to, aasikasoen met a maong nen Jehova iray totoo to. Ipapanengneng to ed sikara so dugan dalan a laen, tan maliket iran ontumbok ed sikato. Anggano walaray gulo ed kaliberliber da, ag-ira ontakot. Uusaren na managpastol so baston to pian protektaan iray karnero ed ayayep a mamasakit ed sikara. Ibabaga na Biblia no panon a sinalimbengan na kalangweran a managpastol a si David so karnero to manlapud sakey a leon tan sakey ya uso. (1 Samuel 17:34-36) Tan amta na totoo na Dios a sikaray protektaan met nen Jehova. Maligen ira lapud walad sikara so Dios.

Singa panproprotekta na managpastol ed saray karnero to, siopa so maktulong ed sikatayo sano wala itayo’d kapeligroan?

Talagan aaroen nen Jehova iray karnero to, tan aasikasoen toran maong. Ibabaga na Biblia: ‘Singa sakey a managpastol et itonton toray karnero to. Tiponen to naani ed taklay to.’—Isaias 40:11.

Agta maliket kan makaamta ya ontan si Jehova?— Kasin labay moy magmaliw a sakey ed saray karnero to?— Saray karnero so ondedengel ed boses na managpastol da. Mansiasiansia ran onasingger ed sikato. Kasin ondedengel ka ed si Jehova?— Kasin onaasingger ka ed sikato?— Sirin agka nepeg ya ontakot. Ibaan ka nen Jehova.

Maaron aasikasoen nen Jehova iraman so manlilingkor ed sikato. Basaen ta so ibabaga na Biblia nipaakar ed saya diad Salmo 37:25; 55:22; tan Lucas 12:29-31.